5. Mozus grāmata 33. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Šis nu ir tas Svētums ar ko Mozus tas Dieva Vīrs Israēļa Bērnus priekš savas Miršanas svētījs ir.

1.

Šī ir svētība, ar ko Mozus, Elohim vīrs, pirms savas nāves svētīja Israēla bērnus.

2.

Un Viņš sacija: Tas KUNGS ir no Sināi nācis un ir viņiem uzgājis no Seira Viņš ir atspīdejs no Pārana Kalna un ir nācis ar daudz tūkstošiem svētītiem pa viņa labo Roku bija viena uguniga Bausliba uz tiem.

2.

Un viņš sacīja: " יהוהir nācis no Sinaja, un Viņš no Seīra ir uzausis pār tiem; Viņš ir atspīdējis no Pāranas kalniem un ir nācis no desmit tūkstošiem svēto vidus; no Viņa labās rokas – bauslības uguns pār tiem.

3.

Kā mīļo Viņš tos Ļaudis visi viņa Svētī ir tavā Rokā tie taps pie tavām Kājām sēdinati tie ņemsies no taviem Vārdiem.

3.

Patiešām, Viņš mīl tautas! Visi Tavi svētie ir Tavā rokā; tie noliecas pie Tavām kājām un saņem no Taviem Vārdiem.

4.

Mozus ir mums to Bauslibu pavēlejs Jēkaba Draudzes Īpašumam.

4.

Mozus mums ir pavēlējis bauslību, Jēkaba draudzes īpašumu.

5.

Viņš bija Ķēniņš pār Iešurun kad to Ļaužu Virsnieki sapulcējās ar Israēļa Ciltim.

5.

Viņš kļuva par ķēniņu Ješurūnam, kad tautas galvenie sapulcējās kopā ar Israēla ciltīm.

6.

Rūbens lai dzīvo un ne mirst un viņa Pulks ir maz.

6.

Rūbens lai dzīvo un nemirst un arī neviens viņa vīrs!"

7.

Un tas ir ko Viņš no Jūda sacija: Klausi KUNGS Jūda Balksni un Pieved viņu pie  saviem Ļaudim lai viņa Roka viņam stipra ir un esi tu viņa Palīdziba pret viņa Ienaidniekiem.

7.

Un par Jūdu viņš sacīja: "Uzklausi, יהוה, Jūdas balsi un ved to atpakaļ pie viņa tautas. Ar savām rokām viņš tos aizstāv, un esi Tu viņam palīgs pret viņa ienaidniekiem!"

8.

Un no Levja sacija Viņš: Tavs Tumim un tavs Urim lai paliek pie  tava svēta Vīra ko tu esi kārdinajs Masā ar ko tu bāries pie  ta Bāršanas-Ūdens.

8.

Un par Leviju viņš sacīja: "Lai Tavi tumīmi un urīmi pieder Tavam svētajam vīram, ko Tu esi pārbaudījis pie Masas, ar ko Tu strīdējies pie Meribas ūdeņiem,

9.

Kas uz savu Tēvu un uz savu Māti sacija: Es ne redzu viņu un kas savus Brāļus ne atzine jo tie sargaja tavu Vārdu un turēja tavu Deribu.

9.

kas par savu tēvu un par savu māti sacīja: es viņus nepazīstu,- kas savus brāļus neievēroja un negribēja pazīt savus dēlus, jo sargāja Tavu Vārdu un turēja Tavu derību.

10.

Tie mācīs Jēkabam tavas Tiesas un Israēļam tavu Bauslibu tie liks Kvēpja-Zāles priekš savām Nāsim un visus Upurus uz tavu Altari.

10.

Viņi mācīs Tavas tiesas Jēkabam un Tavu bauslību Israēlam; tie liks kvēpināmās zāles Tavā priekšā un dedzināmos upurus uz Tava altāra.

11.

Svētī KUNGS viņa Spēku un lai viņa Roku Darbs tev patīk sasit tos Gurnus to kas pret to uzstāv un viņu ienīst ka tie ne var celties.

11.

Svētī, יהוה, viņa spēku, un lai viņa roku darbs Tev patīk! Sadragā gurnus tiem, kas pret viņu ceļas un kas viņu ienīst, ka tie vairs nevar celties!"

12.

Un no Benjamina sacija Viņš: Ta KUNGA Mīligajs dzīvos droši pie viņa Viņš apsegs to ikdienas un dzīvos starp viņa Kamešiem.

12.

Un par Benjamīnu viņš sacīja: " יהוהmīļais, tas dzīvos pie Viņa drošībā, Viņš to apsegs ik dienas, un tas mitīs starp Viņa kamiešiem."

13.

Un uz Jāzepu sacija Viņš viņa Zeme lai ir svētīta no ta KUNGA no ta Debes Labuma no Rasas un no tiem Dziļumiem kas uz apakšu gul.

13.

Un par Jāzepu viņš sacīja: " יהוהsvētīta lai ir viņa zeme ar visu labāko no debesīm, ar rasu, un ar dzelmēm, kas dus apakšā,

14.

No tiem vislabakiem Saules Augļiem no ta vislabaka Mēnes Auguma.

14.

ar visu labāko, ko saule nes, un ar visu labāko no mēness,

15.

Un no tiem vislabakiem Kalniem pret Rītiem un no ta Labuma to paliekamo Pakalnu.

15.

ar visu labāko no vecveciem kalniem un visu labāko no mūžīgiem pakalniem,

16.

Un no tiem vislabakiem Zemes Augļiem un viņas Pilnibas un ta paša Apžēlošana kas Krūmā dzīvoja lai nāk uz Jāzepa Galvu un uz Nazira Galvas Virsu starp saviem Brāļiem.

16.

ar visu labāko no zemes un viņas pilnuma un ar Tā labvēlību, kas mita ērkšķu krūmā,- lai tā nāk pār Jāzepa galvu un pār galvu kronēto, pār to, kas izraudzīts no savu brāļu vidus!

17.

Viņa Gods ir it kā viņa Vērša Pirmdzimtajs un viņa Nagi ir kā Vienradža Ragi ar tiem sabadīs Viņš tos Ļaudis Kopa līdz Zemes Galam šie ir Ēvrēima daudz tūkstošie un šie ir Manasus tūkstošie.

17.

Viņa stiprums ir kā vēršu pirmajam, un viņa ragi ir kā sūbra ragi, ar tiem viņš sabadīs visas tautas līdz zemes galiem; šie ir Efraima desmit tūkstoši, un šie ir Manases tūkstoši."

18.

Un no Sebulaņa sacija Viņš: Priecajies Sebulans pār tavu Isgājumu un Isašars pār tavu Dzīvokli.

18.

Un par Zebulonu viņš sacīja: "Priecājies, Zebulon, savā gājumā, un tu, Isašar, savās teltīs!

19.

Tie aicinās tos Ļaudis Kalnā tur upurēs tie tās Taisnibas Upurus jo tie zīdīs tās Jūras Bagātibu un tās apsegtas paslēptas Mantas Smiltīs.

19.

Viņi sauks tautas kalnā, un tur tie upurēs taisnības upurus, jo tie izsūks no jūras bagātības un smiltīs apslēptas mantas."

20.

Un no Gada sacija Viņš: svētīts lai ir kas Gadu izplata Viņš gul it kā Lauva un laupa tik labi to Elkonu ka Galvas virsu.

20.

Un par Gadu viņš sacīja: "Slavēts lai ir Tas, kas liek Gadam izplesties! Viņš guļ kā lauva un saplosa gan elkoni, gan galvu.

21.

Viņš gādaja Iesākumā priekš sevis jo iekš ta Bauslibas-Deveja Daļas tape Viņš glabāts un gāje priekš to Ļaužu Virsniekiem un padarija ta KUNGA Taisnibu un viņa Tiesas ar Israēlu.

21.

Viņš izraudzījās sev pirmā tiesu, jo tur viņam bija nolikta vadoņa daļa; un viņš nāca ar tautas galveniem un darīja יהוה taisnību un Viņa tiesas līdz ar Israēlu."

22.

Un no Dana sacija Viņš: Dans ir viens jauns Lauva Viņš islēks no Bāsana (no treknas Ganibas.)

22.

Un par Danu viņš sacīja: "Dans ir jauns lauva, viņš izlēks no Basanas."

23.

Un no Navtalus sacija Viņš: Navtaļam ir gan Žēlastibas kā tam patiks un būs pilns ta KUNGA Svētuma pret Vakaru un pret Dienas-Vidu būs viņa iemantojama Tiesa.

23.

Un par Naftali viņš sacīja: "Naftalim ir labvēlības diezgan un יהוה svētības papilnam, tas mantos jūru un dienvidu zemi!"

24.

Un no Ašera sacija Viņš: lai Ašers svētīts ir pār tiem Dēliem lai tas saviem Brāļiem labi patīk un iemērc savas Kājas iekš Eļjes.

24.

Un par Ašeru viņš sacīja: "Ašers lai ir svētīts starp dēliem, lai viņš ir apžēlotais brāļu vidū, un lai tas mērc savu kāju eļļā!

25.

Dzelze un Varš būs apakš tavām Kurpēm un tavs Vecums lai ir ka tavs Jaunums.

25.

Dzelzs un varš lai ir tavs aizslēgs, un, cik ilgi tu dzīvo, tik ilgi lai tev ir miers!"

26.

Cits ne viens Dievs ir stipraks kā Iešuruna Dievs kas Debesī sēd tev par Paligu un ar savu Augstumu Padebesis.

26.

"Neviens nav kā Ješurūna El, kas brauc pa debesīm, lai tev palīdzētu un Savas varas augstumos pa mākoņiem.

27.

Lai tas mūžigs Dievs (tev) viens Dzīvoklis ir un apakš viņa Padusi mūžigi un lai Viņš to Ienaidnieku Izdzen no tavas Priekšas un saka: Izdeldi.

27.

Mūžīgais Elohim ir patvērums, un pāri ir mūžīgas rokas; un Viņš aizdzen ienaidnieku no tevis un saka: izdeldē!

28.

Israēls tad dzīvos droši Jēkaba Avots būs uz vienu Zemi no Labibas un Vīna un viņa Debes pilēs ar Rasu.

28.

Tā Israēls dzīvos drošībā un viens; Jēkaba aka ir nošķirta labības un vīna zemē, un viņa debesis pilinās rasu.

29.

Lab tev Israēls kas ir tā kā tu? tu atpestitā Tauta caur to KUNGU kas tavas Palīdzibas priekšturamas Bruņņas un kas tavas Uzvarešanas Zobins ir tapēc ne izdosies taviem Ienaidniekiem bet tu staigasi uz viņu Augstumiem.

29.

Svētīgs tu esi, Israēl! Kas ir tāds kā tu? Tu יהוה izglābta tauta! Viņš ir tavas palīdzības vairogs, un Viņš ir tavas uzvaras zobens; tavi ienaidnieki tev izdabās, bet tu mīdīsi kājām viņu augstieņu svētnīcas."

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: