5. Mozus grāmata 7. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

KAd tas KUNGS tavs Dievs tev Ievedīs taī Zemē uz kurien tu ej viņu iemantot un daudz Tautas tavā Priekšā izmetīs tos Hetiterus un tos Girgošiterus un tos Amoriterus un tos Kananiterus un tos Veresiterus un tos Heviterus un tos Jebušiterus septiņ Tautas kas lielaki un jo stipri ne kā tu.

1.

Kad יהוה, tavs Elohim, tevi ievedīs tai zemē, ko tu ej iemantot, un izdzīs daudzas tautas no turienes – hetiešus, girgaziešus, amoriešus, kānaāniešus, ferisiešus, hīviešus un jebusiešus – septiņas tautas, kas lielākas un stiprākas par tevi,

2.

Un tas KUNGS tavs Dievs tos tavā Priekšā nodos ka tu tos kauji tad būs tev visai tos izdeldēt tev ne būs ne kādu Deribu ar tiem darīt nedz viņus žēlot.

2.

un יהוה, tavs Elohim, dos tev viņus, tad tu tos sitīsi un nodosi tos iznīcībai; un tu neslēgsi ar tiem nekādu derību un nežēlosi tos.

3.

Tev ari ne būs ar viņiem apdraudzinaties tavu Meitu tev ne būs viņu Dēliem dot un viņu Meitas tev ne būs taviem Dēliem ņemt.

3.

Nesaradojies ar tām: savas meitas nedod viņu dēliem, un viņu meitas neņem saviem dēliem,

4.

Jo tās novērsīs tavus Dēlus ka tie man pakāļ ne staiga ka tie citiem Dieviem kalpo un ta KUNGA Bardzība apskaitisies pret jums un izdeldēs jūs piepeši.

4.

jo tās novērsīs tavus dēlus no Manis, ka tie kalpos svešiem dieviem, un יהוה bardzība varētu pret jums iedegties un jūs piepeši iznīcināt.

5.

Bet ta būs jums viņiem darīt viņu Altarus būs jums postīt un viņu Stabus salauzīt un viņa (Elka Dievigus) Mežus būs jums nocirst un viņu izgrieztas Bildes ar Uguni sadedzināt.

5.

Bet dariet ar viņiem tā: izpostiet viņu altārus, viņu elku zīmes nolauziet, nocērtiet viņu elku kokus, bet viņu elku tēlus sadedziniet ugunīs.

6.

Jo jūs esat svētī Ļaudis tam KUNGAM tavam Dievam tev ir tas KUNGS tavs Dievs izredzejs ka jūs viņam būtut sevišķi Ļaudis no visiem Ļaudim kas virs Zemes ir.

6.

Jo tu esi יהוה, savam Elohim, svēta tauta; tevi יהוה, tavs Elohim, ir izredzējis, ka tu Viņam kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes.

7.

Tam KUNGAM ne ir labs Prāts pie  jums bijis Viņš ari jūs ne ir izredzejs tapēc ka jūs pār visiem Ļaudim pārlieku daudz bijat jo jūs bijat tie vismazāki no visiem Ļaudim.

7.

Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, יהוה jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis – jūs jau esat mazākā no visām tautām -,

8.

Bet tapēc ka tas KUNGS jūs mīleja un ka Viņš jums turetu to Zvērēšanu ko Viņš jūsiem Tēviem zvērējs bij ir tas KUNGS jūs izvedis ar stipru Roku un ir tev Izglābis no ta Vergu-Nama no Varaus ta Egipteru Ķēniņa Rokas.

8.

bet tāpēc, ka יהוה jūs ir mīlējis un jums tur solījumu, ko Viņš jūsu tēviem ar zvērestu ir apstiprinājis, tāpēc יהוה ir jūs izvedis ar stipru roku un izglābis no verdzības nama, no faraona, Ēģiptes ķēniņa, rokas.

9.

Tad nu būs tev zināt ka tas KUNGS tavs Dievs par Dievu ir TAS STIPRAIS DIEVS tas Pieticigajs kas Deribu un Žēlastibu tur līdz tūkstošam Augumam:

9.

Tad nu tev būs atzīt, ka יהוה, tavs Elohim, ir Elohim, kas ir uzticīgs El un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri Viņu mīl un tur Viņa baušļus,

10.

Un atmaksa ikvienam no tiem kas viņu ienīst priekš sava Vaiga viņu nomaitadams Viņš ne kavesies atmaksāt tam kas viņu ienīst pašā Vaigā.

10.

bet tiem, kas Viņu ienīst, Viņš atmaksā tieši vaigā, viņus izdeldēdams; Viņš nekavējas tam, kas Viņu ienīst, atmaksāt tieši vaigā.

11.

Turi tad tos Bauslus un tos Likumus un tās Tiesas ko es tev šodien pavēlu ka tu tos dari.

11.

Tādēļ turi Viņa baušļus, Viņa likumus un Viņa tiesas, ko es tev šodien pavēlu darīt.

12.

Un kad jūs klausisiet Šīs Tiesas un turesiet tās un darisiet tās tad turēs tas KUNGS tavs Dievs tev to Deribu un to Žēlastibu ko Viņš taviem Tēviem zvērējs un Viņš mīļos tev un svētīs tev un vairos tev.

12.

Un, ja jūs klausīsit šīs tiesas un tās turēsit un darīsit, tad יהוה, tavs Elohim, turēs Savu derību ar tevi un žēlastības apsolījumu, ko Viņš ir ar zvērestu apstiprinājis taviem tēviem.

13.

Un Viņš svētīs tavas Miesas Augli un tavas Zemes Augli tavu Labibu un Dzērienu un tavu Eļji tavu Govju un tavu Avju Augļus virs tās Zemes ko Viņš taviem Tēviem zvērējs tiem dot.

13.

Un Viņš tevi mīlēs un tevi svētīs, un tevi vairos, un Viņš svētīs tava klēpja augli un tavas zemes augli, un tavu labību, un tavu vīna sulu, un tavu eļļu, un tavu liellopu atnešanos, un tavu sīklopu vaislu tai zemē, ko Viņš ar zvērestu ir apsolījis dot taviem tēviem.

14.

Svētīts būsi tu pār visiem Ļaudim starp tev nedz Vīrs nedz Sieva būs neaugliga nedz starp taviem Lopiem.

14.

Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs nedz tavu ļaužu, nedz tavu lopu starpā.

15.

Un tas KUNGS atņems no tev visu Neveselibu un ne uzliks uz jums ne vienu no tām niknām Egipteru Sērgām ko tu pazīsti bet Viņš uzliks tās uz visiem kas tev ienīst.

15.

Un יהוה novērsīs no tevis visādas slimības un visādas ļaunas ēģiptiešu sērgas, ko tu pazīsti, bet Viņš ar tām vajās visus tos, kas tevi ienīst.

16.

Tev arīdzan būs visas tās Tautas aprīt ko tas KUNGS tavs Dievs tev nodos tava Ac lai viņus ne saudz tev ari ne būs viņu Dieviem kalpot jo tas būtu tev par Slazda-Valgu.

16.

Un tu aprīsi visas tautas, ko יהוה, tavs Elohim, tev nodos; tava acs lai viņas nežēlo; tev nebūs kalpot viņu dieviem, jo tas tev ir slazda valgs.

17.

Ja tu tavā Sirdī sacitu: šās Tautas ir vairak ne kā es esmu kā varētu es tos izdzīt.

17.

Ja tu arī savā sirdī sacītu: šīs tautas ir lielākas nekā es esmu, kā es iespētu tās izdzīt? -

18.

Ne bīties no tiem atgādajies ko tas KUNGS tavs Dievs pie Varaus un pie  visiem Egipteriem darijs ir.

18.

tad tomēr nebīsties no tām. Bet pieminēdams piemini, ko יהוה, tavs Elohim, ir darījis faraonam un visiem ēģiptiešiem -

19.

Caur lielām Kārdinašanām ko tavas Acis ir redzejšas un caur Zīmēm un Brīnumiem un caur to stipru Roku un izstieptu Elkonu caur ko tas KUNGS tavs Dievs tev ir izvedis tā darīs tas KUNGS tavs Dievs visiem Ļaudim no kuriem tu bīties.

19.

lielos pārbaudījumus, ko tavas acis ir redzējušas, zīmes un brīnumus un stipro roku un izstiepto elkoni, ar ko יהוה, tavs Elohim, tevi ir izvedis; tā יהוה, tavs Elohim, darīs visām tautām, no kurām tu bīsties.

20.

Tas KUNGS tavs Dievs sūtīs arīdzan Dundurus viņu Starpā tiekams tie nomaitati top kas atlikuši un tavā Priekšā paslēpušies.

20.

Un יהוה, tavs Elohim, uzsūtīs viņiem arī sirseņus, tiekāms visi, kas atlikušies, un tie, kas no tevis paslēpušies, ies bojā.

21.

Ne baiļojies priekš viņiem jo tas KUNGS tavs Dievs ir tavā Vidū TAS STIPRAIS DIEVS liels un cienams.

21.

Neizbīsties viņu priekšā. Jo יהוה, tavs Elohim, ir tavā vidū, Viņš ir liels un bijājams El.

22.

Un tas KUNGS tavs Dievs izmetīs Šīs Tautas tavā Priekšā pamazam piepeši tu tos ne vari nokaut ka tie Zvēri Laukā pret tev ne vairojās.

22.

Un יהוה, tavs Elohim, lēnām un pamazām izskaudīs tās tautas tavu acu priekšā; tu jau arī nevari tās strauji izdeldēt, ka nesavairojas pārāk daudz lauku zvēru.

23.

Un tas KUNGS nodos tos tevis Priekšā un satrieks tos ar lielu Satriekšanu tiekams tie top izdeldeti.

23.

Un יהוה, tavs Elohim, tomēr tos nodos tavā varā un tos metīs šausmīgās nāves bailēs, tiekāms Viņš tos izdeldēs.

24.

Un Viņš viņu Ķēniņus ari nodos tavā Rokā ka tu viņu Vārdus iznīcina apakš Debes ne vienam būs priekš tev pastāvēt tiekams tu tos esi nomaitajs.

24.

Un arī viņu ķēniņus Viņš nodos tavā rokā, lai tu viņu vārdus zem debess iznīcini; nevienam nebūs tavā priekšā pastāvēt, tiekāms tu tos nebūsi izdeldējis.

25.

Viņu izgrieztas Dievu Bildes būs tev ar Uguni sadedzināt to Sudrabu un zeltu kas viņiem klāt ir tev ne būs iekārot nedz priekš tev ņemt ka tu caur to ne topi ievaldzināts jo tas ir tam KUNGAM tavam Dievam viena Negantiba.

25.

Viņu elku tēlus sadedziniet ugunī, bet neiekāro sudrabu un zeltu, ar ko tie greznoti, un nepiesavinies to, ka tu netopi ar to savaldzināts, jo viss tas ir negantība יהוה, tavam Elohim.

26.

Tev ne būs Negantibu tavā Namā nest ka tu ne topi izdeldets līdz kā viņi tev būs par tiem riebties un tos visai negantus turēt jo tie ir par Izsdeldešanu nodoti.

26.

Neienes negantību savā namā, ka tu pats netopi izdeldēts tāpat kā tie, bet nicini to un lai tā tev riebtin riebjas, jo tā nes iznīcības lāstu.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: