5. Mozus grāmata 31. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tad nogāje Mozus un runāja šos Vārdus uz visu Israēlu

1.

Tad Mozus gāja un sacīja šos vārdus visam Israēlam.

2.

Un sacija uz tiem: Es esmu šodien simts un dividesmits Gadus vec es ne varešu vairs iziet nedz ieiet un tas KUNGS ir uz man sacijs: tev ne būs pār to Jardanu iet.

2.

Un viņš tiem sacīja: "Šodien es esmu simts divdesmit gadus vecs, es vairs nespēju nedz iziet, nedz atnākt, un יהוה man ir sacījis: tev nebūs iet pāri šai Jordānai!

3.

Tas KUNGS tavs Dievs tas ies pats tavā Priekšā pāri tas izdeldēs Šīs Tautas tavā Priekšā ka tu tās iemanto Jozuus tas ies tavā Priekšā pāri itin kā tas KUNGS ir runājs.

3.

יהוה , tavs Elohim, Viņš pats ies pāri tev pa priekšu, Viņš izdeldēs šīs tautas tavā priekšā, un tu viņus iemantosi. Jozua, tas ies tev pa priekšu pāri, kā יהוה to ir pavēlējis.

4.

Un tas KUNGS darīs viņiem itin ka Viņš darijs ir Sionam un Ogam to Amoriteru Ķēniņiem un viņu Zemei ko Viņš ir izdeldejs.

4.

Un יהוה viņiem darīs tāpat, kā Viņš ir darījis Sihonam un Ogam, amoriešu ķēniņiem, un viņu zemei, tos Viņš ir izdeldējis.

5.

Kad nu tas KUNGS tavā Priekšā tos nodos tad būs jums viņiem darīt pēc visām Pavēlešanām ko es jums esmu pavēlejs.

5.

Kad יהוה nodos viņus jūsu priekšā, tad dariet ar viņiem pēc tās pavēles, ko es jums esmu pavēlējis.

6.

iestiprinajieties un turajt drošu Prātu ne bīstieties un ne bailojieties priekš viņiem jo tas KUNGS tavs Dievs ir tas kas ar tevim iet Viņš tev ne atstās nedz tev pametīs.

6.

Esiet stipri un droši! Nebaiļojieties un nebīstaities no viņiem. Jo יהוה, tavs Elohim, Viņš iet ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs."

7.

Un Mozus aicinaja Jozuu un sacija uz viņu priekš visu Israēlu: Stiprinajies un turajs drošu Prātu jo tu ieiesi ar šiem Ļaudim uz to Zemi ko tas KUNGS viņu Tēviem zvērējs ir viņiem dot un tev būs viņiem to par Īpašumu izdalīt.

7.

Un Mozus atsauca Jozuu un viņam sacīja visa Israēla priekšā: "Esi stiprs un drošs! Jo tu ievedīsi šo tautu tanī zemē, ko יהוה ar zvērestu ir apsolījis dot viņu tēviem, un tu to sadalīsi viņu starpā kā mantojumu.

8.

Tas KUNGS nu ir tas kas tavā Priekšā iet Viņš tev ne atstās nedz tev pametīs ne bīties un ne bailojies.

8.

Un יהוה, Viņš iet tev pa priekšu un Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies."

9.

Un Mozus uzrakstija to Bauslibu un deve to tiem Priesteriem Levja Dēliem kas ta KUNGA Deribas Šķirstu nese un visiem Israēļa Vecajiem.

9.

Un Mozus uzrakstīja šo bauslību un deva to priesteriem, Levija dēliem, kas nesa יהוה derības šķirstu, un visiem Israēla vecajiem.

10.

Un Mozus pavēleja tiem un sacija: Ap septitu Gadu ta nosacita Atlaišanas Laika uz Lieveņu Svētkiem

10.

Un Mozus tiem pavēlēja, teikdams: "Ik pa septiņiem gadiem, kārtējā atlaides gadā Būdiņu svētku laikā,

11.

Kad viss Israēls nāks rādities priekš ta KUNGA tava Dieva taī Vietā ko Viņš izredzēs būs tev šo Bausli priekš visu Israēlu izsaukt priekš viņu Ausim.

11.

kad viss Israēls nāks rādīties יהוה, tava Elohim, priekšā tanī vietā, ko Viņš pats Sev izraudzīs, tad tev būs šo bauslību skaļi lasīt priekšā visam Israēlam, ka visi to dzird.

12.

Sapulce tos Ļaudis tos Vīrus un tās Sievas un tos Bērniņus un tavu Svešinieku kas tavās Vārtīs ir ka tie dzird un ka tie mācās un bīstās to KUNGU tavu Dievu un tur un dara visus Šīs Bauslibas Vārdus.

12.

Un sapulcini tautu, vīrus un sievas, bērnus un svešiniekus, kas mīt tavos vārtos, ka viņi dzirdētu un mācītos un bītos יהוה, jūsu Elohim, un turētu un darītu visus šīs bauslības Vārdus,

13.

Un ka viņu Bērni kas to ne zina dzird un mācās to KUNGU jūsu Dievu bīties visās Dienās ko jūs dzīvosiet virs tās Zemes uz kurien jūs pār to Jardanu ejat viņu iemantot.

13.

un arī viņu bērni, kas vēl to nezina, dzirdēs un mācīsies bīties יהוה, jūsu Elohim, visu to laiku, kamēr jūs dzīvosit tanī zemē, uz kuru jūs ejat pār Jordānu, lai to iemantotu."

14.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Redzi tavs Laiks ir atnācis ka tev jamirst aicina Jozuu un stāviet Saiešanas Teltī ka es viņam pavēlu.

14.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Redzi, tavs laiks ir klāt, ka tev jāmirst; atsauc Jozuu, un nostājieties Saiešanas teltī, un Es viņam pavēlēšu!" Tad Mozus un Jozua gāja un nostājās Saiešanas teltī.

15.

Tad rādijās tas KUNGS taī Teltī Padebes-Stabā un tas Padebes-Stabs stāveja Saiešanas Telts Durvju Virsū.

15.

Tad יהוה parādījās teltī mākoņu stabā, un mākoņu stabs stāvēja Saiešanas telts durvīs.

16.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Redzi tu gulesi ar taviem Tēviem un šie Ļaudis celsies un dzīs Maucibu tās Zemes svešiem Dieviem pakāļ uz kurien tie nāk viņas Vidū un atstās man un pametīs manu Deribu ko es ar tiem esmu darijs.

16.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Redzi, tu dusēsi pie saviem tēviem, un šī tauta celsies un metīsies netiklībā ar svešiem dieviem šinī zemē, kurā viņi ieiet, bet Mani tie atstās un atmetīs Manu derību, ko Es ar viņiem esmu noslēdzis.

17.

Tad apskaitisies mana Bardzība pret tiem taī Dienā un es atstāšu tos un paslēpšu manu Vaigu no viņiem ka tie aprīti top un daudz Ļaunums un Bēdas viņiem ūzies ka tie taī Dienā sacīs: Vuj šis Ļaunums tapēc man uzgājis ka mans Dievs manā Vidū ne ir?

17.

Tad Mana bardzība iedegsies pret viņiem tai dienā, un Es tos atstāšu un paslēpšu Savu vaigu no viņiem, un tie tiks aprīti, un daudz ļaunuma un daudz bēdu nāks pār viņiem; un tad viņi sacīs tanī dienā: vai ne tādēļ nācis šis ļaunums, ka nav mana Elohim manī?

18.

Bet es paslēpšu savu Vaigu taī Dienā visa Ļaunuma dēļ ko tie ir darijši ka tie pie citiem Dieviem ir nogriezušies.

18.

Bet Es noteikti paslēpšu Savu vaigu no viņiem tanī dienā visa tā ļaunuma dēļ, ko viņi ir darījuši, pievērsdamies citiem dieviem.

19.

Un nu usrakstajt priekš jums šo Dziesmu un māci to Israēļa Bērniem un ieliec to viņu Mutē ka ši Dziesma man par Liecibu esoti pret Israeļa Bērniem.

19.

Un tagad rakstiet sev šo dziesmu un māci to Israēla bērniem, un ieliec to viņu mutē, ka lai šī dziesma ir Man liecība pret Israēla bērniem.

20.

Jo es Ievedišu tos taī Zemē ko es viņu Tēviem zvērējs kas ar Pienu un Medu tek un kad tie ēdīs un pie ēdīs un taps tauki tad tie atgriezīsies uz citiem Dieviem un kalpos viņiem un apkaitinās man un pametīs manu Deribu.

20.

Jo Es tos ievedīšu tanī zemē, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis viņu tēviem,- zemē, kur piens un medus tek; un, kad tie ēdīs un paēdīs, un uzbarosies, tad tie pievērsīsies citiem dieviem un tiem kalpos, bet Mani atmetīs un lauzīs Manu derību.

21.

Un kad daudz Ļaunuma un Bēdas tiem uzies tad atbildēs ši Dziesma pret viņiem par Liecibu jo lai ta ne top aizmirsta viņu Dzimuma Mutē: Jo es zinu viņu Domas kas tiem jau šodien ir pirms es tos Ievedu taī Zemē ko es tiem zvērējs esmu.

21.

Kad nu tiem uzies daudz ļaunuma un daudz bēdu, tad šī dziesma tiem atbildēs un būs viņiem kā liecība, jo šo dziesmu neaizmirsīs viņu pēcnācēju mutes. Jo Es zinu viņu domas, kas tiem jau šodien ir, pirms Es esmu viņus ievedis tanī zemē, kā Es esmu ar zvērestu apsolījis."

22.

Tā uzrakstija Mozus šo Dziesmu taī Dienā un mācija to Israēļa Bērniem.

22.

Tad Mozus rakstīja šo dziesmu tanī dienā un to mācīja Israēla bērniem.

23.

Un Viņš pavēleja Jozūm Nunna Dēlam un sacija: Stiprinajies un turajs drošu Prātu jo tu Ievedisi Israēļa Bērnus uz to Zemi ko es viņiem zvērējs esmu un es būšu ar tev.

23.

Bet Viņš pavēlēja Jozuam, Nūna dēlam, un sacīja: "Esi stiprs un drošs, jo tu ievedīsi Israēla bērnus tanī zemē, ko Es esmu viņiem ar zvērestu apsolījis; un Es būšu ar tevi."

24.

Un kad Mozus bij pabeidzis šās Bauslibas Vārdus Grāmatā usrakstīt līdz pat Galam:

24.

Un notika, kad Mozus beidza rakstīt šīs bauslības Vārdus grāmatā, līdz bija pabeidzis,

25.

Tad pavēleja Mozus tiem Levitiem kas ta KUNGA Deribas Šķirstu nese un sacija:

25.

tad Mozus pavēlēja levītiem, kas יהוה derības šķirstu nesa, sacīdams:

26.

Ņemiet šo Bauslibas-Grāmatu un nolieciet to sānis ta KUNGA jūsu Dieva Deribas Šķirstu ka viņa tur esoti par Liecibu pret tev.

26.

"Ņemiet šo bauslības grāmatu un lieciet to blakus יהוה, sava Elohim, derības šķirstam, lai tā ir liecība pret tevi.

27.

Jo es pazīstu tavu Neklausišanu un tavu Pārgalvibu. Redzi kamēr es vēl šodien pie  jums dzīvs esmu esat jūs neklausigi bijši pret to KUNGU cik vairak pēc kad es būšu nomiris.

27.

Jo es pazīstu tavu nepaklausību un tavu stūrgalvību. Redzi, kamēr es vēl šodien esmu dzīvs jūsu vidū, jūs esat neklausīgi pret יהוה; cik vēl vairāk pēc manas nāves.

28.

Sapulcejiet pie man visus jūsu Ciltu Vecajus un jūsus Uzraugus ka es priekš viņu Ausim šos Vārdus runāju un pret tiem to Debesi un to Zemi par Liecibu ņemu.

28.

Sapulciniet pie manis visus jūsu cilšu vecajus un savus virsniekus, lai es saku tos vārdus, viņiem dzirdot, un pret tiem piesaucu par lieciniekiem debesis un zemi.

29.

Jo es zinu ka jūs pēc manas Miršanas maitadamies maitasieties un atkāpsiet no ta Ceļa ko es jums esmu pavēlejs tad uzies jums tas Ļaunums pēdigā Laikā kad jūs darisiet kas ļauns ir priekš ta KUNGA viņu apkaitinadami caur jūsu Rokas Darbu.

29.

Jo es zinu, ka pēc manas nāves jūs grēkosit un nogriezīsities no tā ceļa, ko es jums esmu pavēlējis; un tas ļaunums jums notiks nākamā laikā, jo jūs darīsit to, kas ir ļauns יהוה acīs, Viņu sadusmodami ar savu roku darbu."

30.

Tad runāja Mozus priekš visas Israēļa Draudzibas Ausim Šīs Dziesmas Vārdus līdz pat Galam.

30.

Tad Mozus, visai Israēla draudzei to dzirdot, teica šīs dziesmas vārdus, līdz tie bija pabeigti:

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: