4. Mozus grāmata 36. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tie augstie Tēvu ta Gileada Bērnu Rada Makira Dēla Manasus Dēla no tiem Jāzepa Dēla Radiem pie gāje un runāja priekš Mozu un priekš to Israēļa Bērnu augstajo Tēvo Virsniekiem un sacija:

1.

Un dzimtu vecākie no Gileāda bērnu cilts, no Manases dēla Mahīra pēcnācējiem un Jāzepa dēlu ciltīm piegāja klāt Mozum un vadoņiem, Israēla bērnu tēvu namu galvenajiem,

2.

Mans KUNGS tas KUNGS ir pavēlejis to Zemi par Īpašumu caur Meslošanu tiem Israēļa Bērniem izdot un manam KUNGAM ir caur to KUNGU pavēlēts to Īpašumu mūsu Brāļa Celaveada viņa Meitām dot.

2.

un sacīja: " יהוה ir pavēlējis manam kungam ar meslu palīdzību nodot zemi par īpašumu Israēla bērniem, un manam kungam ir arī no יהוה pavēlēts mūsu brāļa Celofehada īpašumu nodot viņa meitām.

3.

Kad nu tās vienam no tiem Dēliem to Israēļa Bērnu Ciltu par Sievām izdotas taptu tad taptu viņu Īpašums no ta Īpašuma mūso Tēvu atrauta un tās Cilts Īpašumam pie likta kurp tās nāktu un mūsa Īpašuma Daļa taptu mazāka darita.

3.

Kad nu tās tagad kļūtu sievas kādam no Israēla cilts dēliem, tad viņu mantojuma daļa tiktu atrauta no mūsu cilts tēvu īpašuma un tiktu pievienota tam cilts tēvu īpašumam, pie kuras tās pievienojušās, bet mums mūsu īpašuma gabals tiktu atrauts.

4.

Ja arīdzan tiem Israēļa Bērniem viens Gavilešanas Gads būtu tad taptu viņu Īpašums tās Cilts Īpašumam pielikts kurp tās nāktu un tas Īpašums tās Cilts mūsu Tēvu taptu mazāks darīts.

4.

Un, ja nu Israēla bērniem nāk gaviļu gads, tad šī īpašuma daļa tiktu pievienota tās cilts īpašumiem, kurai tās ir pievienojušās, un tā no mūsu tēvu īpašuma viņām piederīgā daļa tiktu nogriezta."

5.

Tad pavēleja Mozus tiem Israēļa Bērniem pēc ta KUNGA Vārdu un sacija: Ta Jāzepa Bērnu Cilts runa pareizi.

5.

Tad Mozus pavēlēja Israēla bērniem, kā יהוה viņam bija licis, sacīdams: "Ir taisnība, ko Jāzepa cilts pēcnācēji saka.

6.

Šis ir tas Vārds ko tas KUNGS tām Celaveada Meitām pavēlejis ir un sacijis: Lai tās Vīru apņem kā viņām patīk; tomēr tām būs no tiem Radiem viņu Tēva Cilts vienam par Sievām kļūt.

6.

Lūk, Vārds, ko יהוה dod kā pavēli par Celofehada meitām, teikdams: lai tās kļūst par sievām tam, kas viņu acīm labi patīk, bet lai tās kļūst par sievām tikai kādam no sava tēva cilts,

7.

Ka tas Īpašums to Israēļa Bērnu ne top no Cilts uz Cilti pārcelts jo tiem Israēļa Bērniem būs tureties ikvienam pie  ta Īpašuma tās Cilts savo Tēvu.

7.

ka Israēla bērnu īpašums nepāriet no vienas cilts otrai ciltij, jo ikvienam Israēla bērnam būs cieši turēties pie savu tēvu cilts īpašuma.

8.

Un ikkatrai Meitai kam Īpašums ir no tām Israeļa Bērnu Cilts būs vienam no tiem Radiem sava Tēva Cilts par Sievu kļūt ka tie Israēļa Bērni to iemantojamu Īpašumu savo Tēvu paturr.

8.

Un ikviena meita no Israēla bērnu cilšu vidus, kura manto kādu īpašumu, lai kļūst sieva vīram vienīgi no savas tēva cilts tādēļ, ka ikviens israēlietis patur sava tēva īpašumu,

9.

Tā ne taps tas Īpašums pārcelts no vienas Cilts uz otru jo tām Ciltim to Israēļa Bērnu būs tureties ikvienai pie  sava Īpašuma.

9.

un tā lai neviens īpašums nepāriet no vienas cilts otrai ciltij; ikviena no Israēla bērnu ciltīm lai cieši turas pie sava cilts īpašuma."

10.

Itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis tā darija tās Celaveada Meitas.

10.

Kā יהוה Mozum bija pavēlējis, tā arī Celofehada meitas darīja;

11.

Jo Maēla Tirca un Agla un Milka un Noa Celaveada Meitas kļuva sava Tēva Brāļa Dēliem par Sievām.

11.

jo Mahlija, Tirca, Hogla, Milka un Noga, Celofehada meitas, kļuva sievas sava tēva brāļa dēliem;

12.

Starp tiem Radiem to Manasus Bērnu Jāzepa Dēla ir tās pie Vīriem gājušas tā palike viņu Īpašums pie tās Cilts savo Tēvu Rada.

12.

tās izgāja pie vīriem no Jāzepa dēla Manases cilts; tā viņu mantojums palika viņu tēvu cilts īpašumā.

13.

Šie ir tie Bausli un tās Tiesas ko tas KUNGS caur Mozu tiem Israēļa Bērniem ir pavēlejis Moaba Klajumos pie Jardaņas pret Jeriku.

13.

Šīs ir tās pavēles un tiesas, ko יהוה pavēlēja caur Mozu Israēla bērniem Moāba klajumā pie Jordānas pretim Jērikai.

Nodaļa: Numeri

Birkas: