4. Mozus grāmata 25.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN Israēls mite iekš Sittim un tie Ļaudis sāka Maucibu dzīt ar tām Moabiteru Meitām.

1.

Un Israēls dzīvoja Sitimā, un ļaudis sāka piekopt netiklību ar moābiešu meitām.

2.

Un tās aicinaja tos Ļaudis pie  savu Dievu Upuriem un tie Ļaudis klanījās priekš viņu Dieviem.

2.

Un tās aicināja tautu pie savu dievu kaujamo upuru mielastiem, un tauta ēda un metās zemē uz sava vaiga to dievu priekšā.

3.

Kad nu Israēls ar Baāl-Peoru sāpinās tad apskaitās ta KUNGA Bardzība pret Israēlu.

3.

Kad nu Israēls sapinās ar Baalu Peoru, tad יהוה dusmas iedegās pret Israēlu.

4.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Ņem visus Ļaužu Virsniekus un pakar tos tam KUNGAM pret Sauli ka ta KUNGA bārga Dusmiba no Israēļa nostājās.

4.

Un יהוה runāja uz Mozu: "Ņem visus tautas vadoņus un tos pakar יהוה dēļ ar seju pret sauli, lai יהוה dusmu kvēle pret Israēlu mitētos."

5.

Tad sacija Mozus uz tiem Israēļa Soģiem: Nokaujiet ikviens savus Ļaudis kas to Sirdi ar Baāl-Peoru ir sapinnuši.

5.

Tad Mozus sacīja Israēla soģiem: "Lieciet nonāvēt ikvienu no tiem vīriem, kas saistījušies ar Baalu Peoru!"

6.

Un raugi viens Vīrs no tiem Israēļa Bērniem nāce un atvede pie saviem Brāļiem vienu Midijaniteru Sievu priekš Mozus Acīm un priekš visas Israēļa Bērnu Draudzes Acīm un tie raudaja priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

6.

Un redzi, kāds Israēla vīrs nāca un atveda pie saviem brāļiem kādu midiāniešu sievu Mozus un visas Israēla draudzes acu priekšā; tie raudāja žēlabās pie Saiešanas telts durvīm.

7.

Kad to ieraudzija Pineas Ēleazara Dēls Āroņa ta Priestera Dēla tad cēlās Viņš no tās Draudzes Vidus un ņēme vienu Šķēpu savā Rokā.

7.

Kad Pinehass, priestera Ēleāzara dēls, kas bija Ārona dēla dēls, to redzēja, tad viņš piecēlās no draudzes vidus un ņēma šķēpu savā rokā,

8.

Un gāje tam Iseaēliteru Vīram pakāļ Mauku-Kaktā un pārdūre abejus cauri to Iseaēliteru Vīru un to Sievu caur viņu Vēderu.

8.

un viņš sekoja šim Israēla vīram guļamā telpā un izdūra abiem, Israēla vīram un tai sievai, to caur viņu pavēderi. Tad pārstāja miršana Israēla bērnu vidū.

9.

Tad mitējās ta Mociba no tiem Israēļa Bērniem tie nu kas tanī Mocibā nomiruši bija dividesmits četr tūkstoši.

9.

Un pavisam to, kas sērgā nomira, bija divdesmit četri tūkstoši.

10.

Tad runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija:

10.

Tad יהוה runāja uz Mozu:

11.

Pineas Ēleazara Dēls Āroņa ta Priestera Dēla ir manu Bardzību novērsis no tiem Israēļa Bērniem tapēc ka Viņš manas Dusmas dēļ dusmojis viņu Starpā tā ka es tos Israēļa Bērnus neesmu izdeldejis manā Dusmibā.

11.

"Pinehass, priestera Ēleāzara dēls, Ārona dēla dēls, ir novērsis Manu dusmu kvēli no Israēla bērniem ar to, ka viņš iedegās savā dusmu kaislībā viņu vidū; tāpēc, neskatoties uz Manu dusmu kvēli, Es neesmu pilnīgi iznīcinājis Israēla bērnus.

12.

Tādēļ saki: Redz Es domu viņam manu Deribu ta Miera.

12.

Tādēļ saki: redzi, Es viņam došu Savu miera derību,

13.

Un viņam ar viņa Dzimumu pakāļ viņu būs ta mūžiga Priestera Amata Deriba būt tapēc ka Viņš priekš savu Dievu bargi dusmojis un tos Israēļa Bērnus salīdzinajis ir.

13.

un viņam un viņa dzimumam pēc viņa būs mūžīga priesterības derība, tāpēc ka viņš bija par savu Elohim iededzies un tādēļ ka tas salīdzinājis Israēla bērnus."

14.

Un ta nokauta Isreaēliteru Vīra Vārds kas ar to Midijaniteru Sievu nokauts bij bija Simrus viena Dēls Sallus viens Virsnieks ta Zīmeaniteru Tēva Nama.

14.

Un nokautā Israēla vīra vārds, kas tika nokauts kopā ar midiāniešu sievu, bija Simrijs, Salus dēls, vadonis Simeona ciltī, pēc tā tēvu nama piederības.

15.

Un tās nokautas Midijaniteru Sievas Vārds bija Kazbi viena Meita Curus viena Ļaužu Virsnieka kāda Tēva Nama starp tiem Midijaniteriem.

15.

Un nokautās midiānietes vārds bija Kazbija, Cūra meita, tas bija midiāniešu cilts tēvu nama galvenais.

16.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

16.

Un יהוה runāja uz Mozu:

17.

Darajt tiem Midijaniteriem grūti un kaujiet tos.

17.

"Esiet naidīgi pret midiāniešiem un sitiet tos!

18.

Jo tie ir jums grūti darijuši caur savām Viltibām ko tie ar Viltu pret jums ir nodomajši caur Peoru un caur Kazbi to Midijana Virsnieka Meitu savu Māsu kas nokauta ir taī Mocibas Dienā Peora dēļ.

18.

Jo arī tie ir bijuši pret jums naidīgi ar savām viltībām, ar ko tie jūs pievīluši, kad jūs Peora un Kazbijas, tās midiāniešu vadoņa meitas dēļ, kas tika nokauta Peora dēļ uzsūtītās sērgas dienā, ļāvāt sevi apmāt."

Nodaļa: Numeri

Birkas: