4. Mozus grāmata 13.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Bet pēc cēlās tie Ļaudis no Acerotas un apmetās Pārana Tuksnesī.

1.

 

2.

UN tas KUNGS runāja uz Mozu sacidams:

2.

Un יהוה runāja uz Mozu:

3.

Izsūti Vīrus kas to Kanāna Zemi izlūko ko es tiem Israēla Bērniem domu no ikvienas Cilts būs tev vienu Vīru sūtīt kas visi Virsnieki ir viņu Starpā.

3.

"Izsūti vīrus, kas lai izlūko Kānaāna zemi, ko Es Israēla bērniem dodu; pa vienam vīram no katras cilts, un izsūti tos, bet viņiem visiem ir jābūt vadoņiem."

4.

Tad izsūtija Mozus tos no Pārana Tuksneses pēc ta KUNGA Vārdu visi tie Vīri bija Virsnieki to Israēļa Bērnu.

4.

Tad Mozus tos izsūtīja pēc יהוה pavēles no Pāranas tuksneša; visi šie vīri bija Israēla bērnu vadītāji.

5.

Un šie ir viņu Vārdi no Rūbeņa Cilts Sammūs Cakura Dēls.

5.

Un šie ir viņu vārdi: no Rūbena cilts – Samua, Zakura dēls;

6.

No Zīmeaņa Cilts Sāvats Korus Dēls.

6.

no Simeona cilts – Safats, Horija dēls;

7.

No Jūda Cilts Kālebs Jevuņa Dēls.

7.

no Jūdas cilts – Kālebs, Jefunnas dēls;

8.

No Īsašara Cilts Iigeals Jāzepa Dēls.

8.

no Isašara cilts – Īgals, Jāzepa dēls;

9.

No Ēvraķma Cilts Oseus Nunna Dēls.

9.

no Efraima cilts – Hozejs, Nūna dēls;

10.

No Benjamiņa Cilts Paltus Rapus Dēls.

10.

no Benjamīna cilts – Paltijs, Rapuas dēls;

11.

No Sebulaņa Cilts Gadiēls Godus Dēls.

11.

no Zebulona cilts – Gadiēls, Sodija dēls;

12.

No Jāzepa Cilts priekš Manasus Cilti Gadus Sūsus Dēls.

12.

no Jāzepa cilts, tas ir, no Manases cilts – Gadijs, Sūsija dēls;

13.

No Danna Cilts Ammiels Ģemallus Dēls.

13.

no Dana cilts – Amiēls, Gemalija dēls;

14.

No Ašera Cilts Seturs Miķaļa Dēls.

14.

no Ašera cilts – Seturs, Mihaēla dēls;

15.

No Navtaļa Cilts Nakbus Vavsus Dēls.

15.

no Naftaļa cilts – Nahbijs, Vapsija dēls;

16.

No Gada Cilts Guēls Mahkus Dēls.

16.

no Gada cilts – Geuēls, Mahija dēls.

17.

Šie ir to Vārda ko Mozus to Zemi izlūkot sūtija un Mozus nosauce Oseu Nunna Dēlu Jozuus.

17.

Šie ir to vīru vārdi, kurus Mozus izsūtīja izlūkot zemi. Un Mozus nosauca Hozeju, Nūna dēlu, vārdā Jozua.

18.

Un Mozus sūtija tos to Kanāna Zemi izlūkot un sacija uz tiem: Celieties šeit pret Dienas-Vidu un eite augšam uz tiem Kalniem.

18.

Un Mozus tos izsūtīja izlūkot Kānaāna zemi, un viņš tiem sacīja: "Ejiet no šejienes uz Negebu – dienvidu apgabalu un tad virzieties augšup uz kalniem;

19.

Un apraugajt to Zemi kāda ta ir un tos Ļaudis stipri jeb vāji mazs jeb daudz ir.

19.

un tad apskatiet, kāda tā zeme un kādi tās iedzīvotāji, vai tā tauta ir stipra vai vāja; vai to ir maz, vai to ir daudz;

20.

Un kāda ta Zeme ir kur iekša tie dzīvo aridz ta laba jeb ļauna un kādi Pilsāti tur ir kur iekša tie dzīvo aridz tie Lēģeros jeb stiprās Pillis dzīvo.

20.

un kāda ir pati tā zeme, kurā tie dzīvo, vai tā ir laba, vai tā ir nederīga, un kādas tur ir pilsētas, kurās tie dzīvo, vai tie dzīvo atklātās nometnēs vai mūriem nocietinātās stiprās pilīs;

21.

Arīdzan kāda ta Zeme ir aridz tauka jeb liesa aridz Koki iekš tās jeb ne. Esiet droši un ņemieties līdz no tiem Zemes Augļiem; jo tas notike pašā pirmajo Vīna-Ogu Laikā.

21.

un kāda zemes augsne, vai trekna vai liesa, vai tur ir atrodami koki vai ne. Esiet droši un ņemiet arī no zemes augļiem!" Bija pirmo vīnogu laiks.

22.

Un tie aizgāje un izlūkoja to Zemi no tās Tuksneses Cin līdz Rekobum kur iets top uz Amatu.

22.

Un tie aizgāja un izlūkoja no Cina tuksneša līdz Rehobai ceļā uz Hamatu.

23.

Un tie aizgāje pret Dienas-Vidu un nāce Ebronā un tur bija Akimaus Sesaus un Talmaus Enaka Bērni. Bet Hebrons bija septiņ Gadus priekš Coāņa Egiptes-Zemē uzcelts.

23.

Un tie iegāja Negebā un no turienes devās uz Hebronu, un tur mita Ahimans, Sešijs un Talmajs, Anaka bērni. Bet Hebronas pilsēta bija celta septiņus gadus pirms Coānas Ēģiptes zemē.

24.

Un pēc nāce tie pie to Eskoles Upi un nogrieze no turienes vienu Stīgu ar vienu Zaru pilnu ar Vīnu-Ķekariem to pašu nese divi uz vienu nesamu Kārti ir no Granata-Āboliem un no Vīgēm.

24.

Un tie nonāca līdz Eškolas upei un tur nogrieza vienu vīnogulāja stīgu ar vīnogu ķekaru, un to nesa divi, uzvēruši uz nesamās kārts, tāpat arī granātābolus un vīģes.

25.

Ta pati Vieta tape nosaukta Eskoles Upe ta Viņu-Ķekara dēļ ko tie Israēļa Bērni no turienes bija nogriezuši.

25.

Šī vieta tika nosaukta Eškolas ieleja pēc tā vīnogu ķekara, ko Israēla bērni te nogrieza.

26.

Pēc atgriezās tie no tās Zemes Izlūkošanas pēc četrdesmits Dienām.

26.

Un tie griezās atpakaļ no zemes izlūkošanas pēc četrdesmit dienām.

27.

Un tie gāje un nāce pie Mozus un pie Āroņa un pie visu Israēļa Bērnu Draudzes Pārana Tuksnesī uz Kādesu un tie atnese viņam un visai Draudzei Vēsti un rādija tos Zemes Augļus.

27.

Un tie nāca un gāja pie Mozus un Ārona un pie visas Israēla bērnu draudzes Pāranas tuksnesī – Kadešā, un tie atnesa viņam un visai draudzei vēstījumu un rādīja arī viņiem tās zemes augļus.

28.

Un tie teice viņam un sacija: Mēs esam taī Zemē nākuši kurp tu mūs sūtijis esi un patiesi ta tek ar Pienu un Medu un šis ir viņas Auglis.

28.

Un viņi tam izstāstīja un sacīja: "Tiešām, mēs nogājām tai zemē, kurp tu mūs sūtīji, un patiesi – tur tek piens un medus, un šie ir tās zemes augļi.

29.

bez vien ka stipri Ļaudis taī Zemē dzīvo un tie Pilsāti ir stipri un ļoti lieli mēs esim tur arīdzan Ēnaka Bērnus redzejuši.

29.

Tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo, un pilsētas ir stipri nocietinātas un mjļoti lielas, un mēs arī tur redzējām Anaka bērnus.

30.

Tie Amalekiteri dzīvo taī Zemē pret Dienas-Vidu bet tie hietiteri un tie Jebušiteri un tie Amoriteri dzīvo Kalnos un tie Kananiteri dzīvo pie  Jūras un Jardaņas Malā.

30.

Un Negebā dzīvo amalekieši, bet kalnos dzīvo hetieši, jebusieši un amorieši, bet kānaānieši dzīvo pie jūras un Jordānas krastos."

31.

Tad apklusinaja Kālebs tos Ļaudis priekš Mozu un sacija: Eima tikuši augšop un iemantojam to jo mēs to tiešam uzvaresim.

31.

Tad Kālebs apklusināja tautu Mozus priekšā un sacīja: "Mēs iedami iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim!"

32.

Bet tie Vīri kas ar viņu bija aizgājuši sacija: Mēs nevaram preti šiem Ļaudim iet jo tie ir stipraki ne kā mēs.

32.

Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja: "Mēs nespēsim turp nokļūt, cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs."

33.

Tā like tie vienu niknu Slavu no tās Zemes izpaust ko tie bija izlūkojuši pie  tiem Israēļa Bērniem sacidami: Ta Zeme ko mēs esam pārstaigajuši to izlūkot ir viena Zeme kas savus Iedzīvotajus norīj un visi Ļaudis ko mēs iekš tās esam redzejuši ir Vīri no liela Garuma.

33.

Un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuru tie bija izlūkojuši, starp Israēla bērniem, tā sacīdami: "Tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pārstaigājuši, ir zeme, kas aprij savus iedzīvotājus, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri;

34.

Mēs esim tur arīdzan Milzu-Ļaudis redzejši tos Ēnaka Dēlus no tiem Milzu-Ļaudim mēs bijam savās Acīs it kā Siseņi un tā pat bijam mēs viņu Acīs.

34.

un tur mēs arī esam redzējuši milžus, Anaka dēlus, no milžu cilts; mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs."

Nodaļa: Numeri

Birkas: