4. Mozus grāmata 15.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

2.

Runa uz tiem Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Kad jūs tae Zemē jūsas Mišanas nāksiet ko es jums došu.

2.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: kad jūs nonāksit tanī zemē, ko Es jums gribu dot, lai jūs tur dzīvotu,

3.

Un jūs tam KUNGAM gribat vienu Uguni pataisīt vienu Dedzamu-Upuri jeb Upuri savadas Apsolišanas pēc jeb kādu Upuri no laba Prāta jeb jūsos nosacitos Svētkos daridami tam KUNGAM vienu saldu Smaržu no lieliem jeb sīkiem Lopiem.

3.

un jūs pienesīsit upuri יהוה, vai nu dedzināmo, vai kaujamo upuri, lai izpildītu kādu solījumu, vai nu atnesot to labprātīgi, vai arī noteiktā svētku laikā – no liellopiem vai no sīklopiem – upuri, kas sagatavots יהוה par patīkamu smaržu,

4.

Tad būs tam kas savu Upuri tam KUNGAM pienes vienu Ēdamu-Upuri no vienas desmitas Tiesas Kviešu-Miltu kas ar vienu Cetortni no viena Inna Eļjes sajaukts ir upurēt.

4.

tad tam, kas savu upuri pienes יהוה, būs upurēt par ēdamo upuri vienu desmito daļu ēfas smalku kviešu miltu, kas sajaukti ar ceturtdaļu hina eļļas,

5.

un par Dzeramu-Upuri vienu Cetortni no viena Inna Vīna būs tev sataisīt par vienu Dedzamu-Upuri jeb par Upuri kur viens Jērs upurēts top.

5.

un arī ceturtdaļu hina vīna slakāmam upurim, kas sagatavots vai nu dedzināmam, vai kaujamam upurim pie ikviena upurējamā jēra.

6.

Jeb kad viens Auns upurēts top būs tev vienu Ēdamu-Upuri sataisīt no divi Kviešu-Miltu Desmitiem kas sajaukti ar to trešu Tiesu no viena Inna Eļjes.

6.

Vai kad tiek upurēts auns, tad tev būs sagatavot ēdamo upuri no divām desmitdaļām ēfas smalku kviešu miltu, kas sajaukti ar trešdaļu hina eļļas.

7.

Un Viņu par Dzeramu-Upuri to trešu Tiesu no viena Inna būs tev upurēt par saldu Smaržu tam KUNGAM.

7.

Un vīnu dzeramam upurim, trešo daļu hina, būs tev upurēt par patīkamu smaržu יהוה.

8.

Bet ja tu vienu jaunu Vērsi gribi sataisīt par Dedzamu-Upuri jeb Upuri kādas savadas Apsolišanas dēļ jeb par Pateikšanās-Upuri tam KUNGAM.

8.

Bet, ja tu gribi sagatavot jaunu vērsi dedzināmam upurim vai kaujamam upurim, lai pildītu kādu solījumu, vai arī kā pateicības upuri יהוה,

9.

Tad būs viņam pie ta jauna Vērša vienu Ēdamu Upuri pie likt trīs Kviešu Miltu Desmitus sajauktus ar vienu pus Innu Eļjes.

9.

tad pienes klāt pie jaunā vērša arī ēdamo upuri no trijām desmitdaļām ēfas smalku kviešu miltu, kas sajaukti ar pushinu eļļas,

10.

Un Viņu būs tev upurēt par Dzeramu-Upuri vienu pus Innu par Uguni vienu saldu Smaržu tam KUNGAM.

10.

un upurē pushinu vīna kā dzeramo upuri kopā ar uguns upuri par patīkamu smaržu יהוה.

11.

Tā lai tas darīts top ar vienu Vērsi jeb ar vienu Aunu jeb ar sīku Lopu no Jēriem jeb no Kazām.

11.

Tā ir jādara ar ikvienu vērsi vai ikvienu aunu, tāpat arī ar ikvienu jēru vai kazlēnu.

12.

Pēc to Pulku ko jūs sataisisiet būs jums tā darīt ar ikvienu pēc savu Pulku.

12.

Cik lielu skaitu jūs sagatavojat, tā dariet ar ikvienu, atbilstoši to skaitam.

13.

Visam kas pie  jums dzimis ir būs šās Lietas tā darīt upuredams vienu Uguni par saldu Smaržu tam KUNGAM.

13.

Ikvienam iedzimtajam būs tā darīt, ja tas vēlas pienest uguns upuri par patīkamu smaržu יהוה.

14.

Ja arīdzan viens Svešinieks pie  jums par Svešinieku mīt jeb jūsu Starpā pie  jūsu Radiem ir un grib tam KUNGAM par saldu Smaržu vienu Uguni taisīt tam būs tā darīt itin kā jūs darat.

14.

Bet, ja kāds svešinieks piemīt jūsu vidū vai kāds dzīvo kopā ar jūsu pēcnācējiem un ja tas grib nest uguns upuri par patīkamu smaržu יהוה, tad lai viņš to sagatavo tāpat, kā jūs to darāt.

15.

Visai Draudzei lai ir vienāds Likums jums un tam Svešiniekam kas par Svešinieku mīt par Likumu pie  jūsiem Pēcnākamiem mūžam tā kā jūs it tā pat būs tam Svešiniekam būt priekš ta KUNGA.

15.

Visai draudzei ir vienāds likums, kā jums pašiem, tā arī svešiniekam, kas piemīt jūsu vidū; tas lai ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm: tādi paši, kādi jūs esat, ir arī svešinieki יהוה priekšā.

16.

Vienada Bausliba un vienada Tiesa lai ir jums un tam Svešiniekam kas pie  jums par Svešinieku Mājo.

16.

Vienāda bauslība un vienāda tiesa lai ir jums un arī svešiniekam, kas pie jums piedzīvo."

17.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

17.

Un יהוה runāja uz Mozu:

18.

Runa uz Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Kad jūs uz to Zemi nāksiet uz kurien es jūs vedišu.

18.

"Saki Israēla bērniem, tiem teikdams: kad jūs nonāksit tai zemē, uz kurieni Es jūs vedīšu,

19.

Tad lai notiek kad jūs tās Zemes Maizes ēdisiet tad būs jums tam KUNGAM vienu Pacelšanas-Upuri upurēt.

19.

un kad jūs ēdīsit tās zemes maizi, jums jāziedo יהוה cilājamais upuris.

20.

Tos Pirmajus jūso Mīklu vienu Karašu būs jums par Pacelšanas-Upuri upurēt itin kā to Pacelšanas-Upuri no Klona būs jums to upurēt.

20.

Savu skrotēto miltu pirmo cepumu nolieciet par cilājamo upuri, it kā jūs to dotu no klonā izkultiem graudiem, tā jums būs to upurēt.

21.

No tiem Pirmajiem jūso Mīklu būs jums tam KUNGAM vienu Pacelšanas-Upuri dot pie jūso Pēcnākamiem.

21.

No saviem skrotēto miltu pirmajiem dodiet יהוה cilājamo upuri uz cilšu ciltīm.

22.

Un kad jūs apaļosieties un ne darisiet jeb kuru no šiem Bausļiem ko tas KUNGS uz Mozu runājis ir.

22.

Bet, ja jūs netīši grēkosit un nepildīsit visus šos baušļus, ko יהוה devis Mozum,

23.

Visu ko tas KUNGS jums caur Mozu pavēlejis ir no tās Dienas kad tas KUNGS to ir pavēlejis un tā projām pie jūsu Pēcnākamiem.

23.

itin visu, ko יהוה caur Mozu ir pavēlējis no tās dienas, kad יהוה to pavēlējis, un tālāk līdz jūsu pēcnācēju ciltīm,

24.

Tad lai notiek ja slepeni no tās Draudzes kāda Lieta netīši darita ir tad lai visa ta Draudze vienu Vērseni no lieliem Lopiem sataisa par Dedzamu-Upuri vienu saldu Smaržu tam KUNGAM līdz ar viņa Ēdamu-Upuri un viņa Dzeramu-Upuri kā tas pareizi ir un vienu Āzi par Grēku-Upuri.

24.

tad, ja tas ir noticis netīši, draudzei nezinot, tad lai visa draudze upurē jaunu vērsi kā dedzināmo upuri par patīkamu smaržu יהוה kopā ar ēdamo upuri un dzeramo upuri, kā pienākas, un lai dod āzi grēku upurim.

25.

Un tam Priesteram būs Salīdzinašanu darīt par visu Israēļa Bērnu Draudzi tad taps viņiem piedots jo ta bija viena netīša Apgrēkošana par ko tie savu Upuri nesuši vienu Uguni tam KUNGAM un savu Grēku Upuri priekš to KUNGU savas Apgrēkošanas dēļ.

25.

Un priesteris lai salīdzina visu Israēla bērnu draudzi, tad viņiem tiks piedots, jo bija netīši grēkots. Tāpēc lai tie nes savu upuri, tas ir, uguns upuri יהוה un savu grēku upuri יהוה priekšā savu netīši izdarīto grēku dēļ.

26.

Tad taps tas visai Israeļa Bērnu Draudzei piedots arīdzan tam Svešiniekam kas jūsu Starpā par Svešinieku mīt tapēc ka visiem Ļaudim tāda netīša Apgrēkošana ir uzgājusi.

26.

Tad visai Israēla bērnu draudzei un arī svešiniekam, kas jūsu vidū piemājo, tiks piedots, tāpēc ka visai tautai tas grēks noticis netīši.

27.

Un ja kas labam netīši apgrēkotos tam būs vienu gadskārtigu Kazu par Grēku Upuri upurēt.

27.

Un, ja tikai viena vienīga dvēsele ir netīši apgrēkojusies, tad lai tā pieved gadu vecu kazu grēku upurim.

28.

Un tam Priesteram būs Salīdzinašanu darīt par to kas netīšu apgrēkojies ar to Grēku-Upuri tās netīšas Apgrēkošanas dēļ priekš ta KUNGA Salīdzinašanu par viņu daridams tad viņam taps piedots.

28.

Un priesteris lai izdara salīdzināšanu šīs dzīvās dvēseles labad, kas izdarījusi netīšu grēku יהוה priekšā; tas lai to salīdzina, tad lai viņai tiek piedots.

29.

Tam kas to Israēļa Bērnu Vidū dzimis ir un tam Svešiniekam kas jūsu Starpā par Svešinieku mīt lai vienada Bausliba ir tam kas netīši apgrēkojās.

29.

Ikvienam, kas ir piedzimis kā Israēla bērns, un tam svešiniekam, kas jūsu starpā dzīvo, lai ir vienādi bauslības noteikumi, ja kāds netīši apgrēkojas.

30.

Bet ta Dvēsele kas jeb ka darīs ar Pārgalvibu tik lab kas jūso Starpā dzimis ir kā tas Svešinieks kas to KUNGU Zaimo ta Dvēsele taps izdeldeta no saviem Ļaudim.

30.

Bet tai dvēselei, kas to dara ar paceltu roku, vai tas ir jūsu vidū dzimušais vai svešinieks, tāds ir zaimotājs יהוה priekšā,- un tai dvēselei ir jātop izdeldētai no savas tautas,

31.

Jo ta ir ta KUNGA Vārdu nicinajusi un viņa Bauslibu pulgojsi ar Izsdeldešanu taps ta pati Dvēsele visai izdeldeta viņas Noziegums lai paliek uz viņu.

31.

jo tā ir nicinājusi יהוה Vārdu un pulgojusi Viņa bauslību; ar izdeldēšanu tā dvēsele lai pavisam top izdeldēta, un viņas noziegums paliek uz tās!"

32.

Kad nu tie Israēļa Bērni Tuksnesī bija tad atrade tie vienu Vīru Malku salasam Dusešanas-Dienā.

32.

Kad Israēla bērni bija tuksnesī, tad viņi sastapa kādu vīru sabata dienā lasām malku.

33.

Un tie kas viņu atrade Malku salasam vede to pie  Mozus un Āroņa un pie  visas Draudzes.

33.

Un tie, kas viņu atrada malku lasām, to atveda pie Mozus un Ārona un pie visas draudzes

34.

Un tie like viņu Cietumā jo tas ne bija skaidri izstāstīts kas ar to bija jadara.

34.

un to apcietināja, jo nebija īpaši pateikts, kas ar tādu jādara.

35.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: tam Vīram būs nokautam tapt visa Draudze lai viņu ar Akmiņiem nomēta āran Lēģera.

35.

Tad יהוה sacīja Mozum: "Mirtin ir šim vīram jāmirst, lai visa draudze to nomētā ar akmeņiem ārpus nometnes!"

36.

Tad izvede visa Draudze viņu āra priekš Lēģera un nomētaja viņu ar Akmiņiem ka tas nomire itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

36.

Tad visa draudze viņu izveda ārā aiz nometnes un nomētāja ar akmeņiem, ka tas nomira, kā יהוה Mozum bija pavēlējis.

37.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

37.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

38.

Runa uz tiem Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Ka tiem sev Pušķus darīt būs viņu Drēbju Stūros pie  viņu Pēcnākamiem un vienu pazilu Aukli būs tiem uz to Stūru Pušķiem likt.

38.

"Runā uz Israēla bērniem un saki tiem, lai tie sev taisa pušķus drēbju stūros uz cilšu ciltīm un lai pieliek pie pušķu stūriem zilu auklu.

39.

Un tos Pušķus būs jums tapēc nest ka jūs tos uszkatat un atgādajat visus KUNGA Bauslus un darat tos un jums ne būs pēc jūsas Sirds Prāta un jūso Acu-Kāruma staigāt tiem pakāļ maukodami.

39.

Un tos pušķus jums būs tādēļ nest, lai jūs, tos redzēdami, pieminētu visus יהוה  baušļus un tos pildītu un jūs nestaigātu sava paša sirdsprāta vadīti un nesekotu savu pašu acīm, kas netikli iekāro cita lietas,

40.

Tapēc būs jums atgādāt un darīt visus manus Bauslus un jūsam Dievam svētītiem būt.

40.

lai jūs pieminētu un pildītu visus Manus baušļus un jūs būtu svēti savam Elohim:

41.

Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs kas es jūs no Egiptes-Zemes izvedis esmu ka es jums par Dievu esu Es tas KUNGS jūsu Dievs.

41.

Es esmu יהוה, jūsu Elohim, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes, lai Es jums būtu par Elohim,- Es, יהוה, jūsu Elohim!"

Nodaļa: Numeri

Birkas: