4. Mozus grāmata 33. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Šie ir to Israēļa Bērnu Ceļa-Gājumi kas no Egiptes-Zemes ir izgājuši pēc viņu Pulkiem caur Mozu un Āronu.

1.

Šie ir Israēla bērnu pārgājieni, kā viņi iznāca no Ēģiptes pēc saviem pulkiem, būdami Mozus un Ārona rokas vadīti.

2.

Un Mozus aprakstija viņu Iziešanu pēc viņu Ceļa Gājumiem uz ta KUNGA Vārdu un šie ir viņu Ceļa-Gājumi viņiem izeijot.

2.

Un Mozus uzrakstīja pēc יהוה pavēles viņu iziešanu no Ēģiptes, viņu pārgājienus, un šie ir viņu pārgājieni līdz ar to apstājas vietām.

3.

Tie izgāje no Raēmzes pirmā Mēnesi piektāpadesmitā Dienā pirmā Mēnesī otrā Pasa-Svētku Dienā izgāje tie Israēļa Bērni caur vienu augstu Roku priekš visu Egipteru Acīm.

3.

Viņi izgāja, dodamies ceļā no Ramzesas pilsētas, pirmā mēneša piecpadsmitajā dienā, tas ir, pirmajā dienā, kas seko Pashā svētkiem, un Israēla bērni izgāja Augstākā rokas vadīti, visiem ēģiptiešiem to redzot,

4.

Un tie Egipteri aprake visus Pirmdzimtus ko tas KUNGS viņu Starpā bij nositis tas KUNGS bij arīdzan Godibu turējis pret viņu Dieviem.

4.

kamēr ēģiptieši apglabāja visus pirmdzimtos, ko יהוה bija viņu vidū piemeklējis; un arī par viņu dieviem יהוה bija Savu tiesu spriedis.

5.

Kad tie Israēļa Bērni no Raēmzes bija izgājuši tad apmetās tie Sukotā.

5.

Un Israēla bērni izgāja no Ramzesas un apmetās Sukotā.

6.

Un tie izgāje no Sukota un apmetās ietamā kas Tuksneses Galā ir.

6.

Un no Sukotas tie devās ceļā un apmetās Etāmā, kas atrodas tuksneša malā.

7.

Un tie izgāje no ietama un griezās uz Pi-Akirotu kas pret Baāl-Cevonu ir un apmetās pret Migdolu.

7.

No Etāmas viņi pagriezās pret Pihahirotu, kas pretim Baāl-Cefonai, un uzcēla savas teltis Migdolas priekšā.

8.

Un tie izgāje no Akirotas un gāje vidu caur to Jūru uz to Tuksnesi un staigaja treijo Dienu Ceļa-Gājumos ietama Tuksnesī un apmetās Mārā.

8.

Un no Pihahirotas tie devās tālāk uz priekšu un, izgājuši cauri jūrai uz tuksnesi, viņi nostaigāja triju dienu gājumu Etāmas tuksnesī un apmetās teltīs pie Māras.

9.

Un tie izgāje no Māras un nāce uz Ēlimu un Ēlimā bija divipadesmits Avoši un septiņdesmit Palma-Koki un tie apmetās tur.

9.

No Māras tālāk iedami, tie nonāca Elimā, un Elimā bija divpadsmit ūdens avoti un septiņdesmit vīģu palmas, un tie tur apmetās.

10.

Un tie izgāje no Ēlima un apmetās pie  Niedru-Jūras.

10.

No Elimas tie devās atkal ceļā un apmetās pie Niedru jūras.

11.

Un tie izgāje no Niedru Jūras un apmetās taī Tuksnesī Sin.

11.

Izgājuši no Niedru jūras, viņi apmetās Sina tuksnesī.

12.

Un tie izgāje no tās Tuksneses Sin un apmetās Davkā.

12.

Izgājuši no Sina tuksneša, viņi apmetās Dopkā.

13.

Un tie izgāje no Davkas un apmetās Ālusā.

13.

Izgājuši no Dopkas, viņi apmetās Alušā.

14.

Un tie izgāje no Ālusas un apmetās Ravidos bet tur ne bija Ūdens priekš tiem Ļaudim dzert.

14.

Izgājuši no Alušas, viņi apmetās Rafidimā, un tur nebija ūdens, tautai ko dzert.

15.

Tad izgāje tie no Ravidiem un apmetās iekš tās Tuksneses Sināi.

15.

Un tie izgāja no Rafidimas un apmetās Sinaja tuksnesī.

16.

Un tie izgāje no tās Tuksneses Sināi un apmetās pie tiem Iekārošanas-Kapiem.

16.

Izgājuši no Sinaja tuksneša, viņi apmetās pie Kibrot-Taavas.

17.

Un tie izgāje no tiem Iekārošanas-Kapiem un apmetās Acerotā.

17.

Izgājuši no Kibrot-Taavas, viņi apmetās Hacerotā.

18.

Un tie izgāje no Acerota un apmetās Ritmā.

18.

Izgājuši no Hacerotas, viņi apmetās Ritmā.

19.

Un tie izgāje no Ritmas un apmetās Rimmon Parecā.

19.

Izgājuši no Ritmas, viņi apmetās Rimon-Perecā.

20.

Un tie izgāje no Rimmon-Pareca un apmetās Libnā

20.

Izgājuši no Rimon-Perecas, viņi apmetās Libnā.

21.

Un tie izgāje no Libnas un apmetās Risā.

21.

Izgājuši no Libnas, viņi apmetās Risā.

22.

Un tie izgāje no Risas un apmetās Kehēlatā.

22.

Izgājuši no Risas, viņi apmetās Keheletā.

23.

Un tie izgāje no Kehēlatas un apmetās pie Sāvera Kalna.

23.

Izgājuši no Keheletas, viņi apmetās teltīs Šāfera kalnā.

24.

Un tie izgāje no Sāvera Kalna un apmetās Aradā.

24.

Un no Šāfera kalna viņi devās ceļā un apmetās Haradā.

25.

Un tie izgāje no Aradas un apmetās Makeēlotā.

25.

Izgājuši no Haradas, viņi apmetās Makhelotā.

26.

Un tie izgāje no Makeēlotas un apmetās Taētā.

26.

Izgājuši no Makhelotas, viņi apmetās Tahatā.

27.

Un tie izgāje no Taētas un apmetās Tārakā.

27.

Izgājuši no Tahatas, viņi apmetās Terahā.

28.

Un tie izgāje no Tārakas un apmetās Mitkā.

28.

Izgājuši no Terahas, viņi apmetās Mitkā.

29.

Un tie izgāje no Mitkas un apmetās Asmonā.

29.

Izgājuši no Mitkas, viņi apmetās Hašmonā.

30.

Un tie izgāje no Asmona un apmetās Moserotā.

30.

Izgājuši no Hašmonas, viņi apmetās Moserotā.

31.

Un tie izgāje no Moserota un apmetās Bne-Jaēkonā.

31.

Izgājuši no Moserotas, viņi apmetās Bene-Jagakanā.

32.

Un tie izgāje Bne-Jaēkona un apmetās Orgidgadā.

32.

Un no Bene-Jagakanas viņi aizgāja un apmetās Hor-Gidgadā.

33.

Un tie izgāje no Orgidgadas un apmetās Jatbatā.

33.

Izgājuši no Hor-Gidgadas, viņi apmetās Jotbatā.

34.

Un tie izgāje no Jatbatas un apmetās Abronā.

34.

Izgājuši no Jotbatas, viņi apmetās Abronā.

35.

Un tie izgāje no Abrona un apmetās Ēceon Gāberā.

35.

Izgājuši no Abronas, viņi apmetās Ecion-Gebarā.

36.

Un tie izgāje no Ēceon Gābera un apmetās iekš tās Tuksneses Cin ta ir Kādes.

36.

Izgājuši no Ecion-Gebaras, viņi apmetās Cina tuksnesī, tas ir, Kadešā.

37.

Un tie izgāje no Kādes un apmetās pie  ta Kalna Or ap tās Edoma Zemes Gala.

37.

No Kadešas viņi devās tālāk un apmetās pie Hora kalna, Edoma zemes malā.

38.

Tad gāje Ārons tas Priesteris uz to Kalnu Or pēc ta KUNGA Vārdu un nomire tur cetortādesmitā Gadā pēc to kad tie Israēļa Bērni bija izgājuši no Egiptes Zemes piektā Mēnesī pirmā Mēnes Dienā.

38.

Tad priesteris Ārons uzgāja Hora kalnā pēc יהוה pavēles, un tur viņš nomira četrdesmitā gada piektā mēneša pirmajā dienā, kopš Israēla bērni bija izgājuši no Ēģiptes.

39.

Ārons tad bija simts dividesmits un trīs Gadus vec kad Viņš nomire uz to Kalnu Or.

39.

Bet Ārons bija simts divdesmit trīs gadus vecs, kad viņš Hora kalnā nomira.

40.

Tad dzirdeja tas Kananiteris tas Ķēniņš Arads kas Dienas-Vidus Pusē dzīvoja iekš tās Kanāna Zemestos Israēļa Bērnus nākam.

40.

Tad kānaāniešu ķēniņš Arads, kas dzīvoja Kānaāna zemes dienvidos, Negebā, dzirdēja par Israēla bērnu nākšanu.

41.

Un tie izgāje no ta Kalna Or un apmetās Calmonā.

41.

Un tie aizgāja no Hora kalna un apmetās Calmonā.

42.

Un tie izgāje no Calmona un apmetās Pūnonā.

42.

Izgājuši no Calmonas, viņi apmetās Pūnanā.

43.

Un tie izgāje no Pūnona un apmetās Obotā.

43.

Izgājuši no Pūnanas, viņi apmetās Obotā.

44.

Un tie izgāje no Obota un apmetās pie tiem Pakalniem Abarim Moaba Robešā.

44.

Izgājuši no Obotas, viņi apmetās Iei-Abarīmā pie Moāba robežām.

45.

Un tie izgāje no tiem Pakalniem un apmetās Dibon-Gadā.

45.

Izgājuši no Ijimas, viņi apmetās Dibon-Gadā.

46.

Un tie izgāje no DibonGada un apmetās Almon Diblatēimā.

46.

Izgājuši no Dibon-Gadas, viņi apmetās Almon-Diblataimā.

47.

Un tie izgāje no Almon Diblatēimas un apmetās iekš tiem Kalniem Abarim pret Nebu.

47.

Izgājuši no Almon-Diblataimas, viņi apmetās Abarima kalnājā austrumos no Nebo.

48.

Un tie izgāje no tiem Kalniem Abarim un apmetās Moaba Klaijumos pie  Jardaņas pret Jeriku.

48.

Un, izgājuši cauri pārējiem Abarima kalniem, viņi apmetās Moāba klajumos šaipus Jordānai pretī Jērikai.

49.

Un tie apmetās pie Jardaņas no Bet-Jesimot līdz Abel-Sittim Moaba Klaijumos.

49.

Viņi apmetās savās teltīs Jordānas upes ielejā no Beit-Ješimotas līdz pat Ābel-Šitimai Moāba klajumos.

50.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu Moaba Klaijumos pie Jardaņas pret Jeriku sacidams:

50.

Un יהוה runāja uz Mozu Moāba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai:

51.

Runa uz tiem Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Kad jūs pār to Jardanu celsities uz to Kanaāna Zemi:

51.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs iesit pār Jordānu uz Kānaāna zemi,

52.

Tad būs jums visus Zemes Iedzīvotajus jūso Priekšā izdzīt un visas viņu Tēlus samaitāt un visas viņu augstas Elku-Vietas postīt.

52.

tad jums jāizdzen visi tās zemes iedzīvotāji un jāiznīcina visi viņu elku tēli, tāpat arī jāizdeldē visi viņu lietie attēli un jāiznīcina viņu augstieņu svētnīcas.

53.

Un jums būs to Zemi iemantot un iekš tās dzīvot jo jums esmu es to Zemi par Īpašumu devis.

53.

Un tad jūs pakļausit sev šo zemi un tanī dzīvosit, jo Es jums šo zemi esmu piešķīris, lai jūs to iemantotu.

54.

Un jums būs to Zemi caur Meslošanu iemantot pēc jūsiem Radiem tam kuram daudz (Ļaužu) ir būs tev to Īpašumu vairot u tam kuram mazs (Ļaužu) ir tam būs tev to Īpašumu mazāku darīt kā ikvienam ta Meslošana izdosies to lai Viņš dabu pēc jūso Tēvu Ciltim būs jums to Īpašumu līdzināt.

54.

Un jums tā zeme būs jāsadala, meslus metot, savu cilšu starpā; tai ciltij, kurai vairāk ļaužu, tās īpašums jāpavairo, un tai, kurai maz ļaužu, tās īpašumam jābūt mazākam; kā katrai mesli krīt, tā lai tā saņem, tikai zemi jums būs dalīt pēc savām tēvu ciltīm.

55.

Bet ja jūs tos Zemes Iedzīvotajus ne izdzīsiet jūsu Priekšā tad notiks kurus jūs no tiem atlicinasiet tie taps jums par Ērķšķiem jūsās Acīs un par Dzelonu jūsos Sāņs un spaidīs jūs virs tās Zemes iekš ka jūs dzīvojat.

55.

Bet, ja jūs neizdzīsit tās zemes iedzīvotājus, tajā ieejot, tad notiks, ka tie, kurus jūs saudzēsit, lai tie atliktos, tie jums kļūs par dadžiem jūsu acīs un par ērkšķiem jūsu sānos, un tie jums uzmāksies tai zemē, kurā jūs dzīvosit.

56.

Un tas notiks itin kā es domaju viņiem darīt tā darišu es jums.

56.

Un notiks, ka tā, kā Es ar viņiem domāju darīt, tā Es ar jums darīšu."

Nodaļa: Numeri

Birkas: