1. Mozus grāmata 9. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN Dievs svētija Nou un viņa Dēlus un sacija uz tiem: Augļojoties un vairojieties un piepildajt to Zemi.

1.

 Un Elohim svētīja Nou un viņa dēlus un sacīja: "Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi.

2.

Un jūsu Bījašana un Biedinašana lai ir pār visiem Zemes Zvēriem un pār visiem Putniem apakš Debes un visu kas kust virs Zemes un pār visām Zivim Jūrā tie ir jūsās Rokās doti.

2.

Bailes un izbīšanās jūsu priekšā lai pārņem visus zemes zvērus, visus putnus gaisā un visus tos, kas vien kust zemes virsū, un visas zivis jūrā. Jūsu rokās tie ir nodoti.

3.

Viss kas kust un dzīvs ir lai ir jums par Baribu it kā zaļu Zāli esmu es jums visu nodevis.

3.

Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums ir par barību. Es jums to visu nododu, tāpat kā zaļos augus, lai tie jums noder barībai.

4.

Tomēr to Miesu savā Asinī iekš ka viņa Dzīviba ir jums ne būs ēst.

4.

Vienīgi miesu tās dzīvībā, tās asinīs, jums nebūs ēst.

5.

Jo patiesi es prasišu jūsu Asini (to Asini) jūsas Dzīvibas no visiem Zvēriem gribu es to prasīt ir no Cilveku Rokām un no ikkatra Rokas kas viņa Brālis ir prasišu es ta Cilveka Dzīvibu.

5.

Bet par jūsu asinīm, jūsu dzīvību, Es prasīšu atbildību: no ikviena zvēra Es to prasīšu un no katra cilvēka, no ikviena jūsu vidū Es to prasīšu; cilvēka dzīvību Es atprasīšu.

6.

Kas Cilveka Asini izgāž ta Asinim būs caur Cilvēkiem izgāztām tapt jo Viņš ir to Cilveku pēc Dieva Ģīmi darijis.

6.

Kas izlej cilvēka asinis, tā asinis caur cilvēkiem tiks izlietas, jo pēc Elohim tēla Viņš cilvēku ir radījis.

7.

Bet jūs augļojoties un vairojieties un rodajties pa Pulkiem virs Zemes un vairojieties virs tās.

7.

Bet jūs augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi lieliem pulkiem."

8.

Un Dievs runāja uz Nou un uz viņa Dēliem ar viņu sacidams:

8.

Un Elohim sacīja Noam un viņa dēliem, kas bija kopā ar viņu, teikdams:

9.

Bet redzi es ieceļu savu Deribu ar jums un ar jūsu Dzimumu pēc jums.

9.

"Redzi, Es tagad ceļu Savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums,

10.

Un ar visu dzīvu Dvašu kas ar jums ir no Putniem no Lopiem un no visiem Zemes Zvēriem ar jums: no visiem kas no Šķirsta ir izgājuši īs visiem Zemes Zvēriem.

10.

arī ar visiem dzīviem radījumiem, kas pie jums: ar putniem, lopiem un visiem zemes zvēriem, kas pie jums; ar visiem, kas iznākuši no šķirsta, ar ikvienu zemes zvēru.

11.

Un es uzceļu savu Deribu ar jums: Un visa Miesa ne taps vairs no Ūdens-Plūdiem izdeldeta un Plūdi to Zemi vairs ne maitās.

11.

Es ceļu Savu derību ar jums, ka visa radība vairs netiks izdeldēta ūdens plūdos un ka plūdi vairs nemaitās zemi."

12.

 Un Dievs sacija: Ši ir tās Deribas Zīme ko es domu starp man un starp jums un starp visām dzīvām Dvašām kas ar jums ir uz mūžīgiem Laikiem.

12.

Tad Elohim sacīja: "Šī ir Mana derības zīme, ko Es celšu starp Sevi un jums un ikvienu dzīvu radījumu, kas ir ar jums, uz mūžu mūžiem.

13.

 Manu Varavīksni esmu es padebesī licis un ta būs tās Deribas Zīme starp manis un starp tās Zemes.

13.

Savu varavīksni Es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp Mani un pasauli.

14.

Un kad es Padebesis pār to Zemi vadīšu un ta Varavīksne Padebesī rādīsies

14.

Ja Es ar mākoņiem pārklāšu zemi un padebešos parādīsies varavīksne,

15.

Tad pie minēšu es savu Deribu kas ir starp man un starp jums un starp visām dzīvām Dvašām un starp jeb kuras Miesas: Un Ūdens-Plūdi ne nāks vairs visu Miesu samaitāt.

15.

tad Es pieminēšu Savu derību, kas ir starp Mani un jums un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu; un ūdeņi nekad vairs nekļūs par plūdiem, kas visu radību izdeldēs.

16.

Tad nu būs ta Varavīksne Padebesī ieskatīšos to pie minēdams tās mūžigas Deribas starp Dieva un starp visām dzīvām Dvašām jebkurā Miesā kas virs Zemes ir.

16.

Kad varavīksne pacelsies mākoņos un Es to ieraudzīšu, tad Es arī pieminēšu mūžīgo derību starp Elohim un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu, kāda vien ir pasaulē."

17.

UN Dievs sacija uz Nou: Ši ir tās Deribas Zīme ko es iecēlis esmu starp man un starp visas Miesas kas virs Zemes ir.

17.

Un Elohim sacīja Noam: "Tā ir derības zīme, ko Es ceļu starp Sevi un ikvienu radību, kāda vien ir pasaulē."

18.

Un Nous Dēli kas no Šķirsta izgāje bija Sems un Kams un Javets un Kams ir Kanana Tēvs.

18.

Un Noas dēli, kas iznāca no šķirsta, bija Šems, Hams un Jafets. Un Hams ir Kānaāna tēvs.

19.

Šie trīs ir Nous Dēli un no šiem ir visa Zeme iedzīvota.

19.

Šie trīs ir Noas dēli, un no viņiem cēlušies visi zemes iedzīvotāji.

20.

Un Nous sāka to Zemi kopt un Vīna-Dārzu strādāt.

20.

Noa sāka kopt zemi un iestādīja vīna dārzu.

21.

Un Viņš dzēre no ta Vīna un apdzērās un guleja atsedzies sava Dzīvokļa Vidū.

21.

Un Noa dzēra vīnu, un viņš piedzērās un gulēja kails savā teltī.

22.

Un Kams Kanana Tēvs redzeja sava Tēva plikas Miesas un pasacija to saviem divi Brāļiem āra.

22.

Kad Hams, Kānaāna tēvs, redzēja sava tēva kailumu, viņš to pateica saviem divi brāļiem.

23.

Tad ņēme Sems un Javets Drēbes un like tās uz saviem abējiem Pleciem un ačgārni eijot apsedze tie sava Tēva plikas Miesas un tie bij savu Vaigu nogriezuši ka tie sava Tēva plikas Miesas ne redzeja.

23.

Tad Šems un Jafets paņēma tēva virsvalku, un abi uzlika to uz saviem pleciem un atmuguriski iegāja un apsedza sava tēva kailumu, savas sejas nogriezdami, tā ka tie sava tēva kailumu neredzēja.

24.

Un Nous uz uzmodās no sava Vīna un sajute ko viņa mazajs Dēls viņam bij darijis.

24.

Kad Noa pamodās no sava skurbuma, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarījis.

25.

Un sacija: Nolādēts lai ir Kanans tam būs savo Brāļu Kalpo Kalpam būt.

25.

Un viņš sacīja: "Lai Kānaāns ir nolādēts; viņš lai kļūst par vergu savu brāļu vergiem."

26.

Un Viņš sacija: svētīts ir tas KUNGS Sema Dievs un Kanans lai ir viņa Kalps.

26.

Un viņš sacīja: "Svētīts lai ir יהוה, Šema Elohim, bet Kānaāns lai top tam par vergu.

27.

Lai Dievs izplata to Javetu un lai tas dzīvo Sema Dzīvokļos un Kanans lai ir viņa Kalps.

27.

Elohim lai vairo Jafetu, ka viņš mīt Šema teltīs, bet Kānaāns lai ir viņam vergs."

28.

Un Nous dzīvoja pēc tiem Ūdens-Plūdiem trīssimts un piecdesmits Gadus.

28.

Un Noa dzīvoja pēc ūdensplūdiem trīs simti piecdesmit gadus.

29.

Tad bija visas Nous Dienas deviņsimts un piecdesmits Gadi un Viņš nomire.

29.

Un visi Noas mūža gadi bija deviņi simti piecdesmit, tad viņš nomira.

Nodaļa: Genesis

Birkas: