4. Mozus grāmata 34. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Pavēli tiem Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Kad jūs uz Kanaāna Zemi nākat tad ši būs ta Zeme kas jums par Īpašumu pie kritīs ta Kanaāna Zeme pēc savām Robežām.

2.

"Pavēli Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs ieiesit Kānaāna zemē, tad tā būs tā zeme, kas jums kritīs par īpašumu, Kānaāna zeme pēc savām robežām:

3.

Tad nu tas Dienas-Vidus Stūris lai jums ir no tās Tuksneses Cin pie Edoma Sāniem un ta Dienas-Vidus Robeža lai jums ir no tās Sāls-Jūras Gala pret Rītiem.

3.

dienvidu galā lai paliek Cina tuksnesis, stiepdamies garām Edomai, un lai jums dienvidu robeža austrumos sākas Sāls jūras dienvidu galā.

4.

Un lai ta Robeža apkārt iet no Dienas-Vidus līdz Rītiem uz Akrabim un pāriet līdz Cinnam un viņa Gals lai tā istek uz Acar-Adaru un lai viņa cauriet līdz Acmonam.

4.

Un tad lai robeža met līkumu no Negeba uz Akrābu kalniem un sniedzas līdz Cina tuksnesim, kur tā beigtos dienvidos no Kadeš-Barneas. Tad lai tā pāriet uz Hacar-Adaru, lai no turienes sniegtos pāri uz Acmonu;

5.

Un tad būs šai Robežai apkārt iet no Acmona uz to Egiptes Upi un viņas Gals lai ir pie Jūras.

5.

no Acmonas lai robeža iet ar līkumu uz Ēģiptes upi un beidzas virzienā uz Rietumu jūru.

6.

Kas tai Vakara Robežai pie nāk lai ta liela Jūra jums par Robežu ir ši lai jums ta Vakara Robeža ir.

6.

Vakara pusē lai Lielā jūra jums ir par robežu, tā lai jums ir robeža rietumos.

7.

Un ši lai jums ta Ziemeļa Robeža būs jums mērot līdz tam Kalnam Or.

7.

Un šī lai ir jūsu ziemeļu robeža: no Lielās jūras velciet to pāri uz Hora kalnu;

8.

No ta Kalna Or būs jums mērot kamēr nākts top uz Ahmatu un tās Robežas Gals lai jums ir līdz Cedadam.

8.

no Hora kalna velciet to virzienā uz Hamatu, un lai tās beigas sniedzas pret Cedadu.

9.

Un ši Robeža lai izstiepjas uz Sivronu un viņas Gals lai ir tas Ēnana Ciems ši lai ir jums ta Ziemeļa Robeža.

9.

Bet robeža lai vēl stiepjas virzienā uz Sipronu, un tās gals lai ir Ēnana ciems; šī lai ir jūsu ziemeļu robeža.

10.

Un jums būs par Robežu pret Rītiem mērot no ta Ēnaņa Ciema līdz Sevamam.

10.

Un austrumos nospraudiet savu robežu no Ēnana ciema uz Šefanu.

11.

Un ši Robeža lai nostiepjās no Sevama uz Riblu Ainam pret Rītiem pēc to lai ta Robeža nostiepjās un tek gar Kinneretes Jūras Malu pret Rītiem.

11.

Šī robeža lai aizstiepjas no Šefana lejup uz Riblu austrumos no Ajinas; tālāk lai robeža skar Kinneretas ezera austrumu krastu,

12.

Un ši Robeža lai nostiepjās gar to Jardanu un viņas Gals lai ir ta Sāls Jūra; Ši nu lai jums ir ta Zeme pēc savām Robežām apkārt.

12.

ved lejup gar Jordānas upi un lai izbeidzas ar Sāls jūru. Tāda lai jums izskatās jūsu zeme un tās robežas visapkārt."

13.

Un Mozus pavēleja tiem Israēļa Bērniem un sacija: Ši ir ta Zeme ko jums caur Meslošanu būs par Īpašumu dabūt ko tas KUNGS pavēlejis ir tām deviņ Ciltim un tai pus Cilti dot.

13.

Tad Mozus vēl norādīja Israēla bērniem un sacīja: "Šī ir tā zeme, kuru jūs savā starpā sadalīsit par īpašumu, meslus mezdami, kā יהוה to ir pavēlējis, deviņām ciltīm un atlikušajai pusciltij,

14.

Jo ta Rūbeņa Bērnu Cilts pēc savo Tēvu Nama un Gada Bērnu Cilts pēc savo Tēvu Nama un Manasus pus Cilts ir savu Īpašumu dabujusi.

14.

jo Rūbena cilts pēc saviem tēvu namiem un Gada cilts pēc saviem tēvu namiem, un arī Manases puscilts ir jau savus īpašumus saņēmušas.

15.

Divi Ciltis un viena pus Cilts ir savu Īpašumu dabujušas šaī Jardaņas Pusē no Jerikus pret Rītiem pret Rīta pusi.

15.

Šīs divarpus ciltis ir jau savus īpašumus saņēmušas viņpus Jordānas pretī Jērikai austrumu virzienā pret saules lēktu."

16.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

16.

Un יהוה runāja uz Mozu:

17.

Šie ir to Vīru Vārdi kam būs to Zemi jums isdalīt Ēleazars tas Priesteris un Jozuas Nunna Dēls.

17.

"Šie ir to vīru vārdi, kas starp jums šo zemi sadalīs: priesteris Ēleāzars un Jozua, Nūna dēls,

18.

Un jums būs no ikvienas Cilts vienu Virsnieku ņemt par Zemes Izdališanu.

18.

un pieaiciniet klāt no katras cilts pa vienam vadonim zemes sadalīšanai.

19.

Un šie ir to Vīru Vārdi: No tās Jūda Cilts Kālebs Jevuņa Dēls.

19.

Un šie ir to vīru vārdi: Jūdas ciltij – Kālebs, Jefunnas dēls;

20.

Un no tās Zīmeaņa Bērnu Cilts Semuels Amiuda Dēls.

20.

Simeona bērnu ciltij – Samuēls, Amihuda dēls;

21.

Un no Benjamiņa Cilts Ēlidus Kisloņa Dēls.

21.

Benjamīna bērnu ciltij – Eldads, Kislona dēls;

22.

Un no Danna Bērnu Cilts tas Virsnieks Būkus Jagla Dēls.

22.

un no Dana bērnu cilts – vadonis Bukijs, Joglija dēls;

23.

No tiem Jāzepa Bērniem no Manasus Cilts tas Virsnieks Anniels Ievoda Dēls.

23.

no Jāzepa bērnu cilts, no Manases cilts – vadonis Hāniēls, Ēfoda dēls;

24.

Un no tās Evrāima Bērnu Cilts tas Virsnieks Kemuels Sivtaņa Dēls.

24.

no Efraima bērnu cilts – vadonis Kemuēls, Šiftana dēls;

25.

Un no tās Sebulaņa Bērnu Cilts tas Virsnieks Ēlicavans Parnaka Dēls.

25.

no Zebulona bērnu cilts – vadonis Ēlisafans, Parnana dēls;

26.

Un no tās Īsašara Bērnu Cilts tas Virsnieks Paltiels Asaņa Dēls.

26.

no Isašara bērnu cilts – vadonis Paltiēls, Azana dēls;

27.

Un no tās Ašera Bērnu Cilts tas Virsnieks Akiuds Seloņa Dēls.

27.

no Ašera bērnu cilts – vadonis Ahihuds, Selomija dēls;

28.

Un no tās Navtaļa Bērnu Cilts tas Virsnieks Pedaēls Amiuda Dēls.

28.

un no Naftaļa bērnu cilts – vadonis Pedahēls, Amihuda dēls."

29.

Šie ir tie kam tas KUNGS ir pavēlejis tiem Israēļa Bērniem to Īpašumu isdalīt iekš tās Kanaāna Zemes.

29.

Šie ir tie, kuriem יהוה pavēlēja sadalīt īpašumu Israēla bērniem Kānaāna zemē.

Nodaļa: Numeri

Birkas: