4. Mozus grāmata 30.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un Mozus sacija uz tiem Israēļa Bērniem pēc visu ko tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

1.

Un Mozus visu izstāstīja Israēla bērniem, ko יהוה viņam bija pavēlējis.

2.

UN Mozus runāja uz to Israēļa Bērnu Ciltu Virsniekiem: Šis ir tas Vārds ko tas KUNGS ir pavēlejis.

2.

Un Mozus sacīja Israēla cilšu galvenajiem: "Šis ir tas Vārds, ko יהוה ir devis kā pavēli:

3.

Ja kāds Vīrs tam KUNGAM vienu Apsolišanu ir apsolijs jeb zvēredams apzvērējies ka tas augsti dārgi ko apņemās lai tas savu Vārdu ne atrauj pēc visu kas no viņa Mutes ir izgājis būs tam darīt.

3.

ja kāds vīrs dod solījumu יהוה vai zvērē zvērestu, savai dvēselei ko aizliegdams, tad lai tas savu vārdu nelauž; viss, kas ir ticis ar viņa muti izteikts, tas lai arī tiek izpildīts.

4.

Bet kad kāda Sieviška tam KUNGAM vienu Solišanu sola un viņas Tēva Namā Meita būdama augsti dārgi apņemās.

4.

Un, ja kāda sieva, solījumu dodama, יהוה apsolās un paliek, pati sev ko aizliegdama, sava tēva namā savā jaunavībā,

5.

Un kad viņas Tēvs to Apsolišanu un to augstu dārgu Apņemšanu dzird un viņas Tēvs pār to klusu cieš tad būs visām viņas Apsolišanām un visām viņas Apņemšanām pastāvēt kā viņa savā Prātā ir apņēmusies.

5.

un kad viņas tēvs dzird par šo solījumu un tiem aizliegumiem, kādus tā savai dvēselei uzlikusi, un ja tad viņas tēvs par visu to tās priekšā cieš klusu,- tad visiem viņas solījumiem ir jāpaliek spēkā un visiem aizliegumiem, ar kādiem tā sev ko aizliegusi, jākļūst izpildītiem.

6.

Bet ja viņas Tēvs to aizliedz taī Dienā kad Viņš to dzird tad visām viņas Apsolišanām un viņas Apņemšanām ko viņa savā Prātā ir apņēmusies ne būs pastāvēt bet tas KUNGS viņu žēlos jo viņas Tēvs ir viņai to aizliedzis.

6.

Bet, ja viņas tēvs to aizliedz tanī pašā dienā, kad viņš to dzird, tad nevienam no viņas solījumiem vai aizliegumiem, ko tā savai dvēselei uzlikusi, nav jāstājas spēkā, un יהוה viņai piedos, jo viņas tēvs to viņai bija aizliedzis.

7.

Bet ja viņa pie Vīra ir un viņas Apsolišanas uz viņu ir jeb no viņas Lūpām kaslab izsprūk ko viņa savā Prātā ir augsti dārgi apņēmusies.

7.

Bet, ja viņa jau dzīvo pie sava vīra un tad devusi kādu solījumu vai ar savām lūpām ko nepārdomātu izteikusi, ar ko viņa pati ir aizliegumu sev uzlikusi,

8.

Un viņas Vīrs to dzird un tai Dienā kad Viņš to dzird pret viņu klusu cieš tad būs viņas Apsolišanām un augstām dārgām Apņemšanām pastāvēt ko viņa savā Prātā ir apņēmusies.

8.

tad, ja viņas vīrs to dzird un tanī pašā dienā, kad tas to dzird, cieš par to klusu,- tad viņai savs solījums ir jāpilda, un tiem aizliegumiem, ko viņa uzlikusi savai dvēselei, jākļūst izpildītiem.

9.

Bet kad viņas Vīrs taī Dienā kad Viņš to dzird to aizliedz un iznīcina viņas Apsolišanu kas uz viņu ir un kas no viņas Lūpām ir isprucis ko viņa savā Prātā augsti dārgi ir apņēmusies tad tas KUNGS viņu žēlos.

9.

Bet, ja viņas vīrs tanī dienā, kad to dzird, viņai to aizliedz, tad viņš iznīcina tās solījumu, kas bijis pār viņas dvēseli, un arī neapdomāto vārdu, kas nācis no viņas lūpām, ar ko tā savai dvēselei bija ko aizliegusi, un יהוה viņai piedos.

10.

Ta Apsolišana kādas Atraitnes jeb kādas Atstādinatas: viss ko ta savā Prātā augsti dārgi ir apņēmusies no viņas stipri jatur.

10.

Bet atraitnes vai atstātas sievas solījums, viss, ko tā savai dvēselei aizliegusi, ir jātur.

11.

Bet ja viņa sava Vīra Namā ir apsolijusies jeb ar Zvērēšanu savā Prātā ir augsti dārgi apņēmusies.

11.

Bet, ja sieva jau sava vīra namā ir solījumu devusi jeb uzlikusi savai dvēselei kādu solījumu ar zvērestu

12.

Un viņas Vīrs ir to dzirdejis un ir pret viņu klusu cietis ne aizliegdams to tad būs visām viņas Apsolišanām pastāvēt un visām viņas augstām dārgām Apņemšanām ko viņa savā Prātā augsti dārgi bij apņēmusies būs pastāvēt.

12.

un viņas vīrs to ir dzirdējis un tās priekšā ir cietis klusu, tai neaizliegdams, tad visiem tās solījumiem ir jāpaliek spēkā un arī visiem aizliegumiem, ko viņa uzlikusi savai dvēselei, ir jātiek izpildītiem.

13.

Bet ja viņas Vīrs tās Lietas aizliedz taī Dienā kad Viņš to ir dzirdejis tad ne pastāvēs nenieka no visa kas no viņas Mutes izgājis ir no viņas Apsolišanas un no tās augstas dārgas Apņemšanas viņas Prātā un tas KUNGS viņu žēlos.

13.

Bet, ja viņas vīrs tos ir tanī pašā dienā tūliņ atcēlis, kad viņš visu to ir dzirdējis, kas nācis no viņas lūpām tai laikā, tad viņas solījumiem un viņas aizliegumiem savai dvēselei nav jātiek izpildītiem; viņas vīrs tos ir atcēlis, un יהוה viņai piedos.

14.

Visu Apsolišanu un visu Zvērēšanu un augstu dārgu Apņemšanu kas par Dvēseles Mērdešanu notiek būs viņas Vīram jeb apstiprināt jeb aizliegt.

14.

Ikvienu solījumu un ikvienu solījumu, ko vien viņa zvērēdama aizliegusi savai dvēselei, viņas vīrs var pieļaut vai arī atcelt.

15.

Bet ja viņas Vīrs klusu ciesdams pret viņu Dieno Dienām klusu cieš tad apstiprina Viņš visas viņas Apsolišanas jeb visas viņas augstas dārgas Apņemšanas kas uz viņu ir Viņš ir tās apstiprinajis tapēc ka Viņš pret to ir klusu cietis taī Dienā kad Viņš to dzirdeja.

15.

Bet, ja viņas vīrs par visu diendienā cieš klusu, tad ar to viņš ir apstiprinājis visus viņas solījumus vai visus viņas aizliegumus, ko tā uzņēmusies uz savu dvēseli; viņš tos ir apstiprinājis ar to, ka viņš par to ir cietis klusu tanī dienā, kad tos dzirdēja.

16.

Tomēr kad Viņš tās Lietas aizliedz pēc to kad Viņš to dzirdejs ir tad būs tam viņas Noziegumu nest.

16.

Bet, ja viņš tos atceļ pēc tam, kad viņš par tiem bija dzirdējis, tad tam pašam ir jānes viņas vaina."

17.

Šie ir tie Likumi ko tas KUNGS Mozum pavēlejis ir starp viena Vīra un starp viņa Sievas starp Tēva un viņa jaunas Meitas kamēr viņa vēl bez Vīra sava Tēva Namā ir.

17.

Šie ir likumi, ko יהוה kā pavēles ir devis Mozum: starp vīru un sievu, starp tēvu un jaunu meitu, kamēr tā vēl ir bez vīra sava tēva namā.

Nodaļa: Numeri

Birkas: