5. Mozus grāmata 14. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Jūs esat ta KUNGA jūsu Dieva Bērni jums ne būs sev pašiem Zīmes iegriezt nedz Pleiķi darīt starp jūsām Acīm kāda Miroņa dēļ.

1.

Jūs esat יהוה, sava Elohim, bērni; jums nebūs sev pašiem iegriezt savā miesā zīmes, nedz arī nodzīt matus kāda mirušā dēļ,

2.

Jo tu esi viena svēta Tauta tam KUNGAM tavam Dievam un tev ir tas KUNGS izredzejs ka tu viņam esus viena seviska Tauta no visiem Ļaudim kas virs Zemes ir.

2.

jo tu esi יהוה, savam Elohim, svēta tauta, un no visām tautām, kas vien ir uz zemes, יהוה tevi ir Sev izredzējis, lai tu būtu Viņam par īpašuma tautu.

3.

Tev ne būs ne kādu Negantibu ēst.

3.

Tev nebūs ēst nekādu negantību.

4.

Šie ir tie Lopi ko jūs varat ēst Vēršus Avis un Kazas.

4.

Šie ir tie lopi, ko jūs varat ēst: vērši, avis un kazas,

5.

Eršķis Stirna un Meža-Vērsis un Meža-Āzis un mazais Eršķis un Briedis un Meža-Kaza.

5.

briedis, kalnu kaza, antilope, meža vērsis, stirna, antilopju pasugas un kalnu avis,

6.

Visus Lopus kas to Nagu šķeļ un šķeļ to divejs Gabalos un gremo starp tiem Lopiem to būs jums ēst.

6.

visi lopi, kam šķelti nagi, kuriem tie ir šķelti divos gabalos un kas savu barību ēdot atgremo. Visus šos kustoņus jūs drīkstat ēst.

7.

Bet šos jums ne būs ēst no tiem kas (vien) gremo jeb no tiem kas to Nagu vien šķeļ to Kamielu un to Zaķi un to Kaninķeni jo tie gan gremo bet ne šķeļ to Nagu tiem būs jums nešķīstiem būt.

7.

Bet no tiem, kuriem ir šķelti nagi un kas savu barību atgremo, jums nebūs ēst: kamieli un zaķi, un kalnu āpsi, jo tie gan atgremo barību, bet viņiem nagi nav šķelti; tie lai jums ir nešķīsti;

8.

Ir to Cūku jo ta šķeļ gan to Nagu bet ne gremo lai ta jums nešķīsta ir no viņas Gaļas jums ne būs ēst un viņas Maitu jums ne būs aiskārt.

8.

un arī cūku ne, jo tai gan ir šķelti nagi, bet tā neatgremo; tā lai ir jums nešķīsta, viņas gaļu neēdiet un neaizskariet viņas maitu.

9.

Šo būs jums ēst no visa kas Ūdenī ir visu kam Spuri un Zvīņi ir būs jums ēst.

9.

Šie ir tie, ko jūs varat ēst no visa, kas ir ūdenī: visus, kam ir spuras un zvīņas, tos jūs varat ēst;

10.

Bet visu kam Spuru un Zvīņu nevaid jums ne būs ēst nešķīsts lai tas jums ir.

10.

bet tos, kuriem nav spuru, nedz zvīņu, neēdiet; tie lai ir jums nešķīsti.

11.

Visus šķīstus Putnus būs jums ēst.

11.

Visus šķīstus putnus ēdiet.

12.

Bet šie ir no kuriem jums ne būs ēst.

12.

Bet šie ir, kurus jums nav atļauts ēst:

13.

Tas Ērglis tas sarkandzeltenajs Ērglis un tas mellajs Ērglis ta Vārne ta Līja un tas Ķīrlis pēc savas Tautas.

13.

ērglis, jūras ērglis, melnais ērglis un maitu ērglis, vanags un klija,

14.

Un visads Krauklis pēc savas Tautas.

14.

un visi kraukļi pēc to pasugām,

15.

Un ta Strausu-Mātite un tas Strausu-Tēvains un tas Ķīris un tas Vēja-Vanags pēc savas Tautas.

15.

un tuksneša iemītnieks strauss, un bezdelīga, un ķīris, un vēja vanags pēc to pasugām,

16.

Tas Apogs un tas Ūpis un ta Gaigale.

16.

apogs, ūpis un pūce,

17.

Un tas Dumpis un tas Gulbis un ta Maitas-Līja.

17.

pelikāns, maitu vanags un jūras krauklis,

18.

Un tas Stārks tas Kalnu-Vanags pēc savas Tautas un ta Badadzeguze un ta Sikspārne.

18.

stārķis un krasta skrējējs pēc to sugām, bada dzeguze un sikspārnis.

19.

Un visiem lienamiem Putniem būs jums nešķīstiem būt jums ne būs tos ēst.

19.

Un visi spārnainie rāpuļi; tie visi lai ir jums nešķīsti, un tos jūs nedrīkstat ēst.

20.

Visadus šķīstus Putnus būs jums ēst.

20.

Bet visus šķīstos putnus jūs drīkstat ēst.

21.

Jums ne būs ne kādu Maitu ēst tam Svešiniekam kas tavās Vārtīs ir būs tev to dot ka Viņš to ēd jeb pārdod to kādam Svešam jo tu esi viena svēta Tauta tam KUNGAM tavam Dievam tev ne būs to Āziti kas pie savas Mātes Piena vārīt.

21.

Jums nebūs neko nosprāgušu ēst; dod to svešiniekam, kas ir tavos vārtos, lai viņš to ēd, vai pārdod to svešiniekam no citas tautas, jo tu esi svētīta tauta יהוה, savam Elohim. – Nevāri kazlēnu viņa mātes pienā.

22.

Pie ticigi būs tev to desmitu Tiesu dot no visiem taviem Sēklas Augļiem kas ikgadus Tīrumā aug.

22.

Tev būs dot taisnu desmito tiesu no visiem savas sējas augļiem, kas ik gadus izaug tavā tīrumā,

23.

Un priekš to KUNGU tavu Dievu taī Vietā ko Viņš izredzēs savu Vārdu tur iecelt būs tev ēst to desmitu Tiesu tavas Labibas tava Vīna un tavas Eļjes un tavu lielu un sīku Lopu Pirmdzimušus ka tu mācies to KUNGU tavu Dievu bīties visā Mūžā.

23.

un tev būs to ēst יהוה, sava Elohim, priekšā tai vietā, ko Viņš Sev izraudzīs, lai tur mājotu Viņa VĀRDS, gan no savas labības, gan no sava vīna sulas, gan no savas eļļas desmitās tiesas devām, gan no savu liellopu un sīklopu pirmdzimušiem, lai tu mācītos יהוה, savu Elohim, bīties visu savu mūžu.

24.

Bet ja tas Ceļš priekš tev visai tāļu ir ka tu to ne vari nest tapēc ka ta Vieta no tevim tāļu būs ko tas KUNGS tavs Dievs izredzēs savu Vārdu tur iecelt ka tas KUNGS tavs Dievs tev ir svētījs.

24.

Bet, ja ceļš no tevis uz to vietu ir pārāk tāls, ka tu nespēj to turp nonest tāpēc, ka tā vieta ir par tālu no tevis, ko יהוה, tavs Elohim, Sev izraudzīs, lai tur celtu Savam VĀRDAM mājokli, tad, kad יהוה, tavs Elohim, tevi svētīs,

25.

Tad pārdod to par Naudu un sasien to Naudu tavā Rokā un ej uz to Vietu ko tas KUNGS tavs Dievs izredzēs.

25.

pārdod desmito tiesu par naudu, iespied naudu savā saujā un ej uz to vietu, ko יהוה, tavs Elohim, Sev izraudzīs.

26.

Un dod to Naudu par visu kas tavai Dvēselei gribās par Vēršiem un par Avim un par Viņu un par stipru Dzērienu un par visu ko tava Dvēsele no tevim iekāro un ēd tur priekš to KUNGU tavu Dievu un priecajies tu un tavs Nams.

26.

Un izdod tur naudu par visu, kas tavai dvēselei tīk – par vēršiem, par sīklopiem, par vīnu un par stipriem dzērieniem, par itin visu, ko tava dvēsele kāro, un ēd tur יהוה, sava Elohim, priekšā un priecājies, tu un tavs nams.

27.

Bet to Levitu kas tavās Vārtīs ir tev ne būs atstāt jo viņam ne ir Daliba nedz Īpašums ar tev.

27.

Bet levītu, kas mīt tavos vārtos, to tu nepamet, jo viņam nav daļas, nedz mantojuma kopā ar tevi.

28.

Ap trešu Gadu būs tev izdot visu tavu Augļu desmitu Tiesu ta paša Gada un tev būs to nolikt tavās Vārtīs.

28.

Katra trešā gada beigās tev visa tā gada desmitā tiesa ir jāsavāc un atsevišķi jāsanes savos vārtos.

29.

Tad nāks tas Levits tapēc ka tam ne kāda Daliba nedz Īpašums ar jums ir un tas Svešinieks un tas Bāriņš un ta Atraitne kas tavās Vārtīs ir un ēdīs un paēdīs tādēļ ka tas KUNGS tavs Dievs tev svētī visā tavu Roku Darbā ko tu dari.

29.

Tad lai nāk levīts, jo viņam nav daļas un mantojuma kopā ar tevi, un svešinieks, un bārenis, un atraitne, kuri mīt tavos vārtos, un lai viņi ēd un paēd, lai יהוה, tavs Elohim, tevi svētī ikkatrā tavā roku darbā, ko tu dari.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: