5. Mozus grāmata 6. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN šie ir tie Bausli tie Likumi un tās Tiesas ko Tas KUNGS jūsu Dievs pavēlejs ir jums mācīt ka jūs tos darat taī Zemē uz kurien jūs ietat viņu iemantot.

1.

Un šie ir tie baušļi, likumi un tiesas, ko יהוה, jūsu Elohim, man ir pavēlējis jums mācīt, lai jūs pēc tiem dzīvotu tai zemē, kuru jūs ejat iemantot,-

2.

Ka tu to KUNGU tavu Dievu bīties un turi visus viņa Likumus un viņa Bauslus ko es tev pavēlu tu un tavs Bērns un tavi Bērnu Bērni visās tavās Dzīves Dienās ka tu ilgi dzīvo.

2.

ka tu יהוה, savu Elohim, bīsties un ka tu ievēro visus Viņa likumus un Viņa baušļus, ko es esmu tev pavēlējis, tu, tavi bērni un tavi bērnu bērni, visas savas mūža dienas, lai tu ilgi dzīvotu.

3.

Klausajs tad Israēls un ņem vērā ka tu tos dari ka tev labi klājās un ka jūs ļoti vairoti topat it ka tas KUNGS tavu Tēvu Dievs tev runājs ir iekš tās Zemes kas ar Pienu un Medu tek.

3.

Tādēļ klausies, Israēl, un ievēro, ka tu tos pildi, lai tev labi klājas un lai jūs stipri vairojaties, kā יהוה, tavu tēvu Elohim, tev to ir apsolījis, tai zemē, kur piens un medus tek.

4.

Klausajs Israēls tas KUNGS mūsu Dievs tas KUNGS ir viens.

4.

Klausies, Israēl, יהוה, mūsu Elohim, ir vienīgais יהוה.

5.

Un tev būs to KUNGU tavu Dievu mīlēt nu visas tavas Sirds un no visas tavas Dvēseles un no visa tava Spēka.

5.

Un tev būs יהוה, savu Elohim, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.

6.

Un šie Vārdi ko es tev šodien pavēlu lai tev pie Sirds iet.

6.

Un lai šie Vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī.

7.

Un tev būs tos taviem Bērniem pie kodināt un no tiem runāt tavā Namā sēdedams un pa Ceļu iedams guledams un augšamceldamies.

7.

Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties.

8.

Un tev būs tos par Zīmi uz tavu Roku siet un tiem būs par Pieminēšanas-Zīmi būt starp tavām Acīm.

8.

Un sien tos kā zīmi uz savas rokas un liec par zīmi starp acīm uz pieres.

9.

Un tev būs tos uz tava Nama Stenderiem un uz tavām Vārtim rakstīt.

9.

Un raksti tos un liec pie sava nama durvju stabiem un pie saviem vārtiem.

10.

Kad nu tas KUNGS tavs Dievs tev Ievedīs taī Zemē ko Viņš taviem Tēviem Ābrāmam Īzākam un Jēkabam zvērējs ir tev dot lielus un labus Pilsātus ko tu neesi uztaisijs.

10.

Un, kad יהוה, tavs Elohim, tevi ievedīs tai zemē, ko Viņš ar zvērestu ir apsolījis taviem tēviem – Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, lai tev to dotu ar lielām un labām pilsētām, ko jūs neesat cēluši,

11.

Un Namus visa Labuma pilnus ko tu neesi pildijs un izcirstas Akas ko tu neesi izcirtis Vīna-Dārzus un Eļjes-Koku Dārzus ko tu neesi dēstijs ka tev ir jaēd un japieēd.

11.

un arī namus, kas pilni ar visādiem labumiem, kurus tu neesi sakrājis, un ar klintīs izcirstām ūdens tvertnēm, ko tu pats neesi izcirtis, un vīna dārzus un olīvkoku dārzus, ko tu neesi dēstījis,- un, kad tu tad ēdīsi un būsi paēdis,

12.

Tad sargajs ka tu to KUNGU ne aizmirsti kas tev no Egiptes-Zemes no ta Vergu-Nama izvedis ir.

12.

tad sargies, ka tu neaizmirsti יהוה, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama.

13.

Tev būs to KUNGU tavu Dievu bīties un viņam kalpot un pie viņa Vārdu zvērēt.

13.

Tev būs יהוה, savu Elohim, bīties, tev būs Viņam kalpot un pie Viņa VĀRDA zvērēt.

14.

Jums ne būs citiem svešiem Dieviem pakāļdzīties no to Ļaužu Dieviem kas apkārt jums ir.

14.

Nesekojiet citiem dieviem, to tautu dieviem, kas ap jums,

15.

Jo TAS STIPRAIS DIEVS TAS DUSMOTAIS TAS KUNGS TAVS DIEVS ir tavā Vidū ka ta KUNGA tava Dieva Bardzība pret tev ne apskaistās un izdelde tev no Zemes Virsus.

15.

jo יהוה, tavs Elohim, kas mīt tavā vidū, ir stiprs un dusmīgs El, ka יהוה, tava Elohim, dusmas neiedegas pret tevi un tevi neizdeldē no zemes virsus.

16.

Jums ne būs to KUNGU jūsu Dievu kārdināt itin kā jūs viņu kārdinajat Masā.

16.

Jums nebūs יהוה, savu Elohim, kārdināt, kā jūs Viņu esat kārdinājuši Masā.

17.

turedami turat ta KUNGA jūsa Dieva Bauslus līdz ar viņa Liecibām un ar viņa Likumiem ko Viņš tev pavēlejs.

17.

Stingri turiet יהוה, sava Elohim, baušļus līdz ar Viņa liecībām un Viņa likumiem, ko Viņš tev ir pavēlējis.

18.

Un dari kas tiesa un labs ir priekš ta KUNGA Acīm ka tev labi klājās un tu ieeij iemantot to labu Zemi ko tas KUNGS taviem Tēviem zvērējs ir.

18.

Un tev jādara, kas ir tiesa un labs יהוה acīs, lai tev labi klājas un lai tu ieej un iemanto šo labo zemi, ko יהוה ar zvērestu apsolījis taviem tēviem,

19.

Izdzīdams visus tavus Ienaidniekus tavā Priekšā itin kā tas KUNGS ir runājs.

19.

padzīdams visus tavus ienaidniekus tavā priekšā, kā יהוה tev to teicis.

20.

Kad tavs Dēls tev turpmak jautās un sacīs: kuras ir tās Liecibas un tie Likumi un Tiesas ko tas KUNGS mūsu Dievs jums pavēlejs ir?

20.

Kad rīt tavs dēls tev jautās, sacīdams: kas ir šīs liecības, šie likumi un šīs tiesas, ko יהוה jums ir pavēlējis? -

21.

Tad būs tev tavam Dēlam atbildēt mēs bijam Varaus Kalpi Egiptes-Zemē bet tas KUNGS ir mūs caur vienu stipru Roku no Egiptes Zemes izvedis.

21.

tad tu teiksi savam dēlam: mēs bijām faraona vergi Ēģiptē, bet יהוה mūs izveda ārā no Ēģiptes ar stipru roku,

22.

Un tas KUNGS deve Zīmes un lielus un briesmigus Brīnumus Egiptes-Zemē pie Varaus un pie visa viņa Nama priekš mūsu Acīm.

22.

un יהוה deva zīmes, lielas un briesmīgas zīmes Ēģiptē, faraonam un visam viņa namam, kā mēs savām acīm to redzējām,

23.

Un Viņš izvede mūs no turienes tādēļ ka Viņš mūs ievestu dodams mums to Zemi ko Viņš mūsiem Tēviem bij zvērējs.

23.

un Viņš mūs izveda no turienes ārā, lai mūs atvestu un mums dotu šo zemi, ko Viņš ar zvērestu bija apsolījis mūsu tēviem.

24.

Un tas KUNGS pavēleja mums visus šos Likumus darīt ka mums būs to KUNGU mūsu Dievu bīties mums par labu mūžam ka mēs dzīvi taptum paturēti it kā tas šodien ir.

24.

Un יהוה mums pavēlēja visus šos likumus, יהוה, savu Elohim, bīties, mums pašiem par labu mūžam, ka Viņš mūs paturētu dzīvus, kā tas šodien ir.

25.

Un tas būs mūsu Taisniba ka mēs sargasimies un darisim visus šos Bauslus ta KUNGA mūsu Dieva Priekšā kā Viņš mums pavēlejs ir.

25.

Un tā mums būs taisnība, ja mēs turēsim, lai darītu, visus šos baušļus יהוה, mūsu Elohim, priekšā, kā Viņš to pavēlējis.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: