4. Mozus grāmata 31. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu: un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Atrieb tos Israēļa Bērnus pret tiem Midijaniteriem pēc to tapsi tu pielikts pie  taviem Ļaudim.

2.

"Atrieb apvainojumus, ko Israēla bērni ir cietuši no midiāniešiem, tad tu tapsi piepulcināts saviem ļaudīm."

3.

Tad runāja Mozus uz tiem Ļaudim un sacija: Lai no jums Vīri apbruņojās uz Karu un lai tie Ceļās pret tiem Midijaniteriem ta KUNGA Atriebšanu daridami pret tiem Midijaniteriem.

3.

Tad Mozus runāja uz tautu, sacīdams: "Apbruņojiet no sava vidus vīrus karam, lai tie iziet pulkos cīņā pret midiāniešiem un lai יהוה atriebība nāktu pār Midiānu.

4.

No ikvienas Cilts starp visam Israēļa Ciltim būs jums tūkstošus Karā sūtīt.

4.

Jums jāsūta karā pa tūkstotim no katras Israēla cilts."

5.

Tā tape nodoti no tiem Israēļa tūkstošiem tūkstoši no ikvienas Cilts divipadesmits tūkstošie Apbruņotie uz Karu.

5.

Tā tika nodoti no Israēla tūkstošiem pa tūkstotim no katras cilts, pavisam divpadsmit tūkstoši karam bruņotu vīru.

6.

Un Mozus sūtija tos Karā tūkstošus no ikvienas Cilts līdz ar Pineasu Ēleazara ta Priestera Dēlu un līdz ar tiem svētītiem Rīkiem un skanīgām Trummetēm viņa Rokā.

6.

Un Mozus tos sūtīja kara gaitās pa tūkstotim no katras cilts, un viņiem līdzi arī Pinehasu, priestera Ēleāzara dēlu, ar svētajiem piederumiem un viņa ziņā nodotajām trauksmes taurēm.

7.

Un tie kāvās pret Midijanu itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis un nokave visu kas no Vīra-Kārtas bija.

7.

Un tie izgāja pret Midiānu, kā יהוה to bija Mozum pavēlējis, un viņi nokāva ikvienu vīriešu kārtas pretinieku.

8.

Un tie nokave pāri pār viņu citiem nokautiem tos Midijana Ķēniņus Evu un Rekemu un Curu un Uru un Rebu piec Midijana Ķēniņus tā ari nokave tie Bileamu Beora Dēlu ar Zobinu.

8.

Un tie nokāva līdz ar pārējiem arī Midiāna ķēniņus Eviju, Rekemu, Cūru, Hūru un Rēbu, tie bija pieci Midiāna ķēniņi, un arī Bileāmu, Beora dēlu, viņi nokāva ar zobenu.

9.

Bet tie Israēļa Bērni ņēme to Midijaniteru Sievas un viņu Bērniņus Cietumā un laupija visus viņu Lopus un visus viņu ganamus Pulkus un visu viņu Padomu.

9.

Un Israēla bērni aizveda gūstā midiāniešu sievas līdz ar viņu bērniem un visus viņu lopus, un visus viņu ganāmpulkus, un visu viņu īpašumu par laupījumu.

10.

Ir visus viņu Pilsātus ar viņu Māju-Vietām un ar visām viņu Pilīm sadedzinaja tie ar Uguni.

10.

Un visas viņu pilsētas līdz ar viņu mājvietām un nometņu vietām tie sadedzināja ar uguni.

11.

Un ņēme visu Laupijumu un visu ko tie bij sagūstijuši no Cilvēkiem un Lopiem.

11.

Un tie ņēma kā gūstekņus un laupījumu visu, gan cilvēkus, gan lopus,

12.

Un atnese to pie Mozus un Ēleazara ta Priestera un pie visas Israēļa Bērnu Draudzes tos Cietumniekus un tos Gūstitus un to Laupijumu uz to Lēģeri Moaba Klajumos kas pie Jardaņas pret Jeriku ir.

12.

un noveda pie Mozus un priestera Ēleāzara un pie Israēla bērnu draudzes visu, ko tie bija gūstījuši, saņēmuši un salaupījuši, uz nometni Moāba klajumā, kas ir pāri Jordānai pretī Jērikai.

13.

Bet Mozus un Ēleazars tas Priesteris un visi Draudzes Virsnieki gāje viņiem preti āra priekš Lēģera.

13.

Bet Mozus un priesteris Ēleāzars, un visi draudzes galvenie izgāja tiem pretī ārpus nometnes.

14.

Un Mozus apskaitās pret tiem Kara-Virsniekiem tiem Virsniekiem pār tūkstošiem un tiem Virsniekiem pār simtiem kas no tās Kara Kaušanas nāce.

14.

Un Mozus apskaitās uz karapulku pavēlniekiem, uz tiem, kuri bija virsnieki pār tūkstošiem, un uz tiem virsniekiem, kuri bija pār simtiem, uz visiem, kas atgriezās no karagājiena.

15.

Un Mozus sacija uz tiem: Esat jūs visas Sievas likuši dzīvot?

15.

Un Mozus tiem sacīja: "Kā tas nākas, ka jūs esat atstājuši visas sievas dzīvas?

16.

Raugi šās bija kas tos Israēļa Bērnus caur Bileama Padomu darija pārkāpt pret to KUNGU ta Peora dēļ kādēļ ta Mociba tape starp ta KUNGA Draudzes.

16.

Redzi, viņas bija pēc Bileāma padoma kļuvušas par iemeslu tam, ka Israēla bērni sacēlās pret יהוה Peora dēļ, tādēļ nāca mocība pār יהוה draudzi.

17.

Nu tad nokaujiet visus kas no Vīra-Kārtas ir starp tiem Bērniņiem un nokaujiet visas Sievas kas Vīru ir atzinušas un pie Vīra gulejušas.

17.

Bet tagad nokaujiet visus bērnus, kas ir vīriešu kārtas, un nokaujiet visas sievas, kas vīru ir pazinušas un pie vīra gulējušas;

18.

Tomēr visus Bērniņus no Sievu-Kārtas kas pie  ne kāda Vīra gulejušas ir pametiet dzīvus.

18.

bet ikvienu sieviešu kārtas bērnu un tās sievas, kuras vēl vīru nav pazinušas, kuras nav gulējušas pie vīra, tās atstājiet sev dzīvas.

19.

Un jūs palieciet āran Lēģera septiņ Dienas ikviens kas kādu Cilveku nokāvis ir un ikviens kas kādu nokautu aizkāris ir: jums būs trešā Dienā un septitā Dienā šķīstities ir jums ir jūsiem Sagūstitiem.

19.

Un uzceliet sev teltis ārpus nometnes un palieciet ārā septiņas dienas ikviens, kas ir nokāvis cilvēku, un ikviens, kas ir aizskāris nokautu. Visiem trešajā un septītajā dienā ir jāšķīstās no grēkiem, gan jums pašiem, gan jūsu gūstekņiem.

20.

Un jums būs visas Drēbes un visu kas no Ādām taisīts un visu kas no Kazu-(Spalvām) darīts un visus Koku Rīkus šķīstīt.

20.

Un visas drēbes un ikviens ādas priekšmets, un viss, kas darināts no kazu vilnas, un visi koka rīki jums ir jāšķīsta!"

21.

Un Ēleazars tas Priesteris sacija uz visiem Kara Vīriem kas Karā gājuši bija: Šis ir tās Bauslibas Likums ko tas KUNGS Mozum ir pavēlejis.

21.

Un priesteris Ēleāzars sacīja visiem karavīriem, kas bija gājuši karot: "Šis ir bauslības likums, ko יהוה Mozum ir pavēlējis:

22.

To zeltu tikai un to Sudrabu un to Varu un to Dzelzu un to Alvu un Svinnu.

22.

zeltu un sudrabu, varu un dzelzi, alvu un svinu,

23.

Ikkatru Lietu kas Uguni cieš būs jums likt caur Uguni iet ka ta šķīstita top un taču būs tam ar Slacišanas-Ūdeni šķīstitam tapt bet viss kas Uguni ne cieš to būs jums likt caur Ūdeni iet.

23.

visu, kas panes uguni, to arī lieciet ugunī, tad tās lietas ir atkal šķīstas; tomēr šīs lietas vēl ir apslakāmas ar šķīstīšanas ūdeni, lai tās būtu šķīstas; bet visus tos priekšmetus, kas uguni nepanes, tos laidiet caur ūdeni.

24.

Jums būs ari savas Drēbes septitā Dienā mazgāt ka jūs šķīsti topat un pēc to būs jums Lēģerī nākt.

24.

Un jums arī būs mazgāt savas drēbes septītajā dienā, tad arī jūs būsit kļuvuši šķīsti, un pēc tam jums būs iespējams atgriezties nometnē."

25.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

25.

Un יהוה runāja uz Mozu:

26.

Skaiti to Laupijuma Pulku tos sagūstitus Cilvekus un Lopus Tu un Ēleazars tas Priesteris un tie Virsnieki no tās Draudzes Tēviem.

26.

"Tu un priesteris Ēleāzars līdz ar draudzes tēvu namu galveniem saskaitiet it visus saņemtos un sagūstītos un lopus;

27.

Un dalli to Laupijumu divejās Daļās starp tiem kas Kara gājuši un kavušies ir un starp visas Draudzes.

27.

un sadali laupījumu uz pusēm, vienu pusi tiem, kas ir gājuši karā un ir kāvušies, bet otru pusi visai draudzei.

28.

Un tev būs vienu Tiesu tam KUNGAM iecelt no tiem Kara-Vīriem kas Karā ir izgājuši no piecsimtiem vienu Dvēseli no Cilvēkiem un no Vēršiem un no Eņģeļiem. un no sīkiem Lopiem.

28.

Un ņem יהוה Viņa daļu no tiem karavīriem, kas bija karā izgājuši, vienu gabalu no pieciem simtiem kā no cilvēkiem, tā no vēršiem, no ēzeļiem un no sīklopiem;

29.

No tās Puses kas viņu Daļa ir būs tev to ņemt un Ēleazaram tam Priesteram dot par Pacelšanas-Upuri tam KUNGAM.

29.

no tiem piešķirtās puses tev tie ir jāņem, un nodod tos priesterim Ēleāzaram par cilājamo upuri יהוה.

30.

Bet no tās Israēļa Bērnu Puses būs tev vienu Sagūstitu no piecdesmitiem ņemt no Cilvēkiem no Vēršiem no Eņģeļiem un no sīkiem Lopiem un no visiem Lopiem un tev būs tos tiem Levitiem dot kas ta KUNGA Dzīvokli sarga.

30.

Bet no Israēla bērniem piešķirtās puses ņem vienu iegūto no katriem piecdesmit – no cilvēkiem, no vēršiem, no ēzeļiem, no sīklopiem un no visiem lopiem – un nodod tos levītiem, kuri pilda savu pienākumu pie יהוה mājokļa."

31.

Tad darija Mozus un Ēleazars tas Priesteris itin ka tas KUNGS Mozum bij pāvelejis.

31.

Un Mozus ar priesteri Ēleāzaru tā darīja, kā יהוה to bija Mozum pavēlējis.

32.

Tad nu tas Laupijums kas atlike ko tie Kara-Ļaudis bij laupijuši bija sešsimts reizi tūkstoši un septiņdesmit piec tūkstoši sīki Lopi.

32.

Un atlikušais laupījums, viņu ar varu paņemtais ieguvums, ko tie bija salaupījuši, bija seši simti septiņdesmit pieci tūkstoši sīklopu

33.

un septiņdesmit divi tūkstoši Vērši.

33.

un septiņdesmit divi tūkstoši liellopu,

34.

Un sešdesmits vien tūkstoši Eņģeļi.

34.

un sešdesmit viens tūkstotis ēzeļu;

35.

Un tās Cilveku Dvēseles no tām Sievišķām kas nekādu Vīru bij atzinušas visas tās Dvēseles trīsdesmit divi tūkstošas Dvēseles.

35.

un cilvēku dvēseļu skaits, no sievām, kuras nebija pie vīra gulējušas, kopskaitā bija trīsdesmit divi tūkstoši dvēseļu.

36.

Un ta viena Puse (proti) viņu Daļa kas Karā bija izgājuši bija savā Pulkā trīsreizi simts tūkstoši un trīsdesmit septiņ tūkstoši un piecsimts sīki Lopi.

36.

Bet no otras puses, tiem, kuri bija gājuši karā, viņiem piešķirto sīklopu skaits bija trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti,

37.

Un ta Tiesa priekš to KUNGU no tiem sīkiem Lopiem bija sešsimts septiņdesmit un piec.

37.

un tas sīklopu daudzums, kas piekrita יהוה, bija seši simti septiņdesmit pieci,

38.

un to Vēršu bija trīsdesmit seš tūkstoši un viņu nosacita Tiesa priekš to KUNGU bija septiņdesmit divi.

38.

un liellopu bija trīsdesmit seši tūkstoši, bet viņu skaits, ko nodeva יהוה, bija septiņdesmit divi,

39.

Un to Eņģeļu bija trīsdesmit tūkstoši un piecsimts un viņu nosacita Tiesa priekš to KUNGU bija sešdesmits un viens.

39.

un ēzeļu bija trīsdesmit tūkstoši pieci simti, bet no tiem nodeva יהוה sešdesmit vienu;

40.

Un to Cilveku Dvēseļu bija sešpadesmits tūkstošas un viņu nosacita Tiesa priekš to KUNGU bija trīsdesmit divi Dvēseles.

40.

un cilvēku dvēseļu bija sešpadsmit tūkstoši, bet viņu novēlamā daļa יהוה bija trīsdesmit divas dvēseles.

41.

Un Mozus deve Ēleazaram tam Priesteram to nosacitu Tiesu tās KUNGA Pacelšanas itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

41.

Un Mozus deva priesterim Ēleāzaram יהוה novēlēto daļu par cilājamo upuri, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

42.

Un no to Israēļa Bērnu pus Tiesas ko Mozus bij dalījis no tiem Vīriem kas Karā bij kavušies.

42.

Un tā puse, kas bija piešķirta Israēla bērniem, kad Mozus atdalīja tiem, kas bija gājuši karā,-

43.

Ta pati pus Tiesa tās Draudzes bija no tiem sīkiem Lopiem trīsreizi simts tūkstoši un trīsdesmit septiņ tūkstoši un piec simts.

43.

šī draudzei piešķirtā puse bija: sīklopu vien trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti,

44.

Un to Vēršu bija trīsdesmit seš tūkstoši.

44.

un liellopu bija trīsdesmit seši tūkstoši,

45.

Un to Eņģeļu bija trīsdesmit tūkstoši un piecsimts.

45.

un ēzeļu bija trīsdesmit tūkstoši pieci simti,

46.

Un to Cilveku Dvēseļu bija sešpadesmits tūkstošas.

46.

un cilvēku dvēseļu bija sešpadsmit tūkstoši -

47.

Un Mozus ņēme no tās pus Tiesas to Israēļa Bērnu vienu Sagūstitu no piecdesmitiem no Cilvēkiem un Lopiem un deve tos tiem Levitiem kas ta KUNGA Dzīvokli sargaja itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

47.

un Mozus ņēma no Israēla bērnu daļas vienu iegūto no katriem piecdesmit cilvēkiem un no lopiem un tos deva levītiem, kas kopa יהוה mājokli, kā יהוה bija Mozum pavēlējis.

48.

Tad pie gāje pie Mozus tie Virsnieki tie skaititi kas pār ta Kara-Spēka tūkstošiem bija un tie Virsnieki pār simtiem.

48.

Tad piegāja pie Mozus karapulku virsnieki, kas bija bijuši virsnieki pār tūkstošiem un virsnieki pār simtiem,

49.

Un sacija uz Mozu: Tavi Kalpi ir skaitijuši to Pulku to Karr-Vīru kas apakš mūsām Rokām bijuši ir un tur ne trūkst no mums neviens.

49.

un tie sacīja Mozum: "Tavi kalpi ir skaitījuši to karavīru pulku, kas mums bija padoti, un tur neviena no mums netrūkst.

50.

Tapēc esam mēs tam KUNGAM vienu Upuri atnesuši ikviens ko Viņš atradis ir no Zelta Rīkiem no Šķēdēm no Roku-Gredzenēm no Aušu-Sprādzēm un no Jostām Salīdzinašanu daridami par mūsu Dvēselēm ta KUNGA Priekšā.

50.

Tāpēc mēs esam atnesuši יהוה upuri, ikviens tuvodamies ar to, ko viņš ir atradis no zelta priekšmetiem – rokassprādzēm, aprocēm, gredzeniem, auskariem un dārgām rotām -, lai savas dvēseles salīdzinātu יהוה priekšā."

51.

Tad ņēme Mozus un Ēleazars tas Priesteris to zeltu no tiem visadus labi iztaisitus Rīkus.

51.

Tad Mozus un priesteris Ēleāzars saņēma no tiem zeltu un citus smalki izstrādātus priekšmetus.

52.

Un viss tas Pacelšanas Zelts ko tie tam KUNGAM pacēle bija sešpadesmits tūkstoši septiņsimts un piecdesmits Sīķeļi no tiem Virsniekiem pār tūkstošiem un no tiem Virsniekiem pār simtiem.

52.

Un viss zelts, ko tie יהוה atnesa par cilājamo upuri, bija sešpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seķeļu – no virsniekiem pār tūkstošiem un no virsniekiem pār simtiem,

53.

Jo tie Kara-Vīri bija laupijuši ikviens priekš sev paša.

53.

jo kareivji bija laupījuši katrs pats savā labā.

54.

Tad ņēme Mozus un Ēleazars tas Priesteris to zeltu no tiem Virsniekiem pār tūkstošiem un pār simtiem un nese to Saiešanas Teltī par Pieminešanu priekš tiem Israēļa Bērniem ta KUNGA Priekšā.

54.

Tad Mozus un priesteris Ēleāzars saņēma zeltu no virsniekiem pār tūkstošiem un pār simtiem, un viņi to ienesa Saiešanas teltī par piemiņu Israēla bērniem יהוה priekšā.

Nodaļa: Numeri

Birkas: