1. Mozus grāmata 10. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN šie ir tie Stāsti no Nous Dēlu Dzimtām (ar Vārdiem) Sems Kams un Javets un tiem dzima Dēli pēc tiem Ūdens-Plūdiem.

1.

Šie ir Noas dēlu ciltsraksti: Šemam, Hamam un Jafetam pēc ūdensplūdiem piedzima dēli.

2.

Javeta Bērni ir: Gomers un Magogs un Madajus un Javans un Tūbals un Mešeks un Tīras.

2.

Jafeta dēli ir: Gomers un Magogs, Madajs, Javans, Tubals, Mešehs un Tīrass.

3.

Un Gomera Bērni (ir šie:) Aškenas un Rīvats un Togarmas.

3.

Bet Gomera dēli: Aškanass, Ripats un Togarma.

4.

Un Javana Bērni (ir šie:) Elisus un Taršis un Kītims un Dodanims.

4.

Un Javana dēli: Elīsa, Taršišs, kitieši un dodajieši.

5.

No šiem ir izplatitas to Pagaņu Salās savās Zemes Tiesās ikviens pēc savas Valodas pēc savas Cilts starp savām Tautām.

5.

No šiem atzarojās salu iedzīvotāji savās zemēs, pēc savām valodām, pēc savām ciltīm savās tautās.

6.

Un Kama Bērni ir: Kus un Mizraims un Puts un Kanāns.

6.

Bet Hama dēli ir: Kušs, Mizraims, Puts un Kānaāns.

7.

Un Kuša Bērni ir: Seba un Evila un Sabta un Raema un Sabteka. Un Rāēma Bērni ir: Šeba un Diedans.

7.

Bet Kuša dēli ir: Seba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka; bet Raāmas dēli ir: Saba un Dedans.

8.

Un Kus dzemdinaja to Nimrodu šis sāka varens būt virs Zemes.

8.

Kušs dzemdināja Nimrodu; tas sāka varoņu gaitas zemes virsū.

9.

Šis bija varens Medinieks KUNGA Priekšā tādēļ top sacīts: It kā Nimrods viens varens Medinieks KUNGA Priekšā.

9.

Viņš bija varonīgs mednieks יהוה priekšā, kādēļ tiek sacīts: kā Nimrods, tik varens mednieks יהוה priekšā.

10.

Un tas Iesākums viņa Valstības Babele un Ierek un Ākad un Kalne iekš tās Zemes Sineār.

10.

Un viņa ķēniņa valsts sākums bija Babilonijā, Arakā, Akadā un Kalnē – Sineāras zemē.

11.

No šās Zemes Tiesas ir Asur izgājis un ir uztaisijis Ninivu un Reobot Ir un Kala.

11.

No šīs zemes izgāja Asurs un uzcēla Ninivi, Rehobotas pilsētu un Kalni,

12.

Un Resen starp Ninivu un starp Kalu šis ir tas liels Pilsāts.

12.

arī Reseni starp Ninivi un Kalni – šī ir tā lielā pilsēta.

13.

Un Mizrāimam dzime Ludim un Ānamim un Leabim un Navtuim.

13.

Bet Mizraims dzemdināja Ludimu, Anamimu, Leobimu un Naftuimu,

14.

Un Patrusim un Kasluim no kurienes ir izgājuši tie Filistieši un Kavtorim.

14.

arī Patrusimu un Kasluhimu; no tiem cēlušies filistieši un kaftorieši.

15.

Un Kanānam dzime Cidons viņa Pirmdzimtajs un Ets.

15.

Bet Kānaāns dzemdināja Sidonu, savu pirmdzimto, un Hetu,

16.

Un Jebuši un Āmori un Girgoši.

16.

un jebusiešus, amoriešus un girgasiešus,

17.

Un Jīvi un Arki un Sini.

17.

hīviešus, arkiešus un sīniešus,

18.

Un Arvadi un Cemari un Emati un no turienes ir izplatīti to Kananiteru Radi.

18.

arvadiešus, cemariešus un hamatiešus, un pēc tam kānaāniešu ciltis sadalījās.

19.

Un to Kananiteru Robeža bija no Cīdonas kur iets top caur Geraru uz Gazu kur iets top caur Sodomu un Gomoru un Ādamu un Cebojim līdz Lašu.

19.

Šī bija robeža kānaāniešiem: no Sidonas virzienā uz Gerāru līdz Gazai, bet virzienā uz Sodomu, Gomoru, Ādamu un Cebojimu līdz Lāšai.

20.

Šie ir Kama Bērni pēc savām Saimēm pēc savām Valodām starp savām Zemes Tiesām starp savām Tautām.

20.

Tie bija Hama dēli pēc savām dzimtām, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās.

21.

Un Semam ir arīdzan Bērni dzimuši šis ir visu Ebera Bērnu Tēvs Javeta Brālis tas lielakajs.

21.

Un arī Šemam dzima dēli; viņš ir visu Ēbera dēlu tēvs, Jafeta vecākais brālis.

22.

Sema Bērni bija: Elams un Asurs un Arvaksads un Luds un Ārams.

22.

Šema dēli ir: Ēlams un Asurs, Arpahsads, Luds un Arams.

23.

Un Ārama Bērni bija: Uc un Kuls un Geters un Mas.

23.

Arama dēli ir: Ūcs un Hūls, Gēters un Mašs.

24.

Un Arvaksads dzemdinaja to Salu un Salus dzemdinaja to Eberu.

24.

Bet Arpahsads dzemdināja Šelu, bet Šela – Ēberu.

25.

Un Eberam dzime divi Dēli ta pirma Vārds ir Pelegs jo viņa Laikā ir ta Zeme izdalita un viņa Brāļa Vārds ir Joktans.

25.

Bet Ēberam tika dzemdēti divi dēli: viena dēla vārds ir Pelegs, jo tas dzima zemes sadalīšanas laikā, bet viņa brāļa vārds ir Joktans.

26.

Un Joktans dzemdinaja to Almodadu un Selevu un Ācarmavetu un Jaraku.

26.

Bet Joktans dzemdināja Almodadu, Šalepu, Hazarmavetu un Jarahu,

27.

Un Ādoramu un Uzalu un Dikelu.

27.

Hadorāmu, Ūzelu un Diklu,

28.

Un Obalu un Abimaēlu un Sebu.

28.

Obelu, Abimaēlu un Sebu,

29.

Un Oviru un Evilu un Jobabu: Šie visi ir Joktana Bērni.

29.

Ofīru, Havilu un Jobabu. Šie visi ir Joktana pēcnācēji.

30.

Un viņu Mišana bija no Mieša kamēr nāk uz to Kalnu Sevara pret Rītiem.

30.

Un viņu dzīves vietas sniedzās no Mešas virzienā uz Sefaru austrumu kalnājos.

31.

Šie ir Sema Bērni pēc savām Ciltim pēc savām Valodām starp savām Zemes Tiesām starp savām Tautām.

31.

Tie ir Šema dēli pēc savām ciltīm, pēc savām valodām, savās zemēs un savās tautās.

32.

Šīs ir Nous Bērnu Ciltis pēc saviem Radiem savās Tautās un no šiem ir izdalitas tās Tautas virs Zemes pēc tiem Ūdens-Plūdiem.

32.

Un šīs ir Noas dēlu ciltis pēc savām dzimtām savās tautās, un no tiem pēc plūdiem izplatījās šīs tautas zemes virsū.

Nodaļa: Genesis

Birkas: