4. Mozus grāmata 23.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tad sacija Bileams uz Balaku: Ūztaisi man šeitan septiņ Altarus un sataisi man še septiņ Vēršus un septiņ Aunus.

1.

Tad Bileāms sacīja Balakam: "Uzcel man šinī vietā septiņus altārus un sataisi še man septiņus vēršus un septiņus aunus."

2.

Tad darija Balaks tā itin kā Bileams sacijis bij un Balaks un Bileams upureja vienu Vērsi un vienu Aunu uz ikvienu Altari.

2.

Un Balaks tā darīja, kā Bileāms viņam bija sacījis, un Balaks un Bileāms upurēja dedzināmos upurus, vienu vērsi un vienu aunu uz katra altāra.

3.

Tad sacija Bileams uz Balaku: Paliec pie  tava Dedzama-Upura stāvots tad es iešu taču tas KUNGS man preti nāks un ko Viņš man rādīs to atsacišu es tev tad gāje Viņš Kalnā.

3.

Un Bileāms sacīja Balakam: "Nostājies mierā pie sava dedzināmā upura, bet es iešu: var būt, ka es sastapšu יהוה, un Viņš nāks man pretim. Tad es tev teikšu, ko Viņš man būs atklājis."Tad viņš aizgāja uz klaju pakalnu.

4.

Un Dievs sastape Bileamu un tas sacija uz viņu: Septiņ Altarus esmu es pataisijis un vienu Vērsi un vienu Aunu uz ikvienu Altari upurejis.

4.

Un Elohim sastapa Bileāmu, un tas Viņam sacīja: "Septiņus altārus es esmu sakārtojis, un es esmu upurējis vērsi un aunu uz katra altāra."

5.

Tad like tas KUNGS to Vārdu Bileamam Mutē un sacija: Griezies atpakaļ uz Balaku un runa tā.

5.

Un יהוה ielika Bileāma mutē Vārdu un teica: "Griezies atpakaļ pie Balaka un saki tā!"

6.

Kad nu tas pie  viņa atgriezās redzi tad stāveja Viņš pie sava Dedzama-Upura ar visiem Moaba Lieliem-Kungiem.

6.

Un, kad tas pie viņa atgriezās, tad viņš stāvēja pie sava dedzināmā upura ar visiem Moāba vadoņiem.

7.

Tad sāka Viņš savu Sakamu-Vārdu un sacija: No Sīrijas ir Balaks tas Moabiteru Ķēniņš man atvedis no tiem Kalniem pret Rītiem (sacidams:) Nāc nolādi man Jēkabu un nāc lamā Israēlu.

7.

Tad viņš sāka skaitīt savu sakāmo un teica: "No Aramas Balaks, moābiešu ķēniņš, mani atvedis, no austrumu kalnājiem: nāc nolādi man Jēkabu un nāc nonievā Israēlu!

8.

Ka nolādēšu es ko tas STIPRAIS DIEVS ne nolād un ka lamāšu es ko tas KUNGS nelamā.

8.

Kā lai es nolādu to, ko El nenolād? Kā lai es nonievāju, ko יהוה nav nonievājis?

9.

Jo no ta Akmiņa-Kalnu Augstuma redzu es viņu un no tiem Pakalniem ieraugu es viņu raugi tie Ļaudis dzīvos vieni paši un ne taps līdzināti starp tiem Pagaņiem.

9.

Jo no klinšu virsotnes es to redzu un no paaugstinājumiem es to ieraugu: redzi, tauta, kas savrup dzīvo un kas starp tautām nav ieskaitāma.

10.

Kas skaitīs tos Jēkaba Pīšļus? jeb to cetortu Tiesu ta Israēļa Pulka? Lai mana Dvēsele mirst ši Taisno Nāvi un lai mans pastars Gals tā ir kā viņu (Gals)

10.

Kas izskaitīs Jēkaba putekļus, kas izskaitīs Israēla skaita ceturto daļu? Manai dvēselei tiktos mirt šo taisno nāvē, un es vēlos, kaut manas pēdējās dienas būtu tādas kā viņiem!"

11.

Tad sacija Balaks uz Bileamu: Ko esi tu man darijis? Es esmu tev ņēmis manus Ienaidniekus lādēt un redzi tu esi tos svētīdams svētījis.

11.

Tad Balaks sacīja Bileāmam: "Ko tu man esi nodarījis! Es tevi aicināju lādēt manus ienaidniekus, un redzi, tu tos svētīdams esi svētījis!"

12.

Tad atbildeja Viņš un sacija: Redzi tas man jadara ko tas KUNGS manā Mutē licis ir runāt ?

12.

Tad viņš atbildēja un sacīja: "Vai man nav jārunā tikai tas, ko יהוה manā mutē licis runāt?"

13.

Tad sacija Balaks uz viņu: Nāc jele ar man uz vienu citu Vietu no kurienes tu viņu redzēt vari tev būs tikai viņa Galu redzēt bet visu ne būs tev redzēt un nolādi man to no turienes.

13.

Tad Balaks viņam sacīja: "Nāc, lūdzams, man līdzi uz kādu citu vietu, no kurienes tu viņus vari redzēt, jo līdz šim tu tikai vienu galu no viņiem esi redzējis, bet visus viņus tu neesi redzējis, un nolādi man tos no turienes!"

14.

Tā ņēme Viņš to līdz uz to Tīrumu Covim uz to Pisgas Virs-Galu un Ūztaisija septiņ Altarus un upureja vienu Vērsi un vienu Aunu uz ikvienu Altari.

14.

Un viņš to ņēma līdzi uz Copima tīrumu Pizgas kalna virsotnē, un tur viņš uzcēla septiņus altārus un upurēja dedzināmam upurim vērsi un aunu uz katra altāra.

15.

Un Viņš sacija uz Balaku: Paliec šeitan pie  tava Dedzama-Upura es pagaidišu tur.

15.

Un viņš sacīja Balakam: "Paliec šeit stāvot pie sava dedzināmā upura; es gribu iet tur kādu sastapt."

16.

Tad sastape tas KUNGS Bileamu un like to Vārdu viņa Mutē un sacija: Griezies atpakaļ pie  Balaku un runa tā.

16.

Un יהוה nāca Bileāmam pretī un ielika Savu Vārdu viņa mutē un sacīja: "Griezies atpakaļ pie Balaka un saki tā!"

17.

Kad nu Viņš pie to nāce tad stāveja Viņš pie sava Dedzama-Upura un tie Moaba Lieli-Kungi pie viņa. Tad sacija Balaks uz viņu: Ko ir tas KUNGS runājis?

17.

Kad viņš pie tā atgriezās, tad tas stāvēja pie sava dedzināmā upura un pie viņa bija moābiešu vadoņi. Un Balaks viņam jautāja: "Ko יהוה sacīja?"

18.

Tad sāka Viņš savu Sakamu-Vārdu un sacija: Celies Balaks un klausi atgriezt tavas Ausis pie man tu Cipora Dēls.

18.

Tad viņš skaitīja savu sakāmo un sacīja: "Celies, Balak, un klausies! Griez savas ausis uz mani, Cipora dēls!

19.

TAS STIPRAIS DIEVS ne ir Cilveks ka tas melotu nedz Cilveka Bērns ka viņam kas žēl būtu. Būtu Viņš ko sacijis un ne darijis? jeb runājis un ne turējis.

19.

El nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka bērns, ka Viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai Viņš ko teiktu un nedarītu, vai Viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība?

20.

Redzi man ir pavēlēts svētīt tad svētīju es un ne darišu citadi.

20.

Redzi, man ir pavēlēts svētīt; un Viņš ir svētījis, un es to negrozīšu.

21.

Viņš ne uzlūko to Noziegumu iekš Jēkaba un ne uzrauga to Ļaunumu iekš Israēļa tas KUNGS viņa Dievs ir ar viņu un ta Ķēniņa Skaņa ir pie  viņa.

21.

Noziegumu Viņš nav Jēkabā saskatījis, nedz postu Israēlā; יהוה, viņa Elohim, ir ar viņu, un ķēniņu līksme ir viņa vidū.

22.

TAS STIPRAIS DIEVS ir tos no Egiptes-Zemes izvedis viņa Spēki ir kāda Vienradža.

22.

El, kas tos ir izvedis no Ēģiptes, tas ir tik spēcīgs kā ragains sūbris.

23.

Jo nekāda Buršana ir pret Jēkabu nedz Zīlešana pret Israēlu. Savā Laikā taps no Jēkaba sacīts un no Israēļa ko TAS STIPRAIS DIEVS ir padarijis.

23.

Tiešām, zīlēšana neder pret Jēkabu un burvju mākslas pret Israēlu, jo laikus tiek Jēkabam un Israēlam pasacīts, ko El dara!

24.

Redzi tie Ļaudis celsies it kā vecigs Lauva un uzcelsies it kā Lauva tie ne apgulsies tiekams tie to Laupišanu ēdīs un to Nokautu Asini dzers.

24.

Redzi, te tauta, kas ceļas kā lauvas māte un kas šaujas augšā kā lauva; tā neapgulstas, kamēr nebūs laupījums aprīts un kamēr tā nebūs padzērusi nokauto asinis."

25.

Tad sacija Balaks uz Bileamu: Tev visai ne būs viņu nedz nolādēt nedz svētīt.

25.

Tad Balaks sacīja Bileāmam: "Lādēdams beidzot to nolādi, bet nesvētī svētīdams!"

26.

Bet Bileams atbildeja un sacija uz Balaku: Redzi es uz tevi esmu runājis sacidams: Visu ko tas KUNGS runās darišu es.

26.

Bet Bileāms atbildēja un sacīja Balakam: "Vai es tev jau netiku teicis, ka visu, ko יהוה man teiks, to es darīšu?"

27.

Tad sacija Balaks uz Bileamu: Nāc jele es ņemšu tev līdz uz kādu citu Vietu taču tas patiks Dievam ka tu man viņu no turienes nolādi.

27.

Tad Balaks sacīja Bileāmam: "Nāc, lūdzu, es tevi ņemšu līdzi uz kādu citu vietu; var būt, ka tā liksies Elohim acīm vairāk piemērota un tu tomēr man to tautu no turienes nolādēsi!"

28.

Tad vede Balaks to Bileamu uz to Peora Virsgalu kas pret Tuksnesi stiepjās.

28.

Tad Balaks uzveda Bileāmu Peora kalna virsotnē, kas paver brīvu skatu uz tuksnesi.

29.

Un Bileams sacija uz Balaku: Ūztaisi man šeit septiņ Altarus un pataisi man septiņ Vēršus un septiņ Aunus.

29.

Un Bileāms sacīja Balakam: "Uzcel man šeit septiņus altārus un sagādā septiņus vēršus un septiņus aunus."

30.

Tad darija Balaks itin kā Bileams bij sacijis: Un upureja vienu Vērsi un vienu Aunu uz ikvienu Altari.

30.

Tad Balaks izdarīja, kā Bileāms bija sacījis, un viņš upurēja kā dedzināmo upuri uz katra altāra vērsi un aunu.

Nodaļa: Numeri

Birkas: