5. Mozus grāmata 15. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Ap septitu Gadu būs tev vienu Atlaišanu turēt.

1.

Septītā gada beigās tev jātur atlaide.

2.

Šis nu ir tās Atlaišanas Darbs ka ikvienam Aizdevejam kas savam Tuvakam ko lab aizdevis ir būs atlaist tam ne būs to no sava Tuvaka jeb no sava Brāļa atprasīt tapēc ka tam KUNGAM viena Atlaišana izsaukta tapusi.

2.

Un šie ir atlaides noteikumi: ikvienam aizdevējam būs atlaist, ko tas savam tuvākam aizdevis; viņam nebūs likt nedz savu tuvāko, nedz savu brāli spaidos, jo šī atlaide ir pasludināta יהוה dēļ.

3.

No ta Svešinieka būs tev atprasīt bet kas pie tava Brāļa ir to tam atlaid.

3.

No svešinieka atprasi, pat piedraudot, bet, kas pie tava brāļa, to lai tava roka atlaiž.

4.

Bez ka kad Nabagie tavā Starpā ne būs: jo tas KUNGS svētīdams tev svētīs taī Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs par Īpašumu tev dos viņu iemantot.

4.

Lai tikai tavā tuvumā nebūtu neviena nabaga, jo יהוה tevi svētīdams svētīs tai zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos iemantot par īpašumu,

5.

Ja tu tikai ta KUNGA tava Dieva Balksnei klausisi turedams visus šos Bauslus ko es tev šodien pavēlu.

5.

ja tu tikai klausīdams klausīsi יהוה, sava Elohim, balsij, lai turētu un darītu visus šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu.

6.

Jo tas KUNGS tavs Dievs tev svētīs it kā Viņš tev runājs ir tad aizdosi tu daudz Tautām bet tu ne aizņemsi uz Atdošanu un tu valdisi pār daudz Tautām bet viņām ne būs pār tev valdīt.

6.

Jo יהוה, tavs Elohim, tevi svētīs, tieši kā Viņš to tev ir teicis; un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies, un tu valdīsi pār daudzām tautām, bet viņām pār tevi nebūs valdīt.

7.

Kad tavā Starpā viens Nabags jeb kāds no taviem Brāļiem būs jeb kādās tavās Vārtīs tavā Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos tad tev ne būs savu Sirdi aprepēt nedz tavu Roku priekš tavu nabagu Brāli aizslēgt.

7.

Kad tavā starpā būs kāds nabags vīrs, viens no taviem tautas brāļiem, kādos tavos vārtos tavā zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, tad neapcietini savu sirdi un neaizslēdz savu roku sava nabaga brāļa priekšā,

8.

Bet atvērdams atver viņam tavu Roku un aizdod viņam aizdodams cik gan ir priekš viņa Trūkuma kas viņam trūkst.

8.

bet atvērdams atver viņam savu roku un aizdodams aizdod viņam tik, cik viņam vajag trūcībā.

9.

Sargajs ka tavā Sirdī kāds Beliala Darbs ne esus ka tu sacitu: tas septīts Gads tas Atlaišanas Gads ir tuvu un tava Ac būtu ļauna pret tavu Brāli to Nabagu ka tu viņam nedod tad pie sauks Viņš pār tev to KUNGU tad tas būs tev par Grēku.

9.

Sargies, ka tavā sirdī nav blēdības un ka tu nespriestu: septītais gads – atlaides gads ir tuvu. Un lai tava acs nebūtu nenovīdīga uz tavu nabago brāli, ka tu viņam nekā nedod: tad viņš tevis dēļ brēks uz יהוה, un tas tev būs par grēku.

10.

Dod viņam labprāt lai tava Sirds ļauna ne ir kad tu viņam dod jo Šīs Lietas dēļ svētīs tev tas KUNGS tavs Dievs visā tavā Darbā un iekš visa pie ka tu tavu Roku izstiepi.

10.

Dodams dod viņam, lai tava sirds nav ļauna, kad tu viņam dod, jo tādēļ יהוה, tavs Elohim, tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi,

11.

Jo tur ne trūks Nabagi taī Zemē tādēļ pavēlu es tev un saku: atvērdams atver tavam Brāļam tavu Roku kas spaidīts top un nabags ir tavā Zemē.

11.

jo tur, tanī zemē, netrūks arī nabagu, tāpēc Es tev pavēlu un saku: atvērdams atver savu roku savam brālim, kas top spaidīts un ir nabags tavā zemē.

12.

Kad tavs Brālis viens Ēbreēris jeb viena Ēbreju Sieva tev pārdota būs tad būs viņam tev sešus Gadus kalpot bet septitā Gadā būs tev viņu svabadu no tev atlaist.

12.

Kad tev tiek pārdots tavs tautas brālis ebrejs vai ebreju sieva, tad lai viņš tev kalpo sešus gadus, bet septītajā gadā tev būs viņu atlaist brīvu prom no savas saimes.

13.

Un kad tu viņu svabadu Atlaid tad ne būs tev viņu tukšu atlaist.

13.

Un, kad tu viņu atlaid brīvībā no savas saimes, tad neatlaid viņu tukšā,

14.

Apdodams apdod viņu no tava ganama Pulka no tavas Klēts un no tava Vīna-Spaida ar ko tas KUNGS tavs Dievs tev svētījs ir no ta būs tev viņam dot.

14.

apdāvinādams apdāvini viņu no saviem sīklopiem, no sava labības klona un no savas vīna spiedes; ar ko יהוה, tavs Elohim, tevi ir svētījis, no tā tev būs viņam dot.

15.

Un piemini ka tu Kalps esi bijis Egiptes-Zemē un ka tas KUNGS tavs Dievs tev ir atpestijs tapēc pavēlu es tev šodien tās Lietas.

15.

Un piemini, ka tu esi bijis vergs Ēģiptes zemē, bet יהוה, tavs Elohim, tevi ir atbrīvojis, tāpēc es šodien tev dodu šo pavēli.

16.

Bet ja Viņš uz tev sacīs: es ne gribu no tev iziet tapēc ka Viņš tev un tavu Namu mīļo ka tam pie  tev labi klājās.

16.

Bet, ja viņš tev sacīs: es negribu no tevis šķirties,- tāpēc ka viņš tevi un tava nama saimi mīl un ka tam ir pie tevis labi klājies,-

17.

Tad ņem Īlenu un urb iekš viņa Ausi pie tām Durvim tad būs tam tev par Kalpu būt mūžam tā pat būs tev tavai Kalponei darīt.

17.

tad ņem īlenu un piedur viņa ausi pie durvīm, tad viņš tev būs par kalpu mūžīgi; tāpat dari arī savai kalponei.

18.

Lai tas tev grūti ne nākās viņu svabadu no tevim atlaist jo Viņš ir kā divkārtigas algas Algadzis tev sešus Gadus kalpojs tad svētīs tev tas KUNGS tavs Dievs iekš visa ko tu darīsi.

18.

Lai tev nenākas grūti viņu atlaist brīvībā, jo sešos gados viņš tev ir izkalpojis divkārtīgu algādža algu; tad arī tevi יהוה, tavs Elohim, svētīs pie visa, ko tu darīsi.

19.

Visu Pirmdzimtibu kas no taviem Vēršiem un Avim dzem Tēvains būdams būs tev tam KUNGAM tavam Dievam svētīt tev ne būs ar tava Vērša Pirmdzimtu strādāt nedz tavu Avju Pirmdzimtu cirpt.

19.

Ikvienu pirmdzimušo, kas ir tēviņš no taviem liellopiem un no taviem sīklopiem, novēli kā svētu יהוה, savam Elohim; tu nedrīksti strādāt ar pirmdzimušu vērsi, un arī savu avju pirmdzimušo tu nedrīksti cirpt.

20.

Priekš ta KUNGA tava Dieva būs tev tos ikgadā ēst taī Vietā ko tas KUNGS izredzēs tev un tavam Namām.

20.

 

21.

Bet ja tam kāda Vaina būs jepšu tas ir tizlis jeb akls jeb kāda citā ļauna Vaina tad tev ne būs viņu tam KUNGAM tavam Dievam upurēt.

21.

Bet, ja tam ir kāda vaina, ja tas ir klibs vai akls, nevienu, kam kāda ļauna vaina, tu nedrīksti kaut par kaujamo upuri יהוה, savam Elohim.

22.

Tavās Vārtīs būs tev viņu ēst tas Nešķīstajs tik labi ka tas Šķīstajs itin kā vienu Stirnu un Briedi.

22.

Savos paša vārtos to ēdiet, tiklab nešķīstais, kā šķīstais, kā kalnu kazu un briedi.

23.

Viņu Asini tikai tev ne būs ēst pie  Zemes būs tev to izliet kā Ūdeni.

23.

Tikai viņa asinis tev nebūs baudīt, tās izlej zemē kā ūdeni.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: