5. Mozus grāmata 26. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN kad tu tai Zemē nāksi ko tas KUNGS tavs Dievs tev par Īpašumu dos un tu to par iemantojamu Tiesu turēsi un iekš tās dzīvosi.

1.

Un notiks, kad tu nonāksi tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dod iemantot, un tu būsi to dabūjis un tur dzīvosi,

2.

Tad būs tev no visiem Zemes Augļu Pirmajiem ņemt ko tu saņemsi no tavas Zemes ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos un būs tos kādā Kurvī likt un uz to Vietu iet ko tas KUNGS tavs Dievs izredzēs ka viņa Vārds tur Mājo.

2.

tad tev būs ņemt no visiem zemes augļiem pirmo ražu, ko tu ievāksi no savas zemes, kuru יהוה, tavs Elohim, tev dod, un likt grozā un iet uz to vietu, ko יהוה, tavs Elohim, Sev izraudzīs, lai tur mājotu Viņa VĀRDS.

3.

Un tev būs pie  ta Priestera nākt kas taī Laikā būs un uz viņu sacīt: Es izsaku šodien priekš to KUNGU tavu Dievu ka es nācis esmu taī Zemē ko tas KUNGS mūsu Tēviem zvērējs ir mums dot.

3.

Un tev būs iet pie priestera, kas tanī laikā būs, un viņam sacīt: es šodien apliecinu יהוה, tava Elohim, priekšā, ka es esmu ienācis tanī zemē, ko יהוה, mūsu tēvu Elohim, mūsu tēviem ir apsolījis ar zvērestu dot.

4.

Tad būs tam Priesteram to Kurvi no tavas Rokas ņemt un to priekš ta KUNGA tava Dieva Altara likt.

4.

Tad lai priesteris ņem grozu no tavas rokas un lai viņš to noliek יהוה, tava Elohim, altāra priekšā.

5.

Tad būs tev priekš ta KUNGA tava Dieva atbildēt un sacīt: Mans Tēvs bija viens isģindis Sīreris un nogāje uz Egiptes-Zemi un mite tur par Svešinieku ar mazs Ļaudim bet Viņš tape tur par vienu lielu varenu un vairotu Tautu.

5.

Un tev jāatbild un jāsaka יהוה, sava Elohim, priekšā: mans ciltstēvs bija aramiešu klejotājs, un viņš nogāja uz Ēģipti un mita tur kā svešinieks ar nedaudz ļaudīm, kas tur pieauga par varenu, stipru un lielu tautu.

6.

Bet tie Egipteri darija mums grūti un spiede mūs un uzlike mums grūtu Kalpošanu.

6.

Bet ēģiptieši darīja mums ļaunu, tie mūs apspieda un mums uzlika smagus darbus,

7.

Tad brēcam mēs uz to KUNGU mūsu Tēvu Dievu un tas KUNGS paklausija mūsu Balksni un ieraudzija mūsas Bēdas un mūsu Grūtumu un mūsu Nospaidišanu.

7.

un tad mēs sākām brēkt uz יהוה, savu tēvu Elohim, un יהוה paklausīja mūsu balsij un ieraudzīja mūsu bēdas, mūsu grūtumu un mūsu nomāktību;

8.

Un tas KUNGS izvede mūs no Egiptes-Zemes caur stipru Roku un izstieptu Elkonu un caur lielu Iztrūcinašanu un caur Zīmēm un Brīnumiem.

8.

un יהוה mūs izveda no Ēģiptes ar stipru roku un ar izstieptu elkoni, ar lielām izbailēm, ar zīmēm un brīnumiem;

9.

Un Viņš ir mūs uz šo Vietu vedis un ir mums šo Zemi kas ar Pienu un Medu tek devis.

9.

un Viņš mūs ir vedis uz šo vietu un mums ir devis šo zemi – zemi, kur piens un medus tek.

10.

Un nu redz es esmu to Zemes Augļu Pirmajus atnesis ko tas KUNGS man devis ir tad būs tev tos atstāt priekš ta KUNGA tava Dieva un to KUNGU tavu Dievu pie lūgt.

10.

Un nu tagad, redzi, es esmu atnesis zemes pirmos augļus no tās zemes, ko יהוה ir man devis. Tad tev tos būs atstāt יהוה, sava Elohim, priekšā un pielūgt יהוה, savu Elohim,

11.

Un tev būs priecaties pār visu to Labumu ko tas KUNGS tev un tavam Namam devis ir tev un tavam Levitam un tavam Svešiniekam kas tavā Vidū ir.

11.

un tev jābūt priecīgam par visu to labo, ko יהוה, tavs Elohim, tev un tavam namam ir devis, tev un tavam levītam, un tavam svešiniekam, kas ir tavā vidū.

12.

Kad tu pabeigsi to desmitu Tiesu dot no visiem tavu Augļu Desmitiem trešā Gadā kas to Desmitu Gads ir tad dod tam Levitam tam Svešiniekam tam Bāriņam un tai Atraitnei ka tie tavās Vārtīs ēd un pieēd.

12.

Un, kad tu būsi pabeidzis nodalīt desmito tiesu no visas savas ražas trešajā gadā, kas ir desmitās tiesas upura gads, un tu būsi devis levītam, svešiniekam, bārenim un atraitnei, ka tie tavos vārtos ēd un ir paēduši,

13.

Un tev būs priekš ta KUNGA tava Dieva Vaiga sacīt: Es esmu to kas svētīts no ta Nama iznesis un esmu arīdzan devis tam Levitam un tam Svešiniekam tam Bāriņam un tai Atraitnei pēc visām tavām Pavēlešanām ko tu man pavēlejs esi es neesmu pārkāpis nedz aismirsis tavas Pavēlešanas.

13.

tad tev būs יהוה, sava Elohim, vaiga priekšā sacīt: es to, kas ir svētīts, esmu iznesis no sava nama un esmu to devis gan levītam, gan svešiniekam, gan bārenim, gan atraitnei pēc visām Tavām pavēlēm, ko Tu man esi pavēlējis,- Tavus baušļus es neesmu ne pārkāpis, ne aizmirsis.

14.

Es neesmu no ta ēdis manā Noskumšanā un neesmu no ta atrāvis par Apgānišanu es ari neesmu no ta priekš kāda Miroņa devis es esmu tai Balksnei ta KUNGA mana Dieva klausijs es esmu darijs pēc visu ko tu man esi pavēlejs.

14.

Es neesmu no tā neko ēdis savās bēdās un neesmu no tā neko atrāvis, kad biju nešķīsts, un es no tā neesmu arī neko devis mirušajiem; es esmu klausījis יהוה, sava Elohim, balsij un esmu darījis, ko Viņš man ir pavēlējis.

15.

Skattajs virs Zemes no tavas Svētības Vietas no tās Debes un svētī tavus Ļaudis to Israēlu un to Zemi ko tu mums devis esi itin kā tu mūsiem Tēviem esi zvērējs vienu Zemi kas ar Pienu un Medu tek.

15.

Raugies lejup no Savas svētās vietas, no debesīm, un svētī Savu Israēla tautu un šo zemi, ko Tu esi mums devis, kā Tu ar zvērestu mūsu tēviem esi apsolījis,- zemi, kur piens un medus tek.

16.

Šinī Dienā pavēl tas KUNGS tavs Dievs tev šos Likumus un šās Tiesas darīt tad nu turi un dari tās no visas tavas Sirds un no visas tavas Dvēseles.

16.

Šodien יהוה, tavs Elohim, tev pavēl šos likumus un šīs tiesas pildīt; tad nu turi tos un dari no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.

17.

Šodien esi tu tam KUNGAM sacijs: ka viņam būs tev par Dievu būt un ka tu visos viņa Ceļos gribi staigāt un turēt viņa Likumus un viņa Bauslus un viņa Tiesas un viņa Balksnei klausīt.

17.

Šodien tu esi יהוה sacījis, lai Viņš ir tev par Elohim un ka tu staigāsi visur Viņa ceļos, turēsi Viņa likumus, Viņa baušļus un Viņa tiesas un klausīsi Viņa balsij.

18.

Un tas KUNGS ir tev šodien sacijs: ka tev viņam būs par īpašiem Ļaudim būt itin kā Viņš tev ir runājs un ka visus viņa Bauslus gribi turēt.

18.

Un יהוה tev šodien ir sacījis, ka tu Viņam esi par īpašuma tautu, kā Viņš to bija teicis, un ka tu turi visus Viņa baušļus

19.

Ka Viņš tev pār visām Tautām ko Viņš darijs ir augsti ieceltu par Teikšanu un par Slavu un par Godibu un ka tu viena svēta Tauta esoti tam KUNGAM tavam Dievam itin kā Viņš runājs ir.

19.

un ka Viņš tevi augstu cels pār visām tautām, ko Viņš ir radījis, ka tu būtu pagodināta, slavināta un teikta un būtu par svētu tautu יהוה, savam Elohim, kā Viņš ir sacījis."

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: