1. Mozus grāmata 1. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Iesākumā radīja Dievs to Debesi un to Zemi.

1.

Iesākumā Elohim radīja debesis un zemi.

2.

Un ta Zeme bija neiztaisīta un tukša un Tumsiba bija pār tiem Dziļumiem un tas Dieva Gars lidinājās pa Ūdens Virsu.

2.

Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Elohim Gars lidinājās pār ūdeņiem.

3.

Un Dievs sacija: Lai Gaisma top: tad tape Gaisma.

3.

Un Elohim sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa.

4.

Un Dievs redzeja to Gaismu labu esam tad šķīre Dievs to Gaismu no tās Tumsibas.

4.

Un Elohim redzēja gaismu labu esam, un Elohim šķīra gaismu no tumsas.

5.

Un Dievs nosauce to Gaismu Diena un to Tumsibu sauce Viņš Nakts. Tad tape no Vakara un Rīta ta pirma Diena.

5.

Un Elohim nosauca gaismu: diena, – un tumsu nosauca: nakts. Un tapa vakars un tapa rīts – viena diena.

6.

Un Dievs sacija: Lai top Izplatījums Ūdens starpā un lai tas šķir Ūdeni no Ūdens.

6.

 Tad Elohim sacīja: "Lai top velve ūdeņu vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem."

7.

Un Dievs darija to Izplatijumu un darija Starpibu starp to Ūdeni kas Izplatijuma apakšā bija un starp to Ūdeni kas Izplatijuma Virsū ir un tas notike tā.

7.

Un Elohim radīja velvi un šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves. Un tā tapa.

8.

Un Dievs nosauce to Izplatijumu Debes: Tad tape no Vakara un Rīta ta otra Diena.

8.

Un Elohim nosauca velvi: debesis. Un tapa vakars un tapa rīts – otra diena.

9.

Un Dievs sacija: Lai krājās tas Ūdens Debes apakšā vienā Vietā ka Sausums top redzams un tas notike tā.

9.

Tad Elohim sacīja: "Lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas zem debesīm, ka sausums taptu redzams." Un tā tapa.

10.

Un Dievs nosauce to Sausumu Zeme un to Ūdeņu Krājumu nosauce Viņš Jūra un Dievs redzeja to labu esam.

10.

Un Elohim nosauca sausumu: zeme, – bet ūdeņu krājumu nosauca: jūras. Un Elohim redzēja to labu esam.

11.

Un Dievs sacija: Lai ta Zeme Izved Zaļumu un Zāli kas savu Sēklu nes augligus Kokus kas Augļus nes pēc savas Tautas kas sava Sēkla iekš sevis ir virs Zemes un tas notike tā.

11.

Tad Elohim sacīja: "Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs zemes." Un tā tapa.

12.

Un ta Zeme like uzdīgt Zaļumu un Zāli kas savu Sēklu nes pēc savas Tautas un Kokus kas Augļus nes kam sava Sēkla iekš sevis ir pēc savas Tautas un Dievs redzeja to labu esam.

12.

Un zeme izdeva zāli un augus, kas savu sēklu nes, pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī, pēc savas kārtas. Un Elohim redzēja to labu esam.

13.

Tad tape no Vakara un Rīta ta treša Diena.

13.

Un tapa vakars un tapa rīts – trešā diena.

14.

Un Dievs sacija: Lai top Spīdekļi Debes Izplatijumā kas nošķir to Dienu no Nakts un kas dod Zīmes un noliktus Laikus un Dienas un Gadus.

14.

Tad Elohim sacīja: "Lai top spīdekļi debess velvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie lai ir par zīmēm un laikiem, un dienām, un gadiem,

15.

Un ka tie esus par Spīdekļiem Debes Izplatijumā spīdedami virs Zemes un tas notike tā.

15.

un tie lai ir par spīdekļiem debess velvē gaismot pār zemi." Un tā tapa.

16.

. Un Dievs darija divi lielus Spīdekļus to lielaku Spīdekli to Dienu valdīt un to mazāku Spīdekli to Nakti valdīt ir tās Zvaigznes.

16.

Tad Elohim radīja divus lielus spīdekļus: lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti, un zvaigznes radīja.

17.

Un Dievs like tos Debes Izplatijumā ka tiem jāspīd uz to Zemi.

17.

Un Elohim tos lika debess velvē, lai tie gaismotu pār zemi

18.

Un javalda pār Dienu un pār Nakti šķirdami Gaismu no Tumsibas: Un Dievs redzeja to labu esam.

18.

un valdītu dienā un naktī un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Elohim redzēja to labu esam.

19.

Tad tape no Vakara un Rīta ta ceturta Diena.

19.

Un tapa vakars un tapa rīts – ceturtā diena.

20.

Un Dievs sacija: Lai pa Pulkiem rodās Ūdeni kustamas dzīvojmas Dvašas un Putni kas virs Zemes skrien apakš Debes Izplatijuma.

20.

Tad Elohim sacīja: "Lai ūdeņos mudžēt mudž dzīvu radījumu pulki, un putni lai lido pār zemi, pār debess velvi."

21.

Un Dievs radīja lielus Jūras Zvērus un visadas dzīvas Dvašas kas lien ko Ūdens pa Pulkiem izdod pēc savām Tautām: Un visadus spārnaiņus Putnus pēc savas Tautas: Un Dievs redzeja to labu esam.

21.

Un Elohim radīja lielus jūras zvērus un visus dzīvus radījumus, kas rāpo un pulkiem mudž ūdeņos, pēc to kārtas un ikvienu spārnainu putnu pēc savas kārtas. Un Elohim redzēja to labu esam.

22.

Un Dievs svētija tos sacidams: Vaisļojieties un vairojieties un piepildajt to Ūdeni Jūrā un tie Putni lai vairojās virs Zemes.

22.

Un Elohim svētīja tos, sacīdams: "Vaislojieties un vairojieties un piepildiet ūdeņus jūrā, un putni lai vairojas virs zemes."

23.

Tad tape no Vakara un Rīta ta piekta Diena.

23.

Un tapa vakars un tapa rīts – piektā diena.

24.

Un Dievs sacija: Lai ta Zeme izdod dzīvas Lietas pēc savas Tautas Lopus Tārpus un Zemes Zvērus pēc savas Tautas un tas notike tā.

24.

Tad Elohim sacīja: "Lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas, lopus, rāpuļus un zemes zvērus pēc viņu kārtas." Un tā tapa.

25.

Un Dievs darija tos Zemes Zvērus pēc savas Tautas un tos Lopus pēc savas Tautas un visadus Zemes Tārpus pēc savas Tautas un Dievs redzeja to labu esam.

25.

Un Elohim radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas, un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Elohim redzēja to labu esam.

26.

Un Dievs sacija: Darisim Cilveku pēc mūsu Ģīmi pēc mūsas Līdzibas ka tie valda pār Zivim Jūrā un pār Putniem apakš Debes un pār Lopiem un pār visu Zemi un pār visiem Tārpiem kas virs Zemes lien.

26.

Tad Elohim sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū."

27.

Un Dievs radīja to Cilveku pēc savu Ģīmi pēc Dieva Ģīmi radīja Viņš to un radīja tos vienu Vīrišku un vienu Sievišku.

27.

Un Elohim radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Elohim tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

28.

Un Dievs svētija tos un Dievs sacija uz tiem: Augļojoties un vairojieties un piepildajt to Zemi un pārvaldajt to un valdajt pār Zivim Jūrā un pār Putniem apakš Debes un pār visām Dvašām kas virs Zemes lien.

28.

Un Elohim tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."

29.

Un Dievs sacija: Raugi es esmu jums devis visadu Zāli kas Sēklu nes kas virs visas Zemes ir un visus Kokus kam savi Koku-Augļi iekš sevis ir jums par Ēdamu.

29.

Un Elohim sacīja: "Redzi, Es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī; tie lai jums būtu par ēdamo.

30.

Un visiem Zvēriem virs Zemes un visiem Putniem apakš Debes un visiem lienamiem (Tārpiem) virs Zemes kam dzīva Dvaša ir (esmu es) visu zaļu zāli par Baribu (devis); un tas notike tā.

30.

Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā, un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam dzīvība, Es dodu visu zaļo zāli par barību." Un tā tapa.

31.

Un Dievs uzskatījās visu ko Viņš bij darijis un raugi tas bija ļoti labs: Un tad tape no Vakara un Rīta ta sesta Diena.

31.

Un Elohim uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un tapa vakars un tapa rīts – sestā diena.

Nodaļa: Genesis

Birkas: