4. Mozus grāmata 26.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN tas notikās pēc tās Mocibas tad runāja tas KUNGS uz Mozu un uz Ēleazaru Āroņa ta Priestera Dēlu un sacija:

1.

Un notika pēc pārmācības, ka יהוה runāja uz Mozu un Ēleāzaru, priestera Ārona dēlu, sacīdams:

2.

Skaiti visas Draudzes Pulku to Israēļa Bērnu no dividesmits Gadiem un pāri pēc to Namu viņu Tēvu visus kas iekš Israēļa Karā iet var.

2.

"Saskaitiet Israēla bērnu draudzē visus, kas divdesmit gadus veci un vecāki, pēc viņu tēvu namiem, visus, kas Israēlā var iet karapulkos!"

3.

Tad runāja Mozus un Ēleazars tas Priesteris ar tiem iekš Moaba Klajumiem pie  tās Jardaņas pret Jeriku un sacija:

3.

Tad Mozus un priesteris Ēleāzars ar tiem runāja Moāba klajumos pie Jordānas upes iepretī Jērikai, teikdami:

4.

(Lai skaititi top:) kas no dividesmits Gadiem un pāri ir itin kā tas KUNGS Mozum pavēlejis un tiem Israēļa Bērniem kas no Egiptes-Zemes bija izgājuši.

4.

"Lai tiek saskaitīti visi, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kā יהוה Mozum ir pavēlējis." Un Israēla bērni, kas bija iznākuši no Ēģiptes, bija:

5.

Rūbens bija Israēļa Pirmdzimis tie Rūbeņa Dēli bija Anoks no ka ir to Anokiteru Radi; No Pallus ir to Palluiteru Radi.

5.

Rūbens, Israēla pirmdzimtais. Rūbena dēli bija: Hanohs, no kura ir cēlusies Hanoha cilts, un Pallus, no kura ir Pallus cilts.

6.

No Ecronus ir to Ecroniteru Radi no Karmus ir to Karmiteru Radi.

6.

No Hecrona ir Hecrona cilts, un no Karmija ir Karmija cilts.

7.

Šie ir to Rūbeniteru Radi un viņu skaititi bija četrdesmits trīs tūkstoši septiņsimts un trīsdesmit.

7.

Šīs ir rūbeniešu ciltis, un viņu skaits bija četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit vīru.

8.

Un Pallus Dēli bija Ēliabs.

8.

Un Pallus dēls bija Ēliābs.

9.

Un Ēlaiba Dēli bija Nemuēls un Datans un Abirams. Šis Datans un Abirams bija tie Aicinati tās Draudzes kas pret Mozu un Āronu bārās iekš Korus Sapulcinašanas Bārdamies pret to KUNGU.

9.

Un Ēliāba dēli bija: Nemuēls, Datans un Abirāms. Un tie bija tie paši Datans un Abirāms, kas bija draudzes sasaucēji un Koraha pulkā sacēlās pret Mozu un Āronu; tad viņi sacēlās arī pret יהוה.

10.

Un ta Zeme savu Muti atdarija un tos aprīje ar Koru ka tas Pulks nomire kur tas Uguns divisimts un piecdesmits Vīrus aprīje un tie tape par vienu Biedekli.

10.

Un toreiz zeme atdarīja savu muti un tos aprija kopā ar Korahu līdz ar viņa pulku. Toreiz uguns aprija divi simti piecdesmit vīrus, un tie kļuva par biedinājuma zīmi.

11.

Bet tie Korus Dēli ne nomire.

11.

Bet Koraha dēli neizmira.

12.

Zīmeaņa Dēli pēc viņu Radiem: no Nemuēļa ir to Nemuēliteru Radi no Jāmiņa ir to Jāminiteru Radi no Jākiņa ir to Jākiniteru Radi.

12.

Simeona dēli pēc savām ciltīm bija: no Nemuēla ir Nemuēla cilts, no Jamīna ir Jamīna cilts, no Jahīna ir Jahīna cilts,

13.

No Zerus ir to Sierāiteru Radi no Saulus ir to Sauliteru Radi.

13.

no Zeraha ir Zeraha cilts, bet no Saula ir Saula cilts.

14.

Šie ir to Zīmeaniteru Radi dividesmits un divi tūkstoši un divisimts.

14.

Šīs ir simeoniešu ciltis – divdesmit divi tūkstoši divi simti vīru.

15.

Gada Dēli pēc saviem Radiem: no Cevoņa ir to Cevoniteru Radi no Agus ir to Agiteru Radi no Agiterir to Sūniteru Radi.

15.

Gada dēli pēc savām ciltīm: no Cepona ir Cepona cilts, no Hagija ir Hagija cilts, no Šunija ir Šunija cilts,

16.

No Osnus ir to Osniteru Radi no Ērus ir to Ēriteru Radi.

16.

no Oznija ir Oznija cilts, no Ereija ir Ereija cilts,

17.

No aroda ir to Aroditeru Radi.

17.

no Arodija ir Arodija cilts, no Arelija ir Arelija cilts.

18.

Šie ir Gada Dēlu Radi pēc saviem skaititiem četrdesmits tūkstoši un piecsimts.

18.

Un šīs ir Gada dēlu ciltis pēc sava skaita – četrdesmit tūkstoši pieci simti vīru.

19.

Tie Jūda Dēli bija Ģers un Onans bet Ģers un Onans nomire iekš tās Kanāna Zemes.

19.

Jūdas dēli bija: Gers un Onans, bet Gers un Onans jau nomira Kānaāna zemē.

20.

Tad bija Jūda Bērni pēc saviem Radiem: no Sēlus to Zielaniteru Radi no Pierec to Pie reciteru Radi no Zerus to Zierēiteru Radi.

20.

Un tādēļ Jūdas dēli bija pēc savām ciltīm: no Šelaha – šelahiēliešu cilts, no Pereca  – pereciešu cilts, no Zeraha – zerahiešu cilts.

21.

Un Pie reca Dēli bija Hecrons no ta ir to Ecroniteru Radi no Amuļa ir to Amuliteru Radi.

21.

Un Pereca dēli bija: Hecrons, no tā ir Hecrona cilts, Hamuls, no tā ir hamuliešu cilts.

22.

Šie ir Jūda Radi pēc saviem skaititiem septiņdesmit un seš tūkstoši un piecsimts.

22.

Šīs ir Jūdas ciltis pēc to skaita – septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti vīru.

23.

Īsašara Dēli pēc saviem Radiem bija Tolus no ta ir to Tolāiteru Radi no Pūvus ir to Pūvaniteru Radi.

23.

Un Isašara dēli pēc to ciltīm bija: Tola, no tā ir tolajiešu cilts, Pūva, no tā ir pūviešu cilts,

24.

No Jāšuba ir to Jāšubiteru Radi no Simroņa ir to Simroniteru Radi.

24.

Jašubs, no tā ir jašubiešu cilts, no Šimrona ir šimroniešu cilts.

25.

Šie ir Īsašara Radi pēc saviem skaititiem sešdesmits un četr tūkstoši un trīssimts.

25.

Šīs ir Isašara ciltis pēc to skaita – sešdesmit četri tūkstoši trīs simti vīru.

26.

Sebulaņa Dēli pēc saviem Radiem bija Siereds no ta ir to Sarditeru Radi no Ēloņa ir to Ēloniteru Radi no Jaleēļa ir to Jaleēliteru Radi.

26.

Zebulona dēli pēc to piederības pie ciltīm: Sereds, no tā ir Sereda cilts, Elons, no tā ir Elona cilts, Jahleēls, no tā ir Jahleēla cilts.

27.

Šie ir to Sebulaniteru Radi pēc saviem skaititiem sešdesmits tūkstoši un piecsimts.

27.

Šīs ir Zebulona ciltis pēc to skaita – sešdesmit tūkstoši pieci simti vīru.

28.

Jāzepa Dēli pēc saviem Radiem bija Manasus un Evrāims.

28.

Un Jāzepa dēli pēc savām ciltīm bija: Manase un Efraims.

29.

Manasus Dēli bija Makirs no ta ir to Makiriteru Radi un Makirs dzemdinaja to Ģileadu no Ģileada ir to Ģileaditeru Radi.

29.

Bet Manases dēli bija: Mahīrs, no tā ir mahīriešu cilts, un Mahīrs dzemdināja Gileādu; no Gileāda ir cēlusies gileādiešu cilts.

30.

Šie ir Ģileada Dēli Jēzers no ta ir to Jēzeriteru Radi Kēleks no ta ir to Kēlekiteru Radi.

30.

Šie ir Gileāda dēli: Jeēzers, no tā ir Jeēzera cilts, Heleks, no tā ir helkītiešu cilts,

31.

Un no Asriēļa ir to Asriēliteru Radi no Siķema ir to Siķemiteru Radi.

31.

no Asriēla ir Asriēla cilts, no Sihema ir sihemiešu cilts,

32.

Un no Smida ir to Smiditeru Radi un no Hevera ir to Heveriteru Radi.

32.

no Šemida ir Šemida cilts, no Hefera ir Hefera cilts.

33.

Bet Celaveadam Hevera Dēlam ne bija Dēli bet Meitas un Celaveada Meitu Vārdi bija Maēla un Noa Agla Milka un Tirca.

33.

Bet Celofehadam, Hefera dēlam, nebija dēlu, bet tikai meitas, un Celofehada meitu vārdi bija Mahlija, Noga, Hagla, Milka un Tirca.

34.

Šie ir Manasus Radi un viņu skaititi piecdesmits un divi tūkstoši un septiņsimts.

34.

Šīs ir Manases ciltis pēc to skaita – piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti vīru.

35.

Šie ir Ēvrēima Bērni pēc saviem Radiem no Sūtelus ir to Sūtelāiteru Radi no Bēkera to Bēkeriteru Radi no Taāna to Taāniteru Radi.

35.

Un šie ir Efraima dēli pēc viņu ciltīm: no Šūtelaha ir šūtelahiešu cilts, no Behera ir beheriešu cilts, no Tahana ir tahaniešu cilts.

36.

Un šie ir Sūteļa Dēli no Ēraņa ir to Ēraniteru Radi.

36.

Un šie ir Šūtelaha dēli: Erans, no tā ir Erana cilts.

37.

Šie ir Evrāima Dēla Radi pēc saviem skatitiem trīsdesmit divi tūkstoši un piecsimts šie ir Jāzepa Dēli pēc saviem Radiem.

37.

Šīs ir Efraima dēlu ciltis pēc to skaita – trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti vīru. Tie ir Jāzepa pēcnācēji pēc savām ciltīm.

38.

Benjamiņa Dēli pēc saviem Radiem no Bēlus ir to Bēlāiteru Radi no Asbeļa to Asbeliteru no Akirus to Akiremiteru Radi.

38.

Benjamīna dēli pēc savām ciltīm sadalās: no Bela ir Bela cilts, no Ašbela ir ašbeliešu cilts, no Ahirāma ir Ahirāma cilts,

39.

No Sūpus to Sūpamiteru Radi un Ūpus to Ūpamiteru Radi.

39.

no Šepupāma ir Šepupāma cilts, no Hūpāma ir Hūpāma cilts.

40.

Un Bēlus Dēli bija Ards un Noemans no ta ir to Arditeru Radi no Naemaņa ir to Naemaniteru Radi.

40.

Un Belas dēli bija: Ards un Naamans; no Arda ir ardiešu cilts, no Naamana ir Naamana cilts.

41.

Šie ir Benjamiņa Dēli pēc saviem Radiem un viņu skaititi bija četrdesmits piec tūkstoši un sešsimts.

41.

Šie ir Benjamīna dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti vīru.

42.

Šie ir Danna Dēli pēc saviem Radiem no Suama ir to Suamiteru Radi.

42.

Un šie ir Dana dēli pēc savām ciltīm: Šuhāms, no tā ir šuhāmītu cilts.

43.

Šie ir Danna Radi pēc saviem Radiem visi Suamiteru Radi pēc saviem skaititiem sešdesmits četr tūkstoši un četrdesmit.

43.

Tās ir Dana ciltis pēc savām ciltīm. Visu Šuhāma dēlu pēc viņu skaita ir sešdesmit četri tūkstoši četri simti vīru.

44.

Ašera Dēli pēc saviem Radiem no Jemna ir to Jemniteru Radi no Jesvus ir to Jesviteru Radi no Brins ir to Brīteru Radi.

44.

Ašera dēli pēc savām ciltīm bija: Jimna, no tā ir Jimnas cilts, no Jišvija ir Jišvija cilts, no Berijas ir Berijas cilts.

45.

No Brins Bērniem no Hebera ir to Heberiteru Radi no Melkiēļa ir to Melkiēliteru Radi.

45.

Berijas dēli bija: Hebers, no tā ir heberiešu cilts, no Malkiēla ir Malkiēla cilts.

46.

Un tās Ašera Meitas Vārds bija Sāra.

46.

Un Ašera meitas vārds bija Sāra.

47.

Šie ir Ašera Bērnu Radi pēc saviem skaititiem piecdesmits trīs tūkstoši un četrdesmit.

47.

Šīs ir Ašera dēlu ciltis pēc to skaita – piecdesmit trīs tūkstoši četri simti vīru.

48.

Navtaļa Dēli pēc saviem Radiem no Jaēcieļa ir to Jaēcieliteru Radi no Gunus ir to Guniteru Radi.

48.

Un Naftaļa dēli pēc savām ciltīm bija: no Jahceēla ir Jahceēla cilts, no Gunija ir Gunija cilts,

49.

No Jecera ir to Jeceriteru Radi no Sillema ir to Sillemiteru Radi.

49.

no Jecera ir Jecera cilts, no Šilema ir Šilema cilts.

50.

Šie ir Navtaļa Radi pēc saviem Radiem un viņu skaititi bija četrdesmits piec tūkstoši un četrdesmit.

50.

Šie ir Naftaļa dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši četri simti vīru.

51.

Šie ir Israēļa Bērnu skaititi sešreizi simts tūkstoši viens tūkstots septiņsimts un trīsdesmit.

51.

Šie ir visi Israēla bērni – kopskaitā seši simti viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit vīru.

52.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

52.

Un יהוה runāja uz Mozu:

53.

Šiem lai ta Zeme izdalita top par Īpašumu pēc to Vārdo Pulku.

53.

"Šiem te lai tiek zeme sadalīta par īpašumu – pēc viņu vārdu skaita.

54.

Tiem kas daudz ir būs tev viņu Īpašumu vairot un tiem kas mazāk ir būs mazāki par Īpašumu dot ikvienam pēc to Pulku savu skaititu lai top tas Īpašums dots.

54.

Kuru ir vairāk, to īpašums lai ir lielāks, bet, kuru ir mazāk, to īpašums arī lai ir mazāks; pēc to skaita ikvienam lai tiek īpašums piešķirts.

55.

Tomēr lai ta Zeme caur sevisku Meslošanu izdalita top pēc tiem Vārdiem viņu Tēvu Ciltu būs tiem iemantot.

55.

Bet zeme lai tiek sadalīta tikai ar meslu, pēc savu tēvu vārdiem lai viņi iegūst savu īpašumu;

56.

Pēc tās Meslošanas Rādišanu lai ikviens Īpašums dalīts top starp Daudziem un Maziem.

56.

zeme lai tiek sadalīta meslu kārtībā starp lielākām un starp mazākām ciltīm."

57.

Šie nu ir tie skaititi Leviti pēc saviem Radiem no Geršoņa it to Geršoniteru Radi no Kehata ir to Kehata Radi no Merara ir to Merariteru Radi.

57.

Šie ir saskaitītie levīti pēc savām ciltīm: no Geršona ir cēlusies Geršona cilts, no Kehata ir Kehata cilts, no Merārija ir Merārija cilts.

58.

Šie ir Levja Radi. To Libniteru Radi to Ēbroniteru Radi to Maēliteru Radi to Musiteru Radi to Koraiteru Radi.

58.

Šīs ir Levija ciltis: Libnija cilts, Hebrona cilts, Mahelija cilts, Mušija cilts, Koraha cilts. Un Kehats dzemdināja Amrāmu.

59.

Un Kehats dzemdinaja Amramu un Amrama Sievas Vārds bija Jokebete Levja Meita kas Levjam Egiptes-Zemē dzimusi un ši dzemdeja Amramam to Āronu un to Mozu un Mirjami viņa Māsu.

59.

Un Amrāma sievas vārds bija Johebeta, Levija meita, kas Levijam bija piedzimusi Ēģiptē; tā dzemdēja Amrāmam Āronu un Mozu un Mirjamu, viņu māsu.

60.

Un Āroņam dzime Nadabs un Abijus Ēleazars un Itamars.

60.

Un Āronam tika dzemdēti: Nadabs un Abijs, Ēleāzars un Itamārs.

61.

Bet Nadabs un Abijus bija nomiruši kad tie svešu Uguni priekš to KUNGU pienese.

61.

Bet Nadabs un Abijs nomira, kad tie pienesa svešu uguni יהוה.

62.

Un viņu skaititi bija dividesmits trīs tūkstoši visi Vīriški vienu Mēnesi un pāri veci jo tie ne tape skaititi pie tiem Israēļa Bērniem tapēc ka tiem ne kāda Daliba starp tiem Israēļa Bērniem tape dota.

62.

Un viņu visu skaits bija divdesmit trīs tūkstoši, visi, kas vīriešu kārtas, ieskaitot mēnesi vecus un vecākus; viņus nepieskaitīja Israēla bērniem, jo tiem netika dots nekāds īpašums Israēla bērnu vidū.

63.

Šie ir tie skaititi no Mozus un Ēleazara ta Priestera kas tos Israēļa Bērnus iekš Moaba Klajumiem skaitija pie  tās Jardaņas pret Jeriku.

63.

Šie ir tie, ko saskaitīja Mozus un priesteris Ēleāzars, kad tie skaitīja visus Israēla bērnus Moāba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai.

64.

Un Starp tiem ne bija ne viens no tiem no Mozus un Āroņa ta Priestera skaititiem kad tie tos Israēļa Bērnus iekš tās Tuksneses Sināi skaitijuši.

64.

Un starp tiem nebija neviena vienīga vīra no to skaita, ko Mozus un priesteris Ārons bija skaitījuši Sinaja tuksnesī.

65.

Jo tas KUNGS bija uz tiem sacijis? Tie mirtin mirs Tuksnesi un no tiem ne bija ne viens atlicis kā Kālebs Jevuņa Dēls un Jozuus Nunna Dēls.

65.

Jo יהוה tiem bija sacījis: "Tie mirtin mirs tuksnesī!" Un no tiem arī neviens vairs nebija atlicies kā vienīgi Kālebs, Jefunnas dēls, un Jozua, Nūna dēls.

Nodaļa: Numeri

Birkas: