5. Mozus grāmata 23. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Ne viens kam tas Kaunums sagrūsts jeb kas rāmīts ir lai iekš ta KUNGA Draudzes nāk.

1.

Neviens lai neņem sava tēva sievu, nedz arī atsedz sava tēva apsegu.

2.

Ne vienam Maukas Bērnam būs iekš ta KUNGA Draudzes nākt nedz ari viņa desmits Augumam būs iekš ta KUNGA Draudzes nākt.

2.

Neviens, kam kaunums sadragāts vai kas kastrēts, lai nenāk יהוה draudzē.

3.

Ne vienam Ammoriteram nedz Moabiteram būs iekš ta KUNGA Draudzes nākt ir līdz viņu desmits Augumam tiem ne būs iekš ta KUNGA Draudzes nākt.

3.

Neviens, kas ārlaulībā dzimis, lai nenāk יהוה draudzē, pat arī viņa desmitā paaudze lai nenāk יהוה draudzē.

4.

Tādēļ ka tie jums ne ir preti nākuši ar Maizi un ar Ūdeni uz to Ceļu kad jūs izgājat no Egiptes-Zemes un ka Viņš preti tev ir derējs Bileamu Beora Dēlu no Petoras no Mezopotamijas ka Viņš tev nolādētu.

4.

Nevienam amonietim un nevienam moābietim nebūs nākt יהוה draudzē, pat viņa desmitā paaudze lai nenāk; tie nemūžam lai nenāk יהוה draudzē,

5.

Bet tas KUNGS tavs Dievs ne gribeja Bileamu paklausīt bet tas KUNGS tavs Dievs ir tev to Lāstu par Svētumu pārvērtis tādēļ ka tas KUNGS tavs Dievs tev mīleja.

5.

tādēļ ka viņi nav nākuši jums pretī ar maizi un ar ūdeni uz ceļa, kad jūs izgājāt no Ēģiptes, un tādēļ ka viņi bija saderējuši pret tevi Bileāmu, Beora dēlu, no Peoras Mezopotāmijā, tevi nolādēt.

6.

Tādēļ tev ne būs viņu Mieru nedz viņu Labumu meklēt visās tavās Dienās Mūžam.

6.

Bet יהוה, tavs Elohim, negribēja uzklausīt Bileāmu, un יהוה, tavs Elohim, pārvērta tev lāstu par svētību, tādēļ ka יהוה, tavs Elohim, tevi mīlēja.

7.

To Ēdomiteri tev ne būs par negantu turēt jo tas ir tavs Brālis to Egipteri tev ne būs par negantu turēt jo tu esi viens Svešinieks bijis viņa Zemē.

7.

Tādēļ nemeklē nedz viņu mieru, nedz viņu labklājību visās tavās dienās – nemūžam.

8.

Tiem Bērniem kas viņam taps dzimuši iekš treša Auguma tiem būs iekš ta KUNGA Draudzes nākt.

8.

Nenievā edomieti, jo viņš ir tavs brālis; nenievā ēģiptieti, jo tu pats esi bijis piemitējs viņa zemē.

9.

Kad tu no Lēģera izeij pret taviem Ienaidniekiem tad tev būs sargaties no ikkuras ļaunas Lietas.

9.

Bērni, kas tiem piedzims trešā augumā, lai nāk יהוה draudzē.

10.

Kad tavā Starpā kāds Vīrs ir kas nešķīsts ir kad tam Naktī kas noticis ir lai tas iziet āra priekš Lēģera.

10.

Kad tu izej no karapulku nometnes pret saviem ienaidniekiem, tad sargies no ikvienas ļaunas lietas.

11.

Tam ne būs Lēģerī nākt un kad Viņš pret Vakaru ar Ūdeni pērsies tad būs viņam kad ta Saule ir nogājusi iekš Lēģera nākt.

11.

Ja tavā starpā ir kāds vīrs, kas ir nešķīsts, jo tam ir naktī kas noticis, tad lai viņš iziet ārpus nometnes; viņš nedrīkst tūliņ atgriezties nometnē;

12.

Lai tev arīdzan kāda Vieta āra priekš Lēģera ir un uz turen būs tev iziet āra tavas Vajadzibas dēļ.

12.

bet pret vakaru lai viņš mazgājas ūdenī, un, kad saule ir norietējusi, tad lai viņš nāk atpakaļ nometnē.

13.

Un tad lai tev kāda Lāpstite pie  (citām) tavām Lietām ir un kad tu āra sēdesi tad būs tev ar to āra rakt un atgriezties un apraust kas no tevim izgājis ir.

13.

Lai tev ir vieta ārpus nometnes, kas būtu noejamā vieta,

14.

Jo tas KUNGS tavs Dievs staiga tavā Lēģerī tev atpestidams un tavus Ienaidniekus tavā Priekšā nododams tapēc būs tavam Lēģeram svētam būt ka Viņš ne kādu Kauna Lietu tavā Starpā ieredz un no tevim atpakaļ atgriežās.

14.

un lai tev kopā ar pārējiem ieročiem būtu arī lāpsta; un, ja notiks, ka tu būsi bijis sevis pēc, tad ar to izroc bedri un apraus un apber to, ko tu esi uz lauka atstājis.

15.

Tev ne būs to Kalpu viņa KUNGAM nodot kas no sava KUNGA pie  tevim Izglābies.

15.

  יהוה , tavs Elohim, staigā tavas nometnes vidū, lai tevi glābtu un lai tavus ienaidniekus nodotu tavās rokās; tāpēc tavai nometnei būs būt svētai, lai Viņš pie tevis neierauga nekādu kauna lietu un lai Viņš no tevis nenovēršas.

16.

Lai tas pie  tev paliek tavā Vidū taī Vietā ko Viņš izredzēs jebkādās no tavām Vārtim viņam par labu tev ne būs viņam pāri darīt.

16.

Neizdod kalpu, kas no sava kunga ir bēdzis un pie tevis ir paglābies, viņa kungam.

17.

Lai ne kāda Mauka ir starp Israēļa Meitām nedz Maucinieks starp Israēļa Dēliem.

17.

Viņš lai dzīvo pie tevis tanī vietā, ko viņš sev izraudzīs, kādos tavos vārtos, kas viņam vislabāk patīk; tev nebūs viņam darīt pāri.

18.

Tev ne būs ne kādu Maukas-Algu nedz Suņu Naudu iekš ta KUNGA tava Dieva Nama nest par jebkuru Apsolišanu jo tie abi ir tam KUNGAM tavam Dievam viena Negantiba.

18.

Lai nebūtu nevienas netikles Israēla meitu vidū, un lai nebūtu netiklu vīru Israēla dēlu vidū.

19.

Tev ne būs no tava Brāļa Augļus dzīt nedz Naudas Augļus nedz Baribas Augļus nedz jebkuras Lietas Augļus ar ko var Augļus dzīt.

19.

Tev nebūs nest nedz netikles, nedz netikļa algu יהוה, sava Elohim, namā, ne pēc kāda solījuma ne, jo tās abas ir יהוה, tavam Elohim, negantība.

20.

No Svešiem tev būs Augļus dzīt bet no tava Brāļa tev ne būs Augļus dzīt ka tas KUNGS tavs Dievs tev svētī iekš visa pie  ka tu tavu Roku izstiepi taī Zemē uz kurien tu ej viņu iemantot.

20.

Tev nebūs prasīt augļus no sava brāļa: nedz augļus no naudas, nedz augļus no pārtikas, nedz augļus no visādām lietām, ko vien var uz augļiem aizdot.

21.

Kad tu tam KUNGAM tavam Dievam esi apsolijies tad tev ne būs kavēt viņu maksāt jo tas KUNGS tavs Dievs to tiešam no tevim prasīs citadi tas tev par Grēku nāktos.

21.

No sveštautieša tu vari prasīt augļus, bet savam brālim ne, lai יהוה, tavs Elohim, tevi svētītu pie visa, ko tavas rokas dara tanī zemē, uz kuru dodies, lai to iemantotu.

22.

Kad tu vairs ne soli tad tas tev par Grēku ne nāksies.

22.

Kad tu esi solījis יהוה, savam Elohim, kādu solījumu, tad nekavējies to pildīt, jo יהוה, tavs Elohim, to no tevis prasīdams prasīs, un tas tev būs par grēku.

23.

Kas no tavām Lūpām iziet to būs tev turēt un darīt itin kā tu tam KUNGAM tavam Dievam vienu Upuri no laba Prāta solijs esi kā tu ar tavu Muti runājs esi.

23.

Bet, ja tu solījumu līdz galam neizteiksi, tad tev tas par grēku nekļūs.

24.

Kad tu tava Tuvaka Vīna-Dārzā ej tad vari tu Ogas ēst kā tev tīk kamēr tu pieēdi bet iekš tava Trauka tev ne būs ne ko ielikt.

24.

Kas no tavām lūpām iziet, to turi un pildi, itin kā tu esi יהוה, savam Elohim, labprātīgi solījis, ko ar savu muti esi izteicis.

25.

Kad tu tava Tuvaka Druvēs iesi tad būs tev tās Vārpas ar tavu Roku noplūkt bet to Cirpi tev ne būs pie  tava Tuvaka Druves pie likt.

25.

Kad tu ej sava kaimiņa vīna dārzā, tad tu vari ogas ēst, cik tev tīk, kamēr tu esi paēdis, bet savā traukā tev nebūs neko likt.

26.

 

26.

Un, kad tu ej sava kaimiņa labības druvā, tad gan tu vari ar roku noplūkt vārpas, bet tev nebūs pielikt sirpi pie sava kaimiņa pļaujamās labības viņa druvā.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: