5. Mozus grāmata 16. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Ņem vērā to Ābiba Mēnesi ka tu tam KUNGAM tavam Dievam tos Pasa-Svētkus turi jo Ābiba Mēnesī ir tas KUNGS tavs Dievs tev no Egiptes-Zemes izvedis Naktī.

1.

Ievēro ābība mēnesi, ka tu svini Pashā יהוה, savam Elohim, jo ābība mēnesī יהוה, tavs Elohim, tevi naktī izveda no Ēģiptes.

2.

Tad būs tev tam KUNGAM tavam Dievam to Pasu nokaut Avis un Vēršus taī Vietā ko tas KUNGS izredzēs savu Vārdu tur iecelt.

2.

Tad tev būs kaut Pashā kaujamo upuri יהוה, savam Elohim, sīklopus un liellopus, tanī vietā, ko יהוה izraudzīs Savam VĀRDAM par mājokli.

3.

Tev ne būs iekš tiem ēst kas raudzēts ir septiņ Dienas būs tev neraudzetas Bēdu Maizes ēst jo steigdamies esi tu izgājis no Egiptes tapēc ka tu tavas Iziešanas Dienu no Egiptes-Zemes piemini kamēr tu dzīvo.

3.

Tad tu nedrīksti pie tā ēst to, kas ir raudzēts, bet septiņas dienas tev pie tā būs klāt ēst neraudzētas maizes – bēdu maizes, jo steigdamies tu esi izgājis no Ēģiptes zemes, un lai tu piemini savas iziešanas dienu no Ēģiptes zemes, kamēr tu dzīvo.

4.

Tapēc ne būs pie  tev septiņ Dienās visās tavās Robežās Raugam redzetam tapt ir no tās Gaļas ko tu pirmas Dienas Vakarā nokāvis esi ne būs pār Nakti līdz Rītam kas atlikt.

4.

Tāpēc lai neredz rauga septiņas dienas pie tevis visās tavās robežās un lai nepaliek pa nakti līdz rītam nekas pāri no gaļas, ko tu esi nokāvis par kaujamo upuri pirmās dienas vakarā.

5.

Tu ne var to Pasu nokaut jeb kurā no tavām Vārtim ko tas KUNGS tavs Dievs tev dod.

5.

Tu nedrīksti nokaut Pashā kaujamo upuri nevienos savos vārtos, ko יהוה, tavs Elohim, tev dod,

6.

Bet uz to Vietu ko tas KUNGS tavs Dievs izredzēs ka viņa Vārds tur dzīvo būs tev to Pasu nokaut Vakarā ap Saules Noiešanu tavas Iziešanas Laikā no Egiptes-Zemes.

6.

bet vienīgi tanī vietā, ko יהוה, tavs Elohim, izraudzīs, lai tur liktu Savam VĀRDAM mājot; tur tev būs kaut Pashā kaujamo upuri vakarā, saulei noejot, tanī laikā, kad tu izgāji no Ēģiptes.

7.

Tad būs tev to vārīt un ēst taī Vietā ko tas KUNGS tavs Dievs tev izredzēs pēc to būs tev Rītā atgriezties un uz tavu Mājas-Vietu iet.

7.

Tev to būs vārīt un ēst tanī vietā, ko יהוה, tavs Elohim, izraudzīs; no rīta tev jāgriežas atpakaļ un jāiet savās teltīs.

8.

Sešas Dienas būs tev neraudzetas Maizes ēst bet septita Dienā lai ir tie Sapulcešanas-Svētki tam KUNGAM tavam Dievam tev ne būs ne kādu Darbu darīt.

8.

Sešas dienas tev būs ēst neraudzētas maizes, bet septītajā dienā lai ir svētku sapulce יהוה, tavam Elohim; nekādu darbu tev nebūs darīt.

9.

Septiņ Nedēļas būs tev sev skaitīt kad ar Cirpi iekš tavas Druves top iesākts tad būs tev tās septiņ Nedēļas iesākt skaitīt.

9.

Septiņas nedēļas tev jāskaita, sākot no tā laika, kad pirmo reizi sirpi sāk likt pie labības,

10.

Tad būs tev tam KUNGAM tavam Dievam tos Nedēļas-Svētkus turēt lai ta tavas Rokas Dāvana no laba Prāta ir ko tu dosi pēc to ka tas KUNGS tavs Dievs tev ir Svētījis.

10.

tad tev būs svinēt nedēļu svētkus יהוה, tavam Elohim, ar savas rokas labprātīgo dāvanu, ko tu dod pēc tā, kā יהוה, tavs Elohim, tevi ir svētījis.

11.

Un tev būs priecaties priekš ta KUNGA tava Dieva tev un tavam Dēlam un tavai Meitai un tavam Kalpam un tavai Kalponei un tam Levitam kas tavās Vārtīs ir un tam Svešiniekam tam Bāriņam un tai Atraitnei kas tavā Vidū ir taī Vietā ko tas KUNGS tavs Dievs izredzēs ka viņa Vārds tur Mājo.

11.

Un tev būs priecāties יהוה, sava Elohim, priekšā, tev un taviem dēliem, un tavām meitām, un taviem kalpiem, un tavām kalponēm, un levītiem, kas mīt tavos vārtos, un svešiniekiem, un bāreņiem, un atraitnēm, kuri pie tevis dzīvo, tanī vietā, ko יהוה, tavs Elohim, izraudzīs, lai tur liktu mājot Savam VĀRDAM.

12.

Un būs tev atgādaties ka tu Kalps esi bijis Egiptes Zemē un tev būs šos Likumus turēt un darīt.

12.

Un tev būs pieminēt, ka tu pats esi bijis vergs Ēģiptē, un turēt un pildīt šos likumus.

13.

Tos Lieveņu-Svētkus būs tev septiņ Dienas turēt kad tu esi sakrājis no tava Klona un no tava Vīna-Spaida.

13.

Būdiņu svētkus tev būs svinēt septiņas dienas, kad tu esi jau ievācis ražu no sava klona un no savas vīna spiedes.

14.

Un tev būs priecaties tavos Svētkos tev un tavam Dēlam un tavai Meitai un tavam Kalpam un tavai Kalponei un tam Levitam un tam Svešiniekam un tam Bāriņam un tai Atraitnei kas tavās Vārtīs ir.

14.

Un tev būs šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām, saviem kalpiem, savām kalponēm un levītiem, kā arī ar svešiniekiem, ar bāreņiem un atraitnēm, kas dzīvo tavos vārtos, priecāties,

15.

Septiņ Dienas būs tev tam KUNGAM tavam Dievam tos Svētkus turēt taī Vietā ko tas KUNGS izredzēs jo tas KUNGS tavs Dievs svētīs tev pie  visiem taviem Augļiem un pie visa tava Roku Darba tapēc būs tev vienumēr priecaties.

15.

tev būs šos svētkus svinēt septiņas dienas יהוה, savam Elohim, tanī vietā, ko יהוה izraudzīs, jo יהוה, tavs Elohim, tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī ikvienu tavu roku darbu; tāpēc tev būs no visas sirds priecāties.

16.

Trīs Reizas Gadskārtā būs visam kas tavā Starpā no Vīra-Kārtas ir priekš ta KUNGA tava Dieva rādities taī Vietā ko Viņš izredzēs neraudzetu Maizu Svētkos un to Nedeļu Svētkos un Lieveņu Svētkos bet tam ne būs tukšam priekš ta KUNGA rādities.

16.

Trīs reizes gadā visiem vīriem jārādās יהוה, tava Elohim, priekšā tai vietā, ko Viņš izraudzīs: Neraudzētās maizes svētkos, nedēļu svētkos un Būdiņu svētkos. Tomēr tiem nebūs nākt יהוה priekšā tukšā,

17.

Ikvienam pēc savas Rokas Dāvanu pēc ta KUNGA tava Dieva Svētīšanas ko Viņš tev devis ir.

17.

bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā, pēc tās svētības, ko יהוה, tavs Elohim, tev devis.

18.

Soģus un Uzraugus būs tev sev iecelt visās tavās Vārtīs ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos starp tavām Ciltim ka tie tos Ļaudis tiesa ar taisnu Sodu.

18.

Tev būs iecelt sev tiesnešus un ierēdņus visos savos vārtos, ko יהוה, tavs Elohim, tev dod, tavām ciltīm; viņi lai tiesā tautu ar taisnu tiesu.

19.

Tev ne būs to Tiesu locīt tev ne būs to Vaigu uzlūkot tev ari ne būs Dāvanas ņemt jo tās Dāvanas apstulbo to Gudru Acis un pārgroza to Taisnu Lietas.

19.

Tev nebūs tiesu pārgrozīt, tev nebūs uzlūkot neviena vaigu, tev nebūs uzpirkšanas dāvanas ņemt, jo tās apstulbo gudro acis un pārgroza taisno lietas.

20.

Taisnibai Taisnibai būs tev pakāļdzīties tādēļ ka tu dzīvot un par Īpašumu turēt vari to Zemi ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos.

20.

Tikai pēc taisnības, pēc taisnības vien tev būs dzīties, lai tu vari dzīvot un iemantot to zemi, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos.

21.

Tev ne būs sev kādu kuplu Mežu dēstīt no jeb kuriem Kokiem pie  ta KUNGA tava Dieva Altara ko tu sev darīsi.

21.

Tev nebūs stādīt sev nevienu elku koku pie יהוה, sava Elohim, altāra, ko tu sev taisīsi.

22.

Tev ari ne būs kādu Stabu sev uzcelt ko tas KUNGS tavs Dievs ienīst.

22.

Tev nebūs arī celt sev elku stabus, ko יהוה, tavs Elohim, ienīst.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: