1. Mozus grāmata 6. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas notike kad tie Cilveki sāka vairoties virs Zemes un tiem Meitas dzime.

1.

Un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas,

2.

Tad skatījās tie Dieva Bērni pēc to Cilveku Meitām ka tās skaistas bija un ņēme sev Sievas no visām kas tiem patike.

2.

tad Elohim dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika.

3.

Un tas KUNGS sacija: Manam Garam ne būs mūžam bārties ar tiem Cilvēkiem tādēļ ka tie Miesa ir tomēr viņu Dienas vēl būs simts un divdesmits Gadi.

3.

Tad יהוה sacīja: "Mans Gars nevar mūžīgi būt ar cilvēku, jo tas ir miesa. Viņa mūžs lai ir simts divdesmit gadi."

4.

Tanēs Dienās bija Milzeni virs Zemes jo pēc to kad tie Dieva Bērni bij iegājuši pie  tām Cilveku Meitām un sev Bērnus bij dzemdinajuši tad tape šie par vareniem Cilvēkiem kas no Iesākuma bija Ļaudis no lielas Slavas.

4.

Tanīs dienās milži bija zemes virsū, arī pēc tam, kad Elohim dēli bija gājuši pie cilvēku meitām un tās bija dzemdējušas bērnus. Tie bija varoņi, kas bija senlaikos, vīri ar vārdu.

5.

Un tas KUNGS redzeja ka to Cilveku Blēdiba augumā auge virs Zemes un viss Prāts viņu Sirds Domāšanas tikai ļauns bija vienu mēr.

5.

Kad יהוה redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu,

6.

Tad tape tam KUNGAM žēl ka Viņš to Cilveku Zemes Virsū bij darijis un tas tam rūpe savā Sirdī.

6.

tad יהוה kļuva žēl, ka Viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un Viņš Savā sirdī ļoti noskuma.

7.

Un tas KUNGS sacija: Es izdeldešu tos Cilvekus ko es radijis esmu pa Zemes Virsu no Cilvēkiem līdz Lopiem līdz Tārpiem un līdz Putniem apakš Debes jo tas ir man žēl ka es tos darijis esmu.

7.

Un יהוה sacīja: "Es iznīcināšu no zemes virsus cilvēku, kuru Es esmu radījis; cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem, un putniem gaisā, jo Man ir žēl, ka Es tos esmu radījis."

8.

Bet Nous atrade Žēlastibu priekš ta KUNGA Acīm.

8.

Bet Noa atrada labvēlību יהוה acīs.

9.

Šie ir tie Stāsti no Nous Dzimtas: Nous bija viens taisns nenoziedzigs Vīrs savā Ciltī un Nous dzirās uz Dievu.

9.

Šis ir stāsts par Nou: Noa bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noa vadīja savas gaitas ar Elohim.

10.

Un Nous dzemdinaja trīs Dēlus Semu Kamu un Javetu.

10.

Un Noa dzemdināja trīs dēlus: Šemu, Hamu un Jafetu.

11.

Un ta Zeme bija samaitata Dieva Priekšā un ta Zeme bija pilna Varas-Darba.

11.

Bet zeme bija samaitāta Elohim priekšā un pilna varas darbu.

12.

Tad redzeja Dievs to Zemi un raugi ta bija samaitata visa Miesa bij savu Ceļu samaitajusi virs Zemes.

12.

Un skatīja Elohim to zemi, un redzi, tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes.

13.

Un Dievs sacija uz Nou: visu Miesu Gals ir priekš man nācis jo ta Zeme ir pilna Varas-Darba caur viņiem un redzi es nomaitašu tos līdz ar to Zemi.

13.

Tad Elohim sacīja Noam: "Ikvienas radības gals nāk Manā priekšā; jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara; tādēļ Es viņus izdeldēšu kopā ar zemi.

14.

Darājs sev Šķirstu no Priedas-Koka ar Mājokļiem būs tev to Šķirstu darīt un tev būs to apsviķēt no Iekšun Āra-puses ar Darvu.

14.

Taisi sev šķirstu no sveķainiem skuju kokiem; ar nodalījumiem tev to šķirstu būs taisīt, un no iekšpuses un no ārpuses tev to būs iztriept ar darvu.

15.

Un tev būs viņu tā darīt trīssimts Olekšu lai ir ta Šķirsta Garums piecdesmits Olekšu tas Platums un trīsdesmit Olekšu viņa Augstums.

15.

Lūk, kādu tev to būs taisīt: garumā trīs simti olektis un platumā piecdesmit, un augstumā trīsdesmit olektis.

16.

Vienu Logu būs tev tam Šķirstam darīt Olekts Lielumā būs tev to virs-Galā pataisīt un tās Durvis būs tev viņa Sāņs likt tev būs viņu ar (trim Bēniņiem) apakšaju videju un virseju darīt.

16.

Jumtu šķirstam tev būs taisīt virspusē, un durvis šķirstam tev būs likt tā sānos. Trijos stāvos tev būs to taisīt.

17.

Jo redzi Es atvedišu Ūdens-Plūdus virs Zemes par nomaitašanu visas Miesas iekš ka dzīva Dvaša ir apakš Debes visam kas virs Zemes ir būs nomirt.

17.

Jo redzi, Es likšu nākt ūdensplūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības dvaša: visam, kas zemes virsū, būs nobeigties.

18.

Un es uzcelšu Deribu ar tev un tev būs Šķirstā iet līdz ar taviem Dēliem un ar tavu Sievu un tavo Dēlu Sievām.

18.

Bet ar tevi Es celšu derību. Tu iesi šķirstā, tu, tavi dēli, tava sieva un tavu dēlu sievas līdz ar tevi.

19.

Un tev būs no visa kas dzīvo no visas Miesas pa diviem no visa Šķirstā ievest ka tie ar tevim dzīvi paliek Tēvainim un Mātitei būs tiem būt.

19.

Bet tev būs ņemt līdzi šķirstā no visa, kas dzīvo, no ikvienas radības divus, no visiem, lai tie līdz ar tevi paliktu dzīvi: tēviņam un mātītei tiem būs būt.

20.

No tiem Putniem pēc savas kārtas un no tiem Lopiem pēc savas Kārtas un no visiem Zemes Tārpiem pēc savas Kārtas divi no visiem nāks pie tev ka tie dzīvi paliek.

20.

No putniem pēc viņu kārtas un no lopiem pēc viņu kārtas, no visiem zemes rāpuļiem pēc viņu kārtas, pa divi no visiem lai iet līdz ar tevi, ka viņi paliktu dzīvi.

21.

Un tu ņemies pie  sevi no visadas Baribas ko ēst vare un sakrāji to pie  sevis ka ta tev un viņiem par Baribu esoti.

21.

Un tu ņem sev no visa ēdamā priekš ēšanas un sakrāj to pie sevis, ka tev un viņiem būtu ko ēst."

22.

Un Nous darija pēc visiem ko Dievs tam bij pavēlejis tā darija Viņš.

22.

Un Noa darīja, kā Elohim sacīja.

Nodaļa: Genesis

Birkas: