4. Mozus grāmata 12.nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tad runāja Mirjame un Ārons pret Mozu tās Moru Sievas dēļ ko Viņš ņēmis bija jo Viņš bija vienu Moreni par Sievu ņēmis un tie sacija:

1.

Tad Mirjama un Ārons cēla iebildumus pret Mozu etiopietes dēļ, ko viņš bija sev ņēmis, jo viņš kādu etiopieti bija apņēmis par sievu.

2.

Irag tas KUNGS tikai caur Mozu vien runājis? redzi tas arīdzan caur mums runājis? un tas KUNGS dzirdeja to.

2.

Un tie kurnēja: "Vai יהוה tikai ar Mozu vien ir runājis? Vai Viņš nav arī ar mums runājis?"

3.

Bet tas Vīrs Mozus bija ļoti lēnpratigs vairak ne kā visi Cilveki Zemes virsu.

3.

Un יהוה to dzirdēja; bet šis vīrs, Mozus, bija ļoti lēnprātīgs, lēnprātīgāks nekā visi citi cilvēki virs zemes.

4.

Tad runāja tas KUNGS piepeši uz Mozu un uz Āronu un uz Mirjami: Nāciet āra jūs trīs pie tās Saiešanas Telts un tie trīs nāce āra.

4.

Tad יהוה negaidot sacīja Mozum, Āronam un Mirjamai: "Iznāciet ārā jūs visi trīs kopā pie Saiešanas telts!" Un viņi visi trīs iznāca ārā.

5.

Tad nonāce tas KUNGS Padebes-Stabā un stāveja Saiešanas Telts Durvīs pēc to aicinaja Viņš Āronu un Mirjami un tie abi nāce āra.

5.

Tad יהוה nonāca mākoņa stabā, un Viņš stāvēja Saiešanas telts durvīs, un Viņš sauca Āronu un Mirjamu, un abi iznāca ārā.

6.

Tad sacija Viņš: Klausajt jele manu Vārdu ja jūsu Starpā viens Praviets tad es tas KUNGS parādišos viņam Parādīšanā caur vienu Sapnī  runašu es ar viņu.

6.

Un Viņš sacīja: "Klausiet tagad Manus Vārdus! Ja jūsu vidū ir pravietis, tad Es, יהוה, viņam atklājos vai nu parādībās, vai Es ar viņu runāju sapņos.

7.

Tā ne ir mans Kalps Mozus kas visā manā Namā pieticigs ir.

7.

Tāds nav Mans kalps Mozus, kas visā Manā namā ir uzticams;

8.

Mutē pret Muti runāju es ar viņu un redzigi un ne caur tumšiem Vārdiem Viņš redz ta KUNGA Ģīmi kādēļ tad jūs ne esat bījajušies runāt pret manu Kalpu pret Mozu?

8.

vaigu pret vaigu Es ar to runāju un ne ar parādībām, ne ar mīklām, bet redzēdams viņš ir redzējis יהוה vaigu; kādēļ jūs nebīstaties runāt pret Manu kalpu Mozu?"

9.

Tad apskaitās ta KUNGA Bardzība preti tiem un Viņš atstājās nost.

9.

Un יהוה iekaisa Savās dusmās pret tiem un aizgāja no viņiem.

10.

Un ta Padebes atstāje no tās Telts virsu un raugi Mirjame bija spitaligs (balta) kā Sniegs un Ārons ūzlūkoja Mirjami un redzi ta bija spitaliga.

10.

Bet, kad mākonis atstājās nost no telts durvīm, tad redzi, Mirjama bija kļuvusi spitālīga kā sniegs; un, kad Ārons pagriezās pret Mirjamu, tad redzi, tā bija kļuvusi spitālīga.

11.

Tad sacija Ārons uz Mozu: Lūdzams mans KUNGS ne pielāgadi mums tos Grēkus ar ko mēs ģeķīgi darijuši esam un ar ko mēs esim apgrēkojušies.

11.

Tad Ārons sacīja Mozum: "Mans pavēlniek, nepieskaiti, lūdzams, mums mūsu grēkus, ko mēs alodamies esam izdarījuši un ar ko esam apgrēkojušies!

12.

Lai viņa ne ir kā tas kas miris no Mātes Miesas iziet kam pus Miesas jau ir apēstas.

12.

Lai viņa, Mirjama, nav kā tāds, kas nedzīvs iziet no mātes miesām, kam viņa miesa jau ir pa pusei saēsta!"

13.

Tad brēce Mozus uz to KUNGU un sacija: STIPRAIS DIEVS lūdzams dziedina jele viņu.

13.

Tad Mozus brēca uz יהוה, lūgdamies: "Ak, El, lūdzu dziedini viņu atkal!"

14.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Kad viņas Tēvs spļaudams viņas Vaigā būtu spļāvis redzi ta septiņ Dienas kaunetos? lai ta septiņ Dienas āra priekš Lēģera ieslēgta un pēc to lai ta atkaļ pie ņemta top.

14.

Un יהוה atbildēja Mozum: "Kad viņas tēvs spļaudams viņas vaigā būtu spļāvis, vai tad tā nekaunētos septiņas dienas? Liec to ieslodzīt septiņas dienas ārpus nometnes, un pēc tam to atkal pieņemiet."

15.

Tad tape Mirjame āra priekš Lēģera septiņ Dienas ieslēgta un tie Ļaudis ne gāje tāļaki tiekams Mirjame atkaļ pie ņemta tape.

15.

Tad Mirjama tika ieslodzīta ārpus nometnes septiņas dienas, bet tauta nekustējās no tās vietas, kamēr Mirjama nebija atkal uzņemta tās pulkā.

16.

 

16.

Bet pēc tam tauta atstāja Hacerotu un apmetās Pāranas tuksnesī.

Nodaļa: Numeri

Birkas: