1. Mozus grāmata 7. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS sacija uz Nou: ej Šķirstā tu un viss tavs Nams jo tev esmu es redzejis taisnu priekš man šinī Tautā.

1.

Un יהוה sacīja Noam: "Ej šķirstā, tu un viss tavs nams, jo Es esmu vērojis, ka tu esi Manā priekšā taisns šinī ciltī.

2.

 No visādiem šķīstiem Lopiem ņemies pie sevi pa septiņiem to Tēvainu un savu Mātīti bet no tiem Lopiem kas nešķīsti ir pa diviem to Tēviņu un savu Mātīti.

2.

No visiem šķīstiem lopiem ņem sev līdzi pa septiņiem; tēviņu un mātīti, bet no lopiem, kas nav šķīsti, ņem divus, tēviņu un mātīti.

3.

Arīdzan no Putniem apakš Debes pa septiņiem Tēvainu un Mātīti ka Vaisla dzīva paliek pa visas Zemes virsu.

3.

Arī no putniem ņem pa septiņi, tēviņu un mātīti, lai tie būtu par sēklu zemes virsū.

4.

Jo vēl pēc septiņām Dienām likšu es Lietu līt virs Zemes četrdesmits Dienas un četrdesmits Naktis un es izdeldešu visu Būšanu ko es darijis no Zemes Virsu.

4.

Jo pēc septiņām dienām Es likšu lietum līt virs zemes četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, un Es iznīcināšu no zemes virsus visu dzīvo, ko Es biju radījis."

5.

Un Nous darija pēc visiem ko tas KUNGS bij pavēlejis.

5.

Un Noa darīja visu, kā יהוה to bija sacījis.

6.

Un Nous bija sešsimts Gadus vec kad tie Ūdens-Plūdi pār to Zemi nāce.

6.

Un Noa bija seši simti gadus vecs, kad ūdensplūdi sākās zemes virsū.

7.

Tad iegāje Nous un viņa Dēli un viņa Sieva un viņa Dēlu Sievas ar viņu Šķirstā priekš tiem Ūdens-Plūdiem.

7.

Tad Noa iegāja šķirstā un viņa dēli, un viņa sieva, un viņa vedeklas kopā ar viņu, glābdamies no ūdensplūdiem.

8.

No šķīstiem Lopiem un no Lopiem kas nevaid šķīsti un no tiem Putniem un no visa kas virs Zemes lien

8.

No šķīstiem lopiem un no tiem lopiem, kas nav šķīsti, un no visiem putniem un rāpuļiem zemes virsū

9.

Iegāje pa Pāriem pie Nou Šķirstā Tēvainus un Mātite it kā Dievs Noum bij pavēlejis.

9.

pa divi līdz ar Nou iegāja šķirstā, tēviņš un mātīte, gluži kā Elohim Noam bija pavēlējis.

10.

Un tas notike pēc tām septiņ Dienām tad bija tie Ūdens-Plūdi virs Zemes.

10.

Un notika, ka septītajā dienā ūdeņi sāka pārplūdināt zemi.

11.

Sestāsimtā Gadā tās Nous Dzīvibas otrā Mēnesi septitā padesmitā Mēnes Dienā tai pašā Dienā ir visi Avoši ta liela Bezdibiņa pārtrūkuši un tie Debes Logi atvērti tapuši.

11.

Seši simtajā Noas mūža gadā, otrā mēnesī un septiņpadsmitajā mēneša dienā, tieši tanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi.

12.

Un Lietus nāce virs Zemes četrdesmits Dienas un četrdesmits Naktis.

12.

Un lietus lija pār zemi četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.

13.

Tai pašā Dienā gāje Nous un Sems un Kams un Javets Nous Dēli un Nous Sieva un viņa trīs Vedekles ar tiem Šķirstā.

13.

Tanī pat dienā Noa iegāja šķirstā un Šems, Hams un Jafets, Noas dēli, kā arī Noas sieva un trīs Noas vedeklas līdz ar viņiem,

14.

Līdz ar visādiem Zvēriem pēc savas Kārtas: Un visadi Lopi pēc savas Kārtas un visadi Tārpikas virs Zemes lien pēc savas Kārtas un visadi Putni pēc savas Kārtas visadi Putniņi un visāds Sparnaiņš.

14.

paši un visi zvēri pēc to kārtas, visi lopi pēc to kārtas, visi rāpuļi, kas rāpo pa zemi, pēc to kārtas, visi putni pēc to kārtas un spārnotie dzīvnieki,-

15.

Un pie  Nou nāce no visas Miesas iekš ka dzīva Dvaša bija pa diviem Šķirstā.

15.

tie visi iegāja pie Noas šķirstā, pa divi no katras radības, kurā mīt dzīvības dvaša.

16.

Un tie kas nāce bija Tēvains un Mātite no visadas Miesas un iegāje it kā Dievs tam bij pavēlejis un tas KUNGS aisdarija apkārt viņu.

16.

No visiem, kas iegāja šķirstā, bija tēviņš un mātīte, un tie iegāja, kā Elohim bija pavēlējis. Pēc tam יהוה aizdarīja šķirstu aiz viņiem.

17.

Tad nāce tie ŪdensPlūdi četrdesmits Dienas virs Zemes un tie Ūdeni vairojās un pacēle to Šķirstu un cēle to augšam no Zemes Virsu.

17.

Un ūdensplūdi turpinājās četrdesmit dienas virs zemes, un ūdeņi vairojās, un tie pacēla šķirstu, ka tas tika augsti uzcelts virs zemes.

18.

Un tie Ūdeni auge augamā un vairojās ļoti virs Zemes un tas Šķirsts gāje peldu pa Ūdens Virsu.

18.

Un ūdeņi pieņēmās spēkā un palielinājās virs zemes, un šķirsts peldēja pa ūdens virsu.

19.

Un tie Ūdeni vairojās pār lieku ļoti virs Zemes un tape pārņemti visi augsti Kalni visur apakš Debesim.

19.

Un ūdeņi pieņēmās spēkā aizvien vairāk un vairāk zemes virsū, tā ka tie apsedza visus kalnus, kas bija zem debesīm.

20.

Piecpadesmits Olekšu Augstumā vairojās tie Ūdeni un tie Kalni tape pārņemti.

20.

Piecpadsmit olekšu augstumā ūdeņi pacēlās pār virsotnēm un apklāja kalnus.

21.

Tad izlaide to Dzīvibu visa Miesa kas virs Zemes kustās no visādiem Tārpiem kas virs Zemes lien un visi Cilveki.

21.

Tad nobeidzās ikviena radība, kas kustēja zemes virsū, putni, lopi, zvēri un visi radījumi, kas pulkiem mudž uz zemes, un visi cilvēki.

22.

Viss kam ta Dvaša viena dzīva Gara Nāsīs bija no visa kas Sausumā bija tas nomire.

22.

Viss, kam bija dzīvības dvaša, kas dzīvoja sausumā, nobeidzās.

23.

Tad tape izdeldeta visa Būšana Zemes Virsu no Cilvēkiem uz Lopiem uz Tārpiem un uz Putniem apakš Debes tomēr Nous vien atlike un kas ar to Šķirstā bija.

23.

Tā Viņš iznīcināja visu dzīvo, kas bija zemes virsū, no cilvēka līdz pat lopiem, rāpuļiem un putniem gaisā visi tika iznīcināti. Palika vienīgi Noa un tie, kas bija ar viņu šķirstā.

24.

Un tie Ūdeni vairojās virs Zemes simts un piecdesmits Dienas.

24.

Un ūdeņi pieņēmās spēkā zemes virsū simts piecdesmit dienas.

Nodaļa: Genesis

Birkas: