1. Mozus grāmata 41. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Bet pēc divi Gadiem redzeja Varaus Sapni un raugi tas stāveja Upes Malā.

1.

Pēc divi gadiem faraonam bija sapnis: viņš stāvēja upes grīvā.

2.

Un redzi no tās Upes uzkāpe septiņas Govis ar krāšnu Ģīmi un treknām Miesām un tās barojās Niedrās.

2.

Un no upes grīvas izkāpa septiņas govis, skaista izskata un jo treknām miesām. Un viņas ganījās meldros.

3.

Un raugi septiņ citas Govis uzkāpe pēc šām no tās Upes ar nejauku Ģīmi un liesām Miesām un pie stājās pie tām citām Govīm Upes Malā.

3.

Un pēc tam atkal izkāpa septiņas citas govis no upes, nejauka izskata un jo liesām miesām, un nostājās blakus pirmajām govīm upes malā.

4.

Un tās Govis kas tik nejauki izlūkojās un no Miesām liesas bija ierīja tās septiņ Govis kam krāsnis Ģīmis bija un treknas tad atmodās Varaus.

4.

Un govis, kurām bija nejauks izskats un kuras bija liesām miesām, aprija tās septiņas treknām miesām un skaista izskata govis. Un faraons pamodās.

5.

Pēc aizmige Viņš atkaļ un sapņoja otrkārt un raugi septiņ Vārpas auge uz vienu Stiebru briedušas un diženas.

5.

Un viņš atkal iemiga un redzēja otru sapni: un redzi, septiņas vārpas auga uz viena stiebra, brangas un skaistas.

6.

Un raugi septiņ tievas un no Austriņa nodegušas Vārpas radās pēc tām.

6.

Un tad atkal radās septiņas plānas vārpas, kas bija austreņa kaltētas.

7.

Un tās tievas Vārpas ierīje tās septiņ briedušas un pilnas Vārpas tad atmodās Varaus un redzi tas bija Sapnis.

7.

Un plānās vārpas aprija septiņas brangās un pilnās vārpas. Un faraons atmodās un saprata, ka tas bija sapnis.

8.

Un tas notike Rītā tad bija tas bēdigs savā Garā un sūtija un aicinaja visus Egipteru-Zīlniekus un visus Gudrus kas tur bija un Varaus teice tiem savus Sapņus bet ne viens bija kas tos Varaum izstāstitu.

8.

Un no rīta viņš bija satraukts savā garā un lika saaicināt visus Ēģiptes zīlniekus un visus gudros vīrus. Un faraons izstāstīja viņiem savu sapni, bet nebija neviena, kas to varētu izskaidrot.

9.

Tad runāja tas Dzēriena-Devejo Virsnieks uz Varau un sacija: Es atminos šodien manas Noziedzības;

9.

Tad galvenais dzērienu devējs bilda faraonam, sacīdams: "Šodien man jāpiemin mans grēks.

10.

Kad Varaus bij apdusmojies pret saviem Kalpiem un like man ta Aumeistera Namā Cietumā man un to Maizes-Cepējo Virsnieku.

10.

Faraons reiz bija apskaities uz saviem kalpiem, un viņš iemeta mani cietumā sardzes virsnieka namā, mani un galveno maizes cepēju.

11.

Un mums bij vienā Naktī Sapnis ikvienam savāds Sapnis savadi izstāstams.

11.

Un mēs vienā naktī redzējām sapņus: es un viņš, mēs sapņojām, un ikvienam sapnim bija savs saturs.

12.

Un tur bija pie  mums viens Ēbreiskis Jauneklis ta Aumeistera Kalps un mēs pasacijam tam tos un Viņš izstāstija mums savus Sapņus ikvienam izstāstija tas to pēc savu Sapnošanu.

12.

Un tur kopā ar mums bija ebreju jauneklis, sardzes priekšnieka kalps, tam mēs visu izstāstījām, un viņš mums izskaidroja mūsu sapņus, ko bijām sapņojuši, pateikdams katram viņa sapņa nozīmi.

13.

Un ta pat kā tas mums ir izstāstijis ir tas noticis man ir Viņš atkaļ manā Vietā iecēlis un viņu ir Viņš pakāris.

13.

Un, kā viņš tos bija izskaidrojis, tā arī notika: mani iecēla manā amatā, bet viņu pakāra."

14.

Tad sūtija Varaus un aicinaja Jāzepu un tie like to ātri no Bedres iziet un Viņš apcirpās un apvilke citas Drēbes un nāce pie Varaus.

14.

Un faraons lika ataicināt Jāzepu un lika tam steigšus atstāt cietumu. Un tas noskuvās, apmainīja savas drēbes un nāca pie faraona.

15.

Tad sacija Varaus uz Jāzepu: Es esmu Sapni redzejis un ne viens ir kas to izstāsta bet es esmu no tevim dzirdejis sakam kad tu vienu Sapni dzirdi to tu varus izstāstīt.

15.

Un faraons sacīja Jāzepam: "Es redzēju sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrotu, un tad es dzirdēju par tevi sakām, ka tev tikai jādzirdot sapnis, lai to izskaidrotu."

16.

Un Jāzeps atbildeja Varaum un sacija: tas ne stāv pie  man Dievs sludinās Varaum visu Labu.

16.

Un Jāzeps atbildēja faraonam: "Tas nav manā varā, bet Elohim to var atklāt faraonam."

17.

Un Varaus sacija uz Jāzepu: Redz es stāveju Sapnī Upes Malā.

17.

Tad faraons sacīja Jāzepam: "Es sapņoju, ka stāvu upes malā.

18.

Un redzi tur uzkāpe no tās Upes septiņ treknas Govis no Miesām un izlūkojās krāsni un barojās Niedrās.

18.

Un redzi, no upes grīvas izkāpa septiņas treknām miesām un skaista izskata govis un ganījās meldros.

19.

Un redzi septiņ citas Govis uzkāpe pēc tām liesas un ļoti nejaukas un ar sakaltušām Miesām es neesmu tik nejaukas kā šās visā Egiptes-Zemē redzejis.

19.

Un tad septiņas citas govis izkāpa pēc tām, un tās bija liesas un ļoti neglīta izskata, un kaulainas, un es tādas nebiju redzējis visā Ēģiptes zemē, tik vājas tās bija.

20.

Un tās sakaltušas un nejaukas Govis ierīja tās septiņ pirmas treknas Govis.

20.

Un kaulainās neglītās govis aprija iepriekšējās treknās govis.

21.

Un kad tās bija no viņiem ierītas ne vareja pazīt ka tie viņiem Kuņģos bija un tie izlūkojās nejauki tā pat kā pirmak: tad es atmodos.

21.

Un tās nonāca viņu iekšās, bet nevarēja manīt, ka tās bija nonākušas viņu iekšās, jo viņu izskats bija tikpat neglīts kā iepriekš. Un es pamodos.

22.

Pēc to redzeju es savā Sapnī un raugi septiņ Vārpas izauge no vienu Stiebri pilnas un diženas.

22.

Un es atkal redzēju sapni: lūk, septiņas vārpas pacēlās no viena stiebra, pilnas un skaistas.

23.

Un raugi septiņ sakaltušas tievas un no Austriņa sadegušas Vārpas isplauka pēc tām.

23.

Un redzi, septiņas izkaltušas, plānas un austreņa kaltētas vārpas auga aiz tām.

24.

Un tās septiņ tievas Vārpas ierīje tās septiņ diženas Vārpas un es esmu to tiem Zīlniekiem sacijis bet ne viens ir kas to var izstāstīt.

24.

Un plānās vārpas aprija septiņas brangās vārpas. Es sapņus izstāstīju zīlniekiem, bet nebija, kas man pateiktu, ko tie nozīmē."

25.

Tad sacija Jāzeps uz Varau: Tas Sapnis Varaus ir vienāds Dievs ir Varaum zinamu darijis ko tas apņēmies darīt.

25.

Tad Jāzeps sacīja faraonam: "Abi faraona sapņi ir viens un tas pats: Elohim ir darījis zināmu, ko Viņš faraonam darīs.

26.

Tās septiņ krāsnas Govis ir septiņ Gadi un tās septiņ diženas Vārpas ir septiņ Gadi tas Sapnis ir vienāds.

26.

Septiņas brangās govis ir septiņi gadi, un septiņas glītās vārpas arī ir septiņi gadi; tas ir viens sapnis.

27.

Un tās septiņ sakaltušas un nejaukas Govis kas pēc tām uzkāpe ir septiņ Gadi un tās septiņ tievas un no Austriņa nodegušas Vārpas būs septiņ Bada Gadi.

27.

Un septiņas kaulainās un neglītās govis, kas iznāca pēc viņām, ir septiņi gadi, un septiņas plānās un austreņa kaltētās vārpas arī ir septiņi gadi, bada gadi.

28.

Šis ir tas Vārds ko es uz Varau runājis esmu Dievs ir Varaum parādijis ko Viņš ir apņēmies.

28.

Šis ir tas, par ko es sacīju faraonam: Elohim ir atklājis faraonam, ko Viņš darīs.

29.

Redzi septiņ it augligi Gadi nāks pār visu Egiptes-Zemi.

29.

Redzi, nāks septiņi gadi, kuros liela pārticība būs Ēģiptes zemē.

30.

Bet pēc tiem nāks septiņ Bada-Gadi tad taps tas Suitums Egiptes-Zemē aizmirsts un tas Bads Bads klaiji apēdīs to Zemi.

30.

Un tad nāks septiņi bada gadi pēc tiem, un tad aizmirsīs visu pārticību Ēģiptes zemē, jo bads aprīs zemi.

31.

Un tas Suitums ne taps noprasts taī Zemē priekš ta Pēcnākama Bada jo tas būs pārlieku grūts.

31.

Un netiks vairs pieminēta pārticība tanī zemē bada dēļ, kas sekos, jo tas būs ļoti smags.

32.

Un par to ka tas Sapnis Varaum divireizi ir rādījies tas ir tapēc ka Dievs to stipri apņēmies un Dievs steidzās to darīt.

32.

Un, ka sapnis divreiz ir rādījies faraonam, ir tāpēc, ka Elohim tā lēmis un steigsies to arī piepildīt.

33.

Un lai Varaus lūko pēc vienu sapratigu un gudru Vīru un ieceļ to pār Egiptes-Zemi.

33.

Un tagad lai faraons izrauga uzticamu un gudru vīru, to lai viņš ieceļ pār visu Ēģiptes zemi.

34.

Lai Varaus tā dara un ieceļ Uzraugus pār to Zemi un ņem to piektu Tiesu no Egiptes-Zemes iekš tiem septiņ bagātiem Gadiem un lai tie sakrāj visadu Baribu pār šiem nākamiem augligiem Gadiem.

34.

Lai faraons tā dara un lai ieceļ uzraugus pār zemi, kas lai ņem piekto daļu septiņos pārticības gados.

35.

Un lai tie Labibu saber apakš Varaus Rokas par Ēdienu iekš Pilsātiem un to paglabo.

35.

Un tie lai sakrāj visu maizes labību šinīs labajos gados un lai liek sabērt labību faraona virsuzraudzībā kā pārtiku pilsētās, lai tā tiktu saglabāta.

36.

Tad būs Bariba tai Zemei par Padomu kamēr tie septiņ Bada-Gadi Egiptes Zemē ir ka ta Zeme no Bada ne top izdeldeta.

36.

Un šī pārtika būs zemei par krājumu septiņiem bada gadiem, kādi pēc tam nāks Ēģiptes zemē. Tā zeme no bada netiks izpostīta."

37.

Un ši Valoda patike Varaum un visiem viņa Kalpiem.

37.

Un šie vārdi ļoti labi patika faraonam un viņa kalpiem.

38.

Tad Varaus sacija uz saviem Kalpiem: Kur mēs atrastum tādu Vīru iekš ka tas Dieva Gars ir?

38.

Un faraons sacīja saviem kalpiem: "Vai gan var atrast tādu vīru, kam ir Elohim Gars kā šim?"

39.

Tad sacija Varaus uz Jāzepu: Tapēc ka Dievs tev no visām šām ietām ir Ziņu devis tad ne ir neviens tik sapratigs un gudrs kā tu.

39.

Un faraons sacīja Jāzepam: "Kad nu Elohim tev darījis zināmas visas šīs lietas, tad nav cita uzticamāka un gudrāka vīra par tevi.

40.

Tev būs pār manu Namu būt un visiem maniem Ļaudim būs tavam Vārdam klausīt pēc ta Goda Krēsla vien būšu es lielaks ne kā tu.

40.

Tu būsi pārvaldnieks manā namā, un visai manai tautai būs pakļauties taviem vārdiem, tikai par troņa tiesu es būšu lielāks par tevi."

41.

Un Varaus sacija uz Jāzepu: Redz es esmu tev pār visu Egiptes-Zemi iecēlis.

41.

Un faraons sacīja Jāzepam: "Redzi, es tevi ieceļu pār visu Ēģiptes zemi."

42.

Un Varaus novilke savu Gredzenu no savas Rokas un deve to Jāzepam Rokā un apģērbe to ar dārgām Audeklu Drēbēm un apkāre zelta Šķēdes apkārt viņa Kaklu.

42.

Un faraons novilka savu gredzenu no savas rokas un deva to Jāzepam rokā, un viņš apvilka tam dārgas drēbes un lika tam zelta ķēdi ap viņa kaklu.

43.

Un like to braukt uz saviem otrejiem Ratiem kas viņam bija un izsauce viņa priekša: Šis ir tas Zemes Tēvs un iecēle to pār visu Egiptes-Zemi.

43.

Un viņš lika tam braukt savos otrajos ratos, kas tam bija, un lika saukt viņa priekšā: "Metieties ceļos!" Tā viņš to iecēla pār visu Ēģiptes zemi.

44.

Un Varaus sacija uz Jāzepu: Es esmu Varaus tomēr bez tavas Ziņas ne būs ne vienam savu Roku jeb Kāju pacelt visā Egiptes Zemē.

44.

Un faraons sacīja Jāzepam: "Es esmu faraons, bet bez tavas ziņas lai neviens cilvēks nepaceļ nedz savu roku, nedz savu kāju visā Ēģiptes zemē."

45.

Un Varaus nosauce Jāzepu par apslēpto Lietu Izstāstitaju un deve tam Asnatu Potivera ta augsta KUNGA no Ona Meitu par Sievu; Un Jāzeps izgāje pa visu Egiptes Zemi.

45.

Un faraons nosauca Jāzepu par Safnatpaneahu un deva tam Onas priestera Potifara meitu Asnāti par sievu.

46.

Un Jāzeps bija trīsdesmit Gadus vec kad Viņš priekš ta Egiptes Ķēniņa Varaus stāveja. Un Jāzeps aizgāje no Varaus un pārstaigaja visu Egiptes-Zemi.

46.

Bet Jāzepam bija trīsdesmit gadi, kad viņš stājās amatā Ēģiptes ķēniņa faraona priekšā. Pēc tam Jāzeps aizgāja no ķēniņa un pārstaigāja visu Ēģiptes zemi.

47.

Un ta Zeme izvede tanīs septiņ bagātos Gadās bagātus Augļus.

47.

Un septiņos pārticības gados zeme izdeva pārpilnām augļu.

48.

Un Viņš sakrāje visu Labibu to septiņ Gadu kas Egiptes-Zemē bija un like to Labibu Pilsātos to Labibu ikviena Pilsāta Tīruma kas apkārt to bija like Viņš iekš ta.

48.

Un viņš sakrāja visu labību, kas ienācās septiņos pārticības gados, kādi bija Ēģiptes zemē, un lika pārtiku pilsētās; to labību, kas bija pilsētu apkārtējos laukos, viņš novietoja pilsētās.

49.

Ta sabēre Jāzeps lielu Kopu Labibas kā Smiltis Jūrmalā tiekams tas nostāje skaitītjo ta ne bija izskaitama.

49.

Un Jāzeps sabēra labību lielā vairumā, kā jūras smiltis, ka to pārstāja mērīt, jo tā bija neizmērojama.

50.

Un Jāzepam dzime divi Dēli pirms ne kā tie Bada-Gadi nāce ko Asnata Potivera ta augsta KUNGA Meita no Ona viņam dzemdeja.

50.

Un Jāzepam piedzima divi dēli, iekāms atnāca tie bada gadi; tos viņam dzemdēja Onas priestera Potifara meita Asnāte.

51.

Un Jāzeps nosauce ta Pirmdzimta Vārdu Manasus jo (sacija Viņš:) Dievs ir man licis aizmirst visu manu Grūtumu un visu mana Tēva Namu.

51.

Un Jāzeps nosauca vecākā dēla vārdu: Manase, jo viņš teica: " Elohim ir licis aizmirst man visus manus grūtumus un mana tēva namu."

52.

Un ta otra Vārdu nosauce Viņš Evrāim jo (sacija Viņš:) Dievs ir man licis augt manā Bēdu Zemē.

52.

Bet otra dēla vārdu viņš nosauca: Efraims, jo: " Elohim mani darījis auglīgu manā posta zemē."

53.

Tad beidzās tie septiņ bagāti Gadi kas Egiptes Zemē bija bijuši.

53.

Un septiņi pārticības gadi, kas bija Ēģiptes zemē, gāja uz beigām.

54.

Un tie septiņ Bada Gadi sāka nākt it kā Jāzeps bij sacijis un tur bija Bads viss apkārt kārtim bet pa visu Egiptes-Zemi bija Maize.

54.

Un iesākās septiņi bada gadi, kā Jāzeps bija sacījis, un bads bija visās zemēs, bet Ēģiptes zemē bija maize.

55.

Kad nu visa Egiptes Zeme ari Badu ciete tad brēce Varaus Ļaudis pēc Maizes: Bet Varaus sacija uz visiem Egipteriem: Eita pie  Jāzepa ko tas jums sacīs to darajt.

55.

Kad arī visā Ēģiptes zemē iestājās trūkums, tad tauta kliedza faraona priekšā pēc maizes. Bet faraons sacīja visiem ēģiptiešiem: "Ejiet pie Jāzepa, darait, kā viņš jums teiks."

56.

Kad nu Bads pa visu to Zemi bija tad atvēre Jāzeps visas Klētis un pārdeve tiem Egipteriem jo tas Bads bija jo Dienas jo lielaks Egiptes-Zemē.

56.

Un bads bija pa visu zemes virsu. Tad Jāzeps atvēra visas noliktavas un pārdeva ēģiptiešiem, jo bads Ēģiptē pieauga.

57.

Un visas citas Zemes Tiesas nāce uz Egiptes-Zemi pie  Jāzepa pirkt jo tas Bads bija liels visā Zemē.

57.

Un visi zemes iedzīvotāji nāca uz Ēģipti, lai pirktu labību pie Jāzepa. Jo bads bija ļoti smags pa visu zemi.

Nodaļa: Genesis

Birkas: