5. Mozus grāmata 27. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN Mozus līdz ar Israēļa Vecajiem pavēleja tiem Ļaudim un sacija: Turajt ikviens visu Bausli ko es jums šodien pavēlu.

1.

Un Mozus un Israēla vecaji pavēlēja tautai, sacīdami: "Turiet visus šos baušļus, ko es jums šodien pavēlu.

2.

Un taī Dienā kad jūs pār to Jardanu iesiet uz to Zemi ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos tad tev būs lielus Akmiņus uzcelt un tos ar Kalķi apmest.

2.

Un, kad jūs iesit pār Jordānu tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, tad uzcel lielus akmeņus un nobalsini tos ar kaļķiem,

3.

Un tev būs uz tiem visiem Šīs Bauslibas Vārdus rakstīt kad tu pāri esi gājis ka tu nāc uz to Zemi ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos vienu Zemi kas ar Pienu un Medu tek itin kā tas KUNGS tavu Tēvu Dievs tev runājs ir.

3.

raksti uz tiem visus šos baušļus pēc tam, kad tu būsi pārcēlies un iegājis tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos,- zemē, kur piens un medus tek, kā יהוה, tavu tēvu Elohim, bija solījis.

4.

Tad kad jūs pār to Jardanu iesiet būs jums šos Akmiņus no ka es jums šodien pavēlu uzcelt uz to Kalnu Ēbal un tos ar Kalķi apmest.

4.

Un, kad jūs pāriesit Jordānu, tad jums būs šos akmeņus, kā es jums šodien pavēlu, uzcelt Ēbala kalnā un tos nobalsināt ar kaļķiem.

5.

Un tev būs tur tam KUNGAM tavam Dievam vienu Altari uztaisīt vienu Altari no Akmiņiem tev ne būs to ar kādu Dzelzes Rīku taisīt.

5.

Un tur tev būs uzcelt altāri יהוה, savam Elohim, altāri no akmeņiem, un tev tos nebūs apstrādāt ar dzelzi.

6.

No neapcirstiem veseliem Akmiņiem būs tev ta KUNGA tava Dieva Altari uztaisīt un Dedzamus-Upurus uz to upurēt tam KUNGAM tavam Dievam.

6.

Tev būs uzcelt יהוה, sava Elohim, altāri no neapcirstiem akmeņiem un uz tā upurēt dedzināmos upurus יהוה, savam Elohim;

7.

Tev arīdzan būs Pateikšanās-Upurus upurēt un tur ēst un priecaties priekš ta KUNGA tava Dieva.

7.

tev arī būs upurēt kaujamos pateicības upurus, un tur ēst un priecāties יהוה, sava Elohim, priekšā.

8.

Un tev būs uz šiem Akmiņiem visus Šīs Bauslibas Vārdus rakstīt tos skaidri israkstidams.

8.

Raksti uz šiem akmeņiem visus šīs bauslības Vārdus jo skaidri."

9.

Un Mozus ar tiem Priesteriem tiem Levitiem runāja uz visu Israēlu un sacija: Ņem vērā un klausajs Israēls šaī pašā Dienā esi tu tam KUNGAM tavam Dievam par Ļaužu Pulku tapis.

9.

Un Mozus un levītu priesteri runāja uz visu Israēlu, sacīdami: "Ņem vērā un klausies, Israēl! Šodien tu esi kļuvis par יהוה, sava Elohim, tautu.

10.

Tapēc būs tev ta KUNGA tava Dieva Balksnei klausīt un viņa Bauslus līdz ar viņa Likumiem darīt ko es tev šodien pavēlu.

10.

Tāpēc tev būs klausīt יהוה, sava Elohim, balsij un pildīt Viņa baušļus un Viņa likumus, ko es jums šodien pavēlu."

11.

Un Mozus pavēleja tiem Ļaudim taī Dienā un sacija:

11.

Un Mozus pavēlēja tanī dienā tautai, sacīdams:

12.

Šiem būs stāvēt un tos Ļaudis svētīt uz to Kalnu Grisim kad jūs pār to Jardanu iesiet Zīmeans un Levis un Jūda un Isašars un Jāzeps un Benjamins.

12.

"Pēc tam kad jūs būsit pārcēlušies pāri Jordānai, tad šie lai nostājas uz Garicima kalna, lai svētītu tautu: Simeons un Levijs, Jūda un Isašars, Jāzeps un Benjamīns;

13.

Un tiem būs stāvēt un nolādēt uz to Kalnu Ēbal Rūbens Gads un Ašers un Sebulans un Dans un Navtalus.

13.

bet šie lai nostājas uz Ēbala kalna un lai saka lāsta vārdus: Rūbens, Gads un Ašers, Zebulons, Dans un Naftalis.

14.

Tad būs tiem Levitiem atbildēt un uz visiem Israēļa Ļaudim ar skaņu Balksni sacīt:

14.

Tad lai sāk levīti un skaļā balsī paziņo visiem vīriem Israēlā:

15.

Nolādēts lai ir kas darīs kādu izgrieztu jeb izlietu Bildi vienu Negantibu priekš ta KUNGA vienu Gudro Rokas Darbu un to slepeni iecels un visiem Ļaudim būs atbildēt un sacīt Amen.

15.

nolādēts lai ir tas vīrs, kas darina kādu izgrieztu vai izlietu elka tēlu, kas יהוה ir negantība, amatnieku roku darbs, un kas to slepenībā uzceļ! – Un visa tauta lai atbild un saka: āmen.

16.

Nolādēts lai ir kas savu Tēvu jeb savu Māti nicina un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

16.

Nolādēts, kas negodā savu tēvu un savu māti! – Un visa tauta lai saka: āmen.

17.

Nolādēts lai ir kas sava Tuvaka Ežas pārceļ un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

17.

Nolādēts, kas pārceļ sava tuvāka robežas! – Un visa tauta lai saka: āmen.

18.

Nolādēts lai ir kas vienu Aklu dara allojamu uz Ceļu un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

18.

Nolādēts, kas aklu noved neceļā! – Un visa tauta lai saka: āmen.

19.

Nolādēts lai ir kas ta Svešinieka ta Bāriņa un tās Atraitnes Tiesu groza un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

19.

Nolādēts, kas sagroza svešinieka, bāreņa un atraitnes tiesas! – Un visa tauta lai saka: āmen.

20.

Nolādēts lai ir kas pie  sava Tēva Sievas gul jo Viņš ir sava Tēva Uzsegu atsedzis un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

20.

Nolādēts, kas guļ pie sava tēva sievas, jo viņš ir atsedzis sava tēva apsegu! – Un visa tauta lai saka: āmen.

21.

Nolādēts lai ir kas pie  kāda Lopa gul un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

21.

Nolādēts, kas kopojas ar lopiem! – Un visa tauta lai saka: āmen.

22.

Nolādēts lai ir kas pie savas Māsas sava Tēva Meitas jeb pie  savas Mātes Meitas gul un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

22.

Nolādēts, kas guļ pie savas māsas, sava tēva meitas vai savas mātes meitas! – Un visa tauta lai saka: āmen.

23.

Nolādēts lai ir kas pie  savas Mātices gul un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

23.

Nolādēts, kas guļ pie savas sievas mātes! – Un visa tauta lai saka: āmen.

24.

Nolādēts lai ir kas savu Tuvaku slepeni sit un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

24.

Nolādēts, kas savu tuvāku slepeni nosit! – Un visa tauta lai saka: āmen.

25.

Nolādēts lai ir kas Dāvanas ņem viena Nenoziedziga Asini izliet un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

25.

Nolādēts, kas ņem uzpirkšanas dāvanas, lai izlietu nenoziedzīgas asinis! – Un visa tauta lai saka: āmen.

26.

Nolādēts lai ir kas ne apstiprina visas Šīs Bauslibas ka Viņš pēc tiem dara un visiem Ļaudim būs sacīt Amen.

26.

Nolādēts, kas netur šīs bauslības Vārdus un kas tos nepilda! – Un visa tauta lai saka: āmen.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: