5. Mozus grāmata 11. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tad būs tev to KUNGU tavu Dievu mīlēt un turēt viņa Bauslibas un viņa Likumus un viņa Tiesas un viņa Pavēlešanas visu Mūžu.

1.

Tad nu tev būs mīlēt יהוה, savu Elohim, un turēt Viņa norādījumus, Viņa likumus un Viņa tiesas un Viņa pavēles visu tavu mūža dienu.

2.

Un jums būs šodien zināt ka es ne (runāju) ar jūsiem Bērniem kas to ne zina un kas ne ir redzejši ta KUNGA jūsu Dieva Pārmācišanu viņa Augstibu viņa spēcīgu Roku un viņa izstieptu Elkonu.

2.

Un jums šodien jāatzīst, ka es nerunāju ar jūsu bērniem, kas nezina un kas arī nav redzējuši יהוה, jūsu Elohim, pārmācību, Viņa lielo spēku, Viņa stipro roku un Viņa izstiepto elkoni,

3.

Un viņa Zīmes un viņa Darbus ko Viņš Egiptes Vidū darija pie Varaus to Egiptes Ķēniņu un pie visas viņa Zemes.

3.

arī ne Viņa zīmes un Viņa brīnuma darbus, ko Viņš ir darījis Ēģiptē faraonam, Ēģiptes ķēniņam, un visai viņa zemei

4.

Un ko Viņš darijs ir pie to Egipteru Kara-Spēka pie viņiem Zirgiem un pie  viņa Ratiem ka Viņš like to Ūdeni Niedras-Jūrā pār viņiem sagāzties kad tie jums pakāļdzinās un tas KUNGS nomaitaja tos līdz šodien.

4.

un ko Viņš ir darījis Ēģiptes karaspēkam, viņu zirgiem un viņu ratiem, kā Viņš lika ūdeņiem Niedru jūrā pāri tiem gāzties, kad tie jums dzinās pakaļ, un kā יהוה tos izdeldējis līdz šai dienai,

5.

Un ko Viņš jums darijs ir Tuksnesī tiekams jūs uz šo Vietu esat nākuši.

5.

arī ko Viņš ir jums pašiem darījis tuksnesī, iekāms jūs nonācāt šai vietā,

6.

Un ko Viņš darijs ir Datanam un Abiramam Ēliaba Rūbeņa Dēla Dēliem kā ta Zeme savu Muti atdarija un aprīje tos ar viņu Saimēm un ar viņu Dzīvokļiem un ar viņu Padomu kas tiem piederēja visa Israēļa Vidū.

6.

un ko Viņš ir darījis Datanam un Abirāmam, Ēliāba, Rūbena dēla, dēliem, kad toreiz zeme atdarīja savu muti un tos aprija līdz ar viņu namiem, viņu teltīm un visu dzīvo, kas tiem piederēja, visa Israēla vidū.

7.

Jo jūsas Acis ir redzejšas visu šo lielu Darbu ta KUNGA ko Viņš darijs ir.

7.

Ar jums es runāju, kuru acis tiešām ir redzējušas visus יהוה lielos darbus, ko Viņš ir darījis.

8.

Tad nu turajt visus tos Bauslus ko es šodien tev pavēlu ka jūs stiprinati topat un nākat un iemantojat to Zemi uz kurien jūs ietat viņu iemantot.

8.

Un tad nu turiet visus baušļus, ko es jums šodien pavēlu, lai jūs kļūstat stipri un ejat un iemantojat to zemi, uz kuru jūs dodaties to iemantot,

9.

Ka jūs ilgi dzīvojat virs tās Zemes ko tas KUNGS jūsiem Tēviem zvērējs viņiem un viņa Dzimumam dot vienu Zemi kas ar Pienu un Medu tek.

9.

un lai jūs ilgi dzīvotu tai zemē, ko יהוה jūsu tēviem ar zvērestu ir apsolījis dot jums un jūsu pēcnācējiem,- zemē, kur piens un medus tek.

10.

Jo ta Zeme uz kurien tu staiga to iemantot ne ir kā Egiptes-Zeme no kurienes jūs esat izgājuši ko tu apsēji ar tavu Sēklu un to pats aplaistiji it kā vienu Kāposto-Dārzu.

10.

Jo šī zeme, uz kuru tu ej, lai to iemantotu, nav tāda, kāda ir Ēģiptes zeme, no kuras jūs esat iznākuši, ko tu apsēji ar savu sēklu un pats to aplaistīji it kā sakņu dārzu;

11.

Bet ta Zeme uz kurien jūs ietat viņu iemantot ir viena Zeme ar Kalniem un Ielejām viņa top slacita ar Ūdeni no Debes Lietus.

11.

bet tā zeme, ko jūs ejat iemantot, ir zeme ar kalniem un ielejām, kas tiek slacīta ar debess lietus ūdeni,

12.

Viena Zeme ko tas KUNGS tavs Dievs apgāda uz ko ta KUNGA tava Dieva Acis bez Mitešanas skatās no Gada Iesākuma līdz Gada Galam.

12.

zeme, par ko יהוה, tavs Elohim, rūpējas, uz kuru יהוה, tava Elohim, acis bez mitēšanās skatās no gada iesākuma līdz gada beigām.

13.

Un ja jūs labi klausisiet maniem Bausļiem ko es jums šodien pavēlu un mīlesiet to KUNGU jūsu Dievu un viņam kalposiet no visas jūsas Sirds un no visas jūsas Dvēseles.

13.

Ja jūs apzinīgi klausīsit Maniem baušļiem, ko Es jums šodien pavēlu, un jūs mīlēsit יהוה, savu Elohim, un kalposit Viņam ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli,

14.

Tad došu es Lietu jūsu Zemē savā Laikā agri un vēlu ka tu tavu Labibu un tavu Viņu un tavu Eļji vari sakrāt.

14.

tad Viņš jūsu zemei dos lietu īstā laikā, gan agro lietu, gan vēlo lietu, ka tu spētu ievākt savu labību, savu svaigā vīna sulu un savu eļļu;

15.

Un es došu Zāli tavā Laukā priekš taviem Lopiem un tu ēdisi un pieēdisi.

15.

un Viņš dos taviem lopiem barību tavos laukos, tā ka tu ēdīsi un būsi paēdis.

16.

Sargajieties ka jūsu Sirds ne top pārrunāta ka jūs atkāpjat un kalpojat citiem Dieviem un pie lūdziet tos.

16.

Sargaities, ka jūsu sirdsprāts neļaujas pievilties un ka jūs nenovēršaties un nekalpojat citiem dieviem, viņus pielūgdami.

17.

Un ka tad ta KUNGA Bardzība pret jums apskaistās un aislēdz to Debesi ka Lietus ne nāk un ta Zeme savus Augļus nedod un jūs piepeši bojā ietat no tās labas Zemes Virsus ko tas KUNGS jums dod.

17.

Tad יהוה dusmas pret jums iedegtos un Viņš aizvērtu debesis, ka nebūtu lietus un zeme neizdotu savu ražu un ka jūs ātri iznīktu no šīs labās zemes, ko יהוה jums dod.

18.

Ielieciet tad šos manus Vārdus jūsu Sirdī un jūsā Dvēselē un sieniet tos par vienu Zīmi uz jūsām Rokām ka tie ir par Pieminēšanas-Zīmēm starp jūsām Acīm.

18.

Un visus šos Vārdus ņemiet pie sirds un ierakstiet savās dvēselēs, un sieniet tos kā zīmi uz savām rokām un lieciet par zīmi starp savām acīm.

19.

Un mācajt tos jūsiem Bērniem ka tu no tiem runa tavā Namā sēžot un uz tavu Ceļu staigājot ir apgūlot ir ceļot.

19.

Un māciet tos saviem bērniem, tos pārrunādami savā starpā, kad jūs esat atsēdušies savos namos un kad jūs ejat savā ceļā, kad jūs guļaties un kad ceļaties.

20.

Un Raksti tos uz tava Nama Stenderēm un pie tavām Vārtim.

20.

Un raksti tos un liec pie sava nama durvju stabiem un pie saviem vārtiem,

21.

Tādēļ ka jūsas Dienas un jūsu Bērnu Dienas vairotas top virs tās Zemes ko tas KUNGS jūsiem Tēviem zvērējs ir viņiem dot it kā tās Debes Dienas virs Zemes.

21.

lai jūsu mūža dienas un jūsu bērnu mūža dienas tiktu paildzinātas tai zemē, ko יהוה ar zvērestu ir apsolījis piešķirt jūsu tēviem tik ilgi, kamēr debesis vēl stāv pāri zemei.

22.

Jo jūs turesiet visus šos Bauslus ko es jums pavēlu tos darīt mīļodami to KUNGU jūsu Dievu un staigadami visos viņa Ceļos un viņam pieķērdamies.

22.

Jo, ja jūs apzinīgi glabāsit visus šos baušļus, ko es jums pavēlu turēt, mīlēdami יהוה, savu Elohim, un, staigādami visos Viņa ceļos, Viņam cieši pieķeroties,

23.

Tad izdzīs tas KUNGS visas Šīs Tautas jūsu Priekšā un jūs iemantosiet jo lielas un jo stipras Tautas ne kā jūs esat.

23.

tad יהוה jau laikus izdzīs visas šīs tautas un liks tām izzust jūsu priekšā, un jūs izspiedīsit no viņu vietām gan lielākas, gan stiprākas tautas, nekā jūs esat.

24.

Visa Vieta kurp jūsu Pēda mīs jums piederēs no tās Tuksneses un to Lībanu no tās Upes Vrat līdz tai galējai Jūrai būs jūsu Robežai būt.

24.

Ikkatra vieta, kur jūsu kāju pēdas mīs, jums piederēs, sākot no tuksneša līdz Libanonam, no lielās upes Eifratas līdz jūrai rietumos lai sniedzas jūsu robežas.

25.

Ne viens priekš jums pastāvēs tas KUNGS jūsu Dievs vedīs jūsu Iztrūcinašanu un jūsu Bījašanu pār visu to Zemi uz ko jūs staigajat itin kā Viņš jums ir runājs.

25.

Neviens nevarēs pastāvēt jūsu priekšā, יהוה, jūsu Elohim, iedvesīs bailes un izbīšanos no jums visā zemes virsū, kur vien jūs iesit, kā Viņš jums to ir sacījis.

26.

Redz es ceļu jums šodien priekša to Svētumu un Lāstus.

26.

Redzi, es šodien jūsu priekšā nolieku izvēlei svētību un lāstu -

27.

To Svētumu ja jūs klausisiet ta KUNGA jūsu Dieva Bausļiem ko es šodien jums pavēlu.

27.

svētību, ja jūs klausīsit יהוה, sava Elohim, baušļiem, ko es jums šodien pavēlu,

28.

Bet tos Lāstus ja jūs ne klausisiet ta KUNGA jūsu Dieva Bausļiem un atkāpsiet no ta Ceļa ko es jums šodien pavēlu staigadami citiem Dieviem pakāļ ko jūs ne esat pazinuši.

28.

bet lāstu, ja jūs neklausīsit יהוה, sava Elohim, baušļiem un nogriezīsities no tā ceļa, ko es jums šodien pavēlu, un ja jūs sekosit citiem dieviem, kurus jūs nepazīstat.

29.

Un kad tas KUNGS tavs Dievs tev Ievedīs taī Zemē uz kurien tu ej viņu iemantot tad būs tev to Svētumu izsaukt uz to Kalnu Grisim un tos Lāstus uz to Kalnu Ēbal.

29.

Un, kad יהוה, tavs Elohim, būs tevi ievedis tanī zemē, ko tu ej iemantot, tad tev būs svētību pasludināt Garicima kalnā, bet lāstu – Ēbala kalnā.

30.

Vui tie ne ir viņpus Jardaņas tur pakāļ uz to Pusi kur ta Saule noiet iekš to Kananiteru Zemes kas Klajumā dzīvo pret Gilgalu sānis tiem Ozoliem More.

30.

Vai tie nav viņpus Jordānas uz rietumiem no ceļa pret saules rietu, kānaāniešu zemē, kas dzīvo līdzenumā pretī Gilgalai līdzās Mores ozoliem?

31.

Jo jums ir jaiet pār Jardanu ka jūs nākat to Zemi iemantot ko tas KUNGS jūsu Dievs jums dos un jums būs to par iemantojamu Tiesu turēt un iekš tās dzīvot.

31.

Jo jūs ejat pāri Jordānai, lai iemantotu zemi, ko יהוה, jūsu Elohim, jums dod, un jūs to iemantosit un tur dzīvosit.

32.

Tad nu turajt un darajt visus Likumus un visas Tiesas ko es jums šodien priekšlieku.

32.

Tad nu turiet visus šos likumus un tiesas, ko es jums šodien lieku priekšā.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: