5. Mozus grāmata 3. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Pēc to mēs atgriezušies gājam uz augšu pa Bāsana Ceļu un Ogs tas Ķēniņš no Bāsana gāje mums preti Viņš ar visiem saviem Ļaudim Karā pret Ēdreju.

1.

Tad mēs pagriezāmies un devāmies augšup pa Basanas ceļu, un Ogs, Basanas ķēniņš, ar visu savu karotāju saimi devās mums pretim, lai mūs sastaptu un lai ar mums cīnītos pie Edrejas.

2.

Tad sacija tas KUNGS uz man: Ne bīties priekš viņa jo es esmu viņu un visus viņa Ļaudis un viņa Zemi tavā Rokā devis un tev būs viņam darīt it kā tu darijs esi Sioņam tam Amoriteru Ķēniņam kas Hešboņā dzīvoja.

2.

Bet יהוה man sacīja: nebīsties no viņa, jo Es esmu gan viņu pašu, gan visu viņa tautu, gan visu viņa zemi nodevis tavās rokās, un tev ar viņu būs tāpat rīkoties, kā tu esi rīkojies ar amoriešu ķēniņu Sihonu, kas dzīvoja Hešbonā.

3.

Un tas KUNGS mūsu Dievs deve arīdzan Ogu to Ķēniņu no Bāsana mūsu Rokā līdz ar visiem viņa Ļaudim un mēs kavam to kamēr viņam nenieka atlike.

3.

Un יהוה, mūsu Elohim, nodeva mūsu rokās arī Ogu, Basanas ķēniņu, līdz ar visu viņa tautu, un mēs to sakāvām tā, ka pat neviens izbēgušais nepalika pāri.

4.

Un mēs uzņēmām tanī Laikā visus viņa Pilsātus ne viens Pilsāts bija ko mēs ne būtum no viņa ņēmuši sešdesmits Pilsāti visu Garumu no Argob to Valstibu Og Bāsanā.

4.

Un tanī laikā mēs ieņēmām visas viņa pilsētas; tur nepalika nevienas pilsētas, ko mēs nebūtu ieņēmuši; tās bija tās sešdesmit pilsētas, kas atradās visā Argoba apgabalā Oga ķēniņa valstī Basanā.

5.

Visi tie Pilsāti bija ar augstiem Mūriem Vārtim un Kliņķiem stiprinati bez vēl daudz citām Miestām.

5.

Visas šīs pilsētas bija nocietinātas ar augstiem mūriem, divviru vārtiem un dzelzs aizšaujamiem; bez tam vēl bija daudz mūriem neiežogotu miestu.

6.

Un mēs izdeldejam tos itin kā mēs Sioņam tam Ķēniņam no Hesboņa bijam darijši izdeldedami visos Pilsātos Vīrus Sievas un Bērniņus.

6.

Un mēs visu to pilnīgi iznīcinājām, kā mēs to bijām darījuši Sihonam, Hešbonas ķēniņam, un mūsu iznīcināšanai par upuri krita visi pilsētas vīri, sievas un bērni.

7.

Bet visus Lopus un to Pilsātu laupijumu ņēmam mēs priekš mums.

7.

Bet visus lopus un pilsētās salaupīto mantu mēs paturējām sev kā laupījumu.

8.

Tā ņēmam mēs tanī Laikā to Zemi no to diveju Amoriteru Ķēniņu Rokas viņpus Jardaņas no Arnoņa Upes līdz Ermoņa Kalnam.

8.

Un tā mēs tanī laikā atņēmām diviem amoriešu ķēniņiem zemi, kas atradās viņpus Jordānai, no Arnonas upes līdz Hermona kalnam -

9.

(Tie Cīdoniteri nosauc to Ermonu Sirion bet tie Amoriteri sauc viņu Sienir.)

9.

sidonieši Hermona kalnu sauc par Sirionu, bet amorieši to sauc par Senīru,-

10.

Visus Pilsātus Klajumā un visu Gileadu un visu Bāsanu līdz Salkai un Ēdreji Oga Valstības Pilsāti Bāsanā.

10.

visas pilsētas līdzenumā un visu Gileādu un visu Basanu līdz Salkai un Edrejai, pilsētas, kas atrodas Oga ķēniņvalstī Basanā.

11.

Jo Ogs tas Ķēniņš no Bāsana bija vien atlicis no tiem atlikušiem Milžiem redz viņa Gulta viena Dzelzu Gulta redzi ta ir Rabatā to Bērnu Ammon deviņ Olekts ir viņas Garums un četr Olekts viņas Platums pēc viena Vīra Elkonu.

11.

Jo vienīgi Ogs, Basanas ķēniņš, bija beidzamais no pāri palikušajiem refajiešiem; tiešām, viņa atdusas vieta bija darināta no dzelzs – vai tā nav Amona bērnu Rābā? Deviņas olektis ir tās garums un četras olektis tās platums, pēc vispārējā olekšu mēra mērojot.

12.

Tad nu to pašu Zemi iemantojam mēs tanī Laikā no Aroēra kas pie Arnoņa Upes ir un vienu Pusi no Gileadas Kalna ar saviem Pilsātiem devu es tiem Rūbeniteriem un Gaditeriem.

12.

Tad nu šo zemi mēs sev tanī laikā pakļāvām, un, sākot ar Aroēru, kas atrodas pie Arnonas upes, un vienu pusi no Gileādas kalnāja līdz ar tās pilsētām es atdevu rūbeniešiem un gadiešiem.

13.

Un kas atlicis bija no Gileadas un visu Bāsanu to Valstibu Oga devu es Manasus pus Cilti visu Valstu Argob caur visu Bāsanu: Ši pati tape saukta to Milzu Ļaužu Zeme.

13.

Bet atlikušo Gileādas apgabalu un visu Basanu, Oga ķēniņvalsti, es atdevu manasiešu pusciltij, tas ir, visu Argoba apgabalu; visu Basanu sauc par refajiešu zemi.

14.

Jāirs Manasus Dēls dabuja visu Argoba Valstu līdz to Gesuriteru un Maākatiteru Robežai un Viņš nosauce to pēc savu Vārdu: Bāsan-Avot-Jāiru līdz šai Dienai.

14.

Jaīrs, Manases dēls, iekaroja visu Argoba apgabalu līdz pat gešūriešu un maāhatiešu robežām, un viņš pārdēvēja Basanu pēc sava vārda par Hāvot-Jaīru, par Jaīra ciemiem, tā tie saucas vēl līdz šai dienai.

15.

Un Makiram devu es Gileadu.

15.

Un Mahīram es devu Gileādu,

16.

Bet tiem Rūbeniteriem un Gaditeriem devu es no Gileadas līdz Arnoņa Upei vienu Pusi tās Ielejas un tās Robežas un līdz tai Jaboka Upei Amoņa Bērnu Robežai.

16.

bet rūbeniešiem un gadiešiem es devu apgabalu no Gileādas līdz Arnonas upei, pašu upes līci un krastmalas līdz Jabokas upei, Amona bērnu robežai,

17.

Un to Klajummu un to Jardanu līdz to Robežu no Kineretes līdz ta Klajuma Ezeram to Sāls-Jūru apakš pie Asdod Pisgas pret Rītiem.

17.

un līdzenumu ar Jordānu un robežu no Kinnereta ezera līdz līdzenuma jūrai, Sāls jūrai, zem Pizgas nogāzēm pret rītiem.

18.

Un pavēleju jums tanī Laikā un saciju: Tas KUNGS jūsu Dievs ir jums šo Zemi par Īpašumu devis visi tad kas stipri Vīri ir eita apbruņoti jūsu Brāļu to Israēļa Bērnu priekšā.

18.

Un tanī laikā es jums pavēlēju, teikdams: יהוה, jūsu Elohim, ir jums šo zemi devis, lai jūs to iegūtu sev īpašumā; tādēļ, visi uzticamie vīri, izeita apbruņojušies savu brāļu, Israēla bērnu, priekšgalā.

19.

bez vien jūsas Sievas un jūsus Bērniņus un jūsu ganamu Pulku (jo es zinu ka jums liels ganams Pulks ir) lai tas paliek jūsos Pilsātos ko es jums devis esmu.

19.

Tikai savas sievas un savus mazos bērnus un savus ganāmpulkus – jo to es zinu, ka jums ir daudz ganāmpulku,- atstājiet savās pilsētās, ko es esmu jums devis,

20.

Tiekams tas KUNGS jūsiem Brāļiem Dusešanu dos itin kā jums ka tie arīdzan iemanto to Zemi ko tas KUNGS jūsu Dievs viņiem dos viņpus Jardaņas tad būs jums atgriezties ikvienam uz savu Īpašumu ko es jums devis esmu.

20.

tiekāms יהוה arī jūsu tautas brāļiem tāpat kā jums piešķirs mieru un arī viņi iemantos zemi, ko יהוה, jūsu Elohim, viņiem dos viņpus Jordānas; tad jūs ikviens atgriezīsities savā īpašumā, ko es esmu jums devis.

21.

Es pavēleju arīdzan Jozuam tanī Laikā un saciju: Tavas Acis ir redzejšas visu ko tas KUNGS jūsu Dievs šiem divi Ķēniņiem darijs ir tā darīs tas KUNGS visām Valstībām uz kurien tu iesi.

21.

Es Jozuam tai laikā pavēlēju un teicu: tavas acis ir visu redzējušas, ko יהוה, jūsu Elohim, ir darījis šiem diviem ķēniņiem; tā יהוה darīs visām ķēniņu valstīm, kurām tu iesi cauri.

22.

Ne bīstieties par tiem jo tas KUNGS jūsu Dievs karos priekš jums.

22.

Nebīsties no viņiem, jo יהוה, jūsu Elohim, par jums karos.

23.

Es lūdzu arīdzan to KUNGU tanī Laikā un saciju:

23.

Un arī es izlūdzos žēlastību no יהוה šinī laikā, sacīdams:

24.

KUNGS KUNGS tu esi iesācis tavam Kalpam parādīt tavu Augstibu un tavu stipru Roku jo kur ir tāds STIPRAIS DIEVS Debesī un virs Zemes kas darīt varētu pēc taviem Darbiem un pēc tavu Spēku.

24.

ak, Kungs, mans יהוה, Tu jau sen esi sācis rādīt Savam kalpam gan Savu varenību, gan Savu stipro roku; jo kur gan ir tāds Elohim debesīs un virs zemes, kas dara tādus darbus kā Tu un ar tādu spēku kā Tu.

25.

Lai es lūdzams pāriemu raudzidams to labu Zemi kas viņpus Jardaņas ir tos jaukus Kalnus un to Lībanu.

25.

Ļauj, lai es ceļos pāri skatīt labo zemi viņpus Jordānas, tos skaistos kalnus un Libanonu.

26.

Bet tas KUNGS apdusmojās jūsu dēļ pret man un ne paklausija man bet tas KUNGS sacija uz man: Lai tas tev gan ir ne runa vairs uz man no Šīs Lietas.

26.

Bet יהוה jūsu dēļ uz mani kļuva dusmīgs, un Viņš mani neuzklausīja un man sacīja: tev ir gana! Nerunā vairs par šo lietu ar Mani!

27.

Uzkāp uz Pisgas Galu un pacel tavas Acis pret Vakaru un pret Ziemeli un pret Dienas-Vidu un pret Rītiem un pārlūko to ar tavām Acīm jo tev ne būs pār šo Jardanu iet.

27.

Uzkāp Pizgas kalna virsotnē un pacel savas acis pret vakariem un pret ziemeļiem, pret dienvidiem un pret rītiem un apskati to zemi savām acīm, jo tu neiesi pāri Jordānai.

28.

Pavēl tad Jozuam un apstiprini viņu un iedrošini viņu jo Viņš pāries šo Ļaužu Priekšā un dos viņiem par Īpašumu to Zemi ko tu redzesi.

28.

Dod Jozuam pavēles, stiprini un drošini viņu, jo viņš šīs tautas priekšgalā celsies pāri un viņš tai dos īpašumā to zemi, ko tu redzēsi.

29.

Tad palikām mēs tanī Ielejā pret Bet-Peoru.

29.

Un tā mēs palikām ielejā pretim Bet-Peorai.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: