5. Mozus grāmata 17. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tev ne būs tam KUNGAM tavam Dievam kādu Vērsi jeb Avi upurēt kam kāda Vaina jeb cits kāds Ļaunums ir jo tas ir tam KUNGAM tavam Dievam viena Negantiba.

1.

Tev nebūs nokaut par kaujamo upuri יהוה, savam Elohim, nedz vērsi, nedz avi, kam kāda vaina vai kaite, jo ikviena ļauna lieta ir negantība יהוה, tavam Elohim.

2.

Kad tavā Vidū jeb kādās no tavām Vārtim ko tas KUNGS tavs Dievs dos viens Vīrs jeb Sieva atrasts top kas ta KUNGA tava Dieva Priekšā ļaunu dara ka tas viņa Deribu pārkāpj.

2.

Ja tavā tuvumā kādos no taviem vārtiem, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, atrastos kāds vīrs vai kāda sieva, kas kaut ko ļaunu dara יהוה, tava Elohim, priekšā, pārkāpdami Viņa derību,

3.

Ka Viņš iet un kalpo citiem Dieviem un pie lūdz tos jeb to Sauli jeb to Mēnesi jeb visu Debes Spēku ko es neesmu pavēlejs.

3.

tā ka viņi iet un kalpo citiem dieviem un tos pielūdz un sauli vai mēnesi, vai visu debesu pulku, ko es neesmu pavēlējis darīt,

4.

Un tas top tev pasacīts ka tu to dzirdi tad būs tev to labi izvaicāt un redz ir tas tiesi ka tas tiešam ta ir ši Negantiba ir iekš Israeļa darita.

4.

un ja tas tev tiek paziņots un tu pats to dzirdi, tad tev to būs labi izzināt. Ja izrādītos, ka tā ir patiesība un ka šī negantība ir patiešām izdarīta Israēla vidū,

5.

Tad būs tev to pašu Vīru jeb to pašu Sievu kas šo niknu Lietu ir darijši pie  tavām Vārtim izvest (es saku) to pašu Vīru un to pašu Sievu un tos ar Akmiņiem nomētāt ka tie mirst.

5.

tad tev būs izvest to vīru vai to sievu, kas šo grēku ir izdarījusi, savos vārtos, vīru vai sievu, un tie ir jānomētā ar akmeņiem, lai mirst.

6.

uz diveju jeb treju Liecinieku Vārdu būs tam nokautam tapt kam jamirst viena vieniga Liecinieka Vārda pēc tam ne būs mirt.

6.

Pēc divu vai triju aculiecinieku vārdiem tam būs tapt nonāvētam, kam jāmirst, bet viņu nedrīkst nonāvēt pēc viena liecinieka vārdiem.

7.

Lai to Liecinieku Roka ta pirma pret viņu ir viņu nokaut un pēc to visu Ļaužu Roka tā būs tev to ļaunu no savas Starpas no tevi nost tikt.

7.

Lai liecinieku roka būtu pirmā, kas paceļas viņu nonāvēt, bet visas pārējās tautas rokas lai ceļas pēc tam; tā tev būs izdeldēt ļaunumu no sava vidus.

8.

Kad kāda Lieta tev Sodā visai grūta ir starp Asini un Asini starp Darišanu un Darišanu starp Vainu un Vainu jeb Bāršanas Lietas tavās Vārtīs tad būs tev celties un uz to Vietu iet ko tas KUNGS tavs Dievs izredzēs

8.

Ja tev ir pavisam grūti izspriest kādu lietu starp asinīm un asinīm, starp sūdzību un sūdzību, starp varmācību un varmācību, strīdus lietas tavos vārtos, tad celies un ej uz to vietu, ko יהוה, tavs Elohim, Sev izraudzīs.

9.

Un tev būs nākt pie  tiem Priesteriem tiem Levitiem un pie  tiem Soģiem kas to Brīdi tur būs un tev būs vaicāt tad būs viņiem tev to Tiesu stāstīt.

9.

Un tad ej pie priesteriem, pie levītiem un pie tiesneša, kuri tanī brīdī tur būs, un jautā, un tad viņi tev sludinās tiesas spriedumu.

10.

Un tev būs darīt pēc ta Vārda Pavēlešanas ko viņi tev sacīs no tās Vietas ko tas KUNGS izredzēs un tev būs vērā ņemt un darīt visu ko tie tev mācīs.

10.

Un tad tev jādara pēc tā Vārda, ko viņi tev darīs zināmu tanī vietā, ko יהוה Sev izraudzīs, un tev būs ņemt vērā un visu izpildīt, ko viņi tev mācīs.

11.

Pēc tās Bauslibas Pavēlešanas ko tie tev mācīs un pēc tās Tiesas ko tie tev sacīs būs tev darīt tev ne būs atkāpt no ta Vārda ko tie tev sacīs nei pa labas nei pa kreisas Rokas.

11.

Pēc bauslības, ko tie tev mācīs, un pēc tās tiesas, ko tie tev sacīs, tev būs rīkoties; bet nenovērsies no tā Vārda, ko viņi tev sacīja, ne pa labi, ne pa kreisi.

12.

Ja kas laban pārgalvigi turesies ne klausidams tam Priesteram kas stāv tam KUNGAM savam Dievam kalpodams jeb tam Soģam tam pašam būs mirt un tev būs to ļaunu no Israēļa atņemt.

12.

Bet vīram, kas izturēsies pārgalvīgi, neklausīdams priesterim, kas tur darbojas, kalpodams יהוה, savam Elohim, vai arī tiesnesim,- tādam vīram ir jāmirst, jo tev būs izdeldēt ļaunumu no Israēla vidus.

13.

Ka visi Ļaudis to dzird un bīstās ne vairs pārgalvigi turedamies.

13.

Lai visa tauta to dabū zināt, lai bīstas un lai vairs nerīkojas pārgalvīgi.

14.

Kad tu nāksi taī Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos un iemantosi to un dzīvosi iekš tās un tu sacisi: es iecelšu pār man vienu Ķēniņu it kā visi Ļaudis kas apkārt man ir.

14.

Un, kad tu nonāksi tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, un tu to iemantosi, un tur dzīvosi, un tad teiksi: es gribu pār sevi iecelt ķēniņu, kā visas citas tautas, kas ir man apkārt,-

15.

Tad iecel par Ķēniņu pār tevim ko tas KUNGS tavs Dievs izredzēs no tavu Brāļu vidus būs tev pār sev vienu Ķēniņu iecelt tu ne var pār sevi vienu svešu Vīru celt kas tavs Brālis ne ir.

15.

tad tu arī vari iecelt sev par ķēniņu to, ko יהוה, tavs Elohim, izraudzīs, un no savu tautas brāļu vidus tev būs sev iecelt ķēniņu; bet tu nedrīksti pār sevi celt svešinieku, vīru, kas nav tavs brālis.

16.

Bet viņam ne būs daudz Zirgus turēt nedz tos Ļaudis likt uz Egiptes-Zemi atgriezties to daudz Sirgu dēļ jo tas KUNGS ir jums sacijs: Tev ne būs atkaļļ griezties pa šo Ceļu.

16.

Viņam nebūs vairot zirgu skaitu, nedz vest tautu atpakaļ uz Ēģipti, lai vairotu zirgu skaitu; jo יהוה jums ir sacījis: neatgriezieties vairs pa šo ceļu.

17.

Tam ari ne būs daudz Sievas apņemt ka viņa Sirds ne atkāpj tam ari ne būs daudz Sudrabu un zeltu priekš sevim sakrāt.

17.

Viņš arī nedrīkst apņemt daudzas sievas, lai viņa sirdsprāts nenogriežas no יהוה; lai viņš arī pārāk daudz nekrāj sev sudraba un zelta.

18.

Un kad Viņš nu sēdēs uz savu Valstības Krēslu tad būs tam priekš sevim Šīs Bauslibas Norakstu kādā Grāmatā rakstīt (ņemdams to) no tiem Priesteriem un Levitiem.

18.

Un, kad viņš būs apsēdies uz sava ķēniņa valsts troņa, tad lai viņš sev raksta norakstu no šīs bauslības grāmatas, kas pie priesteriem un levītiem.

19.

Un tad lai pie  viņa ir ka Viņš iekš tās lasa visu savu Mūžu ka Viņš māca to KUNGU savu Dievu bīties turedams visus šās Bauslibas Vārdus un visus šos Likumus ka Viņš tos dara.

19.

Un lai tā pie viņa paliek, un lai viņš to lasa ik dienas visu savu mūžu, ka viņš mācās bīties יהוה, savu Elohim, un lai viņš tur visus šos baušļus un lai pilda visus šos likumus.

20.

Ka viņa Sirds ne paceļās pār saviem Brāļiem un ka Viņš ne atkāpj no ta Bausla pa labo jeb pa kreiso Roku tādēļ ka Viņš ilgi paliek iekš savas Valstības Viņš un viņa Dēli Israēļa Vidū.

20.

Lai viņa sirds nepaaugstinās pār saviem brāļiem, lai viņš pats nenovēršas no baušļiem ne pa labi, ne pa kreisi, lai viņa dēlu valdīšanas laiks būtu jo ilgs viņa ķēniņa valstī Israēlā.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: