5. Mozus grāmata 34. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

TAd uzkāpe Mozus no Moaba Klajumiem uz to Kalnu Neebus uz Pisgas Virs-Galu kas pret Jeriku ir un tas KUNGS rādija viņam visu Gileadas Zemi līdz Dannam.

1.

Tad Mozus devās no Moāba klajuma augšup Nebo kalnā, Pizgas kalnājā, pretī Jērikai, un יהוה viņam rādīja visu Gileādas zemi līdz pat Dana novadiem

2.

Un visu Navtalu un Evraima un Manasus Zemi un to Zemi Jūda līdz tai galējai Jūrai.

2.

un visu Naftaļa, Efraima un Manases zemi, un visu Jūdas zemi līdz pat vakara jūrai,

3.

Un to Dienas-Vidus pusi un to Klaijumu tās Ielejas Jerikus ta Palmu-Pilsāta līdz Coaram.

3.

Negebu un Jordānas ieleju, un palmu pilsētas Jērikas dziļo leju, līdz pat Coārai.

4.

Un tas KUNGS sacija uz viņu: Ši ir ta Zeme ko es Ābrāmam Īzākam un Jēkabam zvērējs esmu sacidams: Tavam Dzimumam es to došu es esmu tev to licis ar tavām Acīm redzēt bet tev ne būs uz turen pāri iet.

4.

Un יהוה sacīja viņam: "Šī ir tā zeme, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, teikdams: taviem pēcnācējiem Es to došu! Es tev to esmu licis redzēt ar tavām acīm, bet tev nebūs iet pāri uz turieni!"

5.

Tā nomire Mozus ta KUNGA Kalps Moaba Zemē pēc ta KUNGA Vārdu.

5.

Tā Mozus, יהוה kalps, nomira Moāba zemē, kā יהוה bija sacījis.

6.

Un Viņš aprake to kādā Ielejā tās Moaba Semes Bet-Peoram preti un ne viens ir viņa Kapu zināt dabujs līdz šai pašai Dienai.

6.

Un Viņš to apglabāja ielejā, Moāba zemē iepretim Bet-Peoram, un neviens nezina viņa kapa vietu līdz pat šai dienai.

7.

Un Mozus bija simts un dividesmits Gadus vec kad Viņš nomire viņa Ac ne bija aptumšota tapusi un viņa Spēks ne bija izīcis.

7.

Un Mozus bija simts divdesmit gadu vecs, kad viņš nomira; viņa acis nebija palikušas tumšas, un viņa dzīves spēks nebija zudis.

8.

Un Israēļa Bērni apraudaja Mozu Moaba Klaijumos trīsdesmit Dienas un tās Nožēlošanas Raudu-Dienas pār Mozu tape pabeigtas.

8.

Un Israēla bērni apraudāja Mozu Moāba klajumos trīsdesmit dienas, tad raudu un sēru dienas par Mozu beidzās.

9.

Un Jozuus Nunna Dēls bija pilns ar to Garu tās Gudribas jo Mozus bij savas Rokas uz viņu licis un Israēļa Bērni klausija viņam un darija kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs.

9.

Un Jozua, Nūna dēls, bija pilns gudrības gara, jo Mozus bija uzlicis savas rokas uz viņu, un Israēla bērni viņam klausīja un darīja, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

10.

Un tāds Praviets iekš Israēļa vairs ne cēlās it kā Mozus kas to KUNGU būtu atzinis no Vaiga līdz Vaigam.

10.

Un tāds pravietis Israēlā vairs necēlās kā Mozus, ko יהוה būtu atzinis vaigu vaigā.

11.

Visās tanēs Zīmēs un Brīnumos uz ko viņu tas KUNGS bij sūtijs Egiptes-Zemē darīt pie Varaus un pie visiem viņa Kalpiem un pie visas viņa Zemes.

11.

Neradās arī neviena viņam līdzīga pēc tām zīmēm un brīnumiem, ko יהוה viņam kā Savam sūtnim Ēģiptē faraona un viņa kalpu, un visas viņu zemes priekšā bija pavēlējis rādīt,

12.

Un visā tādā stiprā Rokā un visās tādās lielās Iztrūcinašanās ko Mozus darija priekš visa Israēļa Acīm.

12.

un arī ne pēc stiprās rokas un visiem apbrīnojamiem lieliem darbiem, ko Mozus bija darījis visa Israēla acu priekšā.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: