5. Mozus grāmata 29. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Šie ir tās Deribas Vārdi ko tas KUNGS Mozum ir pavēlejs ar Israēļa Bērniem darīt Moaba Zemē pāri par to Deribu ko Viņš Orebā ar tiem bij darijs.

1.

Šie ir derības Vārdi, ko יהוה Mozum pavēlējis noslēgt ar Israēla bērniem Moāba zemē, klāt pie derības, ko viņš jau bija noslēdzis ar tiem pie Horeba kalna.

2.

Un Mozus aicinaja visu Israēlu un sacija uz tiem: jūs esat visu redzejši ko tas KUNGS Egiptes-Zemē jūsu Priekšā darijs pie  Varaus un pie visiem viņa Kalpiem un pie visas viņa Zemes.

2.

Un Mozus sasaukdams sapulcināja visu Israēlu un tiem sacīja: "Jūs esat redzējuši visu, ko יהוה jūsu acu priekšā ir darījis Ēģiptes zemē faraonam un visiem viņa kalpiem, un visai viņa zemei,

3.

Visas tās lielas Kārdinašanas ko tavas Acis ir redzejšas tās pašas lielas Zīmes un Brīnumus.

3.

tāpat arī lielos pārbaudījumus, ko tavas acis ir redzējušas, tās lielās zīmes un brīnumus.

4.

Bet tas KUNGS jums ne ir vienu Sirdi devis kas saprastu nedz Acis kas redzetu nedz Ausis kas dzirdetu līdz šai pašai Dienai.

4.

Bet līdz šai dienai יהוה jums nav devis sirdi, ka jūs saprastu, acis, ka jūs redzētu, un ausis, ka jūs dzirdētu.

5.

Un es esmu jūs četrdesmits Gadus licis Tuksnesī staigāt jūsas Drēbes ne ir nodilušas no jūso Virsus un tavas Kurpes ne ir vecas tappušas pie tavām Kājām.

5.

Es jums esmu licis četrdesmit gadus staigāt pa tuksnesi; un jūsu drēbes mugurā jums nav nodilušas, un tavas sandales nav nodilušas tev kājās;

6.

Maizi jūs ne esat ēduši nedz Viņu nedz stipru Dzērienu dzēruši tādēļ ka jūs atzīstat ka es tas KUNGS jūsu Dievs esmu.

6.

maizi jūs netikāt ēduši, nedz vīnu, nedz reibinošus dzērienus dzēruši, lai jūs to atzītu, ka es esmu יהוה, jūsu Elohim.

7.

Kad nu jūs uz šo Vietu nācat tad izgāje Sians tas Ķēniņš no Esbona un Ogs tas Ķēniņš no Bāsana mums Karā preti.

7.

Un, kad jūs atnācāt šinī vietā, tad Sihons, Hešbonas ķēniņš, un Ogs, Basanas ķēniņš, cēlās pret mums, lai karotu, bet mēs tos sakāvām,

8.

Un mēs esam tos kavuši un viņu Zemi uzņēmuši un to par Īpašumu devis tiem Rūbeniteriem un tiem Gaditeriem un tai pus Cilti Manasus.

8.

un mēs paņēmām viņu zemi un devām to par mantojumu rūbeniešiem un gadiešiem un Manases pusciltij.

9.

Tad nu turajt šās Deribas Vārdus un darajt tos ka jūs gudri turajties iekš visa ko jūs darisiet.

9.

Tad nu turiet šos derības Vārdus, dariet tos, ka jums labi veiktos visā, ko vien jūs darīsit.

10.

jūs stāvat šodien visi priekš ta KUNGA jūsu Dieva jūsu Ciltu Virsnieki un jūsu Vecajie un jūsu Uzraugi visi Israēļa Vīri.

10.

Jūs visi šodien stāvat יהוה, sava Elohim, priekšā, jūsu vadītāji – jūsu cilšu galvenie, jūsu vecaji, jūsu virsnieki – ikkatrs Israēla vīrs,

11.

Jūsu Bērniņi jūsas Sievas un tavs Svešinieks kas tavā Lēģerī ir no tava Malkas-Cirteja līdz tavam Ūdens-Smēlejam.

11.

jūsu bērni, jūsu sievas un tavs svešinieks, kas ir tavas nometnes vidū, no tava malkas cirtēja līdz tavam ūdens smēlējam,

12.

Ka tu iedotos iekš ta KUNGA tava Dieva Deribas un iekš tās Zvērēšanas ko tas KUNGS tavs Dievs šodien ar tev dara.

12.

lai tu stātos ar יהוה, savu Elohim, derībā un Viņa zvērestā, ko יהוה, tavs Elohim, šodien ar tevi noslēdz,

13.

Ka Viņš tev šodien sev par Ļaudim ieceļ un tev par Dievu ir it kā Viņš tev runajs un itin kā Viņš taviem Tēviem Ābramam Īzākam un Jēkabam zvērējs ir.

13.

ka Viņš tevi šodien ceļ par Savu tautu un ka Viņš būs tev par Elohim, kā Viņš to ir sacījis tev un ar zvērestu apsolījis taviem tēviem Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam.

14.

Un ne vien ar jums daru es šo Deribu un šo Zvērēšanu

14.

Taču ne ar jums vien es slēdzu šo derību un šo zvērestu,

15.

Bet tik labi ar jums kas jūs šodien ar mums še stāvat priekš ta KUNGA mūsu Dieva kā ar tiem kas šodien še pie mums ne stāv.

15.

bet, kā ar jums, kas šodien šeit ar mums stāvat יהוה, mūsu Elohim, priekšā, tā arī ar tiem, kas šodien ar mums šeit nestāv.

16.

Jo jūs zinat ka mēs Egiptes-Zemē esam dzīvojši un ka mēs vidu caur tiem Pagaņiem esam gājuši kur jūs esat caurgājuši.

16.

Jūs taču zināt, kā mēs dzīvojām Ēģiptes zemē un kā mēs izgājām no to tautu vidus, kuru zemes jūs esat šķērsojuši,

17.

Un jūs esat redzejši viņu Negantibas un Elkus Koku un Akmini Sudrabu un zeltu kas pie  tiem bija.

17.

un jūs esat redzējuši viņu negantības un elkus no koka un akmens, no sudraba un zelta, kas viņiem bija.

18.

Ka starp jums ne kāds Vīrs jeb Sieva jeb Saime jeb Cilts esoti kas savu Sirdi šodien no ta KUNGA mūsu Dieva būtu nogriezis kas ietu šo Tautu Dieviem kalpot ka jūsu Starpā ne viena Sakne esoti kas nāvigu Zāli un Vērmeles ness.

18.

Lai nav jūsu vidū ne vīra, ne sievas, ne dzimtas, ne cilts, kuru sirds šodien novērstos no יהוה, mūsu Elohim, un ietu kalpot šo citu tautu dieviem; lai nav starp jums nevienas saknes, kas nes indīgus augļus un vērmeles.

19.

Un jepšu tas šās Nolādēšanas Vārdus dzirdēs tomēr savā Sirdī būtu svētījies un sacijs: Man labi klāsies jepšu es pēc manas Sirds Prāta staigašu tā kā tas Piedzēris ar to Iztvīkušu pēc bojā iet.

19.

Un lai nenotiek, ka, šos lāstu vārdus dzirdot, kāds savā sirdī svētījas un saka: man klāsies labi, jebšu es staigāšu pēc sava stūrgalvīgā sirdsprāta. Un tā ietu bojā gan apūdeņota zeme, gan sausa.

20.

Tad ne gribēs tas KUNGS pār tādu apžēloties bet to Brīdi kūpēs ta KUNGA Barziba un Karstums pār tādu Vīru un visi Lāsti kas šinī Grāmatā rakstiti ir gulēs uz to tas KUNGS izdeldēs viņa Vārdu apakš Debes.

20.

יהוה par tādu neapžēlosies, bet pret tādu degs יהוה dusmas un bardzība, un visi lāsti, kas ir rakstīti šinī grāmatā, gulsies uz viņu, un יהוה izdzēsīs viņa vārdu apakš debess.

21.

Un tas KUNGS atšķirs viņu par Ļaunumu no visām Israēļa Ciltim pēc visiem Deribas Vārdiem kas šinī Bauslibas-Grāmatā rakstiti ir.

21.

Un יהוה viņu nošķirs postam no visām Israēla ciltīm pēc visiem derības lāstiem, kas rakstīti šinī bauslības grāmatā.

22.

Tad sacīs tie pēcnakamie Augumi jūsu Bērni kas pakāļ jums celsies un tas Svešajs kas no tāļas Zemes nāks kad tie redzēs tās Zemes Mocibas un viņas Sērgas ar ko tas KUNGS viņu liks sirgt.

22.

Bet nākamās paaudzes, jūsu bērni, kas pēc jums celsies, un svešinieks, kas nāks no tālas zemes, redzēdami šīs zemes mocības un viņas sērgas, ar ko יהוה tai licis sirgt, sacīs:

23.

Ka visa viņa Zeme esoti Sērs un degots Sāls ka ta ne var apsēta tapt un ne zaļos un ne kāda Zāle no tās isaugs līdz kā iekš Sodomas un Gomoras Ādamas un Ceboima Izdeldešanas ko tas KUNGS ir izdeldejs savā Dusmibā un Bardzībā.

23.

sērs un sāls, izdegusi ir visa viņu zeme; tur nesēj, tur neaug, un zāle tur nezeļ, jo tā zeme ir izdeldēta, gluži kā Sodoma un Gomora, kā Ādama un Ceboima, ko יהוה izdeldēja Savās dusmās un bardzībā,-

24.

Tad sacīs visi Ļaudis: kapēc ir tas KUNGS šai Zemei tā darijs? kas ta par liela Bardzība tādas Dusmošanas?

24.

un tad visas tautas jautās: kādēļ יהוה šai zemei tā ir darījis? Kādēļ šīs lielās karstās dusmas?

25.

Tad sacīs viņi tapēc ka tie ta KUNGA savu Tēvu Dieva Deribu ir atstājuši ko Viņš ar tiem bij darijs kad Viņš tos no Egiptes-Zemes izvede.

25.

Tad sacīs: tādēļ ka tie ir atmetuši יהוה, savu tēvu Elohim, derību, ko Viņš ar tiem bija noslēdzis, kad Viņš tos izveda no Ēģiptes zemes,

26.

Un ir nogājuši un citiem Dieviem kalpojši un viņus pie lūguši tādus Dievus kas tos ne pazīst un tiem ne nieka ir iedevuši.

26.

un tie gāja un kalpoja citiem dieviem un pielūdza tos dievus, ko viņi nepazina un ko Viņš tiem nebija piešķīris.

27.

Tapēc ir ta KUNGA Bardzība apskaitusies pret šo Zemi visus šos Lāstus pār viņu vest kas šinī Grāmatā rakstiti ir.

27.

Tāpēc יהוה dusmas iedegās pret šo zemi un Viņš lika nākt pār to visiem lāstiem, kas ir rakstīti šinī grāmatā.

28.

Un tas KUNGS ir tos no viņu Zemes izstūmis ar Dusmibu un Bardzību un ar lielu Apskaišanu un ir tos izmetis uz vienu citu Zemi itin kā tas šodien ir.

28.

Un יהוה viņus izstūma Savās dusmās un niknumā un ar lielu bardzību no viņu zemes, un Viņš tos meta kādā citā zemē, kā tas šodien ir.

29.

Ir ta KUNGA mūsu Dieva Noslēpumi ir zinami dariti mums un mūsiem Bērniem mūžam ka mums visus šos Bauslibas Vārdus būs darīt.

29.

Noslēpumainās lietas visas pieder יהוה, mūsu Elohim, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi – pildīt visus šīs bauslības Vārdus."

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: