5. Mozus grāmata 18. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tiem Priesteriem tiem Levitiem visas Levja Cilts ne būs Dalibai nedz Īpašumam būt ar Israelu ta KUNGA Upurus un viņa Daļu būs tiem ēst.

1.

Lai priesteru levītu kārtai, visai Levija ciltij, nebūtu nedz daļas, nedz īpašuma kopā ar Israēlu; lai viņi ēd no יהוה uguns upuriem un Viņa daļas, kas nestas יהוה;

2.

Tapēc lai tiem Īpašums ne ir viņu Brāļu Vidū tas KUNGS ir viņu Daļa itin kā Viņš tiem runājs ir.

2.

un lai tiem nav īpašuma savu brāļu starpā, יהוה ir viņu īpašums, kā Viņš to tiem ir sacījis.

3.

Ši nu lai ir to Priesteru Tiesa no tiem Ļaudim no tiem kas kādu Upuri upure jepšu tas ir Vērsis jeb Avs tad būs viņam tam Priesteram dot to Plecu abejus Sodus un to Kuņģi.

3.

Un šī lai nu ir priesteriem pienācīgā daļa no tautas, no tiem, kas pienes upurēt kaujamos upurus, vai nu tas būtu vērsis, vai avs, priesterim ir jādod labais plecis, abi žokļa gabali un kuņģis.

4.

Tos pirmajus tavas Labibas tava Vīna un tavas Eļjes un tos Pirmajus no tavu Avju Cirpšanas būs tev viņam dot.

4.

Un tev ir viņam jādod savas labības pirmā raža, sava vīna pirmie krājumi un savu olīvkoku pirmie augļi, tāpat arī pirmais tavu sīklopu cirpums.

5.

Jo tas KUNGS tavs Dievs ir viņu no visām tavām Ciltim izredzejs ka tas stāv kalpot ta KUNGA Vārdam Viņš un viņa Dēli visu Mūžu.

5.

Jo viņu יהוה, tavs Elohim, ir izraudzījis no visām tavām ciltīm, lai viņš un viņa dēli stāvētu un kalpotu יהוה VĀRDĀ visas savas mūža dienas.

6.

Un ja kāds Levits nāks no jebkura tavu Vārtu no visa Israēļa kur Viņš Svešinieks ir un nāk pēc visas savas Dvēseles Iekārošanas uz to Vietu ko tas KUNGS izredzēs.

6.

Un, ja levīts nāk no kādiem taviem vārtiem Israēlā, kur viņš mīt, un dodas, kurp viņa dvēselei labpatīk, uz vietu, ko יהוה izraudzīs,

7.

Un Viņš kalpos iekš ta KUNGA sava Dieva Vārda it kā visi viņa Brāļi tie Leviti kas tur priekš ta KUNGA stāv.

7.

un kalpo יהוה, sava Elohim, VĀRDĀ, tāpat kā visi viņa brāļi levīti, kas tur יהוה priekšā stāv,

8.

Tad būs tiem iet līdzu Dalību ēst pāri pār to kas viņu Tēviem pārdots ir.

8.

tad viņi lai ēd līdzīgu daļu no ienākumiem, klāt pie tā, kas tiem pienākas no tēvu pārdotā īpašuma.

9.

Kad tu nāci taī Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos tad ne būs tev mācities darīt pēc to Pagaņu Negantibām.

9.

Kad tu nonāksi tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, tad nemācies darīt tās negantās lietas, ko šīs tautas dara.

10.

Lai tavā Starpā ne top atrasts kas savu Dēlu jeb savu Meitu liek caur Uguni iet kas Zilešanas cieni jeb Laika-Cienitajs jeb kas Putnu-Brēkšanu cieni jeb Burvis.

10.

Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis,

11.

jeb viens Apmānetajs kas Apmānešanas cieni jeb kas viena Zīlnieka Garu jauta jeb Zīmes-Cienitajs jeb kas tos Māņus jauta.

11.

nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs,

12.

Jo viss kas to dara tas ir tam KUNGAM viena Negantiba un šo Negantibu dēļ Izdzen tos tas KUNGS tavs Dievs tavā Priekšā.

12.

jo visi, kas dara šīs lietas, יהוה ir negantība, un šīs negantības dēļ יהוה, tavs Elohim, tos dzen ārā, tev ienākot.

13.

bez vainas būs tev būt priekš to KUNGU tavu Dievu.

13.

Tev ir jābūt bezvainīgam יהוה, sava Elohim, priekšā.

14.

Jo Šīs Tautas ko tu iemantosi cieni tos Laika-Cienitajus un Zīlniekus bet tev tas tā ne pie klājās: Tas KUNGS tavs Dievs ir tev devis (savu Vārdu un Praviešus.)

14.

Šīs tautas, ko tu izdzīsi, uzklausa gan laika zīmju taujātāju, gan nākotnes zīlnieku; tev יהוה, tavs Elohim, to nav atļāvis.

15.

Vienu Pravietu no tavas Vidus no taviem Brāļiem kā es esmu tev tas KUNGS tavs Dievs cels tam būs jums klausīt.

15.

Pravieti, kāds es esmu, יהוה, tavs Elohim, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu.

16.

Bet visu ko tu no ta KUNGA tava Dieva Orebā Sapulcešanas-Dienā esi vaicajs sacidams: Es ne gribu vairs ta KUNGA mana Dieva pašu Balksni dzirdēt un šo lielu Uguni es vairs ne gribu redzēt ka es ne miršu.

16.

Gluži tā, kā tu to esi lūdzis no יהוה, sava Elohim, Horeba kalnā dienā, kad bija sasaukta draudze, sacīdams: es negribu vairs dzirdēt יהוה, sava Elohim, balsi, un es negribu vairs redzēt šo lielo uguni, ka nemirstu.

17.

Tad sacija tas KUNGS uz man tas ir labi ko tie ir runājši.

17.

Tad יהוה man sacīja: ir labi, ko tie runājuši.

18.

Es celšu tiem vienu Pravietu no viņu Brāļu Vidus ka tu esi un es likšu manu Vārdu viņa Mutē un Viņš runās uz tiem visu ko es tam pavēlešu.

18.

Es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidus, un Es likšu Savus Vārdus viņa mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko Es tam pavēlēšu.

19.

Un tas Vīrs kas maniem Vārdiem ne klausīs ko Viņš manā Vārdā runās no ta gribu es to prasīt.

19.

Un, ja kāds neklausīs Maniem Vārdiem, ko viņš runās Manā VĀRDĀ, no tā Es to prasīšu.

20.

Bet tas Praviets kas iedrīkstās runāt iekš mana Vārda ko es tam neesmu pavēlejs runāt jeb ja tas iekš citu Dievu Vārda runās tam pašam Pravietam būs mirt.

20.

Bet, ja kāds pravietis kaut ko iedrošināsies runāt Manā VĀRDĀ, teikt, ko Es neesmu pavēlējis tam runāt, vai ja tas runās kādu citu dievu vārdā, tad tādam pravietim ir jāmirst.

21.

Ja tu tad tavā Sirdī sacisi ka varam mēs to Vārdu pazīt ko tas KUNGS ne ir runājs.

21.

Ja tu tad savā sirdī domātu: kā lai mēs pazīstam vārdu, ko יהוה nav runājis?

22.

Kad tas Praviets iekš ta KUNGA Vārda runās un tas Vārds ne notiek un tas ari ne nāk šis ir tas Vārds ko tas KUNGS ne ir runājs tas Praviets ir to applam runājs tapēc ne bīties priekš viņa.

22.

tad zini: ja pravietis runās יהוה VĀRDĀ, bet pravietojums nepiepildās un nekļūst īstenība, tad tas ir vārds, ko יהוה nav runājis; pravietis to ir teicis savā pārgalvībā, tāpēc nebīstieties no viņa.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: