1. Mozus grāmata 36. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

Šie nu ir Ēsava Radu-Raksti tas ir Edoms.

1.

Šie ir Ēsava, tas ir, Edoma, ciltsraksti.

2.

Ēsavs ņēme Sievas no tām Kanāna Meitām Adu Elona ta Etitera Meitu un Ālibamu Anus Meitu Cibeona ta Hevitera.

2.

Ēsavs ņēma sievas no Kānaāna meitām, hetieša Elona meitu Adu un hetieša Cibeona dēla Anas meitu Oholibāmu,

3.

Un Basmatu Ismaēla Meitu Nebajota Māsu.

3.

un Nebojota māsu, Ismaēla meitu Basmati.

4.

Un Ada dzemdeja tam Ēsavam to Elivasu un Basmate dzemdeja to Reguēlu.

4.

Un Ada dzemdēja Ēsavam Ēlifasu, bet Basmate dzemdēja Reguēlu.

5.

Un Ahlibama dzemdeja to Jeusu un Jaālamu un Koru tie ir Ēsava Dēli kas tam dzime iekš Kanāna Zemes.

5.

Oholibāma dzemdēja Jeusu, Jaālāmu un Korahu, tie ir Ēsava dēli, kas viņam tika dzemdēti Kānaāna zemē.

6.

Un Ēsavs bij ņēmis savas Sievas un savus Bērnus un savas Meitas un visas Dvēseles sava Nama un savu Ganamu-Pulku un visus savus Lopus un visu savu Mantu ko tas iekš Kanāna Zemes bij sagādajs un nogāje uz citu Zemi no Jēkaba sava Brāļa.

6.

Un Ēsavs paņēma savas sievas, savus dēlus, savas meitas un visus sava nama iedzīvotājus, arī savus ganāmpulkus un visus liellopus, un visu savu mantību, kādu tas Kānaāna zemē bija ieguvis, un aizgāja uz citu zemi, prom no sava brāļa Jēkaba,

7.

Jo viņu Padoma bija daudz ka tie ne vareja kopā dzīvot un ta Zeme kur tie Svešinieki bija ne pie tike tiem viņu Lopu-Pulku dēļ.

7.

jo viņiem bija pārāk daudz mantas, lai tie varētu dzīvot kopā, un zeme, kurā viņi mita kā svešinieki, tos nevarēja viņu lopu dēļ uzturēt.

8.

Un Ēsavs mite uz Seires Kalnu Ēsavs tas ir Edoms.

8.

Un Ēsavs mita Seīras kalnos. Ēsavs ir Edoms.

9.

Un šie ir Ēsava to Edomiteru Tēva Radu-Raksti uz Seires Kalnu.

9.

Šie ir edomieša Ēsava, kas mita Seīras kalnos, ciltsraksti.

10.

Šie ir Ēsava Dēlu Vārdi Elivas Adas Ēsava Sievas Dēls Reguēls Basmates Ēsava Sievas Dēls.

10.

Šie ir Ēsava dēlu vārdi: Ēlifass, Adas, Ēsava sievas, dēls; Reguēls, Basmates, Ēsava sievas, dēls.

11.

Un Elivasa Dēli bija Temans Omars zevus un Gaetams un Kenas.

11.

Un Ēlifasa dēli bija: Temans, Omārs, Cebo, Gaetams un Kenass.

12.

Un Timna bija Elivasa Ēsava Dēla Sānu-Sieva un ta dzemdeja tam Elivasam to Amaleku šie ir Adas Ēsava Sievas Dēli.

12.

Bet Timna bija Ēlifasa, Ēsava dēla, blakussieva. Un tā dzemdēja Ēlifasam Amaleku. Tie ir Ēsava sievas Adas dēli.

13.

Un šie ir Reguēla Dēli Nahats un Serus Sammus un Misus šie ir Basmates Ēsava Sievas Dēli.

13.

Bet šie ir Reguēla dēli: Nahats, Zerahs, Šamma un Misa. Tie ir Ēsava sievas Basmates dēli.

14.

Un šie Ahlibamas tās Meitas Anas Cibeana Meitas Ēsava Sievas Dēli un ta dzemdeja Ēsavam to Jeusu un to Jaālamu un Koru.

14.

Un šie ir Ēsava sievas Oholibāmas, Anas meitas, Cibeona dēla meitas, dēli, kurus tā dzemdēja Ēsavam: Jeuss, Jaālāms un Korahs.

15.

Šie ir tie Valdnieki to Ēsava Dēlu Elivasa Ēsava pirmdzimta Dēli tas Valdnieks Temans tas Valdnieks Omars tas Valdnieks zevus tas Valdnieks Ķenas.

15.

Šie ir cilšu vadoņi Ēsava dēlu starpā, Ēlifasa, Ēsava pirmdzimtā, dēli: Temjmans – vadonis, Omars – vadonis, Zepo – vadonis, Kenass – vadonis,

16.

Tas Valdnieks Korus tas Valdnieks Gactams tas Valdnieks Amaleks šie ir Elivasa Valdnieki iekš Edoma Zemes šie ir Adas Dēli.

16.

Korahs – vadonis, Gaetams – vadonis, Amaleks – vadonis. Tie ir Ēlifasa cilts vadoņi Edoma zemē; tie ir Adas dēli.

17.

Un šie ir Reguēla Ēsava Dēla Dēli tas Valdnieks Nahats tas Valdnieks Serus tas Valdnieks Sammus tas Valdnieks Misus šie ir Reguēla Valdnieki iekš Edoma Zemes: šie ir Basmates Ēsava Sievas Dēli.

17.

Un šie ir Ēsava dēla Reguēla dēli: Namjhats – vadonis, Zerahs – vadonis, Šamma – vadonis, Miza – vadonis; tie ir Reguēla cilts vadoņi Edoma zemē; tie ir Ēsava sievas Basmates dēli.

18.

Un šie ir Ahlibamas Ēsava Sievas Dēli tas Valdnieks Jeus tas Valdnieks Jaālams tas Valdnieks Korus šie ir Ahlibamas Ēsava Sievas Valdnieki.

18.

Un šie ir Ēsava sievas Oholibāmas dēli: Jeuss – vadonis, Jaālāms – vadonis, Korahs – vadonis; tie ir Oholibāmas cilts vadoņi, tā bija Anas meita un Ēsava sieva.

19.

Šie ir Ēsava Dēli un šie ir viņa Valdnieki; Viņš ir Edoms.

19.

Tie ir Ēsava, tas ir, Edoma dēli, un tie ir viņu cilts vadoņi.

20.

Šie ir Seira ta Oritera Dēli kas taī Zemē dzīvoja Lotams un Sobals un Cibeāns un Anus un Disons un Ecers un Disans.

20.

Un šie ir horieša Seīra dēli, kas dzīvoja tanī zemē: Lotans, Šobals, Cibeons, Ana,

21.

Šie ir to Oriteru Valdnieki Sekra Dēli iekš Edoma Zemes.

21.

Dišons, Ecers un Rišons; tie ir horiešu cilts vadoņi, Seīra dēli, Edoma zemē.

22.

Un Lotama Dēli bija Orus un Emans un Lotama Māsa Timna.

22.

Un Lotana dēli bija Horis un Heimams, un Lotana māsa bija Timna.

23.

Un šie ir Sobola Dēli Alvans un Manahats un Ebals Sevus un Onans.

23.

Un šie ir Cobala dēli: Alvans, Manahats, Ēbals, Šefo un Onams.

24.

Un šie ir Cibeona Dēli Ajus un Anus šis ir tas Anus kas tos Sirg-Eņģeļus Tuksnesī ir izdomajs kad Viņš sava Tēva Cibeona Eņģeļus ganija.

24.

Un šie ir Cibeona dēli: Aja un Ana; šis ir tas Ana, kas tuksnesī atrada siltos avotus, kad tas sava tēva Cibeona ēzeļus ganīja.

25.

Un šie ir Anus Dēli Disons un Ahlibama bija Anus Meita.

25.

Un šie ir Anas bērni: Dišons un Oholibāma, Anas meita.

26.

Un šie ir Disona Dēli Emdans un Esbans un Itrans un Karans.

26.

Un šie ir Dišona dēli: Hamrans, Ešbans, Jitrans un Kerans.

27.

Šie ir Ecera Dēli Bilans un Savans un Akans.

27.

Un šie ir Ēcera dēli: Bilhans, Saāvans un Jaākans.

28.

Šie ir Disana Dēli Uc un Arans.

28.

Un šie ir Disana dēli: Ūcs un Arans.

29.

Šie ir to Oriteru Valdnieki tas Valdnieks Lotans tas Valdnieks Sobals tas Valdnieks Cibeons tas Valdnieks Anus.

29.

Šie ir horiešu cilts vadoņi: Lotans – vadonis, Sobals – vadonis, Cibeons – vadonis, Ana – vadonis,

30.

Tas Valdnieks Disons tas Valdnieks Ecers tas Valdnieks Disans šie ir to Oriteru Valdnieki pēc savām Valstībām iekš Seires Zemes.

30.

Dišons – vadonis, Ecers – vadonis, Disans – vadonis. Tie ir horiešu cilts vadoņi pēc viņu novadiem Seīras zemē.

31.

Un šie ir tie Ķēniņi kas valdijši iekš Edoma Zemes pirms ne kā viens Ķēniņš valdija pār Israēļa Bērniem.

31.

Un šie ir tie ķēniņi, kas valdīja Edoma zemē, iekāms israēliešiem bija kāds ķēniņš.

32.

Belus Beora Dēls valdija iekš Edoma un viņa Pilsāta Vārds bija Dinaba.

32.

Bela, Beoras dēls, valdīja Edomā, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba.

33.

Un Belus nomire un viņa Vietā valdija Jobabs Serus Dēls no Bacras.

33.

Kad Bela nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Seraha dēls, no Bosras.

34.

Un Jobabs nomire un viņa Vietā valdija Husans no to Temaniteru Zemes.

34.

Kad Jobabs nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Husams no temeniešu zemes.

35.

Un Husans nomire un viņa Vietā valdija Adads Bedada Dēls kas Midijanu Moāba Laukā apkave un viņa Pilsāta Vārds bija Avits.

35.

Kad Husams nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Hadads, Bedada dēls. Viņš ir tas, kas sakāva Midiānu Moāba laukos, un viņa pilsētas vārds ir Avita.

36.

Un Adads nomire un viņa Vietā valdija Samlus no Masrekas.

36.

Kad Hadads nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Samla no Masrekas.

37.

Un Samlus nomire un viņa Vietā valdija Sauls no Rehbotes pie  tās Upes.

37.

Kad Samla nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Sauls no Rehobotas pie lielās upes.

38.

Un Sauls nomire un viņa Vietā valdija Bāl-Anans Akbora Dēls.

38.

Kad Sauls nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Baal-Hanans, Akbora dēls.

39.

Un Bāl-Anans Akbora Dēls nomire un viņa Vietā valdija Adars un viņa Pilsāta Vārds bija Pagus un viņa Sievas Vārds bija Mehtabele Matredas Meita tās Meitas Mezābas.

39.

Kad Baal-Hanans, Akbora dēls, nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Hadars, un viņa pilsētas vārds bija Pagu un viņa sievas vārds Mehetabēle, Matreda meita, no Mezahabas.

40.

Un šie ir Ēsava Valdnieku Vārdi pēc saviem Radiem pēc savām Vietām ar saviem Vārdiem: Tas Valdnieks Timnus tas Valdnieks Alvus tas Valdnieks Jetets.

40.

40 Un šie ir Ēsava cilts vadoņu vārdi pēc viņu dzimtām, viņu dzīves vietām un viņu vārdiem: Timna – vadonis, Alva – vadonis, Jetets – vadonis,

41.

Tas Valdnieks Ahlibamus tas Valdnieks Elus tas Valdnieks Pinons.

41.

Oholibāma – vadonis, Ēla – vadonis, Pinons – vadonis,

42.

Tas Valdnieks Knas tas Valdnieks Temans tas Valdnieks Mibcars.

42.

Kenass – vadonis, Temans – vadonis, Mibcars – vadonis,

43.

Tas Valdnieks Magdiēls tas Valdnieks Jerams. Šie ir Edoma Valdnieki pēc saviem Radiem iekš viņu Iemantošanas Zemes un Ēsavs ir to Edomiteru Tēvs.

43.

Magdiēls – vadonis, Jerams – vadonis. Tie ir Edoma cilts vadoņi pēc viņu novadiem zemē, ko viņi bija ieguvuši. Un Ēsavs ir edomiešu tēvs.

Nodaļa: Genesis

Birkas: