1. Mozus grāmata 39. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN Jāzeps tape novests uz Egipti un Potivars Varaus Kambar-Junkurs un Aumeisteris viens Egipteru Vīrs pirke to no to Ismaeliteru Rokas kas to uz turen bij noveduši.

1.

Bet Jāzeps tika novests uz Ēģipti, un ēģiptietis Potifars, faraona galma vīrs, sardzes priekšnieks, to nopirka no ismaēliešiem, kas viņu turp bija noveduši.

2.

Un tas KUNGS bija ar Jāzepu tā ka tam viss laimigi izdevās un tas bija sava KUNGA ta Egiptera Namā.

2.

Bet יהוה bija ar Jāzepu un visam, ko vien tas darīja, lika labi izdoties. Un viņš piemājoja sava kunga, ēģiptieša, namā.

3.

Un viņa KUNGS redseja ka tas KUNGS ar to bija un ka tas KUNGS visu ko tas darija like caur viņa Roku laimigi izdoties.

3.

Kad viņa īpašnieks redzēja, ka יהוה bija ar viņu un ka visam, ko vien tas darīja,  יהוה lika viņa rokās labi izdoties,

4.

Tad atrade Jāzeps Žēlastibu viņa Priekšā un kalpoja viņam un Viņš iecēle to pār savu Namu un visu kas tam piederēja deve tas viņa Rokā.

4.

tad Jāzeps atrada labvēlību viņa acīs, viņam kalpodams, un viņš to iecēla par sava nama pārvaldnieku un ielika visu, kas tam bija, viņa rokās.

5.

Un no ta Laika kad Viņš to iecēlis bij pār savu Namu un pār visu kas viņam piederēja tad svētija tas KUNGS ta Egiptera Namu Jāzepa labad un ta KUNGA svētums bija visās Lietās kas viņam piederēja Sētā un Laukā.

5.

Un no tā laika, kad viņš to bija iecēlis par pārvaldnieku savam namam un pār visu, kas tam bija, יהוה Jāzepa dēļ svētīja ēģiptieša namu, un יהוה svētība bija pār visu, kas tam piederēja gan namā, gan tīrumā.

6.

Un Viņš pamete visu kas tam piederēja apakš Jāzepa Rokas un Viņš ne gādaja līdz ar to ne mazs kā vien par to Maizi ko Viņš ēde: un Jāzeps bija ražens un tam bija skaists Ģīmis.

6.

Viņš uzticēja visu, kas tam bija, Jāzepa rokām, un viņš nerūpējās pats ne par ko, izņemot par maizi, ko tas ēda. Bet Jāzeps bija skaists augumā un glīts izskatā.

7.

Un tas notike pēc šām Lietām mete viņa KUNGA Sieva savas Acis uz Jāzepu un sacija: gul pie manis.

7.

Un pēc visiem šiem notikumiem gadījās, ka viņa kunga sieva meta savas acis uz Jāzepu un sacīja: "Guli pie manis."

8.

Bet Viņš liedzās un sacija uz sava KUNGA Sievu: Raugi mans KUNGS ne gāda par ne ka kas Namā ir un viss kas viņam pieder ir Viņš manā Rokā devis.

8.

Bet viņš to noraidīja un sacīja sava kunga sievai: "Redzi, mans kungs nerūpējas ne par ko, kas te namā, un visu, kas tam pieder, viņš devis manās rokās.

9.

Ne kas ir šinī Namā lielaks pār manim un Viņš man ne mazs ir aizliedzis bez tev vien tapēc ka tu viņa Sieva esi kā tad man būs tādu lielu Ļaunu padarīt un pret Dievu apgrēkoties.

9.

Viņš pats šinī namā nav lielāks par mani, un viņš man neko nav šinī namā aizliedzis kā vien tevi, tāpēc ka tu esi viņa sieva. Kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Elohim?"

10.

Un kad viņa ikdienas šo uz Jāzepu runāja un tas viņai ne paklausija ka tas būtu pie  viņas gulejis jeb kārt viņas bijis.

10.

Un notika, ka viņa diendienā tā runāja ar Jāzepu, bet viņš to neklausīja un negāja gulēt pie viņas.

11.

Tad notike tas Jāzepam kādā Dienā Namā nākot savu Darbu padarīt un ne vienam no tiem Nama-Ļaudim Mājās esot.

11.

Tad kādu dienu, kad viņš bija ienācis namā, lai padarītu savu darbu, un neviens cilvēks no nama ļaudīm negadījās klāt,

12.

Tad sagrābe ta viņu pie  savām Drēbēm un sacija: Guli pie manis bet tas pamete savas Drēbes es viņas Rokā un isbēdze un izgāje āra.

12.

viņa sagrāba to pie viņa drēbēm, sacīdama: "Guli ar mani." Bet viņš atstāja savas drēbes tās rokās, bēga un izskrēja ārā.

13.

Kad nu ta redzeja ka tas savas Drēbes viņas Rokā bij pametis un āra isbēdzis.

13.

Kad tā redzēja, ka viņš savas drēbes ir pametis viņas rokās un izbēdzis ārā,

14.

Tad sasauce ta savu Nama-Saimi un runāja uz tiem un sacija: Raugajt Viņš ir to Ēbrēisku Vīru uz mums vedis mūs apsmiet tas nāce pie man gulēt un es brēcu visā Galvā.

14.

tā sasauca savus ļaudis un sacīja tiem: "Redziet, viņš atvedis pie mums šo ebreju vīru, lai mūs apsmietu; viņš nāca pie manis, lai ar mani gulētu, bet es sāku skaļā balsī kliegt.

15.

Un kad tas dzirdeja ka es savu Balsi pacēlu un brēcu tad pamete tas savas Drēbes pie man un bēdze nost un izmaucās āra.

15.

Un notika, kad tas kļuva dzirdams, jo es savu balsi biju pacēlusi un brēcu, tad tas pameta savas drēbes pie manis un izbēga ārā."

16.

Un ta like viņa Drēbes pie sevim klāt kamēr viņa KUNGS pārnāce tad runāja ta uz viņu pēc šiem Vārdiem.

16.

Un viņa paturēja tā drēbes pie sevis līdz tam laikam, kad viņas vīrs atgriezās savā namā.

17.

Un sacija: Tas Ēbrēiskis Kalps ko tu mums atvedis esi nāce pie man man apsmiet.

17.

Tad tā sacīja tam šos vārdus: "Tas ebreju vergs, kuru tu esi mums atvedis, nāca mani piesmiet.

18.

Un kad es savu Balsi pacēlu un brēcu tad pamete tas savas Drēbes pie  manis klāt un isbēdze āra.

18.

Un, tiklīdz es pacēlu savu balsi un kliedzu, viņš pameta savas drēbes pie manis un izbēga ārā."

19.

Un kad viņa KUNGS savas Sievas Vārdus dzirdeja ka ta uz viņu bij runājusi sacidama: Tā un tā ir man tavs Kalps darijis tad apskaitās viņa KUNGS dusmodamies.

19.

Kad nu viņa kungs dzirdēja savas sievas stāstu, kādu tā viņam izstāstīja, kādu pārestību viņa vergs tai bija nodarījis, viņš iekaisa dusmās.

20.

Un Jāzepa KUNGS ņēme to un iedeve to Cietuma-Namā tanī Vietā kur ta Ķēniņa Cietuma-Ļaudis apsargati tape un Viņš bija tur Cietuma-Namā.

20.

Un Jāzepa kungs paņēma to un iemeta cietumā, vietā, kur ķēniņa apcietinātie tika apsargāti, un nu viņš atradās tur, cietumā.

21.

Un tas KUNGS bija ar Jāzepu un parādija tam Apžēlošanu un like tam Žēlastibu atrast ta Cietuma-Sarga Priekšā.

21.

Bet יהוה bija ar Jāzepu un tam parādīja žēlastību, un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs.

22.

Un tas Cietuma-Sargs deve visus Cietuma-Ļaudis kas Cietuma-Namā bija Jāzepa Rokā un viss kas bij jadara to darija Viņš.

22.

Un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas bija cietumā, un visu, kas tur bija darāms, to viņš darīja.

23.

Tas Cietuma-Sargs ne uzlūkoja uz jebkuru Lietu kas viņa Rokā bija jo tas KUNGS bija ar viņu un ko Viņš vien darija tam like tas KUNGS labi izdoties.

23.

Un cietuma priekšnieks pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevis viņa rokā, tāpēc ka יהוה bija ar viņu, un visam, ko vien viņš darīja, יהוה lika labi izdoties.

Nodaļa: Genesis

Birkas: