4. Mozus grāmata 27.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tad pie gāje tās Meitas Celaveada Hevera Dēla Gileada Dēla ta Makira Dēla ta Dēla Manasus starp Manasus Radiem Jāzepa Dēla un šie ir viņa Meitu Vārdi Maēla un Noa un Agla un Milka un Tirca.

1.

Tad pienāca Celofehada meitas; tas bija Hefera dēls, tas Gileāda dēls, tas Mahīra dēls, tas Manases dēls, no Manases, Jāzepa dēla, ciltīm; un viņa meitu vārdi bija Mahlija, Noga, Hagla, Milka un Tirca.

2.

Un tās stāveja priekš Mozus un priekš Ēleazara ta Priestera un priekš tiem Virsniekiem un visas Draudzes priekš tās Saiešanas Telts Durvim un sacija:

2.

Un tās nāca pie Mozus un priestera Ēleāzara un pie vadoņiem un pie visas draudzes Saiešanas telts durvīm un teica:

3.

Mūsu Tēvs ir Tuksnesi nomiris un tas ne ir bijis starpan tās Draudzes kas pret to KUNGU ir sapulcejusies starp tās Korus Draudzes bet Viņš ir savā pašā Noziedzībā nomiris un viņam ne bija Dēli.

3.

"Mūsu tēvs ir nomiris tuksnesī, jebšu tas pats nebija starp sazvērniekiem, kas bija sacēlušies pret יהוה Koraha pulkā, bet viņš ir miris savrup, savu grēku dēļ, un viņam nebija dēlu.

4.

Kapēc tad mūsu Tēva Vārds starp saviem Radiem taptu izdeldēts tādēļ ka tam ne bija ne kāds Dēls Dodiet mums vienu Īpašumu starp mūsu Tēva Brāļiem.

4.

Kāpēc tad lai top izdeldēts mūsu tēva vārds no viņa cilts sarakstiem, tādēļ ka tam nebija dēlu? Dodiet mums visām paliekamu mājvietu mūsu dzimtas vidū pie mūsu tēva brāļiem!"

5.

Un Mozus nese viņu Tiesas Meklešanu tam KUNGAM priekša.

5.

Un Mozus nesa viņu prasību יהוה priekšā.

6.

Tad runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija:

6.

Tad יהוה runāja uz Mozu:

7.

Tās Celaveada Meitas runa pareizi dod viņām vienu Īpašumu starp viņu Tēva Brāļiem un pie šķir viņām sava Tēva Īpašumu.

7.

"Celofehada meitas ir runājušas pareizi; dod viņām paliekamu īpašumu pie viņu tēva brāļiem un liec arī viņu tēva īpašumam pāriet viņu rokās.

8.

Un uz tiem Israēļa Bērniem būs tev runāt un sacīt: Kad kāds mirst kam Dēlu neva tad būs viņa Mantu viņa Meitai pie šķirt.

8.

Bet Israēla bērniem saki un pavēli: ikviens vīrs, kas nomirst un neatstāj dēlu, lai savu mantojuma daļu atstāj savai meitai;

9.

Un kad viņam Meitas neva tad būs jums viņa Mantu viņa Brāļiem dot.

9.

un, ja tam arī meitas nav, tad dodiet viņa mantu viņa brāļiem;

10.

Un ja viņam Brāļa neva tad būs jums viņa Mantu viņa Tēva Brāļiem dot.

10.

un, ja tam arī brāļu nav, tad dodiet viņa īpašumu tā tēva brāļiem;

11.

Ja arīdzan viņam Tēva Brāļa neva tad būs jums viņa Mantu viņa tuvākam Radam dot kas no viņa Rada ir un tam būs to iemantot tas lai ir tiem Israeļa Bērniem par vienu Tiesas Likumu itin kā tas KUNGS Mozum ir pavēlejs.

11.

ja tam arī tēva brāļu nav, tad dodiet viņa mantu viņa tuvākajiem radiem, kas viņam vistuvākie no viņa paša cilts piederīgiem, un tie lai tad manto. Tāds lai ir Israēla bērniem tiesas likums, kā יהוה Mozum bija pavēlējis."

12.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Kāp uz šo Kalnu Abarim un skati to Zemi ko es tiem Israēļa Bērniem devis esmu.

12.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Uzkāp uz šo Abarima kalnu un aplūko zemi, ko Es Israēla bērniem došu.

13.

Kad tu to esi redzejis tad tapsi tu taviem Ļaudim pielikts tā pat arīdzan tu itin kā Ārons tavs Brālis pielikts tapis ir.

13.

Un, kad tu to būsi redzējis, tad arī tu tiksi piepulcināts pie savas tautas saimes, kā Ārons, tavs brālis, jau ir ticis piepulcināts,

14.

Tapēc ka jūs manam Vārdam esat preti turejšies Cinna Tuksnesī iekš tās Draudzes Bāršanas kur jums man bij svētīt pie ta Ūdens priekš viņu Acīm. Šis ir tas Bāršanas Ūdens Kādesā iekš tās Cinna Tuksneses.

14.

tāpēc ka jūs Manai pavēlei esat pretim turējušies Cina tuksnesī, kad draudze bija uzsākusi ķildu, jums Mans Vārds viņiem bija jātur acu priekšā un jādara svēts ar ūdens sagādi viņiem." Tie ir Meribas ūdeņi Kadešā, Cina tuksnesī.

15.

Tad runāja Mozus uz to KUNGU sacidams.

15.

Tad Mozus runāja ar יהוה un sacīja:

16.

Lai tas KUNGS tas Dievs visas Miesas Garu vienu Vīru pār šo Draudzi ieceļ.

16.

"Lai יהוה, visu radīto dzīvību Elohim, ieceļ vienu vīru pār šo draudzi,

17.

Kas viņu Priekšā var iziet un ieiet kas tos izvada un ievada ka ta KUNGA Draudze ne esoti it kā Avis kam Gana nevaid.

17.

kas viņu priekšā var iziet un viņu priekšā ienākt un kas lai tos izvestu ārā un lai ievestu iekšā, ka יהוה draudze nebūtu kā avis bez gana!"

18.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Ņem pie  tevis Jozuu to Nunna Dēlu vienu Vīru iekš ka tas Gars ir un Liec tavu Roku uz viņu.

18.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Ņem Jozuu, Nūna dēlu, vīru, kam ir gars, un liec savu roku uz viņu;

19.

Un ved viņu priekš Ēleazara ta Priestera un priekš visas Draudzes un pavēli viņam priekš viņu Acīm.

19.

un noved to priestera Ēleāzara un visas draudzes priekšā un dod tam savas pavēles viņu klātbūtnē,

20.

Un Liec uz viņu no visas tavas Godibas ka viņam klausa visa to Israēļa Bērnu Draudze.

20.

un piešķir viņam kaut ko no sava diženuma, lai visa Israēla bērnu draudze tam klausa.

21.

Un viņam būs priekš Ēleazara ta Priestera stāvēt tam būs priekš viņu vaicāt pēc tās Urim Tiesas priekš to KUNGU pēc viņa Vārdu būs tiem iziet un pēc viņa Vārdu ieiet viņam un visiem Israēļa Bērniem ar viņu un visai Draudzei.

21.

Un viņš lai nostājas priestera Ēleāzara priekšā, un tas lai izjautā urīmu par viņu יהוה priekšā; pēc tā pavēles lai tie iziet, un pēc tā pavēles lai viņi ienāk – viņš un visi Israēla bērni un visa šī draudze."

22.

Un Mozus darija itin kā tas KUNGS viņam bij pavēlejis jo Viņš ņēme Jozuu un vede viņu Ēleazara ta Priestera un visas Draudzes Priekšā.

22.

Un Mozus darīja, kā יהוה viņam bija pavēlējis; un viņš ataicināja Jozuu un veda viņu priestera Ēleāzara un visas sanākušās draudzes priekšā.

23.

Un Viņš Ūzlike savu Roku uz viņu un pavēleja viņam itin kā tas KUNGS caur Mozu bij runājis.

23.

Un viņš uzlika abas savas rokas uz viņu un pamācīja, kā יהוה bija caur Mozu sacījis.

Nodaļa: Numeri

Birkas: