1. Mozus grāmata 46. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN Israēls aizgāje ar visu kas tam piederēja un nāce uz Beršabu un upureja Upurus sava Tēva Īzāka Dievam.

1.

Un Israēls devās ceļā ar visu, kas tam bija, un nonāca Bēršebā; un viņš upurēja kaujamos upurus sava tēva Īzāka Elohim.

2.

Un Dievs runāja ar Israēlu Nakti Rādišanā un sacija: Jēkabs Jēkabs un tas sacija: Redz še es esmu.

2.

Un Elohim runāja ar Israēlu parādībā naktī un sauca: "Jēkab, Jēkab!" Un viņš teica: "Te es esmu."

3.

Tad sacija Viņš: es esmu tava Tēva Dievs ne bīties uz Egipti noiet jo es tev tur celšu par lielu Ļaužo Pulku.

3.

Un Viņš sacīja: "Es esmu El, tava tēva Elohim, nebīsties noiet uz Ēģipti, jo Es tevi darīšu par lielu tautu.

4.

Es noiešu ar tev uz Egiptes-Zemi un vedišu tev vedin atkaļ uz augšu un Jāzepam būs savu Roku uz tavām Acīm likt.

4.

Un Es iešu kopā ar tevi uz Ēģipti, un Es tevi atkal vezdams atvedīšu atpakaļ, un Jāzeps ar savu roku aizspiedīs tavas acis."

5.

Tad cēlēs Jēkabs no Bēšabas un Israēļa Bērni vede Jēkabu savu Tēvu un savus Bērniņus un savas Sievas uz Ratiem ko Varaus bij sūtijis viņu vest.

5.

Tad Jēkabs cēlās no Bēršebas, un Israēla bērni veda Jēkabu, savu tēvu, un savus mazos bērnus un savas sievas ratos, kurus faraons bija sūtījis, lai tos atvestu.

6.

Un tie ņēme savus Lopus un savu Mantu ko tie Kanāna Zemē bij sagādajši un nāce uz Egiptes-Zemi Jēkabs un viss viņa Dzimums ar viņu.

6.

Un tie paņēma savus ganāmpulkus un savu mantību, ko tie Kānaāna zemē bija ieguvuši, un tie devās uz Ēģipti – Jēkabs ar saviem pēcnācējiem.

7.

Viņa Dēli un viņa Dēlo Dēli ar viņu viņa Meitas un viņa Dēlo Meitas un viss viņa Dzimums to vede Viņš ar sevim uz Egiptes-Zemi.

7.

Viņa dēli un viņa dēlu dēli bija kopā ar viņu, arī viņa meitas un viņa mazmeitas, un viss viņa dzimums. Viņš tos veda sev līdzi uz Ēģipti.

8.

Un šie ir Israēļa Dēlu Vārdi kas uz Egiptes-Zemi nāce Jēkabs un viņa Dēli. Rūbens Jēkaba Pirmdzimtajs.

8.

Un šie ir Israēla bērnu vārdi, kas pārcēlās uz Ēģipti, Jēkabs un viņa dēli: Rūbens, Jēkaba pirmdzimtais.

9.

Un Rūbena Dēli: Anoks un Pallus un Ercons un Karmus.

9.

Rūbena dēli: Hanohs, Pallus, Hecrons un Karmijs.

10.

Un Zīmeana Dēli: Jemuels un Jamins un Ohds un Jakins un Coars un Sauls vienas Kananitera Sievas Dēls.

10.

Simeona dēli: Jemuēls, Jamīns, Ohads, Jahīns un Cohars un kānaānietes dēls Sauls.

11.

Un Levis Dēli: Geršons Kāhāts un Merarus.

11.

Levija dēli: Geršons, Kohats un Merārijs.

12.

Un Jūda Dēli: Gers un Onans un Selus. Pierec un Zerus un Gers un Onans bija nomiruši Kanāna Zemē un Pierec Dēli bija Hecrons un Amuls.

12.

Jūdas dēli: Gers, Onans, Šela, Perecs un Zerahs, bet Gers un Onans nomira Kānaānā. Bet Pereca dēli bija: Hecrons un Hamuls.

13.

Un Isašara Dēli: Tolus un Puos un Jobs un Semrons.

13.

Isašara dēli: Tola, Pūva, Jobs un Šimrons.

14.

Un Sebulona Dēli: Sereds un Elons un Jalēls.

14.

Zebulona dēli: Sereds, Elons un Jahleēls.

15.

Šie ir Leas Dēli ko ta Jēkabam ir dzemdejsi iekš Mezopotamijas ar Dinu viņas Meitu visas viņa Dēlu un viņa Meitu Dvēseles bija trīsdesmit un trīs.

15.

Šie ir Leas bērni, kurus tā dzemdēja Jēkabam, Mezopotāmijā esot, kā arī meita Dīna; visi viņa dēli un viņa meitas; kopā trīsdesmit trīs dzīvas dvēseles.

16.

Un Gada Dēli: Civions un Agajus Sumus Ecbons Erus un Arodus un Arelus.

16.

Gada dēli: Cipons, Hagijs, Šunijs, Ecbons, Herijs, Arodijs un Arelijs.

17.

Un Ašera Dēli: Jemnus un Jišvus un Iišvi un Brius un Sera viņu Māsa. Un Brius Dēli Ebers un Malkiēls.

17.

Un Ašera dēli: Jimna un Jišva, Jišvijs, Berija, kā arī Sāra, to māsa. Un Berijas dēli: Hebers un Malkiēls.

18.

Šie ir Silpas Bērni ko Lābans Leai savai Meitai bij devis un ta dzemdeja Jēkabam šās sešpadesmits Dvēseles.

18.

Tie ir Zilfas dēli, kuru Lābans bija devis savai meitai Leai. Viņa dzemdēja Jēkabam sešpadsmit dvēseles.

19.

Raēles Jēkaba Sievas Dēli bija: Jāzeps un Benjamins.

19.

Jēkaba sievas Rahēles dēli: Jāzeps un Benjamīns.

20.

Un Jāzepam dzime Egiptes-Zemē Manasus un Evraims ko viņam dzemdeja Asnata Potivera ta augsta KUNGA Meita no Ona.

20.

Un Jāzepam Ēģiptes zemē dzima dēli: Manase un Efraims. Tie piedzima no Onas priestera Potifara meitas Asnātes.

21.

Un Benjamina Dēli: Belus un Bekers un Ašbels Gerus un Naāmans Ekius un Ros Mupims un Upims un Ards.

21.

Benjamīna dēli: Bela, Bekers, Ašbels, Gera, Naamans, Ēhijs, Rošs, Mupims, Hupims un Ards.

22.

Šie ir Raēles Dēli kas Jēkabam ir pie dzimuši visi kopā četrpadesmits Dvēseles.

22.

Tie ir Rahēles bērni, kurus tā dzemdēja Jēkabam, kopā četrpadsmit dvēseles.

23.

Dana Dēli: Hušims.

23.

Dana dēls bija Hušims.

24.

Un Navtaļa Dēli: Jaceēls un Gunus un Jecers un Sillems.

24.

Naftaļa dēli: Jahceēls, Gunijs, Jecers un Šilems.

25.

Šie ir Billas Dēli ko Lābans savai Meitai Raēlei deva un ta dzemdeja šos Jēkabam visi kopā bija septiņ Dvēseles.

25.

Tie ir Bilhas dēli, kuru Lābans bija devis savai meitai Rahēlei, un tā dzemdēja tos Jēkabam, kopā septiņas dvēseles.

26.

Visas Dvēseles kas ar Jēkabu uz Egiptes-Zemi nāce is viņa Gurniem cēlušas bez Jēkaba Dēlu Sievām visas Dvēseles sešdesmits un seš.

26.

Un visi, kas kopā ar Jēkabu pārcēlās uz Ēģipti; Jēkaba pēcnācēji, viņa dēlu sievas atskaitot, pavisam bija sešdesmit sešas dvēseles.

27.

Un Jāzepa Dēli: kas viņam Egiptes-Zemē dzimuši bija divi Dvēseles visas Dvēseles Jēkaba Namā kas uz Egiptes-Zemi nāce bija septiņdesmit.

27.

Un Jāzepa dēli, kas viņam dzima Ēģiptē, bija divas dvēseles. Un visa Jēkaba nama dvēseļu skaits, kas nogāja uz Ēģipti, bija septiņdesmit.

28.

Un Viņš sūtija Jūdu savā Priekšā pie Jāzepa ka tas priekš viņa tam ierāditu Gošena Zemi un tie nāce Gošena Zemē.

28.

Bet Jūdu viņš sūtīja savā priekšā pie Jāzepa, lai saņemtu norādītās vietas Gošenē pirms viņa ierašanās. Kad viņi nonāca Gošenē,

29.

Tad iejūdze Jāzeps savus Ratus un gāje savam Tēvam Israēlam preti uz Gošenu un viņu ieraudzijis metēs tas apkārt viņa Kaklu un raudaja ilgi pie viņa Kakla.

29.

tad Jāzeps lika sagatavot pajūgu un devās Israēlam pretī uz Gošeni. To ieraudzījis, tas krita viņam ap kaklu un ilgi raudāja pie viņa krūts.

30.

Un Israēls sacija uz Jāzepu: Nu man labprāt gribās mirt pēc ka es tavu Vaigu esmu redzejs ka tu vēl dzīvs esi.

30.

Un Israēls sacīja Jāzepam: "Tagad labprāt gribu mirt, jo esmu tevi redzējis un zinu, ka tu vēl esi dzīvs."

31.

Un Jāzeps sacija uz saviem Brāļiem un uz sava Tēva Namu: Es noiešu un pasacišu Varaum un sacišu uz to: Mani Brāļi un mana Tēva Nams kas iekš Kanāna Zemes bija ir pie man nākuši.

31.

Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem un sava tēva saimei: "Es iešu un paziņošu faraonam: mani brāļi un mans tēvs, kas mita Kānaāna zemē, ir atnākuši pie manis.

32.

Un tie Vīri ir Avju-Gani jo tie ir Vīri kas ar Lopiem tiņās un tiem ir savi sīki Lopi un savi Vērši un viss kas tiem pieder ir tie atveduši.

32.

Un tie vīri ir avju gani; viņi ir ļaudis ar ganāmpulkiem un ir atveduši savus sīklopus un savus liellopus un visu, kas tiem pieder.

33.

Kad nu Varaus jūs aicinās un jautās kas ir jūsu Amats?

33.

Kad nu faraons jūs liks saukt un prasīs: kāda ir jūsu nodarbošanās, -

34.

Tad sakajt: tavi Kalpi ir Vīri kas ar Lopiem tiņās no mazenes līdz šim tik lab mēs kā mūsu Tēvi tādēļ ka jūs varat Gošena Zemē mist Jo tiem Egipteriem bija visi Lopu-Gani par Negantibu.

34.

tad atbildiet: tavi kalpi no mazām dienām ir lopkopji, mēs un arī mūsu tēvi, līdz šai dienai, – lai jūs varētu dzīvot Gošenē, jo ēģiptiešiem avju gani ir nicināmi."

Nodaļa: Genesis

Birkas: