5. Mozus grāmata 13. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Kad viens Praviets jeb viens Sapņotajs starp tevim Ceļās un dod tev kādu Zīmi jeb Brīnumu.

1.

Kad tavā vidū celtos pravietis vai sapņotājs, kas tev ļautu redzēt zīmes un brīnumus,

2.

Un ta Zīme jeb tas Brīnums nāk ko Viņš uz tev bij runājs sacidams: Lai mēs citiem Dieviem pakāļdzenamies ko mēs ne esam pazinuši un tiem kalpojam.

2.

un šī zīme vai brīnums, uz kuru viņš aizrādījis, tiešām piepildītos, un viņš sāktu tevi skubināt: iesim un sekosim svešiem dieviem, ko tu nepazīsti, un tiem kalposim,-

3.

Tad tev nebūs klausīt ta paša Pravieša Vārdiem jeb ta paša Sapņotaja jo tas KUNGS jūsu Dievs pārbauda jūs ka tas atzīt var aridz jūs to KUNGU jūsu Dievu mīlejat no visas jūsas Sirds un no visas jūsas Dvēseles.

3.

tad tev nebūs klausīt šā pravieša vārdiem, nedz arī sapņotāju sapņiem, jo יהוה, jūsu Elohim, jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs esat tie, kas יהוה, savu Elohim, mīlat ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.

4.

Tam KUNGAM jūsam Dievam būs jums pakāļdzīties un viņu bīties un viņa Bauslus būs jums turēt un viņa Balksnei klausīt un viņam kalpot un viņam pie ķērties.

4.

Sekojiet יהוה, savam Elohim, bīstieties Viņu un turiet Viņa baušļus, klausiet Viņa balsi, kalpojiet Viņam un pieķerieties Viņam.

5.

Un tam patim Praviešam jeb tam patim Sapņotajam būs nokautam tapt tapēc ka Viņš mācijs ir atkāpt no ta KUNGA jūsu Dieva kas jūs no Egiptes-Zemes ir izvedis un no ta Vergu-Nama atpestijis nodzīdams tev no ta Ceļa ko tas KUNGS tavs Dievs tev ir pavēlejs iekš ta staigāt tā būs tev to ļaunu no tava Vidus atņemt.

5.

Bet šis pravietis vai šis sapņu sapņotājs lai tiek nonāvēts. Jo viņš ir sludinājis atkrišanu no יהוה, jūsu Elohim, kas jūs ir izvedis no Ēģiptes zemes un jūs ir atbrīvojis no vergu nama, ieteikdams jums nogriezties no tā ceļa, ko יהוה, tavs Elohim, tev ir pavēlējis staigāt; tā tev būs izdeldēt ļaunumu no sava vidus.

6.

Kad tavs Brālis tavas Mātes Dēls jeb tavs Dēls jeb tava Meita jeb ta Sieva tavā Klēpī jeb tavs Draugs ko tu tā kā tavu Dvēseli turi tev paslepeni pārrunās un sacīs: Eima kalpojam citiem Dieviem ko nedz tu esi pazinis nedz tavi Tēvi.

6.

Kad tavs brālis, tavas pašas mātes dēls, vai tavs dēls, vai tava meita, vai tava sieva, kas pie tavām krūtīm, vai tavs draugs, ko tu turi kā savu dvēseli, tevi slepenībā kārdinās, teikdams: iesim, kalposim citiem dieviem,- tādiem, ko ne tu, nedz tavi tēvi nepazīst,

7.

No to Ļaužu Dieviem kas apkārt jums ir tuvu jeb tāļu no tev no viena Zemes Gala līdz otram.

7.

no to tautu dieviem, kas dzīvo jums apkārt, vai nu pavisam tuvu pie tevis, vai arī tālu no tevis, no viena zemes gala līdz otram,-

8.

Tad nedod viņam Vaļu un ne klausi viņam un tavai Aci ne būs viņu taupīt un tev ne būs pār viņu apžēloties nedz viņu paslēpt.

8.

tad nedod viņam vaļas un neklausi viņam, un tavas acis lai žēlodamas nekavējas pie viņa, un tu netaupi viņu un arī viņu nenoslēp,

9.

Bet kautin nokau viņu tava Roka lai pirmak pret viņu ir nokaut un pēc to visu Ļaužu Roka.

9.

bet tev viņu būs bez žēlastības nokaut; tava roka lai ir pirmā, kas viņu nonāvē, un pēc tam visas tautas rokas,

10.

Ar Akmiņiem būs to nomētāt ka tas mirst jo Viņš mekleja tev nodzīt no ta KUNGA tava Dieva kas tev no Egiptes-Zemes no ta Vergu-Nama izvedis ir.

10.

ar akmeņiem tādu būs nomētāt, un lai tas mirst, jo viņš jums ir licis novērsties no יהוה, tava Elohim, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama.

11.

Ka viss Israēls to dzird un bīstās un ne dara vairs pēc šo ļaunu Darbu tavā Vidū.

11.

Bet lai viss Israēls dzird un bīstas, un lai tie turpmāk nedara vairs tādu ļaunu darbu kā šo tavā vidū.

12.

Kad tu no jeb kāda tava Pilsāta ko tas KUNGS tavs Dievs tev dod tur dzīvot dzirdesi ka sacīts top.

12.

Kad tu dzirdēsi par kādu no savām pilsētām, ko יהוה, tavs Elohim, tev ir piešķīris, lai tu tur dzīvotu, sakām:

13.

Vīri Beliala Bērni ir no tavas Vidus izgājuši un pārrurajši (iekārdinājuši) tava Pilsāta Iedzīvotajus sacidami: Eima kalpojam citiem Dieviem ko jūs ne esat pazinuši.

13.

ir parādījušies ļaundari no tava vidus un ieveduši kārdinājumā to pilsētu iedzīvotājus, sacīdami: iesim, kalposim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat,-

14.

Tad būs tev izvaicāt izklausīt un jautāt un redzi ja tas tiesi ka tas tiešam tā ir un ši Negantiba tavā Vidū darita ir.

14.

tad tev būs labi izmeklēt, izvaicāt, izklausīt un izjautāt, un redzi, ja šīs baumas ir patiesas un tāda negantība ir notikusi tavā vidū,

15.

Tad būs tev ta Pilsāta Iedzīvotajus ar Kaušanu caur Zobiņa Asmini kaut izdeldedams viņu un visu kas iekš ta ir un viņa Lopus caur Zobiņa Asmini.

15.

tad šīs pilsētas iedzīvotājus tev būs ar zobena asmeni bez žēlastības nokaut, un iznīcības lāsts lai ir pār to un pār it visu, kas tanī ir, un arī viņu lopus tev būs nokaut ar zobena asmeni.

16.

Un visu viņa Laupijumu būs tev sakrāt viņa Ielas Vidū un to Pilsātu ar viņa Laupijumu ar Uguni tam KUNGAM tavam Dievam visai sadedzināt lai ta viena Kopa ir mūžam viņu vairs ne būs uztaisīt.

16.

Un viss, ko tik vien tu tur esi salaupījis, tas tev ir jāsakrauj tās laukuma vidū, un tev šī pilsēta un arī viss, kas tur ir salaupīts, pilnīgi ar uguni jāsadedzina יהוה, savam Elohim, un tai ir jākļūst par mūžīgu gruvešu kaudzi; neviens lai to vairs nekad neuzceļ,

17.

Un lai ne mazs no ta Nolādēta tavā Rokā paliek ka tas KUNGS no savas Bardzības Karstuma atgriežās un dod tev Žēlastibu un apžēlojās pār tev un vairo tev itin kā Viņš taviem Tēviem zvērējs ir.

17.

un nekas no šīs nolādētās vietas lai nepielīp pie tavas rokas, lai יהוהvarētu atgriezties no Savu dusmu karstuma un dot tev žēlastību un lai Viņš par tevi apžēlojas un lai tevi vairo, kā Viņš to ar zvērestu taviem tēviem ir apsolījis,

18.

Tapēc ka tu ta KUNGA tava Dieva Balksnei esi klausijs ka tu turi visus tavus Bauslus ko es tev šodien pavēlu un dari kas pareizi ir ta KUNGA tava Dieva Acīs.

18.

jo tu esi יהוה, sava Elohim, balsij klausījis, ka tev jātur visi Viņa baušļi, kurus turēt es tev arī šodien esmu pavēlējis, un dari, kas ir taisns יהוה, tava Elohim, acīs.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: