5. Mozus grāmata 20. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

KAd tu Karā iesi pret taviem Ienaidniekiem un redzesi Zirgus un Ratus Ļaudis kas vairak ir ne kā tu tad ne bīties priekš viņiem jo tas KUNGS tavs Dievs ir ar tevim kas tev no Egiptes-Zemes izvedis ir.

1.

Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un ieraudzīsi zirgus un kara ratus un ļaužu vairāk nekā tev, tad nebīsties no viņiem, jo יהוה, tavs Elohim, ir ar tevi, Viņš, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes.

2.

Un kad jūs tuvu pie  Kaušanas nāksiet tad būs tam Priesteram pieiet un uz tiem Ļaudim runāt.

2.

Un, kad jūs esat tuvu kaujai, tad lai iziet priekšā priesteris un lai runā uz tautu šādus vārdus:

3.

Un tam būs uz viņiem sacīt: Klausajs Israēls jūs eita šodien Karā pret jūsiem Ienaidniekiem lai jūsu Sirds ne top bailiga ne bīstieties un ne izbailojieties un ne iztrūcinajieties priekš tiem.

3.

klausies, Israēl, jūs šodien ejat karā pret saviem ienaidniekiem. Lai jūsu sirds nepaliek bailīga, nebīstaities un nebaiļojieties uniev neliecieties iztrūcināties viņu priekšā!

4.

Jo tas KUNGS jūsu Dievs kas ar jums iet karot priekš jums ar jūsiem Ienaidniekiem jūs atpestīt.

4.

Jo יהוה, jūsu Elohim, ir tas, kas iet ar jums, lai par jums karotu ar jūsu ienaidniekiem un jūs izglābtu!

5.

Tad būs tiem Virsniekiem uz tiem Ļaudim runāt un sacīt: Ja kas laban jaunu Namu ir uztaisijs un ne ir to vēl iesvētījs tas lai iet un atgriežās uz savu Namu ka tas Karā ne mirst un cits to iesvētī.

5.

Tad lai virsnieki saka tautai šādus vārdus: ja ir jūsu starpā kāds vīrs, kas uzcēlis jaunu namu un nav to iesvētījis, tas lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš karā nemirst un cits viņa vietā to neiesvēta.

6.

Un ja kas laban vienu Vīna-Dārzu dēstijs ir un ne ir Augļus no ta baudijs tas lai iet un atpakaļ uz savu Namu griežas ka tas Karā ne mirst un cits bauda tos Augļus no viņa.

6.

Un, ja ir kāds vīrs, kas ir dēstījis vīna dārzu, bet nav vēl baudījis tā augļus, tas lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš karā nemirst un cits nebauda viņa augļus.

7.

Un ja kas laban Sievu ir precejs un to vēl ne ir Ievedis tas lai iet un atgriežās uz savu Namu ka tas Karā ne mirst un cits to apņem.

7.

Un, ja ir kāds vīrs, kas saderinājies ar sievu, bet to nav vēl apņēmis, tas lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš karā nemirst un cits viņa līgavu neapņem.

8.

Pēc to būs tiem Virsniekiem uz tiem Ļaudim vēl runāt un sacīt: Ja kas laban bīstās un kam bailiga Sirds ir tas lai iet un atgriežās uz savu Namu ka tas savu Brāļu Sirdi ne iebaide it kā savu paša Sirdi.

8.

Pēc tam lai virsnieki tālāk runā uz tautu un lai saka: ja ir kāds vīrs, kas bīstas un kuram ir bailīga sirds, tas lai iet un atgriežas savā namā, ka viņš sava brāļa sirdi neiebaidītu kā sava paša sirdi.

9.

Un kad tie Virsnieki ir pabeiguši uz tiem Ļaudim runāt tad būs tiem Virsniekus Kara-Spēkā uz to Ļaužu Priekšu iecelt.

9.

Un, kad virsnieki būs beiguši runāt uz tautu, tad lai karaspēka virsnieki tiek iecelti par tautas vadoņiem.

10.

Kad tie pie kāda Pilsāta nāc pret viņu karot tad būs tev viņu mierigi uzrunāt.

10.

Un, kad tu nonāc pie kādas pilsētas, lai pret to karotu, tad piedāvā tai mieru.

11.

Un ja Viņš tev mierigi atbildēs un tev atdarīs tad būs visiem Ļaudim kas iekš ta top atrasti tev Meslus dot un tev kalpot.

11.

Un, ja tā pieņems mieru un tev atvērs, tad lai visi ļaudis, kas tur atrodas, tev dod meslus un lai kalpo tev.

12.

Bet ja tie ar tev Mieru ne darīs bet pret tev karos tad spied to ar Varu.

12.

Bet, ja tā mieru nepieņem, bet taisās ar tevi karot, tad aplenc to.

13.

Un kad tas KUNGS tavs Dievs viņu tavā Rokā nodos tad būs tev visus Vīrišķus kas iekš ta ir ar ta Zobiņa Asmini apkaut.

13.

Un, kad יהוה, tavs Elohim, to nodos tavā rokā, tad nokauj visus vīrus, kas tur ir, ar zobena asmeni.

14.

bez vien tās Sievas un tos Bērniņus un tos Lopus un visu kas Pilsātā ir visu viņa Laupijumu būs tev priekš sevim ņemt un tev būs tavu Ienaidnieku Laupijumu ēst ko tas KUNGS tavs Dievs tev devis ir.

14.

Bet sievas un mazos bērnus un lopus, visu, kas vien ir atrodams pilsētā, to ņem sev kā kara laupījumu un izbaudi visus labumus no šā sava ienaidnieka laupījuma, ko יהוה, tavs Elohim, tev ir devis.

15.

Tā būs tev darīt visiem Pilsātiem kas varen tāļu no tevim ir kas ne ir no šo Tautu Pilsātiem.

15.

Tā tev būs rīkoties ar visām pilsētām, kas ir tālu no tevis un kas nav šo tautu pilsētas.

16.

Bet no šo Ļaužu Pilsātiem ko tas KUNGS tavs Dievs tev par Īpašumu dos tev ne būs ne ko likt dzīvot kam dzīva Dvaša ir.

16.

Turpretī šo tautu pilsētās, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos iemantot, tev nevienu dzīvu dvēseli nebūs atstāt dzīvu.

17.

Bet izdeldi tos tos Hetiterus tos Amoriterus tos Kananiterus tos Veresiterus tos Heviterus un tos Jebušiterus itin kā tev tas KUNGS tavs Dievs pavēlejs ir.

17.

Bet deldēdams izdeldē hetiešus un amoriešus, kānaāniešus un ferisiešus, hīviešus un jebusiešus, kā יהוה, tavs Elohim, tev ir pavēlējis.

18.

Tapēc ka tie jums ne māca darīt pēc visām viņu Negantibām ko tie saviem Dieviem ir darijši ka jūs pret to KUNGU jūsu Dievu grēkotat.

18.

Lai tie jūs nemācītu darīt visu, ko tie dara savu dievu labad, ka jūs negrēkotu pret יהוה, savu Elohim.

19.

Kad tu kādu Pilsātu ilgu Laiku apstāsi pret viņu karodams viņu uzvarēt tad tev ne būs viņa augligus Kokus maitāt tos nocirzdams jo ak Cilveks! gan ir Meža-Koku no ka Bulverķus taisīt var.

19.

Kad tu ilgāku laiku turēsi aplenkumā kādu pilsētu, lai to iekarotu un ieņemtu, tad neiznīcini viņas kokus, cirvi tiem pielikdams; jo tu no tiem ēdīsi, tādēļ necērt tos nost; vai tad koks laukā ir cilvēks, kas varētu no tevis paglābties nocietinātā pilsētā?

20.

Bet tos Kokus ko jūs pazīsiet ka tie ēdama Koki ne ir tos vari tu maitāt un izcirst un tev būs vienu Bulverķi uzcelt pret to Pilsātu kas ar tevim karo kamēr tu to uzvari.

20.

Un tikai tos kokus, par kuriem tu zini, ka tie nedod neko ēdamu, tos tu noposti un nocērt; no tiem tu vari arī celt ielenkuma nocietinājumus pret to pilsētu, kas ir ar tevi sākusi karot, līdz tu būsi to uzvarējis.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: