4. Mozus grāmata 24.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Kad nu Bileams redzeja ka tas tam KUNGAM patike ka Viņš Israēlu svētītu tad ne devās Viņš it kā pirmak uz tām Zīlešanām bet grieze savu Vaigu uz to Tuksnesi.

1.

Kad Bileāms manīja, ka יהוה labpatika Israēlu svētīt, tad viņš vairs negāja kā pirmo un otro reizi, lai meklētu pēc zīmēm, bet pagrieza savu vaigu tieši pret tuksnesi

2.

Un Bileams pacēle savu Vaigu un skatījās Israēlu pēc savām Ciltim dzīvojam tad nāce tas Dieva Gars uz viņu.

2.

un pacēla savas acis un redzēja Israēlu, kā tas bija apmeties pēc savām ciltīm,- un Elohim Gars nāca pār viņu.

3.

Un Viņš sāka savu Sakamu-Vārdu un sacija: Bileams tas Beora Dēls runa.

3.

Un viņš skaitīja savu sakāmo un sacīja: "Tas ir Bileāma, Beora dēla, pravietojums, tā vīra runa, kam acis tikušas atvērtas;

4.

Un tas Vīrs kam tās Acis atvērtas runa tas Klausītajs tās Dieva Valodas runa kas ta Visuvaldiga Rādišanu redz kam tās Acis atdarītas top kad tas pie  Zemes metās.

4.

tā saka tas, kas uzklausījis El Vārdus, kam Visuvarenā atklāsme ir kļuvusi zināma, kas kritis ceļos un kam acis tikušas atvērtas:

5.

Kā jaukas ir tavas Teltis Jēkabs! tavi Dzīvokļi Israēls!

5.

cik jaukas ir tavas teltis, ak, Jēkab, un tavi mājokļi, ak, Israēl!

6.

Itin kā tās Upes tā isplatās viņi itin kā tie Dārzi pie Upēm it kā Aloēs-Koki ko tas KUNGS ir stādijis it kā Ciedru-Koki pie Ūdens.

6.

Kā upju līči, kas izplešas, kā vīna kalni, kas paceļas pie straumēm, kā alvejas, ko יהוה pats ir stādījis, kā ciedru koki pie ūdens!

7.

Ūdens tecēs no viņa Traukiem un viņa Dzimums taps par lieliem Ūdenim un viņa Ķēniņš taps pār Agagu paaugstināts un viņa Valstība taps augsti uzcelta.

7.

Ūdens tek no viņa traukiem, viņa dzimumam ir ūdens papilnam, un viņu ķēniņš būs augstāks par Agagu; viņu ķēniņu valsts būs augsti celta.

8.

TAS STIPRAIS DIEVS ir viņu no Egiptes vedis viņa Spēki ir kā kāda Vienradža Viņš norīs tos Pagaņus savus Ienaidniekus und satrieks viņu Kaulus un ar savām Bultām šaus Viņš tos cauri.

8.

El viņu izvedis no Ēģiptes, viņam ir spēki kā ragainam sūbrim; viņš aprij savus pretiniekus – svešas tautas – un sadragā viņu kaulus, ar savām bultām viņš tos sašauj.

9.

Viņš ir locijies kā viens Lauva kā viens vecigs Lauva kas viņu cels kas tev svētī tas lai ir svētīts un kas tev nolād tas lai ir nolādēts.

9.

Kā viņš ir izstiepies kā jauns lauva, nogūlies kā lauvas māte! Kas var uzdrošināties to piecelt? Kas tevi svētī, tas lai ir svētīts un, kas tevi nolād, tas lai ir nolādēts!"

10.

Tad apskaitās Balaka Bardzība pret Bileamu un Viņš sasite savas Rokas kopā un Balaks sacija uz Bileamu: Es esmu tev aicinajis ka tev bij manus Ienaidniekus lādēt bet raugi tu esi tos svētīdams nu trīsreizi svētījis.

10.

Tad Balaks iekaisa savās dusmās pret Bileāmu un neapmierināts sasita savas rokas; un Balaks sacīja Bileāmam: "Es tevi esmu aicinājis, lai tu manus ienaidniekus nolādētu, bet tu, lūk, tos nu trīs reizes esi svētīdams svētījis!

11.

Un nu atkāpies uz savu Vietu es domaju tev augsti Godāt bet redzi tas KUNGS ir tev to Godu aizliedzis.

11.

Bet tagad bēdz uz savu vietu! Es gan domāju godādams tevi godināt, bet, redzi, יהוה ir aizliedzis tevi godināt!"

12.

Tad sacija Bileams uz Balaku: Redzi es arīdzan uz taviem Vēstiem ko tu pie  man esi sūtijis runāju un saciju:

12.

Tad Bileāms sacīja Balakam: "Vai es jau neteicu taviem sūtņiem, ko tu pie manis sūtīji, un netiku sacījis:

13.

Jepšu man Balaks savu Namu pilnu Zelta un Sudraba dotu tomēr es ne varu ta KUNGA Vārdu pārkāpt daridams Labu jeb Ļaunu pēc manu Sirds Prātu; Ko tas KUNGS uz mani runās to es  runašu.

13.

kaut man Balaks dotu savu namu, pilnu piekrautu ar sudrabu un ar zeltu, tomēr es nevaru pārkāpt יהוה pavēles, lai darītu pēc sava sirdsprāta vai nu labu, vai arī ļaunu; ko יהוה man sacīs, to es runāšu.

14.

Un nu redz es iemu pie saviem Ļaudim nāc es tev stāstišu ko šie Ļaudis taviem Ļaudim darīs pastarā Laikā.

14.

Un tagad es esmu ceļā pie savas tautas; nāc, es tev izpaudīšu, ko šī tauta darīs tavai tautai nākamās dienās!"

15.

Un Viņš sāka savu Sakamu-Vārdu un sacija: Bileams tas Beora Dēls  runa.

15.

Un viņš skaitīja savu sakāmo un sacīja: "Tas ir Bileāma, Beora dēla, pravietojums, tā vīra runa, kam acis tikušas atvērtas,

16.

Tas Vīrs kam tās Acis atvērtas ir  runa: Dieva Valodas Klausitajs  runa; Kas ta Visuaugstaka Atzīšanu atzīst kas ta Visuvaldiga Rādišanu redz kam tās Acis atdarītas top kad tas pie  Zemes metās.

16.

tā pravietojums, kas uzklausījis El Vārdus, kas zina Visuaugstākā atziņas, kam skaidra Visuvarenā atklāsme, kas kritis ceļos un kam acis tikušas atvērtas.

17.

Es redzešu viņu bet tagad ne es uzlūkošu viņu bet ne tuvu klāt viena Zvaigzne uzies no Jēkaba un viens Scepteris celsies no Israēļa tas satrieks Moaba Augstajus un ispostīs visus Seta Bērnus.

17.

Es viņu redzu, bet ne tagad, es viņu novēroju, bet ne tuvumā: zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba, un no Israēla celsies Scepteris, tas sadragās Moāba deniņus un nopostīs visus Seta dēlu pamatus;

18.

Un Edoms kļūs iemantots un Seirs kļūs iemantots no saviem Ienaidniekiem bet Israēls Ūzvarēs.

18.

un Edoms kļūs par savu ienaidnieku īpašumu, un Seīra top par mantojumu saviem pretiniekiem, bet Israēls pieņemas spēkā;

19.

Un no Jēkaba nāks tas Valditajs un tas ispostīs tos atlikušus no tiem Pilsātiem.

19.

un no Jēkaba izies valdnieks, kas liks nogalināt ikvienu no pilsētas izbēgušo."

20.

Un Viņš redzeja Amaleku un sāka savu Sakamu Vārdu un sacija: Amaleks ir tas pirmajs starp tiem Pagaņiem bet pēcgala Viņš visai aizies postā.

20.

Un tad viņš ieraudzīja Amaleku un sāka skaitīt savu sakāmo, un sacīja: "Amaleks ir tautu vidū pirmais, bet viņa vainags ies bojā!"

21.

Un Viņš redzeja tos Kīniterus un sāka savu Sakamu Vārdu un sacija: Tavs Dzīvoklis ir stiprs un tu esi tavu Ligzdu augstā Akminī darijis.

21.

Un viņš ieraudzīja keniešus, un atkal sāka teikt savu sakāmo, un sacīja: "Stiprs ir tavs mājoklis, un tu savu ligzdu esi cēlis augstu klintīs;

22.

Tomēr taps Kāins sadedzinats kad Asurs tev Cietumā novedīs.

22.

bet tomēr, Kain, tu tapsi sadedzināts; cik ilgi vēl, kad Asurs tevi aizvedīs trimdā!"

23.

Un Viņš sāka savu Sakamu-Vārdu un sacija: Ak! kas dzīvos kad TAS STIPRAIS DIEVS to darīs?

23.

Un viņš pateica savu sakāmo un sacīja: "Ak vai! Kas gan vēl paliks dzīvs, kad El to darīs?

24.

Un tās lielas Laivas no tās Ķitima Mallas mocīs Asuru un mocīs arīdzan Ēberu bet Viņš pats ari bojā ies.

24.

Kuģi, irti no Kitimas krastiem, reiz ielenks Asuru un nomāks arī Ēberu; bet arī pats spaidītājs ies bojā!"

25.

Tad cēlās Bileams un aizgāje un atgriezās uz savu Vietu un Balaks gāje arīdzan savu Ceļu.

25.

Tad Bileāms cēlās un aizgāja un griezās atpakaļ uz savu vietu; arī Balaks gāja savu ceļu.

Nodaļa: Numeri

Birkas: