4. Mozus grāmata 35. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu Moaba Klaijumos pie Jardaņas pret Jeriku un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu Moāba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai, sacīdams:

2.

Pavēli tiem Israēļa Bērniem ka tiem būs no tās Dalibas sava iemantojama Īpašuma tiem Levitiem Pilsātus tiem Levitiem Pilsātus dot kur tie dzīvot var.

2.

"Pavēli Israēla bērniem, lai tie no saviem īpašumiem, kas iegūti īpašumā, dod levītiem pilsētas, kur dzīvot, bet no pilsētu apkārtējiem apgabaliem lai dod levītiem arī zemes gabalus ganībām.

3.

Un jums būs ari tiem Levitiem Priekš-Pilsātus āra apkārt viņu Pilsātiem dot; Un tie Pilsāti tiem būs ka tie paši iekš tiem dzīvot var bet tie Priekš-Pilsāti lai ir priekš viņu Lopiem un priekš viņu Mantu un priekš visiem viņu ganamiem Pulkiem.

3.

Pašas pilsētas lai ir viņiem dzīvošanai, bet zemes gabali lai ir ganības viņu lopiem un nastu nesējiem lopiem, kā arī visiem viņu pārējiem kustoņiem.

4.

Un tos Priekš-Pilsātus ko jums tiem Levitiem dosiet lai ir no ta Pilsāta Mūriem uz Āra-pusi tūkstošas Olektis apkārt.

4.

Un zemes gabali pie pilsētām, ko jūs dosit levītiem, lai atrodas no pilsētas mūriem it visos virzienos, stiepdamies tūkstoš olekšu attālumā no pilsētas mūriem.

5.

Un jums būs mērot no Āra-puses ta Pilsāta pret Rīta Stūri divitūkstošas Olektis un pret Dienas-Vidus Stūri divitūkstošas Olektis un pret Vakara Stūri diviūkstošas Olektis un pret Ziemeļa Stūri divitūkstošas Olektis ka tas Pilsātas Vidu esus tik daudz Zemes būs tiem par Priekš-Pilsātiem no tiem Pilsātiem.

5.

Un ārpus pilsētas nomēriet austrumu virzienā divi tūkstoš olektis un tāpat pa divi tūkstoš olektīm dienvidu, rietumu un ziemeļu virzienā tā, lai pilsēta atrastos tieši vidū; šie lai ir viņu pilsētas zemes ganību gabali.

6.

Un tie Pilsāti ko jūs tiem Levitiem dosiet lai ir Gelbešanas-Pilsāti kas jums jadod ka tie Nokaveji uz turen bēg un vēl pār tiem būs jums viņiem vēl četrdesmits divi Pilsātus dot.

6.

Un starp pilsētām, ko jūs dosit levītiem, lai ir sešas glābšanās pilsētas, kuras jums ir jādod, lai varētu tanīs paslēpties tāds, kam gadījies kādu nonāvēt; un bez tām viņiem vēl klāt jums būs dot četrdesmit divas pilsētas;

7.

Visi Pilsāti ko jūs tiem Levitiem dosiet lai ir četrdesmits astoņ Pilsāti līdz ar saviem Priekš-Pilsātiem.

7.

pavisam pilsētu skaits, kas jums jānodod levītiem, ir četrdesmit astoņas pilsētas līdz ar viņu ganībām.

8.

Un to Pilsātu ko jūs no to Israēļa Bērnu Dalibas dosiet būs jums daudz no tiem ņemt kam daudz ir un no tiem kam mazs ir būs jums mazs ņemt ikvienam būs pēc savu iemantojamu Īpašumu ko tas par iemantojamu Īpašumu dabujs no saviem Pilsātiem tiem Levitiem dot.

8.

Un tās pilsētas, ko jūs nodosit no Israēla bērnu daļas, jūs ņemiet no lielākām ciltīm lielākā skaitā, bet no mazākām ciltīm mazākā skaitā; ikviena cilts lai nodod no savām pilsētām levītiem pēc savas daļas, ko tā mantojusi."

9.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

9.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

10.

Runa uz tiem Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Kad jūs pār to Jardanu celsities uz to Kanaāna Zemi.

10.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs iesit pāri Jordānai Kānaāna zemē,

11.

Tad būs jums Pilsātus iecelt kas priekš jums par Gelbešanas-Pilsātiem var būt ka uz turen tas Nokavejs bēgt var kas kādu Cilveku netīšu nokāvis ir.

11.

tad jums jāizrauga piemērotas pilsētas par glābšanās pilsētām, kur tāds varētu bēgt, kas kādu cilvēku ir netīši nogalinājis.

12.

Un šie Pilsāti lai jums par Gelbešanu ir no ta Atriebeja ka tam Nokavejam kas citu netīšu nokāvis ne ir jamirst tiekams Viņš priekš tās Draudzes Sodā stāv.

12.

Un šīs pilsētas lai ir jums glābšanās pilsētas no asinsatriebēja, un neviens lai nemirst, iekāms nav stāvējis draudzes priekšā un saņēmis tiesas spriedumu.

13.

Un šie Pilsāti ko jūs dosiet lai ir seš Gelbešanas-Pilsāti priekš jums.

13.

Bet no tām pilsētām, ko jūs dosit, sešas lai būtu glābšanās pilsētas:

14.

Trīs no šiem Pilsātiem būs jums dot šaī Jardaņas Pusē un trīs no tiem Pilsātiem būs dot iekš Kanaāna Zemes Gelbešanas-Pilsātiem būs tiem būt.

14.

trīs lai atrodas šaipus Jordānas, bet trīs lai ir Kānaāna zemē, tās tad lai ir glābšanās pilsētas.

15.

Šie Pilsāti lai ir tiem Israēļa Bērniem par Gelbešanu ir tam Svešiniekam ir tam Pie dzīvotajam jūsu Starpā ka uz turen bēgt var ikkatrs kas kādu Cilveku nonejaušu nokāvis ir.

15.

Šīs sešas pilsētas lai ir kā Israēla bērniem, tā arī svešiniekiem un piedzīvotājiem jūsu vidū par glābšanās vietām, lai turp varētu bēgt ikviens, kas kādu cilvēku ir netīši nogalinājis.

16.

Bet ja Viņš to ar kādu Dzelza Rīku sitis ir ka Viņš mirst tas ir viens Slepkave šim Slepkavam būs nokautam tapt.

16.

Bet, ja kāds kādu ir ar dzelzs priekšmetu tā sitis, ka tas ir miris, tad viņš ir slepkava, un tas lai mirst kā slepkava.

17.

jeb ja Viņš to ar Akmini Rokā caur ko kas var nokauts tapt sit ka tas mirst tas ir Slepkave tam būs nokautam tapt.

17.

Vai ja kāds kādu sitis ar akmeni rokā, ar ko var nosist, tad tas ir slepkava un sodāms ar nāvi.

18.

jeb ja Viņš to ar kādu Koka Gabalu sit caur ko kas var nokauts tapt tā ka tas mirst tas ir viens Slepkave tam būs nokautam tapt.

18.

Vai ja kāds kādu sit ar koka priekšmetu, kas tam ir rokā, no kā arī var mirt, un ja viņš tā sit, ka otrs ir miris, tad tāds ir slepkava un sodāms ar nāvi.

19.

Tas Asinu-Atriebejs lai noNāve to Slepkavu kad tas viņam sastop būs viņam to nokaut.

19.

Asinsatriebējs lai nonāvē šādu slepkavu; kad vien tas viņu sastop, lai tas viņu nokauj.

20.

Ja Viņš arīdzan caur Ienaidu viņu grūž jeb ar Viltu kolab uz viņu met ka Viņš nomirst

20.

Un, ja kāds kādu nīzdams ir grūdis vai tīšām ar kaut ko viņam sviedis, ka tas ir miris,

21.

Jeb ja tas viņu caur Ienaidu ar savu Roku sit ka tas mirst tam būs nokautam tapt jo Viņš ir Slepkave tas Asinu-Atriebejs lai to nokauj kad tas viņu sastop.

21.

vai ja ķildojoties kāds kādu ir ar savu roku tā sitis, ka otrs ir miris, tad tāds ir sodāms ar nāvi, jo viņš ir slepkava; asinsatriebējs lai to nonāvē, kad vien viņu sastop.

22.

Bet ja Viņš netīšu bez Ienaidu grūž jeb met jebkuru Rīku uz viņu bez Viltu;

22.

Bet, ja netīši, bez ienaida kāds kādu ir grūdis vai arī netīši būtu tam metis ar kādu priekšmetu

23.

jeb kādu Akmini caur ko kas var nokauts tapt uz viņu liek krist un Viņš to ne būtu redzejis tā ka tas mirst kur Viņš tomēr viņa Ienaidnieks ne bija nedz viņa Nelaimi mekleja.

23.

vai ar akmeni iesviedis, no kā var nomirt, jeb, tam neredzot, ir licis akmenim uzkrist tam virsū, ka tam ir jāmirst, bet nav bijis viņa ienaidnieks, nedz meklējis viņa nelaimi,

24.

Tad lai ta Draudze soda starp to Kaveju un starp to Asinu-Atriebeju pēc savām Tiesām.

24.

tad lai starp tādu cilvēku un asinsatriebēju draudze spriež tiesu pēc šiem likumiem.

25.

Un tai Draudzei būs to Kaveju Izglābt no ta Asinu Atriebeja Rokas un tai Draudzei būs viņu likt atgriezties uz to Gelbešanas-Pilsātu kurp Viņš bija bēdzis un iekš ta būs tam palikt tiekams tas Augsts-Priesteris mirst kas ar to svētu Eļji ir svaidīts tapis.

25.

Draudzei ir jāglābj tāds cilvēks no asinsatriebēja rokas, un draudzei viņš ir jānogādā atpakaļ glābšanās pilsētā, kurp viņš bija bēdzis, un tur lai viņš dzīvo, kamēr augstais priesteris ir miris, kas ir svaidīts ar svēto eļļu.

26.

Bet ja tas Nokavejs iziedams no tās Robežas sava Gelbešanas-Pilsāta izies kurp Viņš ir nobēdzis.

26.

Bet, ja tāds cilvēks pats izies no savas glābšanās pilsētas robežām, uz kurieni viņš bija aizbēdzis,

27.

Un tas Asinu-Atriebejs viņu uz Ārpusi tās Robežas sava Gelbešanas-Pilsāta atradis ja tad tas Asinu-Atriebejs viņu nokaus tad tam ne būs pie  viņa Asins noziedzigam būt.

27.

un asinsatriebējs viņu ieraudzīs ārpus viņa glābšanās pilsētas robežām un viņu nogalinās, tad tas nav tādam skaitāms par asinsdarbu,

28.

Jo tam bij būt savā Gelbešanas-Pilsātā palikt kamēr tas Augsts-Priesteris miris; bet pēc ta Augsta-Priestera Miršanas būs tam Nositējam uz savu īpašu Zemi atgriezties.

28.

jo tādam bija jādzīvo savā glābšanās pilsētā līdz augstā priestera nāvei; bet pēc augstā priestera nāves tāds drīkst atgriezties atpakaļ savā pilsētā.

29.

Un šās Lietas lai jums ir par vienu Tiesas Likumu pie jūsu Pēcnākamiem jūsās Māju-Vietās.

29.

Un šie lai jums ir tiesas likumi uz jūsu paaudžu paaudzēm it visās jūsu apmešanās vietās.

30.

Ikviens kas kādu Cilveku nosit tad būs pēc to Vārdu (divi) Liecinieku tam Slepkavam nokautam tapt bet vienam pašam Lieciniekam ne būs Liecibu dot pret kādu Cilveku ka tam bij mirt.

30.

Ja kāds kādu cilvēku nosit, tad pēc liecinieku norādījumiem slepkava lai tiek nogalināts; bet viens liecinieks vien nevar atbildēt, dodams liecību pret kādu cilvēku, ka tam būtu jāmirst.

31.

Tev ar ne būs ne kādu Maksu ņemt par to Slepkavu kas to Nāvi nopelnijis jo tam būs nokautam tapt.

31.

Jums arī nav jāņem izpirkšanas maksa par slepkavu, kas ir nāvi pelnījis, jo tādam ir jāmirst.

32.

Jums ari ne būs ne kādu Maksu ņemt par to kas savā Gelbešanas-Pilsātā nobēdzis ir ka tas būtu atkaļ nācis dzīvot taī Zemē sava Īpašuma pirms tas Augsts-Priesteris mirst.

32.

Jums arī nav jāņem izpirkšanas maksa par tādu, kas ir aizbēdzis uz glābšanās pilsētu, lai atgrieztos atpakaļ savā zemē un tur dzīvotu, kamēr augstais priesteris mirst.

33.

Jums ari ne būs to Zemi sagānīt iekš ka jūs esat jo tas tāds Asins sagāna to Zemi un par to Zemi ne var Salīdzinašana notikt ta Asins dēļ kas iekš tās izliets ir ka vien caur ta paša Asini kas to izlējis ir.

33.

Jums nebūs sagānīt to zemi, kurā jūs dzīvojat, jo asinis zemi apgāna, un zemi nevar salīdzināt to asiņu dēļ, kas tur izlietas, kā vienīgi ar tā asinīm, kas tās izlējis.

34.

Tad nu ne sagānijiet to Zemi iekš ka jūs dzīvojat ka Vidū es dzīvoju jo es esmu tas KUNGS dzīvodams Israēļa Bērnu Starpā.

34.

Tad nu nepadariet zemi, kurā jūs dzīvojat, nešķīstu, jo tur Es arī dzīvoju jūsu vidū; jā, Es, יהוה, dzīvoju Israēla bērnu vidū."

Nodaļa: Numeri

Birkas: