5. Mozus grāmata 22. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tev ne būs tava Brāļa Vērsi jeb Avi redzēt allojam un no viņa atrauties tev būs tos tavam Brāļam atkaļ pie vest.

1.

Kad tu redzi tava brāļa vērsi vai avi nomaldījušos, tad nepamet to, bet vezdams atved to savam brālim.

2.

Un ja tavs Brālis pie tev tuvu ne ir jeb tu viņu ne pazīsti tad būs tev tos tavā Namā sadzīt ka tie pie tev ir tiekams tavs Brālis tos mekle tad būs tev viņam tos atdot.

2.

Bet, ja tavs brālis nedzīvo tavā tuvumā un tu to nepazīsti, tad tev būs tos pārdzīt savās mājās, lai tie paliek pie tevis, kamēr tavs brālis tos meklē, tad tu tos viņam atdosi.

3.

Tā pat būs tev arīdzan darīt pie viņa Eņģeļa un ta būs tev darīt pie  viņa Drēbēm un tā būs tev darīt pie visa Pazuduša kas tavam Brāļam zūd un ko tu atrod tu ne var no ta atrauties.

3.

Gluži tāpat tev ir jārīkojas ar viņa ēzeli, tāpat tev ir jārīkojas ar viņa drēbēm un tā tev ir jārīkojas ar visām pazudušām lietām, ko tavs brālis ir nozaudējis, bet ko tu esi atradis; nenovērsies no tā.

4.

Tev ne būs tava Brāļa Ēzeli jeb viņa Vērsi redzēt uz Ceļu pakritušu un no tiem atrauties bet uzcel viņu tikkuši.

4.

Kad tu redzi sava brāļa ēzeli vai vērsi, ka tie ir uz ceļa pakrituši, nenovērsies no tiem, bet palīdzi viņam tos piecelt.

5.

Vīra Drēbes ne būs kādai Sievai valkāt un Vīram ne būs Sievu Drēbes apvilktjo viss kas šo dara ir tam KUNGAM tavam Dievam viena Negantiba.

5.

Vīriešu drēbes nebūs sievietei valkāt, nedz vīrietim apvilkt sieviešu drēbes, bet visi, kas to dara, dara יהוה, sava Elohim, acīs negantību.

6.

Kad tu Putna-Ligzdu useij uz Ceļu jeb kādā Kokā jeb virs Zemes ar Bērniem jeb Pautiem un ta Mātite pār tiem Bērniem jeb Pautiem sēž:

6.

Kad tu iedams savā ceļā atrodi putna ligzdu kādā kokā vai uz zemes, kur ir izšķīlušies mazuļi vai olas, un putnu māte sēž vai nu pār mazuļiem, vai arī uz olām un tās perē, tad tu nedrīksti ņemt putnu māti kopā ar putnēniem,

7.

Tad tev ne būs to Mātīti līdz ar tiem Bērniem ņemt Palaid to Mātīti un tos Bērnus jem priekš tevim tādēļ ka tev labi klājās un tu ilgi dzīvo.

7.

bet māti palaizdams palaid brīvībā, bet bērnus tu vari ņemt sev, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes.

8.

Kad tu jaunu Namu uzcērti tad būs tev kādu pie slienamu (Lēni) uz tavu Jumtu darīt ka tu ne kādu AsinaVainu uz tavu Namu krauji ka tas no ta nokristu.

8.

Kad tu sev uzcel jaunu namu, tad darini arī apmali savam jumtam, ka tu neuzkrauj kādu asinsvainu pār savu namu, ja kāds no tā nokristu.

9.

Tev ne būs tavu Vīna Dārzu ar Mistru apsēt ka tavas Sēklas Augums ko tu sēji un ta Vīna-Dārza Augļi ne top svētī.

9.

Tev nebūs apsēt savu vīna dārzu ar divējādu sēklu, ka visa tava sētā raža un visi tava vīna dārza augļi netiek iedalīti svētumam.

10.

Tev ne būs ar vienu Vērsi un ar vienu Ēzeli art.

10.

Tev nebūs ar vērsi un ēzeli kopā art.

11.

Tev ne būs ne kādas Drēbes no Kopa sajauktiem Audiem villainu un linu apvilkt.

11.

Tev nebūs valkāt pusnātnas drēbes, kas būtu saaustas kopā no vilnas un liniem.

12.

Tev būs sev Auklišus darīt pie tavas Drēbes četriem Stūriem ar ko tu apģērbies.

12.

Tev būs darināt pušķi sava apmetņa četriem stūriem, ar ko tu sevi apsedz.

13.

Kad viens Vīrs kādu Sievu ņems un pie  viņas iegājis pēc to viņu ienīdēs.

13.

Kad vīrs ņem sievu un iet pie tās, bet pēc ienīst

14.

Un kādu niknu Slavu viņai pacēlis liek vienu ļaunu Valodu no viņas izpaust un sacīs: Šo Sievu esmu es ņēmis un es esmu pie viņas iegājis bet neesmu tīru Meitu atradis.

14.

un tai ceļ neslavu, un par to izpauž ļaunas valodas, sacīdams: es gan šo sievu esmu ņēmis un tai arī esmu tuvojies, bet es to neatradu jaunavīgu,-

15.

Tad būs Šīs Meitas Tēvam un Mātei to ņemt un to Zīmi ka ta tīra Meita bijusi tiem Pilsāta Vecajiem pie Vārtim parādīt.

15.

tad šīs jaunās sievas tēvam un mātei būs viņu ņemt līdz ar pierādījumiem, ka viņa bijusi nevainīga, un šie pierādījumi jārāda pilsētas vecajiem pie vārtiem.

16.

Un tās Meitas Tēvam būs uz tiem Vecajiem sacīt: Es esmu savu Meitu šim Vīram par Sievu devis bet Viņš ir to ienīdejs.

16.

Un tad lai jaunās sievas tēvs saka vecajiem: es savu meitu iedevu šim vīram par sievu, bet viņš to ienīdis,

17.

Un redzi Viņš ir vienu niknu Slavu viņai pacēlis sacidams: Es neesmu to tīru Meitu atradis ši nu ir ta Zīme ka mana Meita ir šķīsta bijusi un tiem būs tās Drēbes priekš ta Pilsāta Vecajiem izplatīt.

17.

un redzi, viņš tai ir cēlis neslavu, teikdams: es pie tavas meitas neatradu jaunavības pazīmes,- bet še nu ir pierādījumi, ka mana meita ir bijusi jaunavīga. – Tad lai viņi izklāj tās drēbes pilsētas vecaju priekšā.

18.

Tad būs ta Pilsāta Vecajiem to Vīru ņemt un viņu pārmācīt.

18.

Tad pilsētas vecajiem šo vīru būs ņemt un viņu pārmācīt.

19.

Un tiem būs viņam simts Sudraba Sīķeļus nospriest un to Naudu tās Meitas Tēvam dot tapēc ka tas vienu Kauna Valodu pār vienu Israēļa Jumpravu pacēlis un viņai būs tam par Sievu palikt Viņš ne var to atlaist visu savu Mūžu.

19.

Un tie lai piespriež viņam naudas sodu simts sudraba seķeļus, un viņi lai dod šo naudu jaunās sievas tēvam, tāpēc ka tas par šķīstu Israēla meitu bija cēlis kauna pilnas valodas, un viņa lai paliek tam par sievu; tas viņu nedrīkst atlaist visu savu mūža dienu.

20.

Bet ja tas pats Vārds patiesi ir ka ta ne ir tīra Meita atrasta.

20.

Bet, ja valodas bijušas patiesas un viņa nav atrasta šķīsta jaunava,

21.

Tad būs tiem to Meitu pie viņas Tēva Nama Durvim āra izvest un ta Pilsāta Ļaudim būs viņu ar Akmiņiem nomētāt ka viņa mirst tapēc ka viņa vienu Ģeķibu iekš Israēļa ir padarijsi Maucibu dzīdama sava Tēva Namā tā būs tev to Ļaunu no Israēļa nost likt.

21.

tad lai tie izved jauno sievu pie viņas tēva nama durvīm un lai viņu nomētā ar akmeņiem tās pilsētas vīri, ka tā mirst, tāpēc ka viņa ir tādu kauna darbu pastrādājusi Israēlā, netiklību piekopdama sava tēva namā. Tā tev būs izdeldēt ļaunumu no sava vidus.

22.

Ja kāds Vīrs top atrasts kas pie  citā Vīra Sievas gul tad būs tiem abējiem mirt tam Vīram kas pie tās Sievas gulejs un tai Sievai: Tā būs tev to Ļaunu no Israēļa nost likt.

22.

Ja kāds vīrs tiek atrasts, kas guļ pie cita vīra sievas, tad tiem abiem būs mirt, gan vīram, kas pie tās sievas gulējis, gan tai sievai. Tā tev būs izdeldēt ļaunumu no Israēla vidus.

23.

Kad kāda Meita kādam Vīram sadereta ir un cits Vīrs atradīs to Pilsātā un gulēs pie viņas.

23.

Kad kāda meitene, vēl būdama jaunava, ir saderēta kādam vīram un kāds cits vīrs to sastop pilsētā, un tas pie viņas guļ,

24.

Tad būs jums tos abejus pie Pilsāta Vārtim izvest un tos ar Akmiņiem nomētāt tā ka tie mirst to Meitu tādēļ ka ta ne ir brēkusi Pilsātā un to Vīru tādēļ ka tas sava Tuvaka Sievu ir apsmējis tā būs tev to Ļaunu no tev nost likt.

24.

tad jums tos abus būs izvest ārpus pilsētas vārtiem un nomētāt viņus ar akmeņiem, lai tie mirst: meiteni tādēļ, ka tā nav saukusi pēc palīga pilsētā, un vīru tādēļ, ka viņš ir piesmējis otra saderētu līgavu. Tā tev būs izdeldēt ļaunumu no sava vidus.

25.

Un ja kas vienu saderetu Meitu Laukā atrass un pārvara to un gul pie tās tad lai tas Vīrs viens pats mirst kas pie tās gulejs ir.

25.

Bet, ja kāds vīrs sastop saderēto meiteni uz lauka un viņš to pārvar un pie tās guļ, tad lai tas vīrs, kas pie tās ir gulējis, pastrādādams varas darbu, mirst viens pats.

26.

Bet tai Meitai tev ne būs ne ko darīt tai Meitai ne ir ne kāda Nāves Vaina jo itin kā viens Vīrs pret savu Tuvaku celtos un nokautu viņu it tā pat ir ši Lieta.

26.

Bet meitenei neko nedari; meitenei nav nekāda nāves grēka, jo tas ir tāpat, kā kad vīrs celtos pret kādu otru, tam uzbruktu un viņu nokautu; tāpat tas ir arī šinī gadījumā,

27.

Jo Viņš ir to Laukā atradis ta sadereta Meita brēce bet tur ne bija ne viens kas viņu Izpestitu.

27.

jo viņš to ir sastapis laukā, un tā saderētā meitene varbūt arī brēca, bet tur tai nebija neviena glābēja.

28.

Kad kas vienu jaunu Meitu atrass kas ne ir sadereta un viņu sagrābs un gulēs pie viņas un tie top atrasti.

28.

Bet, ja kāds vīrs sastop meiteni, kas ir jaunava un kura vēl nav saderināta, un to sagrābj un pie tās guļ, un tie tiek atrasti,

29.

Tad būs tam kas pie viņas gulejs tam Meitas Tēvam piecdesmits sudraba Sīķeļus dot un lai viņam par Sievu ir tapēc ka Viņš to ir apsmējis tas ne var viņu savu Mūžu atlaist.

29.

tad tas vīrs, kas pie viņas ir gulējis, lai dod meitenes tēvam piecdesmit sudraba seķeļus, un tā lai kļūst viņam par sievu, tāpēc ka viņš to ir piesmējis; tas viņu nedrīkst atlaist visu savu mūžu.

30.

Ne vienam būs sava Tēva Sievu ņemt nedz sava Tēva Uzsegu atsegt.

30.

 

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: