5. Mozus grāmata 4. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN tad Israēls klausi tos Likumus un tās Tiesas ko es jums mācu darīt tapēc ka jūs dzīvojat un ienākat un iemantojat to Zemi ko tas KUNGS jūsu Tēvu Dievs jums dod.

1.

Un nu, Israēl, klausies likumus un tiesas, kuras es jums mācu darīt, lai jūs dzīvotu un ienāktu un iemantotu to zemi, ko יהוה, jūsu tēvu Elohim, jums dod.

2.

Jums ne būs pie  to Vārdu ko es jums pavēlu ko lab pie likt nedz no ta ko lab atraut ka jūs varat ta KUNGA jūsu Dieva Bauslus turēt ko es jums pavēlu.

2.

Nepielieciet pie tā Vārda, ko es jums pavēlu, neko klāt, nedz no tā ko atraujiet, ievērojiet יהוה, jūsu Elohim, baušļus, ko es jums pavēlu.

3.

Jūsas Acis ir redzejšas ko tas KUNGS Baal-Peora dēļ darija jo ikvienu kas Baal-Peoram pakāļdzinās ir tas KUNGS jūsu Dievs nomaitajs jūsu Starpā.

3.

Jūsu acis ir redzējušas, ko יהוה ir darījis Baal-Peora dēļ; jo ikvienu cilvēku, kas Baal-Peoram sekoja, to יהוה, jūsu Elohim, ir izdeldējis no jūsu vidus,

4.

Bet jūs kas jūs tam KUNGAM jūsu Dievam esat pie ķērušies jūs esat šodien visi dzīvi.

4.

bet jūs, kas יהוה, savam Elohim, bijāt pieķērušies, jūs visi esat šodien dzīvi.

5.

Redz es esmu jums tos Likumus un tās Tiesas mācijs itin kā tas KUNGS mans Dievs man pavēlejs ir ka jums tā ir jadara tanī Zemē uz kurien jūs ietat viņu iemantot.

5.

Redziet, es esmu jums mācījis likumus un tiesas, kā יהוה, mans Elohim, ir man pavēlējis, lai jūs tā darītu tai zemē, kuru jūs ejat sev iemantot.

6.

Turajt nu tos un darajt tos jo ši būs jūsu Gudriba un jūsu Saprašana to Ļaužu Acīs kas visus šos Likumus dzirdēs un sacīs: Ši liela Tauta vien ir gudri un saprotigi Ļaudis.

6.

Turiet un dariet, jo tā būs jūsu gudrība un saprašana to tautu priekšā, kuras, kad tās dzirdēs visus šos likumus, teiks: tiešām, šī lielā tauta ir sapratīga un gudra tauta.

7.

Jo kura Tauta ir tik liela kam tie Dievi tik tuvu ir itin ka tas KUNGS mūsu Dievs cikkārt mēs viņu pie saucam.

7.

Jo kurai citai lielai tautai Elohim stāvētu tik tuvu kā יהוה, mūsu Elohim, mums, kad mēs Viņu piesaucam.

8.

Un kura ir tik liela Tauta kam tādi taisni Likumi un Tiesas it kā visa ši Bausliba ko es šodien jūsu Priekšā lieku.

8.

Un kurai citai lielai tautai tik taisni likumi un tiesas kā visa šī bauslība, ko es šodien dodu jūsu priekšā.

9.

Bet Sargajies un sargi tavu Dvēseli ļoti ka tu ne aizmirsti tās Lietas ko tavas Acis ir redzejšas ka tie no tavas Sirds ne atkāpj visās tavas Dzīvibas Dienās.

9.

Bet sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas, un ka tas neizzūd tev no sirds visās tavās mūža dienās. Un dari to zināmu saviem bērniem un saviem bērnu bērniem.

10.

Un tev būs tos taviem Bērniem un taviem Bērnu Bērniem zinamus darīt. Taī  Dienā kad tu priekš ta KUNGA tava Dieva Orebā stāveji kad tas KUNGS uz man sacija: Sapulcina man tos Ļaudis un es likšu tiem manus Vārdus dzirdēt kas tiem ir jamācās ka tie man bīstās visās Dienās cik ilgi tie virs Zemes dzīvo un viņiem būs tos saviem Bērniem mācīt.

10.

Sevišķi to dienu, kad tu stāvēji יהוה, sava Elohim, priekšā Horebā, kad יהוה man sacīja: sapulcini Man šo tautu, un Es tiem došu dzirdēt Manus Vārdus, lai viņi mācītos Mani bīties visās savās mūža dienās, cik ilgi tie virs zemes dzīvo, un tie tos mācīs arī saviem bērniem.

11.

Un jūs pie gājat un stāvejat ta Kalna Apakš-Pusē un tas Kalns dedze no Uguns līdz Debes Vidum tur bija Tumsiba Padebes un Krēsliba.

11.

Tad jūs tuvojāties un nostājāties kalna pakājē, bet kalns dega ugunīs līdz debesu jumam, kaut apkārt bija tumsa, mākoņi un migla.

12.

Un tas KUNGS runāja no ta Uguns Vidus uz jums jūs dzirdejat to Vārdu Balksni bet jūs ne redzejat ne kādu Ģīmi bez vien to Balksni.

12.

Un יהוה uz jums runāja no uguns: jūs dzirdējāt Viņa Vārdu skaņu, bet jūs neredzējāt nekādu tēlu, balss vien bija.

13.

Tad pasludinaja Viņš jums savu Deribu ko Viņš jums pavēleja darīt (proti) tos desmits Vārdus un rakstija tos uz divi akminaiņiem Galdiņiem.

13.

Tad Viņš jums pasludināja Savu derību, ko Viņš jums pavēlēja turēt, desmit baušļus, ko Viņš uzrakstīja uz divām akmens plāksnēm.

14.

Un man pavēleja tas KUNGS tanī Laikā ka man jums bij mācīt Likumus un Tiesas ka jums tos daritut taī Zemē uz kurien jūs ietat to iemantot.

14.

Bet man יהוה tai laikā deva pavēli, lai es jums mācu likumus un tiesas, ka jūs visu to pildītu tai zemē, ko ejat iemantot.

15.

Tad nu Sargajieties ļoti jūsu Dvēseļu labad jo jūs ne esat ne kādu Ģīmi redzejši taī Dienā kad tas KUNGS Orebā uz jums runāja no ta Uguns Vidus.

15.

Tad nu ļoti sargieties savu dvēseļu labad, jo jūs neesat redzējuši nekādu tēlu tai dienā, kad יהוה ar jums no uguns liesmām Horebā runāja,

16.

Ka jūs ne samaitajieties un darat jums ne kādu izgrieztu Bildi to Ģīmi kāda Vīra jeb Sievas

16.

ka jūs neapgrēkojaties un nedarināt sev dieva atveidu kādā tēlā līdzīgu kādam vīrietim vai sievietei,

17.

To Ģīmi kāda Lopa kas virs Zemes ir to Ģīmi kāda spārnaiņa Putna kas apakš Debes skraida.

17.

vai arī kādam četrkājainam dzīvniekam, kas virs zemes dzīvo, vai arī kādam spārnotam putnam, kas gaisā lido,

18.

To Ģīmi no jebkura kas virs Zemes lien to Ģīmi no jebkādas Sivs kas Ūdenī Zemes Apakšā ir.

18.

vai arī kādam dzīvniekam, kas pa zemes virsu lodā, vai arī kādai zivij, kas ūdenī zem zemes dzīvo;

19.

Ka tu arīdzan tavas Acis ne pacel uz Debesi uzraudzidams to Sauli un to Mēnesi un tās Zvaigznes visu Debes Spēku un tu topi paskubināts ka tu būtu priekš viņiem klanījies un tiem kalpojs ko tas KUNGS tavs Dievs visiem Ļaudim apakš visu Debes ir isdalījs.

19.

un ka tu nepacel savas acis uz debesīm un, uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visus zvaigznāju pulkus debesīs, neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu tiem nekalpo, ko יהוה, tavs Elohim, ir piešķīris visām tautām zem visas debess.

20.

Bet jūs ir tas KUNGS pie ņēmis un ir jūs no ta Dzelzes Cepļa no Egiptes izvedis ka jūs viņam par īpašiem Ļaudim būtut it kā tas šodien ir.

20.

Bet jūs יהוה ir pieņēmis un jūs ir izvedis no dzelzs kausējamās krāsns, no Ēģiptes, lai jūs būtu Viņa īpaša tauta, kā tas arī šodien ir.

21.

Tas KUNGS apdusmojās ari pār mani jūsu Vārdu dēļ un Viņš zvērēja ka man ne bij pār to Jardanu iet un ka man ne bij uz to labu Zemi nākt ko tas KUNGS tavs Dievs tev par Īpašumu dod.

21.

Bet uz mani יהוה bija jūsu dēļ sadusmojies, un Viņš zvērēja, ka man nebūs iet pāri Jordānai un ka man nebūs nākt tai auglīgā zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dod par īpašumu,

22.

Jo man ir šinī Zemē jamirst man ne ir pār to Jardanu jaiet bet jums ir jaiet un jaiemanto ši laba Zeme.

22.

jo es miršu šinī zemē, nepāriedams Jordānu, bet jūs iesit pāri un iemantosit šo labo zemi.

23.

Tad sargajties nu ka jūs ta KUNGA jūsa Dieva Deribu ko Viņš ar jums darijs ir ne aizmirstat ka jūs būtut sev kādu izgrieztu Bildi darijšies to Ģīmi no jebkura ko tas KUNGS tavs Dievs aizliedzis ir.

23.

Tad nu sargieties, ka jūs neaizmirstat יהוה, sava Elohim, derību, ko Viņš ar jums ir slēdzis, ka jūs sev neizveidojat nekādu elka tēlu, nekādu atveidu, ko יהוה, tavs Elohim, tev būtu aizliedzis.

24.

Jo tas KUNGS tavs Dievs ir viens norījams Uguns viens STIPRAIS DIEVS viens Dusmotajs.

24.

Jo יהוה, tavs Elohim, ir rijēja uguns, Viņš ir dusmīgs El.

25.

Kad jūs nu Bērnus un Bērnu Bērnus dzemdinajat un veci tapsiet taī Zemē un samaitasities daridami kādu izgrieztu Bildi vienu Ģīmi no jebkādas Lietas un darat kas ļauns ir priekš ta KUNGA jūsu Dieva viņu apkaitinadami.

25.

Kad nu jūs dzemdināsit bērnus, kad jums būs bērnu bērni un sen jau jūs būsit zemē iedzīvojušies, tad jūs tomēr apgrēkosities, darinādami visādus elku tēlus, un tā darīsit ļaunu יהוה, sava Elohim, acīs, Viņu ar to apkaitinādami.

26.

Tad apliecinaju es pār jums šodien Debesi un Zemi ka jūs bojā iesiet piepeši no tās Zemes Virsus uz kurien jūs pār to Jardanu ietat viņu iemantot jūs tur ilgi ne paliksiet virsu bet ar Izsdeldešanu jūs tapsiet izdeldeti.

26.

Tāpēc es šodien te piesaucu debesis un zemi par lieciniekiem pret jums, ka jūs drīz pazudīsit no tās zemes virsus, uz kuru jūs iesit pāri Jordānai to iemantot; jūs tur ilgi nepaliksit, bet tiksit galīgi izdeldēti.

27.

Un tas KUNGS izkaisīs jūs starp tiem Ļaudim un jūs tapsiet viens mazs Pulciņš starp tiem Pagaņiem atlicinati uz kurien jūs tas KUNGS dzīs.

27.

יהוה jūs tad izkaisīs tautu starpā, un no jums atliksies mazs skaits citu tautu vidū, pie kurām יהוה jūs vadīs.

28.

Un tur kalposiet jūs tādiem Dieviem kas Cilveka Roka Darbs ir Koks un Akmins kas ne redz nedz dzird nedz ēd nedz saož.

28.

Un tur jūs kalposit dieviem, kas ir cilvēku roku darbs – koks un akmens, kas ne redz, ne dzird, ne ēd, ne ož.

29.

Tad meklesiet jūs no turienes to KUNGU jūsu Dievu un atrasiet to kad tu no visas tavas Sirds un no visas tavas Dvēseles meklesi.

29.

Bet tad no turienes jūs meklēsit יהוה, savu Elohim, un to atradīsit, kad jūs Viņu meklēsit ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.

30.

Kad tu spiests tapsi un visas Šīs Lietas tev notiks pēdigās Dienās tad atgriezisies tu uz to KUNGU tavu Dievu un klausisi viņa Balksni.

30.

Un, kad tu būsi bēdās un visas šīs ciešanas tevi nākotnē skars, tad tu atgriezīsies pie יהוה, sava Elohim, un tu klausīsi Viņa balsi.

31.

Jo tas STIPRAIS STIPRAIS DIEVS TAS KUNGS TAVS DIEVS ne atstās tev nedz tev izdeldēs nedz aizmirsīs tavu Tēvu Deribu ko Viņš tiem zvērējs ir.

31.

Jo יהוה, tavs Elohim, ir žēlsirdīgs El, Viņš tevi neatstās un tevi neizdeldēs, un neaizmirsīs derību, ko Viņš taviem tēviem ar zvērestu ir apstiprinājis.

32.

Jo vaica jele pēc tiem pagājušiem Laikiem kas priekš tevis ir bijuši no tās Dienas kad Dievs to Cilveku virs Zemes radijs ir no viena Debes Gala līdz otram aridz tāda Lieta ir notikusi kā ši jeb dzirdeta tapusi līdz kā ši.

32.

Papētī jel atpakaļ pagājušos laikos, kas bijuši pirms tevis kopš tās dienas, kad Elohim radīja cilvēku virs zemes, un vaicā debesis no viena gala līdz otram, vai kādreiz un kur kāda tik svarīga lieta kā šī būtu notikusi, vai vispār kas tamlīdzīgs būtu dzirdēts?

33.

Aridz jebkādi Ļaudis to Dieva Balksni dzirdejši ir no Uguns Vidus runājam itin kā tu esi dzirdejs un būtu dzīvi palikuši?

33.

Vai kāda tauta būtu dzirdējusi Elohim balsi runājam no uguns liesmām, kā tu to esi dzirdējis un palicis dzīvs?

34.

jeb aridz Dievs ir apņēmies iet sev vienu Tautu ņemdams no to Ļaužu Vidus caur Kārdinašanām caur Zīmēm un caur Brīnumiem un caur Karu un caur vienu stipru Roku un caur vienu izstieptu Elkonu un caur lielām Iztrūcinašanām pēc visu ko tas KUNGS jūsu Dievs jums priekš jūsām Acīm darijs ir Egiptes-Zemē.

34.

Jeb vai kāds dievs būtu mēģinājis iet un izraudzīt sev vienu tautu kādas citas tautas vidū ar pārbaudījumiem, zīmēm un brīnumiem, ar karu, ar spēcīgu roku un augsti paceltu elkoni, un ar baiļu pilnām lietām, kā visu to יהוה, jūsu Elohim, jums ir darījis jūsu acu priekšā Ēģiptē?

35.

Tev ir tas rādīts ka tu zinatu ka tas KUNGS par Dievu ir ne viens vairak ka Viņš vien.

35.

Tev, tev tas ir rādīts, lai tu zinātu, ka יהוה ir Elohim, cita nav, vienīgi Viņš.

36.

No Debes ir Viņš tev licis savu Balksni dzirdēt tev pamācidams un virs Zemes ir Viņš tev savu lielu Uguni rādijs un tu esi viņa Vārdus no Uguns Vidus dzirdejs.

36.

No debesīm Viņš tev licis dzirdēt Savu balsi, lai Viņš tevi pamācītu, bet virs zemes Viņš tev ir rādījis Savu lielo uguni, un tu Viņa Vārdus esi dzirdējis atskanam no uguns.

37.

Un tapēc ka Viņš tavus Tēvus bij mīlejs un viņu Dzimumu pēc viņiem ir izredzejs tad ir Viņš tev ar savu Vaigu no Egiptes-Zemes izvedis caur savu lielu Spēku.

37.

Un tāpēc, ka Viņš ir tavus tēvus mīlējis un ir izraudzījis pēc viņiem arī viņu pēcnācējus, un Viņš ar Savu lielo spēku izvedis tevi no Ēģiptes,

38.

Izdzīdams tavā Priekšā lielas Tautas kas jo stipras bija ne kā tu ka Viņš tev ievestu viņu Zemē tev to par Īpašumu dodams it ka tas šodien ir.

38.

izdzīdams, tev tuvojoties, tautas, kas lielākas un stiprākas nekā tu, lai tevi ievestu viņu zemē un tev to dotu īpašumā, kā tas ir šodien.

39.

Tā būs tev šodien zināt un tavā Sirdī atgādāt ka tas KUNGS par Dievu ir augšam Debesī un apakša ZemesVirsū un cits ne viens.

39.

Tādēļ atzīsti šodien un ieraksti dziļi savā sirdī, ka  יהוה Elohim ir vienīgais augšā debesīs un apakšā virs zemes un ka cita neviena nav Viņa vietā.

40.

Un tev būs turēt viņa Likumus un viņa Bauslus ko es tev šodien pavēlu ka tev un taviem Bērniem pēc tev labi klājas un tapēc ka tavas Dienas pagarinatas top virs tās Zemes ko tas KUNGS tavs Dievs tev dod mūžam.

40.

Un tāpēc tev būs turēt Viņa likumus un Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, lai tev labi klājas un taviem bērniem pēc tevis un lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dod mūžīgi."

41.

Tad atšķīre Mozus trīs Pilsātus viņpus Jardaņas pret Saules Uzlēkšanu.

41.

Tad Mozus atdalīja trīs pilsētas viņpus Jordānas uz austrumiem,

42.

Ka uz turen tas Nokavejs bēgtu kas savu Tuvaku netīši nositis ko Viņš pirmak ne kad bij ienīdejs ka tas uz vienu no šiem Pilsātiem bēgtu un dzīvs paliktu.

42.

lai uz tām varētu bēgt, kas savu tuvāku netīši nonāvējis, ar kuru viņam agrāk nav bijis naida, lai tāds varētu slepus doties uz vienu no šīm pilsētām un tur paglābt savu dzīvību.

43.

Beceru Tuksnesī klajā Zemē priekš tiem Rūbeniteriem un Ramotu iekš Gileadas priekš tiem Gaditeriem un Golanu iekš Bāsana priekš tiem Manasiteriem.

43.

Šīs pilsētas bija: Becera augstienes līdzenumā rūbeniešiem, Ramota Gileādā gadiešiem un Golona Basanā manasiešiem.

44.

Ši nu ir ta Bausliba ko Mozus tiem Israēļa Bērniem iecēle.

44.

Un šī nu ir tā bauslība, ko Mozus lika priekšā Israēla bērniem;

45.

Šīs nu ir tās Liecibas un tie Likumi un tās Tiesas ko Mozus Israēļa Bērniem runāja kad tie no Egiptes Zemes izgāje.

45.

šīs ir tās liecības, likumi un tiesas, ko Mozus deva Israēla bērniem, kad tie bija iznākuši no Ēģiptes,

46.

Viņpus Jardaņas Ielejā Bet Peoram preti iekš Siona to Amoriteru Ķēniņa Zemes kas Esbonā dzīvoja ko Mozus kave līdz ar Israēļa Bērniem kad tie no Egiptes Zemes izgāje.

46.

viņpus Jordānas ielejā pretim Bet-Peorai, Sihona, amoriešu ķēniņa, zemē, kas bija dzīvojis Hešbonā, ko Mozus un Israēla bērni, iznākdami no Ēģiptes, bija sakāvuši.

47.

Kad tie viņa Zemi bij iemantojši ir Oga ta Ķēniņa no Bāsana Zemi to divejo Amoriteru Ķēniņu kas viņpus Jardaņas dzīvoja pret Saules Uzlēkšanu.

47.

Un tie viņa zemi bija ieguvuši īpašumā un arī Oga, Basanas ķēniņa, zemi, abu amoriešu ķēniņu zemes, kas atrodas viņpus Jordānas austrumu virzienā,

48.

No Aroēra kas pie Arnoņa Upes Krasta ir līdz Sianas Kalnam tas ir Ermons.

48.

sākot no Aroēras, kas uz Arnonas upes krasta, līdz Siona kalnam, tas ir, Hermonam,

49.

Un visu Klajumu viņpus Jardaņas pret Rītiem līdz ta Klajuma Ezeram apakša pie Asdod Pisgas.

49.

un arī visu līdzenumu, kas ir Jordānas austrumu krastā līdz līdzenuma jūrai zem Pizgas nogāzēm.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: