1. Mozus grāmata 4. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN Ādams atzine Ievu savu Sievu un ta tape grūta un dzemdeja to Kainu un sacija: Es esmu to Vīru to KUNGU dabujusi.

1.

Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu, sacīdama: "Es esmu ieguvusi zēnu ar יהוה palīdzību."

2.

Un ta dzinās projām viņa Brāli to Ābelu dzemdēt un Ābels tape viens Avju-Gans bet Kains tape viens Zemes-Kopējs.

2.

Un vēl viņa dzemdēja tā brāli Ābelu. Un Ābels kļuva avju gans, bet Kains kļuva zemes kopējs.

3.

Un tas notike pēc (citām) Dienām ka Kains no tiem Zemes Augļiem tam KUNGAM vienu Upuri atvede.

3.

Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuri יהוה,

4.

Un Ābels atvede arīdzan no savo Avju pirmdzimtiem un no viņu Taukiem: Un tas KUNGS uzlūkoja to Ābelu un viņa Upuri.

4.

un arī Ābels nesa upuri no avju pirmdzimušiem un no viņu taukiem. Un יהוה uzlūkoja Ābelu un viņa upuri.

5.

Bet Kainu un viņa Upuri Viņš (žēligi) ne uzlūkoja: Tad iededze Kaina Bardzība un viņa Vaigs nikni raudzījās.

5.

Bet Kainu un viņa upuri Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā, un viņa vaigs raudzījās nikni.

6.

Tad sacija tas KUNGS uz Kainu: Kam tu esi apskaities un kādēļ tavs Vaigs nikni raugās?

6.

Tad יהוה sacīja Kainam: "Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni?

7.

Nedz ir tas tā ja tu pareizi darīsi tad būs Piedošanas bet ja tu ne pareizi darīsi tad gul tie Grēki priekš Durvim un viņu Iekārošana laužās uz tev bet tu valdi pār tiem. Un Kains runāja ar savu Brāli Ābelu.

7.

Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu!" Un Kains runāja ar savu brāli Ābelu.

8.

Un tas notike kad tie Laukā bija tad cēlēs Kains pret Ābelu savu Brāli un nokave to.

8.

Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva.

9.

Un tas KUNGS sacija uz Kainu: Kur ir Ābels tavs Brālis? un tas sacija: Es ne zinu būs tad man savu Brāli sargāt?

9.

Un יהוה sacīja uz Kainu: "Kur ir Ābels, tavs brālis?" Tas atbildēja: "Es nezinu; vai tad es esmu sava brāļa sargs?"

10.

Un Viņš sacija: Ko esi tu darijis? Tava Brāļa Asinu Bals uz man brēc no Zemes.

10.

Bet Viņš teica: "Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz Mani no zemes.

11.

Un nu nolādēts esi tu no Zemes kas savu Muti atplētusi tava Brāļa Asinis no tavām Rokām saņemt.

11.

Tādēļ tu būsi nolādēts zemes virsū, kurai bija jāatver sava mute, lai no tavām rokām saņemtu tava brāļa asinis.

12.

Kad tu to Zemi strādāsi tad ta ne vairs tev dos savu Padomu Tekuls un Bēglis būsi tu virs Zemes.

12.

Kad tu zemi apstrādāsi, tā tev vairs nedos savu spēku; tekulis un bēgulis tu būsi virs zemes!"

13.

Un Kains sacija uz to KUNGU: Mana Noziedzība ir lielaka ne ka ta varētu pie dota tapt.

13.

Tad Kains sacīja יהוה: "Mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest.

14.

Raugi tu izdzeni man šodien no Zemes un no tava Vaiga būs man paslēpties un es būšu Tekuls un Bēglis virs Zemes un tas notiks ka jeb kurš kas man atrod mani nokaus.

14.

Lūk, Tu šodien mani esi padzinis no zemes virsus, un Tavu acu priekšā man jāpaslēpjas; tekulis un bēgulis es virs zemes esmu kļuvis, un katrs, kas mani atradīs, mani nokaus."

15.

Un tas KUNGS sacija uz to: Tādēļ kurš Kainu nokauj tas taps septiņkārt sodīts: Un tas KUNGS pielike pie Kainu kādu Zīmi ka ne kas viņu atrazdams nokautu.

15.

Un יהוה sacīja viņam: "Ne tā! Ikvienam, kas Kainu nokauj, tiks septiņkārt atriebts." Un יהוה pielika Kainam zīmi, lai tas, kas viņu sastaptu, to nenokautu.

16.

Un Kains izgāje no ta KUNGA un mite iekš tās Zemes no Ēdenei pret Rītiem.

16.

Un Kains aizgāja no יהוה acīm un dzīvoja Noda zemē, austrumos no Ēdenes.

17.

Un Kains atzine savu Sievu un ta tapa grūta un dzemdeja to Ēnoku un Viņš uztaisija vienu Pilsatu un nosauce ta Pilsata Vārdu pēc sava Dēla Vārdu Ēnok.

17.

Un Kains atzina savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja viņam Ēnohu. Un viņš uzcēla pilsētu un nosauca pilsētu sava dēla vārdā par Ēnohu.

18.

Un Ēnokam dzime Īrads un Īrads dzemdinaja Mehujaelu un Mehujaels dzemdinaja Metusaelu un Metusaels dzemdinaja to Lāmeku.

18.

Un Ēnoham tika dzemdēts Irads, bet Irads dzemdināja Mehujaēlu, un Mehujaēls dzemdināja Metusaēlu, un Metusaēls – Lamehu.

19.

Un Lāmeks apņēmās divi Sievas tās pirmas Vārds bija Ada un tai otrai bija Cilla Vārdā.

19.

Bet Lamehs ņēma sev divi sievas; vienas vārds ir Ada, bet otras – Cilla.

20.

Un Ada dzemdeja Jabalu tas ir viens Tēvs bijis to kas Teltīs dzīvoja un lopus audzinaja.

20.

Un Ada dzemdēja Jābalu, viņš ir tēvs telts iemītniekiem un ganiem.

21.

Un viņa Brāļa Vārds bija Jubals tas ir viens Tēvs bijis visu Kokletaju un Stabulnieku.

21.

Un viņa brāļa vārds ir Jūbals; viņš ir tēvs tiem, kas spēlē cītaras un stabules.

22.

Un Cilla dzemdeja arīdzan Tubalkainu vienu Strādnieku visadā Varā un Dzelze: Un Tubalkāina Māsa bija Naēma.

22.

Un arī Cilla dzemdēja – Tubal-Kainu, kas bija visādu vara un dzelzs rīku kalējs; bet Tubal-Kaina māsa bija Naāma.

23.

Un Lāmeks sacija uz savām Sievām Ādu un Cillu: Klausajt manu Balsi jūs Lāmeka Sievas ņemiet vērā manu Valodu jo es esmu Vīru nokāvis man par Vāti un vienu Jaunekli man par Trummu.

23.

Un Lamehs sacīja savām sievām: "Ada un Cilla! Klausiet manu balsi, Lameha sievas, dzirdiet, ko es jums saku: vīru es nokauju par savu ievainojumu un zēnu par savu vāti.

24.

Jo Kains taps septiņkārt atriebts bet Lāmeks septiņdesmit septiņkārt.

24.

Ja Kains tiek atriebts septiņkārt, tad Lamehs septiņdesmit septiņkārt."

25.

Un Ādams atzine atkaļ savu Sievu un ta dzemdeja vienu Dēlu un nosauce viņa Vārdu Set (jo sacija ta:) Dievs ir man vienu citu Dzimumu licis Ābeļa Vietā jo Kains ir to nokāvis.

25.

Un Ādams vēlreiz atzina savu sievu, un tā viņam dzemdēja dēlu un nosauca tā vārdu: Sets, jo " Elohim man ir devis citu dēlu pēc Ābela, jo to nokāva Kains".

26.

Un Setam dzime arīdzan viens Dēls un tas nosauce viņa Vārdu Ēnos to Brīdi kļuva iesākts no ta KUNGA Vārda mācīt.

26.

Un arī Setam piedzima dēls, un viņš nosauca tā vārdu: Ēnošs. Tas sāka piesaukt יהוה VĀRDU.

Nodaļa: Genesis

Birkas: