5. Mozus grāmata 30. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Kad nu visas Šīs Lietas pār tev nāks šis Svētums jeb šie Lāsti ko es tev esmu priekšlicis un tu to savā Sirdī liksi starp tām Tautām uz kurien tas KUNGS tavs Dievs tev ir izdzinis.

1.

"Un, kad tas viss nāks pār tevi, svētība un lāsti, ko es tev lieku priekšā, un tu tos nopietni ņemsi pie sirds visu tautu vidū, starp kurām יהוה, tavs Elohim, tevi būs izkaisījis,

2.

Un atgriezisies pie  ta KUNGA tava Dieva un viņa Balksnei klausisi pēc visa ko es tev šodien pavēlu tu un tavi Bērni no visas tavas Sirds un no visas tavas Dvēseles.

2.

un tu atgriezīsies pie יהוה, sava Elohim, tu un tavi bērni, un klausīsi Viņa balsij ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, ko es tev šodien pavēlu,

3.

Tad tas KUNGS tavs Dievs nogriezīs tavu Cietumu un apžēlosies pār tevim un atgriezisies un sapulcinās tev no visiem Ļaudim uz kurien tas KUNGS tavs Dievs tev ir izkaisijs.

3.

tad arī יהוה, tavs Elohim, atjaunos tevi no gūsta un būs žēlīgs pret tevi, un tevi atkal savāks kopā no visām tautām, starp kurām יהוה, tavs Elohim, tevi ir izkaisījis.

4.

Jepšu arīdzan tavi Izdzītie pat Debes Galā būtu tad tomēr tas KUNGS tavs Dievs tev no turienes sapulcēs un ņems tev no turienes.

4.

Jebšu tavi izraidītie būtu pašā debess galā, tad tomēr יהוה, tavs Elohim, arī no turienes tevi savāks kopā un arī no turienes Viņš tevi atdabūs.

5.

Un tas KUNGS tavs Dievs vedīs tev uz to Zemi ko tavi Tēvi iemantojamā Tiesā ir turejši un tu iemantosi viņu un Viņš darīs tev labi un vairos tev vairak ne kā tavus Tēvus.

5.

Un יהוה, tavs Elohim, tevi vedīs atpakaļ uz to zemi, ko tavi tēvi bija iemantojuši, un tu to iemantosi, un Viņš tev darīs daudz laba un tevi vairos vairāk nekā tavus tēvus.

6.

Un tas KUNGS tavs Dievs apgraizīs tavu Sirdi un tava Dzimuma Sirdi ka tu to KUNGU tavu Dievu mīle no visas tavas Sirds un no visas tavas Dvēseles ka tu dzīvo.

6.

Un יהוה, tavs Elohim, apgraizīs tavu un tavu pēcnācēju sirdi, ka tu mīlētu יהוה, savu Elohim, no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, lai tu dzīvotu.

7.

Un tas KUNGS tavs Dievs liks visus šos Lāstus uz taviem Ienaidniekiem un uz tiem kas tev ienīst kas tev ir vajajši.

7.

Un יהוה, tavs Elohim, liks visus šos lāstus uz taviem ienaidniekiem un uz taviem skauģiem, kas tevi vajā.

8.

Bet tu atgriezisies un klausisi ta KUNGA Balksnei un darīsi visus viņa Bauslus ko es tev šodien pavēlu.

8.

Bet tu atkal klausīsi יהוה balsij un pildīsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu.

9.

Un tas KUNGS tavs Dievs tev ļoti vairos visā tavā Roku Darbā pie  tavas Miesas Augļiem un pie  tavu Lopu Augļiem un pie  tavas Zemes Augļiem iekš Labuma jo tas KUNGS atgriezisies ka tas pār tev priecājās tev par labu itin kā Viņš ir priecajies pār taviem Tēviem.

9.

Un יהוה, tavs Elohim, tevi bagātīgi svētīs ikvienā tavā roku darbā, tava klēpja augļus, tavu liellopu augļus un tavas zemes augļus, jo יהוה atkal priecāsies par tevi tavā labumā, tāpat kā Viņš priecājās par taviem tēviem,

10.

Kad tu ta KUNGA tava Dieva Balksnei klausisi un turēsi viņa Bauslus un viņa Likumus kas šaī Bauslibas-Grāmatā rakstiti ir kad tu atgriezisies pie  ta KUNGA tava Dieva ar visu tavu Sirdi ar visu tavu Dvēseli.

10.

ja tu klausīsi יהוה, sava Elohim, balsij, turēdams Viņa baušļus un Viņa likumus, kas ir rakstīti šinī bauslības grāmatā, un ja tu atgriezīsies pie יהוה, sava Elohim, ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.

11.

Jo šis Bauslis ko es tev šodien pavēlu tev ne ir paslēpts tas ari ne ir tāļu.

11.

Jo šis bauslis, ko es tev šodien pavēlu, nav tev nedz pārāk grūts, nedz par tālu;

12.

Tas ne ir Debesī ka tu varētu sacīt: kurš no mums kāps Debesī ka Viņš to mums dabu un liek mums to dzirdēt ka mēs to daram.

12.

tas nav debesīs, ka tev būtu jāsaka: kas mūsu dēļ kāps debesīs un mums to paņems un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt?

13.

Tas ari ne ir viņpus Jūras ka tu varētu sacīt: Kurš no mums pārcelsies viņpus Jūras ka Viņš mums to dabu un liek mums to dzirdēt ka mēs to daram.

13.

Tas nav arī viņpus jūras, ka tev būtu jāsaka: kas mūsu dēļ celsies pāri jūrai un mums to atvedīs un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt?

14.

Jo tas Vārds ir ļoti tuvu pie tev tavā Mutē un tavā Sirdī ka tev to būs darīt.

14.

Nē, tas Vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu.

15.

Redz es tev šodien esmu priekšlicis to Dzīvibu un to Labu ir to Nāvi un to Ļaunu.

15.

Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu.

16.

Kas es tev šodien pavēlu to KUNGU tavu Dievu mīļot viņa Ceļos staigāt un viņa Bauslus Likumus un Tiesas turēt ka tu dzīvo un vairojies un tas KUNGS tavs Dievs tev svētī taī Zemē uz kurien tu ej viņu iemantot.

16.

Es tev šodien pavēlu יהוה, savu Elohim, mīlēt un staigāt Viņa ceļus, turēt Viņa baušļus, Viņa likumus un Viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos, un יהוה, tavs Elohim, tevi svētītu tanī zemē, uz kuru tu dodies, lai to iemantotu.

17.

Bet ja tava Sirds atgriezisies un ne klausīs un tu tapsi skubināts ka tu citus Dievus pie lūgsi un tiem kalposi.

17.

Bet, ja tava sirds novērsīsies un nepaklausīs, bet tu ļausies pavesties, lai pielūgtu citus dievus un kalpotu tiem,

18.

Tad pasludinaju es jums šodien ka jūs visai bojā iesiet jūs ne dzivosiet ilgi virs tās Zemes uz kurien tu tagad pār to Jardanu ej ka tu turp nāc viņu iemantot.

18.

tad es jums šodien saku, ka jūs noteikti iesit bojā; un jūs ilgi nedzīvosit tanī zemē, uz kuru tu tagad ej pāri Jordānai, lai tur nonāktu un lai to iemantotu.

19.

Es ņemu par Liecibu pār jums šodien to Debesi un to Zemi es esmu jums to Dzīvibu un to Nāvi to Svētumu un tos Lāstus priekšlicis tad nu izvēle to Dzīvibu ka tu dzīvo tu un tavs Dzimums.

19.

Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji,

20.

Mīļodams to KUNGU tavu Dievu klausidams viņa Balksnei un viņam pieķērdamies jo Viņš ir tava Dzīviba un tavu Dienu Pagarinašana ka tu palieci virs tās Zemes ko tas KUNGS taviem Tēviem Ābrāmam; Īzākam un Jēkabam zvērējs ir viņiem dot.

20.

mīlēdams יהוה, savu Elohim, paklausīdams Viņa balsij un Viņam pieķerdamies, jo Viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, ka tu dzīvotu tanī zemē, ko יהוה taviem tēviem, Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, ar zvērestu ir apsolījis dot."

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: