5. Mozus grāmata 8. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Visus tos Bauslus ko es tev šodien pavēlu būs tev turēt un tos darīt ka jūs dzīvojat un vairoti topat un nākat un iemantojat to Zemi ko tas KUNGS jūsiem Tēviem zvērējs ir.

1.

Visus šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tev ir jātur un jāpilda, ka jūs dzīvotu un taptu vairoti un ietu un iemantotu to zemi, ko יהוה jūsu tēviem ar zvērestu apsolījis.

2.

Un tev būs atgādaties visu to Ceļu pa kuru tas KUNGS tavs Dievs tev šinīs četrdesmits Gadās Tuksnesī ir vadijs ka Viņš tev mērdetu un pārbauditu ka Viņš zinatu kas tavā Sirdī ir aridz tu viņa Bauslus būtu turejs jeb ne.

2.

Un piemini visu to ceļu, pa kuru יהוה, tavs Elohim, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne.

3.

Un Viņš mērdeja tev un like tev issalkt un ēdinaja tev ar Man ko tu ne pazini nedz tavi Tēvi bij pazinuši ka Viņš tev Ziņu dotu ka tas Cilveks ne no Maizes vien dzīvo bet ka Cilveks dzīvo no visa kas no ta KUNGA Mutes iziet.

3.

Un Viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā (word), kas iziet no יהוה mutes.

4.

Tavas Drēbes ne ir no tava Virsa nodilušas un tava Kāja ne ir uztūkusi šinīs četrdesmits Gados.

4.

Tavas drēbes tev mugurā netapa par skrandām un nekrita nost, un tavas kājas nav uztūkušas šajos četrdesmit gados.

5.

Tad nu Atzīsti tavā Sirdī ka tas KUNGS tavs Dievs tev pārmāca itin kā viens Vīrs savu Dēlu pārmāca.

5.

Tad nu atzīsti savā sirdsprātā, ka יהוה, tavs Elohim, tevi pārmāca tā, kā tēvs pārmāca savu dēlu,

6.

Un turi ta KUNGA tava Dieva Bauslus staigadams uz viņa Ceļiem un bīties viņu.

6.

un turi יהוה, sava Elohim, baušļus, ka tu staigā Viņa ceļos un Viņu bīsties.

7.

Jo tas KUNGS tavs Dievs Ieved tev uz labu Zemi vienu Zemi kur Upes Akas un Dziļumi iekša ir kas Ielejās un Kalnos tek.

7.

Jo יהוה, tavs Elohim, tevi vada uz labu zemi – uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielejām un kalniem,

8.

Vienu Zemi iekš ka Kvieši Mieži un Vīnakoki un Vīģes-Koki un Granatu-Koki ir vienu Zemi iekš ka Eļjes-Koki un Medus ir.

8.

uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģu koki un granātkoki, uz olīvkoku zemi, kurā tek eļļa un medus,

9.

Vienu Zemi kur tu Maizi bez Trūkuma ēdisi kur tev ne kāda Lieta trūks vienu Zemi kur tie Akmiņi Dzelze ir no kuras Kalniem tu Varu izlauzisi.

9.

uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kuras akmeņos ir dzelzs un no kuras kalniem tu vari izcirst varu.

10.

Kad tu nu ēdisi un pie ēdisi tad būs tev to KUNGU tavu Dievu teikt par to labu Zemi ko Viņš tev devis ir.

10.

Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic יהוה, savu Elohim, par to labo zemi, ko Viņš tev ir devis.

11.

Sargajies ka tu to KUNGU tavu Dievu ne aizmirsti ka tu ne būtu turējis viņa Bauslus un viņa Tiesas un viņa Likumus ko es tev šodien pavēlu.

11.

Sargies, ka tu neaizmirsti יהוה, savu Elohim, bet turi Viņa baušļus, Viņa tiesas un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu.

12.

Ka tu ne taču ēdis un pieēdis un labus Namus uztaisijs un iekš tiem dzīvodams

12.

Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus, un tur dzīvosi,

13.

Kad tavi Verši un sīki Lopi būs vairojšies un tavs Sudrabs un Zelts vairosies un viss kas tev pieder būs vairojies.

13.

kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies,

14.

Tava Sirds pēc leposies un tu aismirsisi to KUNGU tavu Dievu kas tev no Egiptes-Zemes no ta Vergu Nama izvedis ir.

14.

lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti יהוה, savu Elohim, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama,

15.

Kas tev ir vadijs taī lielā un briesmigā Tuksnesī kur degošas Čūskas un Skarpiji un Tvīkšana kur Ūdens ne bija kas tev Ūdeni izvede no ta cieta Akmiņa.

15.

kas tevi ir vadījis plašā un briesmīgā tuksnesī, kur bija dzēlīgas čūskas un skorpioni un izkaltušas vietas bez ūdens, kurās mocīja slāpes, kas tad priekš tevis lika izplūst ūdenim no cietās klints,

16.

Kas tev Tuksnesī pieēdinaja ar Manu ko tavi Tēvi ne bij pazinuši ka Viņš tev mērdetu un ka Viņš tev kārdinatu ka Viņš līdz Galam tev labi daritu.

16.

kas ēdināja tevi tuksnesī ar mannu, ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai Viņš tevi pazemotu un tevi pārbaudītu, lai tev tavās tālākās dienās darītu labu.

17.

Tad nu ne saki savā Sirdī: Mans Spēks un manas Rokas stiprums ir man šo Uzvarešanu devis.

17.

Tad nesaki vis savā sirdī: mans spēks un manu roku stiprums ir man šo bagātību devis!

18.

Bet atgādajies ka tas KUNGS tavs Dievs tas ir kas tev Spēku dod tādu Uzvarešanu dabūt tādēļ ka Viņš savu Deribu apstiprina ko Viņš taviem Tēviem zvērējs itin kā tas šodien ir.

18.

Bet piemini יהוה, savu Elohim, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu Savu derību, ko Viņš ar zvērestu bija apsolījis taviem tēviem, kā tas šodien ir.

19.

Bet ja tu to KUNGU tavu Dievu aismirsisi un citiem Dieviem pakāļdzīsies un tiem kalposi un priekš viņiem klanisies tad apliecinaju es šodien pret jums ka jūs nīcin iznīksiet.

19.

Bet, ja tu aizmirsīsi יהוה, savu Elohim, sekosi citiem dieviem un tiem kalposi un viņu priekšā metīsies zemē, tad es jau šodien apliecinu, ka jūs nīktin iznīksit.

20.

It kā tie Pagaņi ko tas KUNGS jūsu Priekšā iznīcina tā pat jūs iznīksiet tapēc ka jūs ta KUNGA jūsu Dieva Balksnei ne esat paklausigi bijuši.

20.

Kā tās tautas, ko יהוה jūsu priekšā iznīcināja, tā arī jūs iznīksit, tāpēc ka neesat klausījuši יהוה, sava Elohim, balsij.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: