4. Mozus grāmata 28.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu:

2.

Pavēli tiem Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Manu Upuri manu Maizi priekš maniem Ugunim manu saldu Smaržu būs jums sargāt man upuredami savā Laikā.

2.

"Pavēli Israēla bērniem un saki tiem, lai viņi savu upura maizi arī turpmāk gādātu Man par uguns upuri patīkamai smaržai noteiktos svētku laikos!

3.

Un tev būs uz viņiem sacīt: Šis ir tas Uguns ko jums tam KUNGAM būs upurēt divi gadskārtigus Jērus kas bez Vainas ikdienas par nemitejamu Dedzamu Upuri.

3.

Un tev būs viņiem sacīt: šis ir uguns upuris יהוה, ko jums būs pienest: ik dienas divus jērus, gadu vecus, bez vainas, par kārtējo dedzināmo upuri.

4.

Vienu Jēru būs tev Rītā sataisīt un to otru Jēru ap Vakaru.

4.

Vienu jēru sataisi upurim no rīta, bet otru jēru ap pievakari;

5.

Un to desmitu Tiesu no vienas Iepas Kviešu-Miltu par Ēdamu-Upuri sajauktu ar vienu Cetortni Inna sagrūstas Eļjes.

5.

un desmito daļu ēfas smalku kviešu miltu ēdamam upurim, kas sajaukti ar grūsto eļļu viena ceturkšņa hina apmērā.

6.

Šis ir tas nemitejams Dedzams-Upuris kas uz to Kalnu Sināi iestādīts tape par saldu Smaržu viens Uguns tam KUNGAM.

6.

Šis ir ikdienas dedzināmais upuris, kas ir ticis iestādīts Sinaja kalnā kā uguns upuris יהוה par patīkamu smaržu;

7.

Un viņa Dzeramajs-Upurs lai ir viens Cetortnis no viena Inna priekš vienu Jēru svētā Vietā būs to Dzeramu-Upuri ta stipra Dzēriena tam KUNGAM upurēt.

7.

un viņa dzeramais upuris lai ir ceturksnis hina vīna, skaitot uz vienu jēru; šāds dzeramais upuris no vīna ir jāveltī יהוה svētajā vietā.

8.

Un to otru Jēru būs tev ap Vakaru sataisīt itin kā to Ēdamu-Upuri Rītā un kā viņa Dzeramu-Upuri būs tev to sataisīt par Uguni tās saldas Smaržas tam KUNGAM.

8.

Bet otru jēru tāpat sagatavo ap vakara laiku kā pirmo jēru no rīta, kas bija ēdamais upuris, un tāpat kā tam sataisi arī dzeramo upuri klāt kā uguns upuri par patīkamu smaržu יהוה.

9.

Bet uz to Dusešanas-Dienu divi gadskārtigus Jērus kas bez Vainas un divi Kviešu-Miltu Desmitus par Ēdamu-Upuri kas ar Eļji sajaukti līdz ar viņu Dzeramu Upuri.

9.

Bet sabata dienā: divus bez vainas gadu vecus jērus, bet par ēdamo upuri divas desmitdaļas smalku kviešu miltu, kas sajaukti ar eļļu, līdz ar piederīgā dzeramā upura tiesu.

10.

Šis ir tās Dusešanas-Dienas Dedzams-Upurs ikkatrā Dusešanas-Dienā pāri pār to nemitejamu Dedzamu Upuri un viņa DzeramuUpuri.

10.

Šis ir sabata dedzināmais upuris ikvienā sabatā, klāt pie ikdienas dedzināmā upura un tam piederīgā dzeramā upura.

11.

Un jūsu Mēnešu Iesākumos būs jums vienu Dedzamu-Upuri tam KUNGAM upurēt divi Vērsenus no lieliem Lopiem un vienu Aunu un septiņ gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

11.

Un pirmajā mēneša dienā nesiet par dedzināmo upuri יהוה divus jaunus vēršus, aunu un septiņus gadu vecus jērus, kas bez vainas,

12.

un trīs Kviešu-Miltu Desmitus par Ēdamu-Upuri kas ar Eļji sajaukti pie  viena Vērša un divi Kviešu-Miltu Desmitus kas ar Eļji sajaukti pie  viena Auna par Ēdamu-Upuri.

12.

un trīs desmitdaļas ēfas smalku kviešu miltu, kas sajaukti ar eļļu, uz ikvienu vērsi, par ēdamo upuri, bet divas desmitdaļas ēfas smalku kviešu miltu, kas sajaukti ar eļļu, uz ikvienu aunu, par ēdamo upuri;

13.

Un vienu Kviešu-Miltu Desmitu par Ēdamu-Upuri kas ar Eļji sajaukts pie  viena Jēra kas ir viens Dedzams Upurs par saldu Smaržu viens Uguns tam KUNGAM.

13.

un vienu desmitdaļu ēfas smalku kviešu miltu, kas sajaukti ar eļļu, uz ikvienu jēru, par ēdamo upuri; un to visu par dedzināmo upuri par patīkamu smaržu יהוה.

14.

Un viņa Dzerams-Upuris lai ir viens pus Ins pie viena Vērša un ta treša Tiesa no viena Inna Vīna pie viena Auna un viens Inna Cetortnis pie viena Jēra. Šis ir tas Dedzams-Upurs ikkatrā jaunā Mēnesī pēc ta Gada Mēnešiem.

14.

Un viņa dzeramais upuris lai ir pushina vīna uz ikkatru vērsi, trešā daļa hina uz aunu, bet ceturtā daļa hina uz katru jēru. Šāds ir dedzināmais upuris ikkatra gada jaunajā mēnesī.

15.

Un viens Āzis lai sataisīts top par Grēku-Upuri tam KUNGAM pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri līdz ar vienu Dzeramu-Upuri.

15.

Un viens āzis lai tiek sataisīts par grēku upuri יהוה klāt pie pastāvīgā dedzināmā upura, un tas jāsagatavo līdz ar tam piederīgo dzeramo upuri.

16.

Un pirmā Mēnesī cetortāpadesmitā Dienā ir tie Pasa-Svētki tam KUNGAM.

16.

Bet pirmā mēneša četrpadsmitajā dienā ir Pashā svētki יהוה.

17.

Un piektāpadesmitā Dienā ta paša Mēnes ir tie Svētki: septiņ Dienas būs neraudzetas Maizes ēst.

17.

Un šī mēneša piecpadsmitajā dienā tiek šie svētki turēti; septiņas dienas būs ēst neraudzētu maizi.

18.

Pirma Diena lai ir viena svēta Sasaukšana nekādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt.

18.

Pirmajā dienā lai tiek sasaukta svēta sapulce; jums nebūs darīt nekādu darbu,

19.

Bet jums būs vienu Uguni par Dedzamu-Upuri tam KUNGAM upurēt divi Vērsenus no lieliem Lopiem un vienu Aunu ir septiņ gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

19.

bet uguns upurī jums būs upurēt par dedzināmo upuri יהוה divus jaunus vēršus, vienu aunu un septiņus gadu vecus jērus, kas bez vainas; tas lai būtu jūsu pienākums.

20.

Un viņu Ēdamo-Upurs lai ir Kviešu-Milti kas ar Eļji sajaukti trīs Desmiti pie  viena Vērsena un pie  viena Vērsena un pie  viena Auna būs jums divi Desmitus sataisīt.

20.

Un te klāt piederīgais ēdamais upuris lai ir smalkie kviešu milti trīs desmitdaļas ēfas, kas sajaukti ar eļļu, uz ikkatru vērsi, bet divas desmitdaļas miltu jums būs sagatavot uz katru aunu.

21.

Vienu Desmitu būs tev sataisīt pie  ikviena Jēra līdz ar tiem septiņ Jēriem.

21.

Un pa vienai desmitdaļai tev būs sagatavot uz ikvienu no tiem septiņiem jēriem;

22.

Pēc to vienu Āzi par Grēku-Upuri par Salīdzinašanu par jums.

22.

un vienu āzi grēku upurim jums par salīdzināšanu,

23.

Pāri pār to Rīta-Upuri kas par to nemitejamu Dedzamu-Upuri ir būs jums šās Lietas sataisīt.

23.

klāt pie rīta upura, kas ir ikdienas dedzināmais upuris, tas jums ir jāsataisa.

24.

Un tā būs jums ikdienas septiņ Dienas ta Uguns (Upura) Maizi sataisīt par saldu Smaržu tam KUNGAM pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri būs tam sataisitam tapt līdz ar viņa Dzeramu-Upuri.

24.

Un tāpat sagatavojiet ik dienas, visas septiņas dienas, maizi uguns upurim par patīkamu smaržu יהוה; klāt pie ikdienas dedzināmā upura to sagatavojiet līdz ar tā dzeramo upuri.

25.

Un septitā Dienā lai jums viena svēta Sasaukšana ir nekādu Kalpošanas Darbu būs jums darīt.

25.

Un septītajā dienā lai jums ir sasaukta svēta sapulce, nedariet nekādu darbu.

26.

Un taī Dienā to Pirmaju kad jūs vienu jaunu Ēdamu-Upuri tam KUNGAM upurejat pēc jūsu Nedēļām lai jums viena svēta Sasaukšana ir nekādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt.

26.

Un, kad jūs pirmo ražu pienesat, pirmās ražas svētkos, tad, pienesot ēdamos upurus, kas ik mēnešus tiek pienesti יהוה pēc jūsu nedēļu kārtām, turiet sasauktu svētu sapulci; nedariet nekādu darbu.

27.

Tad būs jums tam KUNGAM vienu Dedzamu-Upuri par saldu Smaržu upurēt divi Vērsenus no lieliem Lopiem vienu Aunu septiņ gadskārtigus Jērus.

27.

Un kā dedzināmo upuri par patīkamu smaržu יהוה pienesiet divus jaunus vēršus, vienu aunu, septiņus gadu vecus jērus;

28.

Un viņu Ēdamu-Upuri no Kviešu-Miltiem ar Eļji sajauktiem trīs Desmitus pie viena Vērša divi Desmitus pie viena Auna.

28.

un pie tā kā ēdamo upuri no smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, trīs desmitdaļas uz katru vērsi, divas desmitdaļas uz aunu,

29.

Vienu Desmitu pie viena Jēra līdz ar tiem septiņ Jēriem.

29.

un pa vienai desmitdaļai uz katru no septiņiem jēriem;

30.

Vienu Āzi par Salīdzinašanu par jums.

30.

un vienu āzi jums par salīdzināšanu;

31.

Pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri ar viņa Ēdamu-Upuri būs jums šās Lietas sataisīt tām būs jums bez Vainas būt līdz ar viņu Dzeramu-Upuriem.

31.

piedevām pie kārtējā dedzināmā upura ar tā ēdamo upuri jums būs to sagatavot – tie lai ir dzīvnieki bez vainas – līdz ar tā dzeramiem upuriem.

Nodaļa: Numeri

Birkas: