1. Mozus grāmata 40. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN pēc šām Lietām apgrēkojās ta Egiptes Ķēniņa Dzēriena-Devejs un Maizu-Cepējs pret savu Kungu to Egiptes Ķēniņu.

1.

Un pēc šiem notikumiem Ēģiptes ķēniņa galvenais dzērienu devējs un galvenais maizes cepējs bija nogrēkojušies pret savu kungu – Ēģiptes ķēniņu.

2.

Ta ka Varāos apdusmojās pār saviem divi Virsniekiem pār to Dzēriena Devejo Virsnieku un pār to Maizes-Cepējo Virsnieku.

2.

Tad faraons apskaitās uz saviem divi galma vīriem, galveno dzērienu devēju un galveno maizes cepēju.

3.

Un Viņš like tos Cietumā ta Aumeistera Namā kur Jāzeps saistīts bija.

3.

Un viņš novietoja tos apcietinājumā sardzes namā, cietumā, kur arī Jāzeps atradās apcietinājumā.

4.

Un tas Aumeisteris pie deve tiem Jāzepu ka tas tiem kalpotu un tie bija kādu Brīdi Cietumā.

4.

Un sardzes virsnieks tiem pielika Jāzepu, lai Jāzeps tiem kalpotu. Un tie labu laiku bija cietumā.

5.

Un tie redzeja abi Sapni ikkatrs savadu Sapni vienā Naktī tas Dzēriena-Devejs un tas Maizes-Cepējs kas pie ta Egiptes Ķēniņa bija kas Cietuma-Namā saistiti bija ikkurš bija savadi istāstams.

5.

Un Ēģiptes ķēniņa galvenais dzērienu devējs un galvenais maizes cepējs, kas bija tagad apcietināti cietumā, abi sapņoja vienā naktī katrs savu sapni ar savu nozīmi.

6.

un Jāzeps nāce pie tiem Rītā un apraudzija tos un redzi tie bija pilni Noskumšanas.

6.

Un no rīta Jāzeps nāca tos apraudzīt un ievēroja, ka tie bija īgni.

7.

Tad vaicaja tas Varāus Virsniekus kas ar to Cietumā bija sava KUNGA Namā un sacija: kapēc jūso Vaigi šodien tik skumigi raugās?

7.

Un viņš prasīja abiem galma vīriem, kas ar viņu bija kopā cietumā, viņa pavēlnieka namā, sacīdams: "Kāpēc šodien jūsu sejas ir īgnas?"

8.

Un šie sacija uz to: Mums ir Sapnis sapņojis un še ne ir ne viens kas mums to izstāsta. Un Jāzeps atbildeja: Redzi tās (Sapņu) Izstāstišanas Dievam pieder? teiciet jele man to.

8.

Un tie tam atbildēja: "Mēs redzējām sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrotu." Tad Jāzeps sacīja viņiem: "Vai Elohim nepiederas izskaidrot? Pastāstiet taču man."

9.

Tad izteice to Dzēriena Deveju Virsnieks Jāzepam savu Sapni un sacija uz to: Raugi jele manā Sapnī (redzeju es) vienu Vīna-Koku manā Priekšā.

9.

Tad galvenais dzērienu devējs izstāstīja savu sapni Jāzepam un sacīja viņam: "Es sapņoju, ka manā priekšā bija vīna koks.

10.

Un tam Vīna-Kokam bija trīs zari un tas isplauke viņa Zaļums auge ziedeja un viņa Ogas ienācās.

10.

Un pie vīna koka bija trīs stīgas, un te jau tās sāka zaļot, un arī ogas aizmetās, un ienācās ogu pilni ķekari.

11.

Un Varaus Biķeris bija manā Rokā un es ņēsmu tās Ogas un izspiedu tās Varāos Biķerī un devu to Biķeri Varaus Rokā.

11.

Un faraona kauss bija manās rokās; es paņēmu vīnogas un izspiedu tās faraona kausā un devu kausu faraonam rokā."

12.

Tad sacija Jāzeps uz šo: Ši ir viņa Izstāstišana tie trīs zari ir trīs Dienas.

12.

Un Jāzeps tam sacīja: "Šis ir tam izskaidrojums: trīs stīgas nozīmē trīs dienas.

13.

Pēc trim Dienām paaugstinās Varaus tavu Galvu un iecels tev atkaļ tavā Amatā un tu dosi Varaum to Biķeri viņa Rokā pēc to pirmaju Ieradumu kad tu viņa Dzēriena-Devejs biji.

13.

Pēc trim dienām faraons pacels tavu galvu un atdos tev tavu amatu; un tu liksi faraona kausu atkal viņam rokā, gluži kā tas iepriekš bija parasts, kad tu biji viņa dzērienu devējs.

14.

Tomēr piemini manis kad tev labi klāsies un dari lūdzams Žēlastibu pie  man un piemini manis pie Varaus un dari ka es izslaists topu no ša Nama.

14.

Bet piemini mani, kad tev labi klāsies, parādi man žēlastību un atgādini, lūdzu, mani faraonam, ka es tieku ārā no šī nama.

15.

Jo es esmu zagšu nozagts no tās Ēbreju-Zemes nedz ari es ko ļauna esmu darijis ka tie man šinī Bedrē ir iemetuši.

15.

Jo zagšus es esmu atvests no ebreju zemes, un arī te es neesmu neko tādu darījis, ka viņi mani varētu ielikt šinī sprostā."

16.

Un kad tas Maizu-Cepējo Virsnieks redzeja ka tas labi bij izstāstijis sacija tas uz Jāzepu man ari bij Sapnis un raugi trīs balti Kurvji bija uz manu Galvu.

16.

Kad galvenais maizes cepējs redzēja, ka izskaidrojums bija labvēlīgs, viņš stāstīja Jāzepam: "Arī man bija savs sapnis: uz manas galvas man bija trīs maizes grozi.

17.

Un virsejā Kurvī bija no visada Varaus Ēdiena kas Beķera-Cepums un tie Putni ēde no ta Kurvja uz manu Galvu.

17.

Augšējā grozā bija visādi faraonam gatavoti cepumi, un putni tos ēda no groza virs manas galvas."

18.

Tad atbildeja Jāzeps un sacija: Ši ir viņa Izstāstišana tie trīs Kurvji ir trīs Dienas.

18.

Un Jāzeps atbildēja un sacīja: "Šī ir sapņa nozīme: trīs grozi nozīmē trīs dienas.

19.

Un pēc trim Dienām pacels Varaus tavu Galvu pār tevim un pakārs tev Karātavās un tie putni ēdīs tavu Miesu no tevim.

19.

Pēc trim dienām faraons paņems tevi un pakārs tevi kokā, un putni knābās tavu miesu."

20.

Un tas notike trešā Dienā Varaus Dzimtas-Dienā ka Viņš visiem saviem Kalpiem Dzīres padarija un Viņš paaugstinaja ta Dzēriena-Devejo Virsnieka Galvu un ta Maizes-Cepējo Virsnieka Galvu starp saviem Virsniekiem.

20.

Un trešajā dienā bija faraona dzimšanas diena, un tas rīkoja dzīres visiem saviem kalpiem un paaugstināja gan dzērienu devēju, gan maizes cepēju savu kalpu vidū.

21.

Un iecēle atkaļ to Dzēriena-Devejo Virsnieku savā Vietā un tas deve to Biķeri Varaum Rokā.

21.

Un viņš galveno dzērienu devēju no jauna iecēla amatā, un tas deva kausu faraona rokā.

22.

Un to Maizes-Cepējo Virsnieku like Viņš pakārt it kā tiem Jāzeps bij izstāstijis.

22.

Bet galveno maizes cepēju viņš pakāra, gluži kā Jāzeps to tiem bija paskaidrojis.

23.

Tomēr to Dzēriena-Devejo Virsnieks ne pie minejaa Jāzepa bet pie mirse viņa.

23.

Bet galvenais dzērienu devējs vairs nedomāja par Jāzepu un aizmirsa viņu.

Nodaļa: Genesis

Birkas: