5. Mozus grāmata 28. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN kad tu ta KUNGA tava Dieva Balksnei klausisi un turēsi visus viņa Bauslus un darīsi ko es tev šodien pavēlu tad tas KUNGS tavs Dievs tev augsti cels pār visām Zemes Tautām.

1.

Un, kad tu klausīdams klausīsi יהוה, sava Elohim, balsi, un turēsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad יהוה, tavs Elohim, tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām,

2.

Un visi šie Svētumi nāks pār tevim un notiks tev kad tu ta KUNGA tava Dieva Balksnei klausisi.

2.

un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis יהוה, sava Elohim, balsij:

3.

Svētīts būsi tu Pilsātā un svētīts būsi tu Laukā.

3.

svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka.

4.

Svētīts būs tavas Miesas Auglis un tavas Zemes Auglis un tavu Lopu Auglis un tavu Vēršu Augums un tavu sīku Lopu ganami Pulki.

4.

Svētīts būs tavas miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis; svētīts būs tavu lopu auglis, tavu liellopu un tavu sīklopu pieaugums.

5.

Svētīts būs tavs Kurvis un kas tev atliek.

5.

Svētīts būs tavs grozs, un svētīta būs tava abra.

6.

Svētīts būsi tu ieiedams un svētīts būsi tu iziedams.

6.

Svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.

7.

Tas KUNGS dos visus tavus Ienaidniekus kas pret tev Ceļās ka tie tavā Priekšā top nokauti pa vienu Ceļu tie pret tev izies un pa septiņiem Ceļiem būs tiem priekš tevi bēgt.

7.

Un יהוה tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā: pa vienu ceļu tie pret tevi izies, bet pa septiņiem ceļiem tie no tevis bēgs.

8.

Tas KUNGS pavēlēs tam Svētumam pār tev ka tas ar tev esots tavās Klētīs un iekš visa pie  ka tu tavu Roku izstiepi un svētīs tev taī Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos.

8.

Un יהוה pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un pie visa, pie kā tu liksi savu roku, un Viņš tevi svētīs tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos.

9.

Tas KUNGS tev iecels sev par svētītiem Ļaudim itin kā Viņš tev zvērējs ir ja tu ta KUNGA tava Dieva Bauslus turēsi un viņa Ceļos staigasi.

9.

יהוה tevi cels Sev par svētu tautu, kā Viņš tev to ar zvērestu ir apsolījis, ja tu turēsi יהוה, sava Elohim, baušļus un staigāsi Viņa ceļus.

10.

Tad redzēs visi Ļaudis virs Zemes ka tu pēc ta KUNGA Vārda nosaukts esi un bīsies priekš tev.

10.

Un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc יהוה VĀRDA, un tās bīsies no tevis.

11.

Un tas KUNGS tev ļoti vairos ar Labumu pie  tavas Miesas Augļiem un pie  tavu Lopu Augļiem un pie tavas Zemes Augļiem virs tās Zemes ko tas KUNGS tavs Dievs taviem Tēviem zvērējs ir tev dot.

11.

Un יהוה tevi pārpilnībā vairos tavā miesas auglī, tavā lopu auglī un tavā zemes auglī tanī zemē, ko יהוה bija ar zvērestu apsolījis taviem tēviem tev dot.

12.

Tas KUNGS atvērs tev savu labu Mantu to Debesi ka tas tavai Zemei Lietu dod savā Laikā un svētī visu tavu Rokas Darbu un tev būs daudz Ļaudim aizdot bet tu uz Parādu ne aizņemsi.

12.

Un יהוה tev atvērs Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un svētītu visu tavu roku darbu, un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies.

13.

Un tas KUNGS darīs tev par Galvu un ne par Astu un tu būsi pa virsu vien un ne pa apakšu ja tu ta KUNGA tava Dieva Bausļiem klausisi ko es tev šodien pavēlu viņus turēt un darīt.

13.

Un יהוה tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi arvien augšā un nekad lejā, ja tu klausīsi יהוה, sava Elohim, baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un pildīt.

14.

Un ne atkāpsi no visiem tiem Vārdiem ko es jums šodien pavēlu ne pa labas ne pa kreisas Rokas citiem Dieviem pakāļ dzīdamies viņiem kalpot.

14.

Un nenovērsies ne no viena no šiem Vārdiem, ko es jums šodien pavēlu, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tu nesekotu citiem dieviem un tiem nekalpotu.

15.

Bet ja tu ta KUNGA tava Dieva Balksnei ne klausisi ka tu turi un dari visus viņa Bauslus un viņa Likumus ko es tev šodien pavēlu tad nāks visas Šīs Nolādēšanas pār tev un tev notiks.

15.

Bet, ja tu neklausīsi יהוה, sava Elohim, balsij, neturēsi un nepildīsi visus Viņa baušļus un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad pār tevi nāks visi šie lāsti, un tie tevi skars.

16.

Nolādēts būsi tu Pilsātā un nolādēts būsi tu Laukā.

16.

Nolādēts tu būsi pilsētā, un nolādēts tu būsi uz lauka.

17.

Nolādēts būs tavs Kurvis un kas tev atliek.

17.

Nolādēts būs tavs grozs, un nolādēta būs tava abra.

18.

Nolādēts būs tavas Miesas Auglis un tavas Zemes Auglis un tavu Vēršu Augums un tavu sīku Lopu ganami Pulki.

18.

Nolādēts būs tavas miesas auglis un tavas zemes auglis, un tavu liellopu un tavu sīklopu pieaugums.

19.

Nolādēts būsi tu ieiedams un nolādēts būsi tu iziedams.

19.

Nolādēts tu būsi ieiedams, un nolādēts tu būsi iziedams.

20.

Tas KUNGS sūtīs starp tev to Nolādēšanu Dumpi un Nomaitašanu iekš visa pie  ka tu tavu Roku izstiepi ko tu dari tiekams tu izdeldēts topi un tiekams tu papriekšu bojā ej tavu ļaunu Darbu dēļ ka tu no manim esi atstājis.

20.

Un יהוה pār tevi sūtīs lāstu, bailes un briesmas pie ikkatra tavu roku darba, ko tu darīsi, līdz tu tapsi iznīcināts un ātri iesi bojā savu ļauno darbu dēļ, jo tu Mani esi atstājis.

21.

Tas KUNGS liks tev to Mēri pie lipt tiekams Viņš tev izdelde no tās Zemes uz kurien tu ej viņu iemantot.

21.

יהוה tev uzsūtīs mēri, līdz Viņš tevi pilnīgi izdeldēs no tās zemes, kuru tu ej iemantot.

22.

Tas KUNGS sitīs tev ar Tūkumu un ar Drudzi un ar Karsoni un karstām Sērgām un ar zobinu un ar Bullas Laiku un ar Rūsu kas tev vajās kamēr tu bojā eij.

22.

Un יהוה tevi sitīs ar diloni, ar drudzi, ar karsoņiem, ar lielu karstumu un ar zobenu, ar labības sausuma rūsu un ar dzeltējumu, un tie tevi vajās, līdz tu aiziesi bojā.

23.

Un tava Debes kas pār tavu Galvu ir būs kā Varš un ta Zeme kas tavā Apakšā būs kā Dzelze.

23.

Un debesis pār tavu galvu būs kā varš, bet zeme zem tavām kājām būs kā dzelzs.

24.

Tas KUNGS dos tavai Zemei Pīslus un Pelnus Lietus Vietā no Debes nonāks tas pār tev tiekams tu izdeldēts topi.

24.

Un יהוה dos tavai zemei lietus vietā pīšļus un pelnus, tie nāks no debesīm pār tevi, līdz tu būsi izdeldēts.

25.

Tas KUNGS dos tev ka tu topi nokauts priekš taviem Ienaidniekiem pa vienu Ceļu iziesi tu pret viņiem un pa septiņiem Ceļiem bēgsi tu no viņiem un tu tapsi no visām Zemes Valstībām izkaisīts.

25.

Un יהוה tevi nometīs zemē sakautu tavu ienaidnieku priekšā: pa vienu ceļu tu pret viņiem iziesi, bet pa septiņiem ceļiem tu no viņiem bēgsi, un tu būsi par biedinājumu visām zemes ķēniņu valstīm.

26.

Un tava nomirusi Miesa būs par Ēdienu visiem Putniem apakš Debes un tiem Zemes Zvēriem un ne viens būs kas nodzīs.

26.

Un tavs līķis kļūs par barību visiem debesu putniem un visiem zemes zvēriem, un nebūs neviena, kas tos aizdzīs.

27.

Tas KUNGS sitīs tev ar Egiptes Tūkumiem un ar Pakāļas Sērgām un ar Kraupi un ar Naizu kas ne var dziedinata tapt.

27.

Un יהוה tevi sitīs ar Ēģiptes augoņiem, ar uztūkumiem, ar kraupi un kašķi, no kā tu nevarēsi sevi izdziedēt.

28.

Tas KUNGS sitīs tev ar Trakumu un ar Aklibu un ar Sirds Stulbibu.

28.

Un יהוה tevi sitīs ar vājprātību, ar aklumu un ar sirds stulbumu,

29.

Ka tu pus Dienā grābstisi it kā viens Aklajs grābsta Krēslibā un tavi Ceļi ne labi izdosies bet tu būsi tikai nospaidīts un nolaupīts visu Mūžu un Izglābeja ne būs.

29.

ka tu pat dienas vidū grābstīsies kā akls, kas grābstās tumsā, un tavos ceļos tev neveiksies, bet tu būsi tikai apspiests un aplaupīts visu savu mūžu, un glābēja nebūs.

30.

Tu saderesi tev vienu Sievu bet cits gulēs pie viņas tu uztaisisi vienu Namu un ne dzīvosi iekš ta tu dēstisi vienu Vīna-Dārzu bet tu ne baudisi viņa Augļus.

30.

Tu saderināsies ar sievu, bet cits vīrs pie tās gulēs; tu sev uzcelsi namu, bet tu tanī nedzīvosi; tu dēstīsi vīna dārzu, bet augļus tu nebaudīsi.

31.

Tavs Vērsis taps priekš tavām Acīm nokauts bet tu ne ēdisi no ta tavs Ēzelis taps priekš tavām Acīm ar Varu ņemts un ne taps tev atdots tavi sīki Lopi taps taviem Ienaidniekiem nodoti un ne viena Izglābeja ne būs.

31.

Tavs vērsis tiks nokauts tavu acu priekšā, bet tu no tā neēdīsi; tavs ēzelis tev tiks nolaupīts tavu acu priekšā, un tev to neatdos atpakaļ; tavi sīklopi tiks nodoti ienaidniekiem, un glābēja nebūs.

32.

Tavi Dēli un tavas Meitas taps kādai citai Tautai nodoti ka tavas Acis to redz un sanīks pār viņiem ikdienas bet tavā Rokā Spēka ne būs.

32.

Tavi dēli un tavas meitas tiks nodotas citai tautai; tavas acis to redzēs un caurām dienām pēc viņiem īgs, un tavās rokās spēka nebūs.

33.

Tavas Zemes Augļus un visu tavu Padomu ēdīs viena Tauta ko tu ne pazīsti un tu būsi tikai spaidīts un sadauzīts tavu Mūžu.

33.

Tavas zemes augļus un visus tava darba augļus ēdīs tauta, ko tu nepazīsti, un tu būsi apspiests un satriekts visu savu mūžu.

34.

Un tu tapsi bez Prāta pār to Redzešanu ko tavas Acis redzēs.

34.

Un tu kļūsi ārprātīgs, redzēdams to, ko tavas acis skatīs.

35.

Tas KUNGS sitīs tev ar ļauniem Tūkumiem pie  Ceļiem un Ikriem kas ne var dziedinati tapt no tavas Pēdas līdz tavas Galvas Virsum.

35.

Un יהוה tevi sitīs ar ļauniem augoņiem uz ceļiem un lieliem, ka tu kļūsi neizdziedināms no savām kāju pēdām līdz tavai galvas virsai.

36.

Tas KUNGS novedīs tev ar tavu Ķēniņu ko tu pār tev iecelsi uz tādu Tautu ko tu neesi pazinis nedz tavi Tēvi un tur kalposi tu citiem Dieviem Kokam un Akmiņam.

36.

יהוה novedīs tevi un tavu ķēniņu, ko tu pār sevi iecelsi, pie tādas tautas, ko nedz tu esi pazinis, nedz tavi tēvi, un tur tu kalposi citiem dieviem, kokam un akmenim.

37.

Un tu būsi par Briesmibu un par vienu sakamu Vārdu un par Smiekla Valodu starp visiem Ļaudim uz kurien tev tas KUNGS aizdzīs.

37.

Un tu kļūsi par biedēkli, nievu vārdu un apsmieklu visām tautām, kurp vien יהוה  tevi vedīs.

38.

Tu iznesisi daudz Sēklas uz Tīrumu bet tu mazs sakrāsi jo tie Siseņi apēdīs to.

38.

Tu gan izsēsi tīrumā daudz sēklas, bet maz ievāksi, jo siseņi to apēdīs.

39.

Tu dēstisi Vīna-Dārzus un apstrādāsi tos bet Viņu tu ne dzersi nedz salasisi jo tie Tārpi viņu noēdīs.

39.

Tu gan dēstīsi vīna dārzus un tos apstrādāsi, bet nedz vīnu tu dzersi, nedz ražu novāksi, jo tārps to nograuzīs.

40.

Tev būs Eļjes-Koki visās tavās Robežās bet ar Eļji tu ne svaidisies jo tavs Eļjes-Koks taps isplēsts.

40.

Tev būs gan olīvkoki visās tavās robežās, bet tu nesvaidīsi sevi ar eļļu, jo tava eļļas koka augļi nobirs.

41.

Tu dzemdinasi Dēlus un Meitas bet tiem ne būs priekš tev būt jo tie taps Cietumā aizvesti.

41.

Tu gan dzemdināsi dēlus un meitas, bet tie tev nepaliks, jo tos aizvedīs gūstā.

42.

Visi tavi Koki un visi tavi Zemes Augļi paliks Tārpiem.

42.

Visus tavus kokus un visus tavus zemes augļus apēdīs kaitēkļi.

43.

Tas Svešinieks kas tavā Vidū ir taps augsti paaugstināts bet tu tapsi zemi pazemots.

43.

Svešinieks, kas mīt tavā vidū, celsies pār tevi augstāk un augstāk, bet tu grimsi zemāk un zemāk.

44.

Viņš tev aisdos bet tu viņam ne aizdosi Viņš būs par Galvu bet tu būsi par Astu.

44.

Viņš tev aizdos, bet tu viņam neaizdosi, viņš būs galva, bet tu būsi aste.

45.

Un visas Šīs Nolādēšanas nāks pār tev un vajās tev un uzies tev kamēr tu izdeldēts topi tapēc ka tu ta KUNGA tava Dieva Balksnei neesi klausijs turedams viņa Bauslus un viņa Likumus ko Viņš tev pavēlejs ir.

45.

Un visi šie lāsti nāks pār tevi, tie tevi vajās un skars, līdz tu tiksi izdeldēts, tāpēc ka tu neesi klausījis יהוה, sava Elohim, balsij, un neesi turējis Viņa baušļus un Viņa likumus, ko Viņš tev pavēlējis.

46.

Un tie būs starp tev par vienu Zīmi un par vienu Brīnumu ir starp tavu Dzimumu Mūžam.

46.

Un tie taps par zīmēm un par brīnumiem gan tev, gan taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem,

47.

Taī Vietā ka tu tam KUNGAM tavam Dievam neesi kalpojs ar Prieku un tavas Sirds Labumu ka tev visas Lietas pāri un pāri bija.

47.

tāpēc ka tu יהוה, savam Elohim, neesi kalpojis ar prieku un ar labsirdību, kad tev visas lietas bija pārpārim.

48.

Tad būs tev taviem Ienaidniekiem ko tas KUNGS starp tev sūtīs iekš Bada un Tvīkšanas un Plikuma un visu Lietu Trūkuma kalpot un Viņš liks vienu Dzelzes Jūgu uz tavu Kaklu kamēr Viņš tev izdelde.

48.

Un tu kalposi saviem ienaidniekiem, ko יהוה pret tevi sūtīs, izsalkumā un slāpēs, kailumā un visu lietu trūkumā; un Viņš liks dzelzs jūgu uz tavu kaklu, līdz Viņš tevi izdeldēs.

49.

Tas KUNGS vedīs pār tev vienu Tautu no tāļenes no tās Zemes Gala itin kā viens Ērglis skrien vienu Tautu ka Valodu tu ne proti.

49.

יהוה sūtīs pār tevi tautu no tālienes, no zemes galiem, kas metas virsū kā ērglis un kuras valodu tu nesaproti,

50.

Vienu briesmigu Tautu kas tos Vecakus ne cienīs nedz tos Jaunus žēlos.

50.

briesmīgu tautu, kas vecos necienīs, bet jaunos nesaudzēs.

51.

Un ta ēdīs tavu Lopu Augļus un tavas Zemes Augļus kamēr tu tapsi izdeldēts kas tev ne atlicinās Labibu Viņu nedz Eļji tavu Vēršo Augumu tavu sīko Lopu ganamus Pulkus tiekams ta tev nomaita.

51.

Un tā ēdīs tavu lopu augļus un tavas zemes augļus, līdz tu būsi izdeldēts: tā neatstās tev nedz labību, nedz vīnu, nedz eļļu, nedz tavu liellopu, nedz tavu sīklopu pieaugumu.

52.

Un viņa spaidīs tev visās tavās Vārtīs kamēr tavei augstie Mūri kritīs uz ko tu paļāvies visā tavā Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs tev devis ir.

52.

Un tā tevi ielenks visos tavos vārtos, līdz sagrūs tavi augstie un stiprie mūri, uz kuriem tu paļāvies, visā tavā zemē; tā tevi ielenks visos tavos vārtos visā tavā zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev ir devis.

53.

Un tu ēdisi tavas Miesas Augļus tavu Dēlu un tavu Meitu Miesu ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos iekš tās Apstāšanas un iekš tās Spaidišanas ar ko tavi Ienaidnieki tev spaidīs.

53.

Un tu ēdīsi pats savas miesas augļus, savu dēlu un savu meitu miesas, ko יהוה, tavs Elohim, tev devis, apspiestībā un postā, ar ko tavi ienaidnieki tevi spaidīs.

54.

Un tas Vīrs kas starp jums mīksts un ļoti kārs bijis ir ta paša Ac būs skaudiga pret savu Brāli un pret to Sievu savā Klēpī

54.

Un vīrs tavā vidū, kas bijis izlutināts un dzīvojis pārpilnībā, nenovīdīgi raudzīsies uz savu brāli un uz sievu pie savām krūtīm, un uz saviem bērniem, kas tam atlikušies,

55.

Un pret taviem atlikušiem Dēliem kas tev atlikuši ir ka Viņš ne vienam no tiem savu Dēlu Gaļu dod ko Viņš ēd tapēc ka tam ne nieka ir atlicis taī Apstāšanā un Spaidišanā ar ko tavs Ienaidnieks tev visās tavās Vārtīs spaidīs.

55.

un viņš nevienam no tiem nedos no savu bērnu miesas, ko viņš ēd, tāpēc ka viņam nekas nav atlicis tanī apspiestībā un postā, ar ko tavs ienaidnieks tevi spaidīs visos tavos vārtos.

56.

Ta Sieva kas starp jums mīksta un kāra bija kas ne ir baudijsi savu Pēdu pie  Zemes spert no Mīkstuma un Kāruma tās pašas Ac būs skaudiga pret to Vīru savā Klēpī un pret savu Dēlu un pret savu Meitu.

56.

Un izlutināta un izsmalcināta sieva tavā vidū, kas nevīžoja pat savas kāju pēdas pie zemes likt savas izsmalcinātības un savas izlutinātības dēļ, tā tagad nenovīdīgi raudzīsies uz vīru pie savām krūtīm, uz savu dēlu un uz savu meitu,

57.

Un pret to Bērnu kas tik no viņas Miesas ir izgājis un pret savu Dēlu ko ta ir dzemdejsi jo viņa ēdīs tos slepeni iekš tās visašķi lielas Trūcibas taī Apstāšanā un Spaidišanā ar ko tavs Ienaidnieks tev spaidīs tavās Vārtīs.

57.

nenovēlēdama nevienam nedz tikko no viņas iznākušo augļu apvalku, nedz bērnus, ko tā dzemdējusi; jo viņa tos ēdīs slepeni tanī apspiestībā un postā, ar ko tavs ienaidnieks tevi spaidīs visos tavos vārtos.

58.

Ja tu ne turēsi visus Šīs Bauslibas Vārdus un darīsi kas šinī Grāmatā rakstīts ir bīdamies ta KUNGA tava Dieva Godamu un cienamu Vārdu.

58.

Ja tu neturēsi visus šīs bauslības Vārdus, kas rakstīti šinī grāmatā un nebīsies יהוה, sava Elohim, godības pilnā un baismīgā VĀRDA,

59.

Tad darīs tas KUNGS tavas Mocibas brīniskas līdz ar tava Dzimuma Mocībām jo tās būs lielas un pastāvigas Mocibas un ļaunas un pastāvigas Sērgas.

59.

tad יהוה negaidīti sūtīs pār tevi un taviem pēcnācējiem sērgas, lielas un ilgstošas sērgas un ļaunas un ilgstošas slimības.

60.

Un Viņš griezīs uz tev visas Egiptes Sērgas no ka tu esi bījajies un tās tev pie kārsies.

60.

Un Viņš liks nākt pār tevi visām Ēģiptes sērgām, no kurām tu bīsties, bet tās tev pielips.

61.

Ir visadas Sērgas un visadas Mocibas kas šinī Bauslibas-Grāmatā ne ir rakstitas liks tas KUNGS pār tev nākt kamēr tu izdeldēts topi.

61.

Un יהוה liks nākt pār tevi visām slimībām un visām sērgām, kas šinī bauslības grāmatā nav rakstīti, kamēr Viņš tevi nebūs izdeldējis.

62.

Un jūs tapsiet ar mazs Ļaudim atlicinati kas jūs pirmak bijat kā tās Debes Zvaigznes Pulkā tapēc ka tu ta KUNGA tava Dieva Balksnei neesi klausijs.

62.

Un maz atliks no jums, kas jūs savā skaitā bijāt tik daudz kā debess zvaigznes, tādēļ ka tu neesi klausījis יהוה, sava Elohim, balsij.

63.

Un tas notiks itin kā tas KUNGS pār jums priecājās jums lab darīt un jūs vairot tā Priecasies tas KUNGS pār jums jūs nomaitāt un jūs izdeldēt un jūs tapsiet izpostiti no tās Zemes Virsus uz kurien jūs ejat viņu iemantot.

63.

Kā יהוה bija prieks jums labu darīt un jūs vairot, tāpat יהוה būs prieks jūs nonāvēt un jūs izdeldēt, un jūs tiksit izrauti no šīs zemes, kuru tu ej iemantot.

64.

Un tas KUNGS izkaisīs tev starp visām Tautām no viena Zemes Gala līdz otram Zemes Galam un tur kalposi tu citiem Dieviem ko tu neesi pazinis nedz Tavi Tēvi Kokam un Akmiņam.

64.

Un יהוה tevi izkaisīs starp visām pasaules tautām, no viena zemes gala līdz otram zemes galam, un tur tu kalposi citiem dieviem, ko nedz tu, nedz tavi tēvi nav pazinuši,- kokam un akmenim.

65.

Un tu ne būsi ar Mieru starp tām Tautām un tavai Pēdai ne būs Dusešana jo tas KUNGS dos tev tur vienu drebejamu Sirdi un nonīkušas Acis un vienu noskumušu Dvēseli.

65.

Un tu neatradīsi miera šo tautu vidū, un arī tavai kāju pēdai nebūs vietas atpūtai, jo יהוה tur tev dos drebošu sirdi, izīgušas acis un izmisušu dvēseli.

66.

Un tava Dzīviba karasies tavā Priekšā (itin kā pie Pavēdieņa) un tu bailosies Naktī un Dienā un ne uzticesies dzīvot.

66.

Un tava dzīvība karāsies mata galā, un tu baiļosies nakti un dienu, un tu nebūsi drošs par savu dzīvību.

67.

Rītos sacisi tu: kaut jau Vakars būtu un Vakaros sacisi tu: Kaut jau Rīts būtu no tavas Sirds izbailes par ko tu bailosies un no ta kas tavām Acīm rādīsies ko tu redzesi.

67.

No rīta tu sacīsi: kaut būtu vakars,- bet vakarā tu sacīsi: kaut būtu rīts,- no tām sirds izbailēm, ar ko tu baiļojies, un to skatu dēļ, ko tavas acis redzēs.

68.

Un tas KUNGS vedīs tev atpakaļ ar Laivām uz Egiptes-Zemi pa to Ceļu no ka es tev sacijs esmu: tu ne redzesi viņu vairs un tur tu gribesies taviem Ienaidniekiem par Kalpiem un par Kalponēm pārdoties bet tur ne kāda Pirceja ne būs.

68.

Un יהוה tevi vedīs ar laivām atpakaļ uz Ēģipti pa ceļu, par kuru es esmu tev sacījis: tev nebūs to nekad vairs redzēt! – Un tur jūs gribēsit sevi pārdot saviem ienaidniekiem par vergiem un verdzenēm, bet pircēja nebūs."

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: