5. Mozus grāmata 24. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Kad kas vienu Sievu ņems un iedosies ar viņas Laulibā un kad viņa Žēlastibu ne atradīs viņa Acīs tādēļ ka tas kādu Kauna Lietu pie viņas ir atradis un tas vienu Šķiršanas-Grāmatu viņai raksta un viņai Rokā dod un viņu atlaiž no sava Nama.

1.

Ja kāds ņem sievu un kļūst tai par vīru, bet tad notiktu, ka tā neatrod vairs labvēlību viņa acīs, tādēļ ka tas atradis viņā kādu kauna lietu, tad lai viņš raksta tai šķiršanās rakstu un iedod to viņai rokā un izraida viņu no sava nama.

2.

Un viņa izies no viņa Nama un taps vienam citam Vīram par Sievu.

2.

Un tā lai atstāj viņa namu un kļūst citam vīram par sievu.

3.

Un šis otrs Vīrs viņu arīdzan ienīdēs un rakstīs viņai vienu Šķiršanas-Grāmatu un dos viņai Rokā un atlaidīs viņu no sava Nama jeb ja tas otrs Vīrs mirst kas to sev par Sievu ņēmies ir.

3.

Bet, ja arī šis otrs vīrs no tās novēršas un arī raksta viņai šķiršanās rakstu, iedod to viņai rokā un izraida no sava nama vai arī kad otrs vīrs mirst, kas bija viņu apņēmis par sievu,

4.

Tad ne var viņas pirmajs Vīrs kas viņu atlaidis ir viņu atkaļ ņemt ka ta viņam par Sievu esoti pēc to ka ta ir sagānita tapusi jo ta ir viena Negantiba priekš ta KUNGA tā ne būs tev to Zemi ar Grēkiem sagānīt ko tas KUNGS tavs Dievs tev par Īpašumu dod.

4.

tad viņas pirmais vīrs, kas viņu bija izraidījis, to nevar ņemt atkal par sievu pēc tam, kad tā kļuvusi nešķīsta, jo tā ir negantība יהוה priekšā, un tev nebūs apgānīt to zemi, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos par mantojumu.

5.

Kad kas vienu jaunu Sievu ņems tam ne būs Karā iet Gadskārtu lai tas ar Vaļu stāv savā Namā un ar savu Sievu ko Viņš ņēmis ir priecaties.

5.

Kad vīrs ir ņēmis jaunu sievu, tad lai viņš neiet karapulkos un viņam lai neuzliek nekādu darba pienākumu; veselu gadu lai viņš paliek brīvs savā namā un iepriecina savu sievu, ko viņš ir apņēmis.

6.

Tev ne būs to Dzirnavas virseju Akmini un to Dzirnavas apakšeju Akmini par Ķīlu ņemt jo tāds ņem to Dzīvibu par Ķīlu.

6.

Neviens lai neņem ķīlā ne roku dzirnavas, ne arī virsējo dzirnu akmeni, jo tāds ir ņēmis ķīlā dzīvību.

7.

Kad kāds atrasts taps kas kādu Cilveku no saviem Brāļiem no Israēļa Bērniem zog un pelnījās ar to un pārdod to tas pats Zaglis lai mirst un tev būs to Ļaunu no tevis nost likt.

7.

Ja kādu pieķer, kas cilvēku zog no saviem brāļiem, no Israēla bērniem, un izturas pret to varmācīgi un pārdod, tad šis zaglis lai mirst, un tev to ļaunumu būs izdeldēt no sava vidus.

8.

Sargajies no to Spitāļu Vainas ka tu turi un tikuši dari pēc visu ko tie Priesteri tie Leviti tev mācīs itin kā es tiem pavēlejs esmu tā būs jums to turēt un darīt.

8.

Sargies no spitālības, ka tu visu ievēro un dari, ko priesteri levīti tev mācīs; kā es esmu tiem pavēlējis, tā turiet to un dariet.

9.

Atminies ko tas KUNGS tavs Dievs pie Mirjamas darijs ir uz to Ceļu kad jūs izgājat no Egiptes-Zemes.

9.

Piemini, ko יהוה, tavs Elohim, ir darījis Mirjamai ceļā, kad jūs izgājāt no Ēģiptes.

10.

Kad tu tavam Tuvakam kādu Lietu uz Parādu aizdosi tad ne būs tev viņa Namā iet ar Ķīlešanu viņu ķīledams.

10.

Kad tu kaut ko aizdod savam tuvākam uz parāda, tad tev nebūs iet viņa namā, lai ņemtu kādu ķīlu.

11.

Āra būs tev stāvēt un lai tas Vīrs kam tu esi uz Parādu aizdevis pie tev to Ķīlu āra iznes.

11.

Tu paliec ārā stāvot, un lai tas vīrs, kuram tu uz parāda aizdod, pats iznes tev ārā ķīlu.

12.

Bet ja tas viens Nabags ir tad tev ne būs ar viņa Ķīlu gulēt iet.

12.

Taču, ja viņš ir nabags, tad tev nebūs ar viņa ķīlu apgulties,

13.

Bet atdod viņam to Ķīlu kad ta Saule noiet ka tas iekš savām Drēbēm gul un tev svētī. Un tas būs viena Taisniba priekš ta KUNGA tava Dieva.

13.

bet atdodams atdod viņam ķīlu, kad saule riet, ka tas apsedzas ar savu apmetni un tevi svētī. Tas tev būs par taisnību יהוה, tava Elohim, priekšā.

14.

Tev ne būs to nabagu un bēdigu Algadzi pievilt kas tavā Zemē un tavās Vārtīs ir.

14.

Neapspied trūcīgu algādzi un nabagu, vai nu viņš ir no taviem brāļiem, vai no taviem svešiniekiem, kas vien atrodas tavā zemē un tavos vārtos.

15.

Bet to pašu Dienu būs tev viņam to Algu dot un tai Saulei ne būs pār to noiet jo Viņš ir nabags un uztur savu Dzīvibu ar to ka tas pār tev to KUNGU ne pie sauc un tas nāktos tev par Grēkiem.

15.

Vēl tanī pašā dienā dod viņam viņa algu, iekāms vēl saule nav norietējusi, jo viņš ir nabags un viņa dvēsele gaida uz to; ka tad viņš nesauc uz יהוה par tevi un ka tas tad tev nekļūst par grēku.

16.

Tiem Tēviem ne būs nokautiem tapt to Dēlu dēļ nedz ari tiem Dēliem būs nokautiem tapt to Tēvu dēļ bet ikvienam būs savu Grēku dēļ nokautam tapt.

16.

Tēviem nebūs tapt nonāvētiem dēlu dēļ, un dēliem nebūs tapt nonāvētiem tēvu dēļ, bet ikviens lai mirst pats par saviem grēkiem.

17.

Tev ne būs ta Svešinieka un ta Bāriņa Tiesu pārgrozīt tev ari ne būs tās Atraitnes Drēbes par Ķīlu ņemt.

17.

Nepārgrozi svešinieka un bāreņa tiesu un neņem ķīlā atraitnes drēbes.

18.

Bet tev būs atminēt ka tu Kalps esi bijis Egiptes Zemē un ka tas KUNGS tavs Dievs tev no turienes ir atpestijs tādēļ pavēlu es tev šo Lietu darīt.

18.

Piemini, ka tu esi bijis vergs Ēģiptē un ka יהוה, tavs Elohim, tevi no turienes ir atpestījis; tādēļ es tev pavēlu visu šo darīt.

19.

Kad tu tavu Labibu uz tavu Tīrumu nopļausi un vienu Kūliti uz to Tīrumu aismirsisi tad tev ne būs atgriezties viņu paņemt bet priekš ta Svešinieka priekš ta Bāriņa un priekš tās Atraitnes lai tas ir ka tas KUNGS tavs Dievs tev svētī visā tavā Rokas Darbā.

19.

Kad tu labību pļausi savā tīrumā un aizmirsīsi kūlīti tīrumā, tad tev nebūs atgriezties, lai to paņemtu, bet lai tas paliek svešiniekam, bārenim un atraitnei, lai יהוה, tavs Elohim, tevi svētī katrā tavā roku darbā.

20.

Kad tu tavu Eļjes-Koku nokratisi tad tev ne būs tos Zarus otru reizi pārmeklēt priekš ta Svešinieka priekš ta Bāriņa un priekš tās Atraitnes lai tas ir.

20.

Kad tu savu olīvkoku nopurināsi, tad otrreiz zarus nepārmeklē; lai tas paliek svešiniekam, bārenim un atraitnei.

21.

Kad tu tavu Vīna Dārzu apgraizisi tad tev ne būs tās Ogas otru reizi nolasīt bet priekš ta Svešinieka priekš ta Bāriņa un priekš tās Atraitnes lai tas ir.

21.

Un, kad tu lasīsi ogas savā vīna dārzā, tev nebūs tās vēlreiz lasīt, bet lai tās paliek svešiniekam, bārenim un atraitnei.

22.

Un tev būs atminēt ka tu Egiptes-Zemē par Kalpu esi bijis tapēc pavēlu es tev šo Lietu darīt.

22.

Un piemini, ka tu pats esi bijis vergs Ēģiptes zemē; tāpēc es tev pavēlu tā darīt.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: